• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : meaw459@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2489
  • จำนวนผู้ชม : 2448625
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 419 , 05:31:11 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน wullopp , redribbons07 โหวตเรื่องนี้

ความสมดุลระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และนวัตกรรม เพื่อไทยแลนด์ 4.0 

Balance of the SDGs & STI for Thailand 4.0

เช้าวันนี้ (2 พ.ย. 61) ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่กระทรวงการต่างประเทศ ห้องนราธิป ในหัวข้อ “Balance of the SDGs and STI for

Thailand 4.0” ความสมดุลระหว่าง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อไทยแลนด์ 4.0 เวลา 9:10-10:00 น. ทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์จากเพจสราญรมย์ ของ

กระทรวงการต่างประเทศที่ผมแชร์ไว้ด้านล่างครับ

โดยผมจะบรรยายอิงกับประสบการณ์เกือบ 1 ปีที่ได้ทำงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แชร์ตัวอย่างการทำงานของหน่วย

งานใต้กระทรวงและเครือข่ายพันธมิตรที่มุ่งเป้าตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการทำงาน

จริงในท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานต่อไปในภายภาคหน้าที่จะนำพาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ในศตวรรษที่ 21 ครับ

https://www.facebook.com/saranromradio/videos/2105614182793388/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/drsuvitpage/

 

ขอขอบคุณเนือหาการบรรยายแชร์จาก https://www.ryt9.com/s/prg/2908854

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  

วันที่ (2 พฤศจิกายน 2561) กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครั้งที่ 2 หัวข้อ MOBILIZING STI FOR SDGs : PARTNERSHISP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI Science Technology and Innovation

มาใช้แก้ไขปัญหาและการลงมือทำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนและเครือ

ข่ายต่างๆอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ซึ่งได้รับ

เกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Balance of the

SDGs and STI for Thailand 4.0 ณ ห้องนราทิป กระทรวงการต่างประเทศ

 

ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ในนาม "SEP for SDGs" กับ "Thailand 4.0" จะต้องเริ่มจากการปรับโครงสร้างสู่ระบบ

เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่สมดุล คือ 1)มนุษย์กับธรรมชาติ 2)มนุษย์กับมนุษย์ และ3)มนุษย์กับเทคโนโลยี

บางท่านเห็นว่า SDGs เป็นการนำแนวคิดจากข้างบนลงมาสู่ระดับล่าง From Grand To Ground ซึ่งเห็นว่าหลักการ SDGs นำมาจาก

หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้ผ่านการลงพื้นที่ปฎิบัติจริงและพิสูจน์มาแล้ว จากนั้นจึงนำมาเป็นแนวคิดใหม่ของการพัฒนา

โลก From Grand To Ground ดังนั้น SEP และ SDGs จึงสอดรับไปด้วยกัน และประเทศไทยจะก้าวเดินไปทางไหนในอนาคต ทาง

สกว.จะดำเนินโครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย ซึ่ง"SEP for SDGs" และ "Thailand 4.0"

นั้นเป็นเรื่องที่สอดรับกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

นั่นคือการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ "ความยั่งยืน" การเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนนั้น จะต้องเริ่มจากการสร้างสมดุลในการพัฒนา หรือ

"Thriving in Balance" ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักคิดของคนให้ถูกต้อง และปรับกระบวน

ทัศน์ในการพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ Thailand 4.0

สำหรับการปรับโครงสร้างสู่ 3 ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Ecosystem) ได้แก่

1.ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มนุษย์มีความสมดุลอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตอบโจทย์ "ความ

ยั่งยืน" การเติบโตโดยใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

2.ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive Economy) จะลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จะได้ตอบโจทย์

"ความมั่นคง"โดยกระจายความมั่งคั่งและโอกาส ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

3.ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy ) เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่ "ความมั่งคั่ง" ปรับเปลี่ยนจากเดิม

ที่เน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ มาเป็นการเน้นปัญญามนุษย์และเทคโนโลยี เพราะจะตอบโจทย์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับ

เทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ นำความมั่งคั่งมาให้

ทั้ง 3 ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า นี้ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ทั้งระหว่าง "มนุษย์ กับธรรมชาติ" "มนุษย์ กับ มนุษย์" และ "มนุษย์ กับ

เทคโนโลยี" สอดรับกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายอย่างสอดคล้องลงตัว ในบริบทของเอกชนนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืน ยากที่จะเกิดขึ้น

จากการทำกิจกรรม CSR เพียงอย่างเดียว แต่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนถาวรก็ต่อเมื่อภาคเอกชนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ

ดำเนินธุรกิจ จาก "Greed for Growth, Growth for Greed" มาเป็น "Doing Good, Doing Well"

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ว่า กระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของประเทศ และยังเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโลก ผ่านการสร้างความ

เท่าเทียม การสร้างงาน และการมีส่วนร่วม ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินการได้ หรือที่รู้จักกันในนาม STI for

SDGs

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2908854

หมายเหตุ เพลงเพื่อความบันเทิง ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโพสต์

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 redribbons07 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 13/11/2018 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ ประเทศไทย คนไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดี ทุกๆ ด้าน

โดยเฉพาะ
การวิจัย-พัฒนา
เพื่อ ขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ได้ ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
redribbons07 วันที่ : 13/11/2018 เวลา : 05.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

สำหรับการปรับโครงสร้างสู่ 3 ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Ecosystem) ได้แก่

1.ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มนุษย์มีความสมดุลอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตอบโจทย์ "ความ

ยั่งยืน" การเติบโตโดยใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

2.ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive Economy) จะลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จะได้ตอบโจทย์

"ความมั่นคง"โดยกระจายความมั่งคั่งและโอกาส ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

3.ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy ) เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่ "ความมั่งคั่ง" ปรับเปลี่ยนจากเดิม

ที่เน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ มาเป็นการเน้นปัญญามนุษย์และเทคโนโลยี เพราะจะตอบโจทย์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับ

เทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ นำความมั่งคั่งมาให้


.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
redribbons07 วันที่ : 13/11/2018 เวลา : 05.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ในนาม "SEP for SDGs" กับ "Thailand 4.0" จะต้องเริ่มจากการปรับโครงสร้างสู่ระบบ

เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่สมดุล คือ 1)มนุษย์กับธรรมชาติ 2)มนุษย์กับมนุษย์ และ3)มนุษย์กับเทคโนโลยี


.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน