• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_2521@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 390
  • จำนวนผู้ชม : 258119
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 659 , 20:55:58 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน นายยั้งคิด , wullopp และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

หลัง ครม.มีมติส่งเสริมชุมชนทั่วประเทศ ปลูกไม้มีค่า  เพื่อนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่เกษตรกร ชุมชน และประเทศ  ธ.ก.ส.จึงได้เดินหน้าโครงการธนาคารต้นไม้เต็มรูปแบบ สร้างพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ ใน 10 ปี พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้

นายศรายุทธ  ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน ธ.ก.ส.สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้  โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาพึ่งพาตนเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองและของชุมชน  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดิน เปรียบเสมือนการออมทรัพย์หรือการลงทุนในระยะยาวที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนใด ๆ มีความเสี่ยงน้อย สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 กันยายน 2561 ที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ผ่านชุมชนทั่วประเทศ 20,000 แห่ง หรือ 2.6 ล้านครัวเรือน ภายใน 10 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ 26 ล้านไร่ 

การดำเนินงานสนับสนุนโครงการดังกล่าว  ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์   โดยกำหนดอายุต้นไม้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปลูกในที่ดินของตนเอง  โดยที่ดิน 1 ไร่ รับขึ้นทะเบียนไม่เกิน 400 ต้น  ซึ่งในการวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคารต้นไม้รวมกันอย่างน้อย 3 คน  ร่วมประเมินมูลค่าต้นไม้เป็นรายต้น  ที่ความสูงจากโคน 130 เซนติเมตร มีขนาดเส้น รอบวงต้นไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร แล้วเปรียบเทียบเส้นรอบวงที่วัดได้กับตารางปริมาณและราคา   เนื้อไม้เพื่อหามูลค่าต้นไม้ ตามกลุ่มที่จำแนกไว้ 4  กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตเร็วถึงปานกลาง รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเนื้อไม้ต่ำ เช่น ไม้กระถิน เทพณรงค์ สะเดา เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง    รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง เช่น ประดู่ ยางนา ตะเคียนทอง เป็นต้น กลุ่มที่ 3 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง เช่น ไม้สัก มะปิน (มะตูม) เป็นต้น กลุ่มที่ 4 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก เช่น ไม้พะยูง จันทร์หอม มะค่าโมง เป็นต้น จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบและประเมินมูลค่าต้นไม้ (ธตม.3) และบันทึกรับฝากต้นไม้ในสมุดธนาคารต้นไม้ (ธตม.9) เพื่อแสดงมูลค่าสินทรัพย์  ใช้เป็นหลักทรัพย์และหลักประกัน

  

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวอีกว่า มูลค่าต้นไม้แต่ละต้น  สามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยใช้เป็นส่วนควบในการเพิ่มวงเงินจดทะเบียนจำนองที่ดิน ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินมูลค่าต้นไม้  เช่น  ที่ดินราคาประเมิน  500,000 บาท  ปกติกู้ได้ร้อยละ 50 ของราคาประเมินคือ 250,000 บาท  กรณีมีต้นไม้ที่ประเมินมูลค่าไว้จำนวน  300,000 บาท  ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้อีกร้อยละ 50  หรือ 150,000 บาท    รวมหลักทรัพย์ค้ำประกัน  650,000 บาท โดยปกติกู้ได้ร้อยละ  50 % ของวงเงินที่กู้ได้เท่ากับ 325,000 บาท  เพิ่มจากเดิม  75,000 บาท     ปัจจุบันมีชุมชนที่ร่วมปลูกต้นไม้กับ ธ.ก.ส. ตามโครงการธนาคารต้นไม้จำนวน 6,804 ชุมชน มีสมาชิก 115,217 ราย มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นในประเทศกว่า 11.7 ล้านต้น  และมีชุมชนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)  และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (Letter Of Recognition:LOR) จำนวน 2 ชุมชน  คือบ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น  และบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี 

 

บ้านหนองจิก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ดำเนินงานตามหลักการธนาคารต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2554 โดยกำหนดให้ตัวแทนชาวบ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 9 ครัวเรือน   ปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนอย่างน้อย 9 ต้น มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำชุมชน  เพื่อทำการวัดขนาดและประเมินมูลค่าต้นไม้ เพื่อจัดทำทะเบียน ตลอดจนออกโฉนดธนาคารต้นไม้ให้กับสมาชิกได้แล้วกว่า 30 แปลง โดยต้นไม้ที่ปลูกส่วนมากเป็นต้นพยุงและสะเดา เมื่อไม้ใหญ่เติบโตขึ้น ทำให้บริเวณโดยรอบเกิดความชุ่มชื้น พืชพรรณประเภทอาหารและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ งอกงาม  ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าและเห็นคุณค่าของการมีป่าไม้

  

นางวัชรี  อภัย  หนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ และเป็นสมาชิกรายแรกของบ้านหนองจิกที่ได้รับมอบสินเชื่อธนาคารต้นไม้ จาก ธ.ก.ส. เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท  บอกว่า รู้สึกดีใจที่ ทาง ธ.ก.ส. ได้มีโครงการธนาคารต้นไม้ขึ้นมา เป็นการเพิ่มทรัพย์สินจากต้นไม้ ที่ชาวบ้านสามารถปลูกได้ง่ายๆ  สร้างหลักประกันให้กับบุตรหลานในอนาคตได้  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับอาชีพอื่นๆได้ เช่น เก็บดอกผลของต้นไม้ใช้รับประทานได้  นำมาทำถ่าน หรือบางต้นที่แข็งแรงสามารถนำมาทำที่อยู่อาศัย และต้นไม้ยังทำให้ดินดี น้ำดี อากาศดี และระบบนิเวศน์ในหมู่บ้านดีขึ้นด้วย ในปีนี้มีแผนจะลงต้นไม้เพิ่มอย่างต้นยางนา ไม้พะยูง เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับเกษตรกร บุคคลทั่วไปหรือสมาชิก ธ.ก.ส. ที่สนใจเข้าร่วมธนาคารต้นไม้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั่วประเทศ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 โรสกีญ่า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
โรสกีญ่า วันที่ : 24/09/2018 เวลา : 17.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia

ได้ประโยชน์หลายทางค่ะ อย่างน้อยๆก็ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

ความคิดเห็นที่ 2 โรสกีญ่า , นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wullopp วันที่ : 23/09/2018 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ไทย อาจจะเป็นโมเดลใหม่ของโลก...
ที่สนับสนุนการปลูกป่าไม้ใกล้บ้าน

เช่น
ในไร่ นา ป่า เขา
ในบ้าน
รวมกัน

แถมยังทำให้
คนปลูกมีรายได้
มีกำไรระยะยาว
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ขอให้ ธกส.
ชาวไทย
และ
ประเทศไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ....

ความคิดเห็นที่ 1 โรสกีญ่า , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 23/09/2018 เวลา : 06.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณสำหรับข้อมูล เยี่ยมเลยค่ะ จะได้ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านนอกเพิ่มให้มากกว่าเดิม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2018 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]