ปลัดแรมโบ้
เรื่องราวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ การเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rambo
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
Posted by เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ , ผู้อ่าน : 4491 , 11:53:18 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

.      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้มีมติชี้มูลความผิดวินัยและอาญา 54411065 (08-2-016/2556)  เลขแดงที่ 2-095-56 142-2- 5/2558  ข้อกล่าวหา ทุจริตในการดำเนินโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ ถนน อาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างปี 2543-2545 จำนวน 201 สัญญา  เป็นเงินทั้งสิ้น 331,317,086 บาท  ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย

 • 1. นางสาวประไพศรี เผ่าพันธุ์ หรือนางสาวภคภร เรขะกมลพร ผู้อำนวยการกองคลังและรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 2. นางสุวารี หาญตนศิริสกุล หรือศักดิ์เวคิน หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 • 3. นายพิชิต นุโยค นักวิชาการฝึกอาชีพ 6
 • 4. นายปริญญา เนื่องอุดม เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7
 • 5. นายธนกร หรือสมพงษ์ บรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7
 • 6. นายบุญคง ทิพย์พูล เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6
 • 7. นายชาย บัวเพ็ชร นักวิชาการฝึกอาชีพ 4
 • 8 นายภาคภูมิ วิบูลชัยชีพ นักวิชาการฝึกอาชีพ 3
 • 9 นายชัยยุทธ หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6
 • 10 นายพงษ์เทพ ทองอ่อน นักวิชาการฝึกอาชีพ 4
 • 11. นางสาวสมฤทัย เสือคำราม นักวิชาการฝึกอาชีพ 4
 • 12. นางพรรษกร จั่นนุ้ย หรือบุญล้อม นีระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 5
 • 13. นางปราณี ไร่ข้าว หรือทองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 3
 • 14. นายธรชญาน์ น้ำเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7
 • 15. นายจักรินทร์ เกตุโต นักวิชาการฝึกอาชีพ 4
 • 16. นายถาวร หมู่ผึ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน และบัญชี 6
 • 17. นายถาวร หมู่ผึ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน และบัญชี 6
 • 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตอุบล
 • 19. นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตอุบล
 • 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาซันบิลดิ้ง
 • 21. นายฮาซัน หรือคมศักดิ์ หนักแน่น หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาซันบิลดิ้ง
 • 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-แมทคอนส์ 1999
 • 23. นายศิวะ เรืองกิจวณิช หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-แมทคอนส์ 1999
 • 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถลิงยโสธร
 • 25. นายเถลิง วุฒิจำนงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถลิงยโสธร
 • 26. บริษัท บ้านตระการ จำกัด
 • 27. นางสาวพรปวีร์ หรือดวงใจ พงษ์นอนิล กรรมการบริษัท บ้านตระการ จำกัด
 • 28. นายสุชาติ แจ้งจิต กรรมการบริษัท เจ.ซี. เทคนิคเชียล จำกัด
 • 29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสีนิลก่อสร้าง
 • 30. นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสีนิลก่อสร้าง
 • 31. บริษัท ดนุศักดิ์ จำกัด
 • 32. นางธีรภัทร์ ดนุไทย กรรมการบริษัท ดนุศักดิ์ จำกัด
 • 33. บริษัท คุณพงษ์ริศร์ จำกัด
 • 34. นายพงษ์สวัสดิ์ จีระมะกร กรรมการบริษัท คุณพงษ์ริศร์ จำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ
 • 35. บริษัท อัจฉริยะตระการ จำกัด
 • 36. นายประยุทธ ผินสุวรรณ กรรมการบริษัท อัจฉริยะตระการ จำกัด

 มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา ดังนี้

.     1. นางสาวประไพศรี เผ่าพันธุ์ หรือนางสาวภคภร เรขะกมลพร

            1.1 กรณีกระทำการช่วยเหลือเอกชนรายใด รายหนึ่ง ให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการอนุมัติให้จัดจ้าง และหรือสั่งจ้าง โดยวิธีการแบ่งจ้าง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161

            1.2 กรณีกระทำการแบ่งจ้างโดยลดวงเงิน ที่จะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงิน ต่ำกว่าที่จะจ้างโดยวิธีประกวดราคา เป็นโดยวิธีสอบราคา และเพื่อให้อำนาจ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นอำนาจของอธิบดี ให้เป็นอำนาจของตนเอง จำนวน 8 สัญญา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคสอง

.     2. นางสุวารี หาญตนศิริสกุล หรือศักดิ์เวคิน

            2.1 กรณีกระทำการช่วยเหลือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ด้วยการเสนออนุมัติให้จัดจ้าง และหรือสั่งจ้าง โดยวิธีการแบ่งจ้างโดย ลดวงเงินที่จะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงิน ต่ำกว่าที่จะจ้างโดยวิธีประกวดราคา เป็นโดยวิธีสอบราคา และเพื่อให้อำนาจ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นอำนาจ ของอธิบดี ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการกองคลัง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 7 และมาตรา 12 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91

         2.2 กรณีกระทำการแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่ จะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่า ที่จะจ้างโดยวิธีประกวดราคา เป็นโดยวิธีสอบราคา และเพื่อให้อำนาจสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นอำนาจของอธิบดี ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 6 สัญญา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคสอง

