• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 361
  • จำนวนผู้ชม : 106537
  • ส่ง msg :
  • โหวต 259 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 271 , 20:49:54 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

28 กันยายน 2564 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อนระบบราชการและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่การใช้ประโยชน์ ผ่านกลไกการทำงานของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สกสว. เล็งเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. จำนวนมากมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์  หากมีการบูรณาการเป็นภาพใหญ่จะสามารถสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การทำงานตอบโจทย์ใหญ่ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากภาคี โดย สกสว. เห็นว่าหน่วยงานในระบบราชการถือเป็น Change Agent ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ซึ่งไปสอดคล้องกับภารกิจหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่เน้นการบูรณาการ และเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับ ทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาที่ผ่านมา สกสว. และ ก.พ.ร. จึงได้หารือร่วมกันถึงการสร้างความร่วมมือนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะได้เข้าไปมีส่วนเสริมให้การทำงานของหน่วยงานในระบบราชการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า ก.พ.ร. และ สกสว. ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการที่จะนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้ในระบบการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง การสร้างความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ สกสว. จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการ ขณะเดียวกัน ก.พ.ร. ก็จะเป็นผู้มีส่วนขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์จะสร้างคุณูปการให้แก่ระบบราชการโดยรวม ตลอดจนนำไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ในงานดังกล่าว ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ  “การขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  : กรณีการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดพื้นที่นำร่อง”  โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำงานผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงอย่างกรณีการแก้ไขปัญหา ฝุ่นควัน PM 2.5  ประกอบด้วย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม  นางสาววรนุช จันทร์สุริย์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ. ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 


โดยมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ 1) ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดทำแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงฐานข้อมูล PM 2.5 แก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดลำปางและสิงห์บุรี 2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 ภายใต้กรอบการวิจัยทั้งการพยากรณ์ การบริหารจัดการ  การบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างการรับรู้ต่อประชาชน ภายใต้มิติสังคม เทคโนโลยีและนโยบาย 3) ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  จัดทำ “Dustboy”  เครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์และจัดเก็บข้อมูล  เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

โดยปัจจุบันทางโครงการยังขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน เตรียมพร้อมแก้ปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน 4) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)   จัดทำ “Smoke Watch” แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและเฝ้าระวังไฟป่าจากการเผาในที่โล่ง แอปพลิเคชันบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าควบคุมไฟป่าอันเนื่องมาจากการเผาในภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากเป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งจากฝั่งนักวิจัย GISTDA และผู้ประกอบการ และ 5) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำผลงานวิจัยและนวัตกรรมช่วยลดการเผาเศษวัสดุการเกษตร เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]