• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 697
  • จำนวนผู้ชม : 366472
  • ส่ง msg :
  • โหวต 246 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 333 , 06:42:31 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญในฐานะผู้แทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อหลัก (Thematic Forums) เรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเส้นทางสายไหม (Silk Road of Innovation) ระหว่าง วันที่ 25-27 เมษายน 2562ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม “เวทีข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ครั้งที่2 (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF )” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้นำจาก 38 ประเทศ และผู้แทนที่ได้รับเชิญจากประเทศต่างๆเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมในทุกมิติ  ทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเส้นทางสายไหม (Silk Road of Innovation) ว่า ประเทศไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR)” ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอันเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่าง วช. กับ Chinese Academy of  Sciences (CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหนึ่งในจำนวนแปดศูนย์ทั่วโลก ที่ได้มีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไทย ฟินแลนด์ อิตาลี ปากีสถาน โมร็อกโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และแซมเบีย โดย วช.ร่วมมือกับ ๓ หน่วยงานภาคี คือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Earth Data) จากการสำรวจด้วยดาวเทียมและวิธีการอื่นนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและบุคลากรการวิจัย โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้งนี้ วช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  วช. และหน่วยงานภาคี ร่วมกับศูนย์ DBAR จัดการประชุม Digital Belt and Road Regional Consultation and Networking Workshop for Southeast Asia ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations Convention Center) กรุงเทพฯ เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันและมีแผนจะจัดการประชุม The Fourth Digital Belt and Road Conference ที่กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมครั้งแรกนอกประเทศจีน

“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR)  ของ วช. และหน่วยงานภาคีเป็นบทพิสูจน์ของความร่วมมือที่จริงจังและมุ่งผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติร่วมกับจีนและประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ Big Earth Data ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเมือง ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้  ยังส่งเสริมความเชื่องโยงในภูมิภาค โดยจะได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการอีกด้วย”

นอกจากนี้ เลขาธิการ วช. ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยกำลังมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศครั้งใหญ่ โดยการจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และ วช. ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” มีภารกิจหลักที่สำคัญ ๗ ประการ ซึ่ง วช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ  การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำไปสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   มุ่งเน้นความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

การประชุมในครั้งนี้ จีนมีความคาดหวังที่จะร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการกระชับความร่วมมือกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนในแต่ละประเทศ

ซึ่งในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศระดับสูง (High-Level Meeting) ในฐานะประธานของอาเซียน (ASEAN) โดยได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมและพบปะหารือความร่วมมือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของจีน ได้แก่ ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง และ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ เฉียง อีกด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซี่ยนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติและพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมถึงการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์4.0 นโยบายพัฒนาเศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและยกระดับสถานะไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ คมนาคม และการขนส่งอาเซียน และเป็นประตูสู่อาเซียนของจีน และย้ำว่า ไทยต้องการเห็นยุทธศาสตร์ BRI ประสบความสำเร็จ และต้องการเห็นไทย อาเซียน จีน และมิตรประเทศทุกประเทศ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างฉันท์มิตร อย่างสร้างสรรค์  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสันติภาพของภูมิภาคและของโลก และเพื่อการพัฒนามั่งคั่งของพลเมืองของเรา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]