ปลัดแรมโบ้
เรื่องราวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ การเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rambo
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
Posted by เจ้าสำนักหมื่นกระบี่ , ผู้อ่าน : 1487 , 15:27:29 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

.     โครงการปรับปรุงเตาเผาศพเป็นระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ให้วัดที่มีเมรุอยู่แล้วในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 8 วัด ที่ถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนั้น เกิดขึ้นในช่วงปี 2543 บริษัท วิวดอย จำกัด ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เริ่มต้นสัญญา 27 ต.ค. 2543 - 23 ส.ค. 2544 วงเงินงบประมาณอยู่ที่  11,800,000 บาท 

.     เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเตาเผาศพระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ตามประกาศลงวันที่ 27 ก.ย. 2543 ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาจำนวน 2 ราย คือ บริษัท วิวดอยฯ และ หจก.กิจจาคอนซัลดิ้งฯ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท วิวดอยฯ โดยนายประพฤทธิ์ชนท์ ได้ให้นายธวัชชัย ฮั้วสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ไปยื่นซองประกวดราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเตาเผาศพระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ในนามของ หจก.กิจจาคอนซัลดิ้งฯ   โดยก่อนยื่นซองประกวดราคาเพียง 2 วัน หจก.กิจจาคอนซัลดิ้งฯ ได้ออกหนังสือรับรองว่า ได้แต่งตั้งให้บริษัท วิวดอยฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายหัวเผาสำหรับงานประกวดราคาจ้าง ตามประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เลขที่ 79/2543 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2543 

.     ดังนั้น บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกับตัวแทนของบริษัทและห้างหุ้นส่วนดังกล่าว จึงมีพฤติการณ์ในการตกลงร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัท วิวดอยฯ เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โครงการดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน 8 วัด ได้กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อีกทั้งโครงการดังกล่าวการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก็ได้มีการตรวจรับงานจ้างไว้  นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบกองช่าง มิได้กำกับดูแล ตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมาย และการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

 .      ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้พิจารณามีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา  เลขดำที่ 44841703 07-2-014/2546 45840999 07-2-015/2546 เลขแดงที่ 2-012-47 015-2-5/2559 2-013-47 016-2-5/2559  ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย

 • 1. นางประกายแก้ว รัตนนาคะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
 • 2. นายพรชัย เอื้อประเสริฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเทศมนตรี เมืองอุตรดิตถ์
 • 3 นางสาววสมล หรือญาณิศา เทียมถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 • 4. นายสมพงษ์ ยอดเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง
 • 5 สิบเอกอำพล ม่วงชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 • 6 นายวรฤทธิ์ แก้วแสง นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ๗
 • 7. นายครรชิต ชำนาญ วิศวกรโยธา ๖ ว
 • 8. นายดำรงค์ บดีรัฐ นายช่างโยธา ๕ สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 9.บริษัท วิวดอย จำกัด
 • 10. นางสาวพชร จิวธนกิจ หรือจันทร์จิรา วิทิตปริวรรต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิวดอย จำกัด
 • 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจจาคอน ซัลติ้ง – เอ็นยิเนียร์
 • 12. นายกิจจา วิศวกรนันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจจาคอนซัลติ้ง-เอ็นยิเนียร์

ผลการพิจารณา

.   1. นางประกายแก้ว รัตนนาคะ - มีมูลความผิด ฐานละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

.    2. นายพรชัย เอื้อประเสริฐ - มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12

.    3. นางสาววสมล หรือญาณิศา เทียมถนอม และ สิบเอก อำพล ม่วงชู - มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง ประกอบพระราชกฤษฎีการะเบียบ พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคสาม - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

.    4. นายสมพงษ์ ยอดเมือง และนายดำรง บดีรัฐ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง ประกอบพระราชกฤษฎีการะเบียบ พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคสาม - มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้า ทำการเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12

.    5. นายวรฤทธิ์ แก้วแสง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 82 วรรคสาม และ มาตรา 85 วรรคสอง ประกอบพระราชกฤษฎีการะเบียบ พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๕ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคสาม - มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคา รายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่ เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมาย มิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12

.     6. นายครรชิต ชำนาญ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง ประกอบพระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคสาม - มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด ได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคา รายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมาย มิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12

.     7.บริษัท วิวดอย จำกัด นางสาวพชร จิวธนกิจ หรือจันทร์จิรา วิทิตปริวรรต กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวดอย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจจาคอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์ และนายกิจจา วิศวกรนันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจจาคอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์ - มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

.    ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2017 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]