• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : meaw459@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2489
  • จำนวนผู้ชม : 2448625
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 327 , 05:20:47 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน นายยั้งคิด , redribbons07 โหวตเรื่องนี้

สาระสำคัญและภาพรวมของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จากเมื่อวานนี้ (24 ต.ค. 61) ที่ผมได้แถลงข่าวเรื่องที่ ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ.

.... เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) และได้นำคลิปการแถลงข่าวมาแบ่งปันให้พวกเราได้

ดูกัน แต่เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ผมขอเล่าถึงสาระสำคัญของการจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ให้พวกเราได้อ่านกันครับ

เรื่องแรกที่ผมอยากให้พวกเราเข้าใจก่อน คือ การจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ไม่ใช่เพียงการควบรวมกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน

แต่เป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 คือ การขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรมและการเตรียมคนไทยเพื่อรองรับโจทย์ในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการปฏิรูประบบราชการใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1) การปฏิรูปการบริหารราชการ เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานในด้านวิจัยและการสร้างบุคลากรร่วมกัน โดยปรับโครงสร้างระบบ

บริหารงานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดยการควบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน และจัด

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ด้วยการปลดล็อคอุปสรรคที่ทำให้การ

พัฒนานวัตกรรมล่าช้าทั้งในเชิงกฎหมาย เชิงองค์กร และเชิงกลไกมาตรการต่าง ๆ เช่น การออกกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Bayh-Dole Act) ที่ช่วยปลดล็อคให้ผู้ที่รับทุนจากรัฐทำวิจัยสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ การ

ออกกฎหมายพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (Sandbox Act) การปลดล็อคข้อจำกัดการบริหารงาน

บุคคลขององค์การมหาชนด้านการวิจัย การส่งเสริมหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัท (Holding Company) เพื่อเป็นกลไก

ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการใช้กลไกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส่งเสริมนวัตกรรมของบริษัทใน

ประเทศไทย เป็นต้น

3) ปฏิรูประบบงบประมาณ ด้วยการปรับรูปแบบและวิธีการทางงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ให้มีประสิทธิผลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า

หนึ่งปี (Multi Years) และที่ต้องการเม็ดเงินลงทุนเป็นก้อน ที่เรียกว่า Block Grant เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและรวดเร็ว รวมทั้ง

ให้สามารถรับความเสี่ยงซึ่งเป็นธรรมชาติของการวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วย ทั้งนี้จะจัดระบบให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม

เรื่องที่สอง คือ การจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยร่าง พ.ร.บ. สำคัญ 4 ฉบับ

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับแรก คือ ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวานนี้

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะเป็นการกำหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) โดยรวม

เอาหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามาอยู่ในกระทรวงใหม่ เพื่อให้การทำงานในด้านวิจัย การสร้างคน

และการให้ทุนสนับสนุนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่สอง คือ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่ระบุถึงโครงสร้างการทำงานของกระทรวง

โดยจะมีการจัดตั้ง Super Board ที่เรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กชอว.)

ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศระดับ

สูงสุด และติดตามประเมินผลการทำงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมเป็นรองประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ทั้งจากภาครัฐ

และเอกชน เป็นกรรมการ

นอกจากนั้น ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังจะกำหนดโครงสร้างการทำงานภายในกระทรวง ซึ่ง รัฐบาลจะตั้งคณะทำงานร่างพิมพ์เขียวเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า Blueprint for Change เพื่อออกแบบโครงสร้างดังกล่าว เบื้องต้น โครงสร้างกระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ

หลัก 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีคณะกรรมการกำกับดูแล ดังนี้

1) กลุ่มภารกิจ “นโยบาย แผน และงบประมาณ” หน่วยงานภายใต้กลุ่มงานนี้จะประกอบด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานในกำกับที่มี

ภารกิจด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย การกำหนดกรอบงบประมาณและการจัดสรรงบ

ประมาณทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนงานเลขานุการให้กับ Super Board

2) กลุ่มภารกิจ “การอุดมศึกษา” หน่วยงานภายใต้กลุ่มนี้จะประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตาม

ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็นร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่สาม

3) กลุ่มภารกิจ “พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” หน่วยงานภายใต้กลุ่มนี้จะประกอบด้วยองค์การมหาชนด้าน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กกว.) ตามร่าง พ.ร.บ. การ

วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. .... เป็นร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่สี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดย

คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลองค์การมหาชนด้านการวิจัย

4) กลุ่มภารกิจ “พัฒนาการวิจัยสังคมและความเป็นมนุษย์” หน่วยงานภายใต้กลุ่มนี้จะประกอบด้วยองค์การมหาชนด้านการวิจัยทาง

สังคมและความเป็นมนุษย์ มีคณะกรรมการการวิจัยสังคมและความเป็นมนุษย์ (กกส.) ทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลการวิจัยสังคม

และความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ. ต่อไป

เรื่องสุดท้าย คือ ภายใต้กระทรวงใหม่จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี

Super Board กำกับดูแลนโยบายและการจัดสรรเงินกองทุน โดยกองทุนนี้จะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นยุทธศาสตร์หลัก

ของประเทศ ทที่มีการกำหนดหัวข้อเฉพาะและมอบให้มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม รวมตัวกันมา

เป็นกลุ่มเพื่อรับโจทย์และงบประมาณไปทำวิจัย ในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างการวิจัย (Research Procurement) ได้ด้วย ซึ่งใน

เบื้องต้น กองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ จะสนับสนุนงานอย่างน้อยใน 5 มิติหลัก ได้แก่

1) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย (Institution Capacity Building)

2) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความสามารถในการแข่งขัน (Innovation for Competitiveness)

3) การวิจัยด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ (Social Science and Humanity Research)

4) การวิจัยเพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่ (Area-Based Research)

5) การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

ทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมของโครงสร้างและการทำงานของกระทรวงใหม่ครับ ผมเชื่อมั่นครับว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่ในครั้งนี้นับ

เป็นการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยจะทำให้งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมสร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

ช่วยเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ SME ให้ประกอบกิจการที่สามารถแข่งขันได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ไทยในตลาดโลก สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม เกิดเป็น Startups ที่สามารถเติบโตต่อไปได้ รวมไปถึงการพัฒนา

คนไทยในศตวรรษ์ที่ 21 ให้มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะความรู้ที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รายได้สูงและมีความ

มั่นคง นำไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ครับ

                            

   

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ  https://www.facebook.com/drsuvitpage                     

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
redribbons07 วันที่ : 12/11/2018 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ผมเชื่อมั่นครับว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่ในครั้งนี้นับ

เป็นการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยจะทำให้งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมสร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

ช่วยเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ SME ให้ประกอบกิจการที่สามารถแข่งขันได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ไทยในตลาดโลก สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม เกิดเป็น Startups ที่สามารถเติบโตต่อไปได้ รวมไปถึงการพัฒนา

คนไทยในศตวรรษ์ที่ 21 ให้มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะความรู้ที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รายได้สูงและมีความ

มั่นคง นำไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ครับ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน