• ศรีแดน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : preeda-s@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-22
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 500591
  • ส่ง msg :
  • โหวต 28 คน
รอยทราย
ประสบการณ์ประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป เศษฐกิจ สังคม การเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/roisaii
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556
Posted by ศรีแดน , ผู้อ่าน : 8719 , 13:24:13 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กบฏคือใคร ?  ตามพจนานุกรม ให้ความหมายไว้ว่า กบฏ คือผู้ขัดขืนอำนาจปกครอง

ประมวลกฎหมายอาญา  หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๓ บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

               (๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

               (๒) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ

               (๓) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

               ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ  ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”

 

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้บรรยายไว้ในตำรา วิชากฎหมายอาญา ภาค ๒-๓  หมวด ๒  ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  ความผิดตามมาตรา ๑๑๓  ของท่านไว้ ว่า    ผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรานี้  จะต้องกระทำความผิดครบองค์ประกอบตามกฏหมาย ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบภายนอก  ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

องค์ประกอบภายใน

(๑) เจตนาธรรมดา

(๒) มูลเหตุชักจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

     ก.เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

     ข.เพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้

     ค. เพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

ท่านให้คำอธิบาย ว่า คำว่า “ใช้กำลังประทุษร้าย” หมายความว่า “ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน”

คำว่า “ขู่เข็ญ” หมายความว่า แสดงออกให้ทราบว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายในอนาคต

ส่วนจะได้ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลใดไม่สำคัญ  เพราะมาตรานี้ไม่จำกัดบุคคลผู้ถูกกระทำคือ จะเป็นเจ้าพนักงาน  ตำรวจ ทหาร หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ความสำคัญอยู่ที่การกระทำและมูลเหตุชักจูงใจพิเศษที่มาตรานี้บัญญัติไว้  ถ้าไม่มีการกระทำคือใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายก็ไม่มีความผิด หรือถ้ามีการกระทำดังกล่าว แต่ผู้กระทำไม่มีมูลเหตุชักจูงใจตามมาตรานี้ก็ไม่มีความผิด

คำว่า “ล้มล้างรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะกระทำ หรือกระทำในทางข้อเท็จจริงไม่ให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้บังคับได้ เช่น ยึดอำนาจการปกครองและประกาศเลิกสถาบันต่างๆของรัฐธรรมนูญ

คำว่า “เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า คงรูปรัฐธรรมนูญเดิมไว้แต่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบางมาตรา

คำว่า “ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ” หมายความว่าเลิกไม่ให้มีสภานิติบัญญัติ

คำว่า “ล้มล้างอำนาจบริหาร” หมายความว่าเลิกไม่ให้มีคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร

คำว่า “ล้มล้างอำนาจตุลาการ”  หมายความว่าเลิกไม่ให้มีศาลยุติธรรม

คำว่า “ให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้” หมายความถึงการขัดขวางมิให้สถาบันซึ่งใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้  กล่าวคือขัดขวางไม่ให้สภานิติบัญญัติประชุมปรึกษาหารือในการบัญญัติกฎหมาย หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินหรืออนุมัติงบประมาณ หรือขัดขวางมิให้คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน หรือขัดขวางมิให้ศาลยุติธรรมดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดี ไม่ว่าการขัดขวางจะได้กระทำโดยวิธีใด เช่น ให้ทหารมายึดรัฐสภานิติบัญญัติขณะประชุมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นตัวอย่าง

คำว่า “แบ่งแยกราชอาณาจักร” หมายถึงการแยกประเทศไทยออกเป็นหลายประเทศ เช่น ประเทศไทยเหนือและประเทศไทยใต้ ภาษาสามัญเรียกการกระทำดังกล่าวว่า “แบ่งแยกดินแดน”

คำว่า “ยึดอำนาจปกครองในส่วนใดแห่งราชอาณาจักร” หมายถึงยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรไว้  แล้วตั้งเป็นรัฐบาลอิสระโดยไม่ยอมขึ้นกับรัฐบาลกลาง

               ความผิดตามมาตรานี้สำเร็จเมื่อมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ในเมื่อผู้กระทำมีเจตนาธรรมดาและกระทำโดยมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าว  ส่วนผลเช่นการล้มล้างรัฐธรมนูญจะเกิดขึ้นใหม่หรือไม่ ไม่สำคัญ

              

               ในยุครัตนโกสินทร์ เคยเกิดกบฏในประเทศไทย มาแล้ว ๑๓ ครั้ง คือ

กบฏ ร.ศ.๑๓๐(๒๔๕๕),กบฏบวรเดช(๒๔๗๖),กบฏนายสิบ(๒๔๗๘),กบฏพระยาทรงสุรเดช(๒๔๘๒),กบฏเสนาธิการ(๒๔๙๑),กบฏแบ่งแยกดินแดน (๒๔๙๑), กบฏวังหลวง(๒๔๙๒),กบฏแมนฮัตตัน(๒๔๙๔),กบฏสันติภาพ(๒๔๙๕),กบฏ๒๕๐๗(๒๕๐๗),กบฏ๒๕๒๐(๒๕๒๐),กบฏยังเติร์ก(๒๕๒๔),กบฏทหารนอกราชการ(๒๕๒๘)

               ปลายปี พุทธศักราช ๒๕๕๖  มีการแจ้งความดำเนินคดี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการปฎิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) และคณะ ว่ามีการกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ 

              ผลคดีจะเป็นเช่นไร ?  ต้องรอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ในอนาคต

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
sayellow วันที่ : 19/12/2013 เวลา : 13.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sayellow

มีบทความจาก อ.เขียน มาฝาก
http://www.oknation.net/blog/tiyapong/2013/12/18/entry-1

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]