• ดอกไม้ป่าบุปผาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_00251@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-10-25
  • จำนวนเรื่อง : 38
  • จำนวนผู้ชม : 15940
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
รสสุคนธ์ สารทอง
ครูวาดฝัน เขียนดาวดวงน้อย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/roseflower
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562
Posted by ดอกไม้ป่าบุปผาชน , ผู้อ่าน : 463 , 21:09:15 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง           การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู

                   โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

ผู้รายงาน        นายสุพจน์  ดำริห์

ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา      โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ความจำเป็น ในการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 3) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้วิจัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบบันทึกข้อมูลการสนทนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา 3) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  4) แบบสังเกตพฤติกรรม ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมผู้บริหาร แบบสังเกตพฤติกรรมผู้บริหารและครูในฐานะผู้นิเทศ และแบบสังเกตพฤติกรรมของครูในฐานะผู้รับการนิเทศ  5) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มากกว่าร้อยละ 80 โดยมีความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ร้อยละ 96.22  การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ร้อยละ 95.50 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ร้อยละ 95.14 การพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 94.59 และ การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ร้อยละ 94.05 ตามลำดับ

          2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านจุดประสงค์ ด้านความชัดเจนของเนื้อหา ด้านความชัดเจนในการใช้ภาษา ด้านความเหมาะสมในการพิมพ์และรูปเล่มของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความสะดวกในการนำรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้ ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

           3. ผู้บริหารและครูผู้สอนทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โดยรวมมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,    = 0.49) 

          4. ครูมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61,S.D.=0.49)

          5. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ทั้ง 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55,S.D. = 0.50)

          6. สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

          6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากปีการศึกษา 2559 –2561 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

          6.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561 โดยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

          6.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561 โดยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม

          7. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นว่าประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61 , =0.49 )
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน