• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 95
  • จำนวนผู้ชม : 19526
  • ส่ง msg :
  • โหวต 78 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 476 , 15:41:08 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ กล่าวว่า ความสําคัญของการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์  ครั้งนี้ เป็นส่วนสําคัญ ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน พลังงาน การสาธารณสุข การศึกษา การสาธารณูปโภค รวมถึงการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ ท่านทรงพระราชทาน“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางพระราชดําริแก่ปวงชนชาวไทย ให้นํามายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนําแนวทางพระราชดําริและพระราชปณิธาน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อประชาชนไปสู่เป้าหมายที่ว่า “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า เพราะเราเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน 7 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้วนเกิดจากความสนพระราชหฤทัยและทรงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้แก่ด้านถ่ายภาพ ด้านนักประดิษฐ์ ด้านการสื่อสาร ด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านการเกษตร นิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานอย่างรอบด้านอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาประเทศชาติ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนับ 70 ปี แห่งการครองราชย์

เรียนรู้นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” จากบุคคลผู้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับตนเองและอาชีพ จนก่อเกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัด สพฐ. จาก 5 จังหวัด เพื่อจุดประกายความคิดส่งต่อแรงบันดาลใจจากผู้น้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง

              

วิชาของพ่อ วิชาของแผ่นดิน การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยปราชญ์เกษตรผู้มากด้วยประสบการณ์ส่งต่อแรงบันดาลใจ บอกเล่าประสบการณ์ผ่าน“วิชาของแผ่นดิน”การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อาทิ หลักสูตรเกษตรมั่นคง โดย ดร.เกริก  มีมุ่งกิจ จากสวนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ หลักสูตรทำเกษตรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ยวง  เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรทำน้อยได้มาก โดยอาจารย์บุญล้อม  เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ ด้วยใจพอเพียง โดยอาจารย์ปา  ไชยปัญหา หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขาดทุนคือกำไร โดยอาจารย์เสถียร  ใจคำ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  หลักสูตรรู้ดิน รู้น้ำ ก่อนทำเกษตร โดยอาจารย์ขวัญชัย  รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรศิลปิน โดยอาจารย์วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือเชษฐ์  สไมล์ปัฟฟาโล่ และอีกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษแรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ “บันทึก...ไว้ในใจนิรันดร์” และ “ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171,094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID:wisdomkingfan และ@Line ID: @wisdomkingfan

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]