• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 76893
  • ส่ง msg :
  • โหวต 232 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 224 , 19:02:49 น.  
หมวด : สัตว์เลี้ยง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 15 ม.ค.64 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการประกาศ เป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1.น้ำนมควายดิบ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม  3.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 4.การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด 6.แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด 7.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจระเข้ และ8.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร   การปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการบริโภค และ 3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมกับเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าวด้วย

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)               กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐานใหม่ 8 เรื่อง คือ

1.น้ำนมควายดิบ เพื่อช่วยส่งเสริมการเลี้ยงควายนมให้เป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งควายนมสามารถให้ผลผลิตทั้งน้ำนมและเนื้อ รวมทั้งน้ำนมควายมีปริมาณโปรตีน แคลเซียม และไขมันสูง แต่คอเรสเตอรอลต่ำที่สำคัญช่วยส่งเสริมด้านการตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เป็นสินค้าทดแทนการนำเข้าประเภทเนยและชีสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท

2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม

3.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม เพื่อกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม ครอบคลุมข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม บุคลากร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควายนมมีสุขภาพดี และได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ  ในการนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

 

4.การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อกำหนดการชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ ที่มีความสอดคล้องกับคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อให้ได้ให้มาตรฐานการชันสูตรโรคที่เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ และการชันสูตรโรค ซึ่งมี 2 วิธีการหลัก คือ การตรวจหาเชื้อ (Identification of the Agent) และการตรวจทางวิทยาเซรุ่ม (Serological Test)

5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำยางสด การทดสอบคุณภาพน้ำยางสด การควบคุมการปฏิบัติงาน จนถึงการขนส่งเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปขั้นกลาง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


6.แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด มีข้อกำหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน Codex เรื่อง Recommended International Code of Practice for Packaging and Transport of Fresh Fruits and Vegetables (CXC 44-1995) ได้แก่ (1) การบรรจุหีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลระหว่างการขนส่งและการจำหน่าย (2) วิธีปฏิบัติในการลดอุณหภูมิเบื้องต้น (3) การออกแบบ สภาวะ และวิธีการขนส่งและขนถ่าย ของอุปกรณ์ขนส่ง (4) การดูแลรักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงพาหนะและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่สำหรับขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์ และ (5) การปฏิบัติที่ถูกต้องในการขนถ่ายผลิตผล การรักษาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การไหลเวียนของอากาศ และการดัดแปรสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่สำหรับขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์

7.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจระเข้ กำหนดครอบคลุมตั้งแต่การจับบังคับและการขนส่งจระเข้มีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงเชือด การตรวจรับและเตรียมจระเข้ก่อนฆ่า การฆ่า การชำแหละ การตัดแต่ง การบรรจุ และเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลจระเข้ส่วนที่จะนำไปบริโภคที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานฯนี้ใช้กับจระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาต หรือแจ้งประกอบกิจการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

8.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล แนวปฏิบัตินี้ เพื่อใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผล และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562)
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]