.     3. นายพิชิต นุโยค

            3.1 กรณีกระทำการช่วยเหลือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการเสนออนุมัติให้จัดจ้าง และหรือสั่งจ้าง โดยวิธีการแบ่งจ้างโดยลดวงเงิน ที่จะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่า ที่จะจ้างโดยวิธีประกวดราคา เป็นโดยวิธีสอบราคา และเพื่อให้อำนาจสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นอำนาจของอธิบดี ให้เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการกองคลัง และปลอมและใช้เอกสารใบเสนอราคาของเอกชนรายอื่นมาเป็นหลักฐานแข่งขันเสนอราคากับเอกชนรายที่ได้เลือกให้เป็นผู้รับจ้างทำงานนั้น จำนวน 16 สัญญา, ละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเปิดซองสอบราคา และทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคา เป็นเท็จ จำนวน 3 สัญญา โดยละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเปิดซองสอบราคา และทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคา เป็นเท็จเพื่อเสนอให้จ้างเอกชนรายใดรายหนึ่ง อีกจำนวน 63 สัญญา กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างและทำหลักฐานการตรวจรับการจ้างเป็นเท็จ อีกจำนวน 13 สัญญา และกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเปิดซองสอบราคาและทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคาเป็นเท็จ และละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างและทำหลักฐานการตรวจรับการจ้างเป็นเท็จ จำนวน 1 สัญญา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161

4.กรณีกระทำการช่วยเหลือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

      4.1 นายปริญญา เนื่องอุดม มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91

      4.2 นายธนกร หรือสมพงษ์ บรุณพันธ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91 และตามระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123

      4.3 นายบุญคง ทิพย์พูล มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123

      4.4 นายชาย บัวเพ็ชร มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91

.      และข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมจำนวน 16 คน ที่ร่วมกระทำผิด มีพฤติการณ์ช่วยเหลือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเปิดซองสอบราคาและทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคาเป็นเท็จ หรือในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างและทำหลักฐานการตรวจรับการจ้างเป็นเท็จ หรือทำหน้าที่กรรมการเปิดซองสอบราคาทั้งที่ไม่มีหน้าที่ และทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคาเป็นเท็จเพื่อเสนอให้จ้างเอกชนรายใดรายหนึ่ง ทำและรับรองฎีกาเบิกเงินค่าจ้าง ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ถูกต้องแล้ว

(ฐานความผิดดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย) พร้อมทั้งให้แจ้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดด้วย

.       ในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ และกรรมการบริษัท ผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ ถนน อาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ร่วมในการกระทำผิดอีก 19 ราย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 (ฐานความผิดดังกล่าว จะแตกต่างกันไปตามพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย)

.      ส่วนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ร่วมกระทำผิดอีก 2 แห่ง ปรากฏว่าแห่งแรกเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการไปแล้ว จึงให้ยุติการไต่สวน สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าการกระทำของหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นการกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์ของห้างฯ ไม่มีผลผูกพันห้างฯ จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป

.      ป.ป.ช.ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี


.     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษาจำคุก นางประไพศรี เผ่าพันธุ์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำเลยที่ 1 รวม 49 กระทง ๆ ละ 5 ปี เป็นเวลาทั้งสิ้น 245 ปี ฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล)พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ที่เป็นบทหนัก แต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วตามกฎหมายให้จำคุกสูงสุดไว้ 50 ปี และลงโทษข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับเอกชนผู้เสนองาน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดสมยอมราคา อีกรวม 13 รายให้จำคุก คนละ 30 - 40 กระทง รวมจำคุกตั้งแต่ 100 - 205 ปี แต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วตามกฎหมายให้จำคุกสูงสุดไว้ 50 ปีขณะที่ศาลได้พิพากษายกฟ้อง ข้าราชการชั้นผู้น้อยประมาณ 20 รายเนื่องจากเห็นว่าเป็นเพียงผู้รับเรื่องประมูล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมยอมราคาและการทุจริตคดีดังกล่าว

.      นายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นับแต่เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตฯ   คดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษาลงโทษจำคุกสูงสุดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในคราวเดียวจำนวนมากกว่า 10 คนโดยส่วนใหญ่ศาลวางโทษจำคุกแต่ละคนตั้งแต่ 100 ปี จนถึง 240 ปีแต่ตามกฎหมายรวมโทษแล้วสำหรับโทษจำคุกนั้นจำคุกได้เพียง 50 ปี ขณะนี้จำเลยประมาณ 10 คนได้ถูกคุมขังในเรือนจำนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ทั้งนี้เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตฯ และศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัว แม้จำเลยจะได้ยื่นขอประกันตัวหลายครั้งแล้วก็ตาม  อย่างไรก็ดี ในส่วนเนื้อหาของคดีจำเลยสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตได้ตามกฎหมายได้   รวมถึงกรณีเฉพาะจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนั้นยื่นอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องมาแสดงตนต่อศาลแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีสิทธิยื่นประกันตัวใหม่ได้ 

 

ขอขอบคุณ

-ไทยรัฐออนไลน์

-มติชนออนไลน์

-ผู้จัดการออนไลน์
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2017 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]