• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : meaw459@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2516
  • จำนวนผู้ชม : 2670860
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07
วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 951 , 06:14:13 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กระทรวงอุตสาหกรรม รมว.อุตตม เผย ปรับแรงงานรองรับโลกเปลี่ยน ดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 4.0 

'อุตตม' ปรับทักษะแรงงาน รองรับโลกเปลี่ยน!

กระทรวงอุตฯ เผยนโยบายดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเดินหน้าพัฒนาแรงงานทั้งระบบ รองรับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Factory 4.0 : อุตสาหกรรม

มั่นคง ของแรงงานไทย” ณ สำนักงานเทศบาลตาบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางการ

ค้าและระบบเศรษฐกิจโลกมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาจากปัจจัย ด้านความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาให้ทุกภาคส่วน เริ่มมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทางานตลอดหลายปีที่

ผ่านมา โดยอีกปัจจัยที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสาคัญและเล็งเห็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ การ

พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ในการ ดาเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) และเพิ่ม

ทักษะ (Up-skill) ฝีมือและความ ชานาญทั้งในเชิงคุณภาพและมาตรฐานของแรงงานไทย ให้สอดรับกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

 

นายอุตตม กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเรื่อง Factory 4.0 ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชน มี

ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการใช้บริการกับภาครัฐลง การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนผู้

ประกอบการเอสเอ็มอี และการดูแลองค์ประกอบสาคัญ ของเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ อีก

ทั้งยังคงมุ่งเน้นเรื่อง การพัฒนาแรงงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้าง

งานและอาชีพเสริมโดยเฉพาะผู้สูงวัยในภาคการผลิตที่จะกลับสู่ชุมชน คนเหล่านี้ต้องอยู่ได้โดย “ไม่เป็นภาระลูกหลาน” ซึ่งจะเน้นการ

ทางานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ปัจจัยความสาเร็จของการช่วยยกระดับชุมชน คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต (Productivity) ให้ดีขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็ง มีแรงขับเคลื่อนเสมือนหัวรถจักรที่จะช่วยดึงภาคชุมชนและสิ่ง

แวดล้อมรอบข้างให้เข้มแข็งเช่นกัน ดังนั้น ภาคเอกชนจะเป็นกลไกในการช่วยเหลือชุมชน ส่วนภาครัฐจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน

เชิงนโยบาย ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3 กลุ่ม ได้แก่

 

 

1. การพัฒนากาลังคนในระดับอาชีวะ เน้นผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวะร่วม

กับภาครัฐและภาคการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น โครงการสัตหีบโมเดล Kosen โมเดล

Flex Campus โมเดล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบผสมผสาน ทั้งการทดลอง การฝึกงานทั้งใน และต่างประเทศเพื่อให้มีประสบการณ์ใน

สถานการณ์จริงและการบรรยายเชิงทฤษฎี ให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

2. การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพ ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เตรียมตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งมีการดาเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การอบรมพัฒนา

แรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะ การพัฒนาทักษะแรงงานแบบ Multi-Functional Skill การสร้างนักฝึกอบรม และผู้

เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพไปพร้อมกับวางแผนกาลังคน ตลอดจนการสนับสนุนการกาหนดมาตรฐานและวางแนวทางการพัฒนาฝีมือ

แรงงานตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีการบ่มเพาะสมรรถนะหลักในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ

อุตสาหกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ Industry 4.0 โดยในปี 2562 เฉพาะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองจะมีการพัฒนา

แรงงานประมาณ 70,000 คน และหากนับการได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 จะมีการพัฒนาแรงงานรวมถึง

210,000 คน

3. การพัฒนาแรงงานสูงอายุหลังเกษียณ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับแรงงานสูงอายุหลัง การเกษียณ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้

ประกอบการใหม่วัยเกษียณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม ผู้เกษียณอายุ ในช่วงอายุ 55 – 60 ปีที่มีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

ให้สามารถเขียนโมเดลธุรกิจอย่างง่าย มีเครือข่ายเชิงธุรกิจ และเกิดความภูมิใจในการประกอบธุรกิจของตนเอง นายอุตตม กล่าวสรุป

โดย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดปาฐกถา ในหัวข้อ “Factory 4.0 : อุตสาหกรรมมั่นคงของแรงงานไทย”

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต ณ สานักงานเทศบาลตาบลแพรกษา สมุทรปราการ

 ขอขอบคุณข่าวจาก คมชัดลึก 30/11/2561
http://www.komchadluek.net/news/economic/354256?fbclid=IwAR2L6TaVAx6SeWJD8DMWa7blby3Fir2DiCc5YsEbG1PmrpYMHhXOv9Zwyh4#.XAE-DlufVjY.facebook
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
redribbons07 วันที่ : 01/12/2018 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

กระทรวงอุตสาหกรรม รมว.อุตตม เผย ปรับแรงงานรองรับโลกเปลี่ยน ดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงอุตฯ เผยนโยบายดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเดินหน้าพัฒนาแรงงานทั้งระบบ รองรับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 3 กลุ่ม ได้แก่

1. การพัฒนากาลังคนในระดับอาชีวะ เน้นผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวะร่วม

กับภาครัฐและภาคการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพ ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เตรียมตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งมีการดาเนินการอย่างครบวงจร

3. การพัฒนาแรงงานสูงอายุหลังเกษียณ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับแรงงานสูงอายุหลัง การเกษียณ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้

ประกอบการใหม่วัยเกษียณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม ผู้เกษียณอายุ ในช่วงอายุ 55 – 60 ปีที่มีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

ให้สามารถเขียนโมเดลธุรกิจอย่างง่าย มีเครือข่ายเชิงธุรกิจ และเกิดความภูมิใจในการประกอบธุรกิจของตนเอง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2018 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน