ปลัดแรมโบ้
เรื่องราวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ การเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rambo
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554
Posted by เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ , ผู้อ่าน : 3145 , 14:02:54 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ โหวตเรื่องนี้


      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 นายสมหมาย  จันทร์เขียว ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือเข้าแจ้งความกล่าวโทษคดีอาญาต่อ พ.ต.ท.เกษม  การิยา พนักงานสอบสวน สภ.วังเหนือ จ.ลำปาง ให้ดำเนินคดีอาญากับ 1.นายอุทัย สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ 2.นายนที  อ่อนน้อม หัวหน้ากองช่าง  3.นางสุรพงษ์  เพ็งวิภาศ สัตวแพทย์  4.นายพิชัยยุทธ  คำแดง นิติกร โดยกล่าวหาว่ามีความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ซื้อทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่เทศบาลและเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำเอกสาร รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 , 157 , 162(4)  และกล่าวหา 5.นางอัจฉรา  คนหลัก หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอักโขคุณ กระทำผิดอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนให้บุคคลที่ 1-4 กระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86   เหตุเกิดที่ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ต่อเนื่องกัน

      เกี่ยวกับคดีนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) โดยมีโครงการจัดจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานเทศบาล จำนวนเงิน 10,000,000 บาท เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553-2555) นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์จึงย่อมทราบการดำเนินการของเทศบาลตามแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นอย่างดี มีเจตนานำที่ดินของตน มีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ เป็น น.ส.3ก เลขที่ 3088 ตำบลวังเหนือ มาขายเอากำไรกับเทศบาลตำบลวังเหนือ  แต่เนื่องจากตามกฎหมายเทศบาลห้ามมิให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล   ดังนั้น นายอุทัย จึงวางแผนและตระเตรียมการ ด้วยการโอนหลอกหลอกที่ดินแปลงดังกล่าวของตนให้เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเหนือสินสมบูรณ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอักโขคุณ) ซึ่งเป็นกิจการค้าของตนแต่ตั้งเชิดลูกจ้างของตน คือ นางอัจฉรา   คนหลัก เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 นายอุทัยกับนางอัจฉราได้ไปจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อกัน ในราคา 1,270,000 บาท ทั้งๆที่หาได้ซื้อขายกันจริงไม่
       ต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2553 นายอุทัย สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือได้เสนอขอและได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังเหนือจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างสำนักงานเทศบาล จำนวนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ วงเงิน 5,000,000 บาท  ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2553 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อที่ดินไม่สามารถกระทำได้ให้ใช้วิธีตั้งงบประมาณตามปกติ   แต่นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ยังคงต้องการดำเนินแผนการของตนต่อไป  ทางนายสมหมาย  จันทร์เขียว ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือรับรู้แผนการแต่เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ตามแผนที่อาจซ้อนทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และเนื้อที่ดินมีบางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาล  สภาพที่ดินเดิมเป็นภูเขาแต่มีการขุดดินไปใช้แล้วจนด้านข้างทั้งสามด้านเป็นที่ชันมากอาจเกิดปัญหาดินถล่มในภายหน้า  อีกทั้งพบว่าราคาประเมินที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท  แต่นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ต้องการให้เทศบาลตำบลวังเหนือซื้อในราคา 5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินหลายเท่า เห็นว่าถ้าให้ความร่วมมืออาจได้รับความเดือดร้อนได้ ยังมีอายุราชการเหลือถึง 20 ปีจึงไม่ให้ความร่วมมือด้วย  ทำให้นายอุทัย สินพิมลบูรณ์ อาศัยตำแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและสั่งพักราชการปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ในเรื่องที่ไม่ได้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงหรือเป็นการทุจริต  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและการสั่งพักราชการ  ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือก็ได้แจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายอุทัย สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและ ก.ท.จ.ลำปาง รวม 20 คนไปแล้ว  ในระหว่างที่สั่งพักราชการ  ทางนายอุทัย สินพิมลบูรณ์กับพวกจึงได้ดำเนินแผนการต่อไป
       วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เทศบาลตำบลวังเหนือได้มีประกาศประกวดราคาซื้อที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ให้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง กำหนดเสนอราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในการเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ หจก. สินอักโขคุณ โดยนางอัจฉรา  คนหลัก หุ้นส่วนผู้จัดการ   ตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เสนอราคาที่ดิน น.ส.3ก  เลขที่ 3088  จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ เสนอขายในราคา  4,950,000 บาท  คณะกรรมการจัดประมูล โดยนายนที อ่อนน้อม  นายสุรพงษ์ เพ็งวิภาศและนายพิชัยยุทธ คำแดง  ได้ทำบันทึกการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 แต่การดำเนินการนี้มีพิรุธเพราะเอกสารประกอบใบเสนอราคา ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ระบุว่าออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 อันเป็นวันที่จัดทำเอกสารหลังวันยื่นซองไปแล้วถึง 23 วัน  ทั้งๆที่ตามเงื่อนไขการประกวดราคาจะไม่มีการรับซองหลังกำหนดคือ หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยเด็ดขาด   การที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 ราย รับรองเอกสารเป็นหลักฐาน  และในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อตรวจคุณสมบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2554 จะมีเอกสารดังกล่าวมาพิจารณาคุณสมบัติได้อย่างไร  ย่อมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในเรื่องที่กระทำเป็นอย่างดี ยินยอมและและเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน  
           วันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการประมูล ได้แก่นายนที อ่อนน้อม นายสุรพงษ์ เพ็งวิภาศและนายพิชัยยุทธ  คำแดงได้ทำรายงานเสนอต่อ นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือว่า  ที่ดินมีราคาประเมิน 1,277,125 บาท  ได้ต่อรองราคาแล้วผู้ค้ายินยอมลดราคาจาก 4,995,000 บาท ลงเหลือ 4,950,000 บาท เพื่อให้ดูเหมือนว่าทำตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งๆที่ตามระเบียบพัสดุกำหนดให้ในการประกวดราคาถ้ามีผู้เสนอราคารายเดียวสมควรยกเลิกอีกทั้งราคาที่เสนอเป็นราคาที่สูงเกินกว่าราคากลางสำหรับที่ดินโซน 01 บล็อก C  เกินกว่าร้อยละ 10 จะต้องยกเลิก กลับเอาราคาโซนอื่นที่มีราคาสูงมาอ้าง นายอุทัย แอบอ้างว่ามีการซื้อขายที่ดินบริเวณดังกล่าวในราคาที่สูง ราคาที่เสนอจึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งๆที่ที่ดินแปลงนี้ตนเคยจดทะเบียนขายให้กับห้างดังกล่าว ในราคา  1,270,000 บาทต่อมาให้ห้างเดิมเสนอขายต่อให้เทศบาลตำบลวังเหนือ ในราคา 4,950,000 บาท โดยมีนายอุทัย เป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อ กลับเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและอนุมัติซื้อ  ทั้งๆที่ย่อมทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นการเสนอราคาที่สูงเกินจริงไม่ควรอนุมัติซื้อแต่หากระทำเช่นนั้นไม่ เพราะมีเจตนาทุจริตและวางแผนการให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว 
       วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งผลการตรวจสอบพบว่ามีเนื้อ มีเนื้อที่ดินหายไปบางส่วน  นางสาวตฤณภัทร   ลาพัง นักวิชาการการเงินและบัญชีรักษาการหัวหน้ากองคลังได้เสนอเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อที่ดิน โดยหักเนื้อที่ดินที่หายไปออก ลดวงเงินที่จะจ่าย เหลือเป็น 4,665,205.48 บาท และในที่สุดวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือได้อนุมัติให้จ่ายเงิน  จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินจริง


   ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 3088  ตำบลวังเหนือ


   สภาพที่ดินเดิมเป็นภูเขาแต่ถูกขุดดินไปใช้ทำให้ด้านข้างทั้ง 3 ด้านมีความชันสูง เสี่ยงต่อดินถล่ม


       ในส่วนของนายสมหมาย  จันทร์เขียว ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือขณะอยู่ระหว่างถูกพักราชการ ก็ยังมีความพยายามวิ่งเต้นให้ย้ายตนออกนอกพื้นที่  ป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือได้เพราะกลัวว่าจะมาขุดเรื่องนี้   แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะแม้ไม่ได้เข้าไปในสำนักงานเทศบาลแต่ด้วยความเก๋าก็ร่วมมือกับ ดาบตำรวจถนัด โพธิ์แก้ว  คนในพื้นที่ทำเรื่องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการจากเทศบาลตำบลวังเหนือ   นายอุทัย สินพิมลบูรณ์พยายามบ่ายเบี่ยงไม่อนุมัติให้เปิดเผย  จึงได้มีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  สำนักนายกรัฐมนตรี และได้เอกสารข้อมูลมาในที่สุดแต่ก็ให้ไม่ครบ เอกสารที่มัดตัวไม่ให้มา จึงได้ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานที่ดินอีกทางหนึ่งเพื่อตรวจสอบจนได้รับหลักฐานพอเพียงที่จะดำเนินคดีอาญาดังกล่าว
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นางพญากระบี่ขาว วันที่ : 26/03/2012 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whiteblade

หาคนกล้าหาญอย่างนี้ยากมากในสังคมไทย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตานะ วันที่ : 18/09/2011 เวลา : 08.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/frame2002

ระวังตัวด้วยน่ะครับท่านปลัดฯเหตุการณ์แบบนี้ โดนทุกราย เพราะความโลภเป็นเหตุ ระวังตัวด้วยมันเอาท่านถึงชีวิตแน่ เอาใจช่วย หากพวกนี้ติดคุกหรือคดีจบช่วยนำมาลงด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]