• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 43
  • จำนวนผู้ชม : 8095
  • ส่ง msg :
  • โหวต 32 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 349 , 12:40:42 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

กรมการข้าว ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามผลการตรวจ ประเมินและรับรองมาตรฐานข้าว GAP แบบกลุ่ม ของกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด รวมทั้งการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด อ.เกษตรวิสัย และการตรวจประเมินโรงสีข้าว GMP และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อถือในระบบคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวไทย ยกระดับข้าวไทยอย่างมั่นคงยั่งยืน

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งกว่าจะเป็นสินค้าข้าวสารที่ได้รับเครื่องหมาย Q การันตีคุณภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ดังนี้ 1.มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทราบแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP Seed หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว หรือเมล็ดพันธุ์ที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 2.มาตรฐานข้าว GAP หรือมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ขอการรับรอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการข้าวและตามมาตรฐานข้าว GAP หรือมาตรฐานข้าวอินทรีย์ รวมทั้งยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าวเข้าตรวจประเมินและสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพข้าวหรือสารตกค้าง เมื่อผ่านการตรวจประเมินจะได้รับใบรับรองตามมาตรฐานนั้นๆ

3.มาตรฐานโรงสีข้าว GMP ผู้ประกอบการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการข้าวและตามมาตรฐานโรงสีข้าว GMP และต้องผ่านการตรวจประเมินจึงจะได้รับใบรับรองตามมาตรฐานโรงสีข้าว GMP 4.มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ผู้ประกอบการคัดบรรจุข้าวสาร ยื่นคำร้องขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าข้าว และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการข้าวและตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวแต่ละประเภท พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าวเข้าตรวจประเมินและสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพข้าวหรือสารตกค้าง เมื่อผ่านการตรวจประเมินจะได้รับใบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวประเภทนั้นๆ ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวไทย ข้าวสีไทย และข้าวกล้องงอกโดยยื่นขอการรับรองกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เมื่อได้รับการรับรองแล้วสามารถยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ซึ่งอนุญาตให้ใช้แสดงคู่กับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ในข้าว 12 พันธุ์ คือ กข6 กข15 กข21 กข43 กข59 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 80 ขาวดอกมะลิ 105 ทับทิมชุมแพ สังข์หยด มะลินิลสุรินทร์ และข้าวเหนียวลืมผัว

ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวของกรมการข้าว (Rice Certification System : Rice Cert.) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการข้าว ที่ใช้สำหรับการตรวจประเมินและรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั้งระบบการผลิต ภายใต้การให้บริการ Government Cloud Service (G-cloud) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) หลักการตรวจ ประเมินและให้การรับรองจะยึดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลภายใต้ระบบ Rice Cert. ประกอบด้วย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (ข้าว GAP) เกษตรอินทรีย์ ตาม มกษ.9000 (ข้าว ORG) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม มกษ.4406 (GAP Seed) การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว ตาม มกษ.4403 (โรงสีข้าว GMP) ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว (Q) ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ซึ่งเป็นเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่เป็น CB/IB ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผ่านระบบ Platform as a service (Paas) ในการใช้ระบบตรวจประเมินตามมาตรฐานข้าวต่างๆ ที่อยู่ในระบบ Rice Cert. ของกรมการข้าว เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินระบบมาตรฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ CB/IB เอกชนหรือมหาวิทยาลัย

เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบ Rice Cert. เลือกระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อสมัครและยินยอมปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ได้ เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบ Rice Cert. ซึ่งจะดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการผลิตข้าวของตนเอง โดยเกษตรกรผู้ขอการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานสามารถติดตามผลการตรวจ ประเมินระดับกลุ่มและระดับแปลง และสามารถเรียกดูใบรับรองแบบออนไลน์ได้ เพื่อตรวจสอบและแสดงสถานะ การรับรองกับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Mobile Application ของระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ ในระบบ Rice Cert.

นายอารีย์  มาตย์วิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงการผลิตข้าวของสหกรณ์ว่า สหกรณ์มีโครงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานจีเอพี ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการคือให้สมาชิกผู้ปลูกเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจไม่เกินรายละ 10 ไร่ โดยมีแหล่งเงินกู้เงินจากธกส.ดอกเบี้ย 1- 3 เปอร์เซ็นต์ ในระยะแรกจะเป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกและในระยะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจะมีการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อทำการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน สำหรับการผลิตข้าวแม้ไม่ได้กำไรไม่มากแต่ให้สหกรณ์เลี้ยงตัวและอยู่ได้  เพราะมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นอินทรีย์จะช่วยลดต้นทุนลงได้

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพส่งผู้บริโภคมายาวนาน มีการรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขบวนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณภาพสู่ขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน โดยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพื่อปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้ได้มาตรฐาน Pre GAP และ GAP เพื่อนำไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไป

ประธานกลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองช้าง ม.5 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บอกว่า ชาวบ้านทราบว่ากรมการข้าวมีโครงการให้ปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวแบบเดิม เพราะมองเห็นประโยชน์ที่ได้มากกว่า มีราคาดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปัจจัยการผลิตบางอย่างสามารถทำได้เองเช่นปุ๋ยคอก อีกทั้งก่อนหน้านี้มีชาวนาในพื้นที่อื่นปลูกข้าวอินทรีย์ได้ผลมาแล้ว โดยได้ผลผลิตมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตลดลง ข้าวมีคุณภาพดี  หอมนุ่ม ได้ราคาดี และชาวบ้านต่างหันมาผลิตข้าวเพื่อให้ได้ จีเอพี มากขึ้นอีกด้วย แม้ว่าปีนี้ฝนแล้งหนักกว่าทุกปีแต่ก็ต้องผลิตให้ปลอดสารเคมีทุกกระบวนการ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]