• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 505
  • จำนวนผู้ชม : 306879
  • ส่ง msg :
  • โหวต 117 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 535 , 19:56:54 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา  บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน  เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ..... ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนกว่า 200  คน

นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า จากภารกิจของ บจธ. ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับ “ธนาคารที่ดิน” หรือ “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน)”  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ตลอดจนการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร โดยทดลองดำเนินงานผ่านโครงการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก   โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร  โครงการนำร่องธนาคารที่ดินใน 5 ชุมชน และโครงการตลาดกลางที่ดิน

เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ฯลฯ จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินทั้งที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีสิทธิการเช่าได้รับผลกระทบไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่บางส่วนบ้างแล้ว เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการทวงคืนผืนป่า เป็นต้น  บจธ. มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านที่ดินทำกิน  จึงได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ หรือแนวทางที่เหมาะสมรองรับทั้งการแก้ไขและป้องกัน  โดยได้ดำเนิน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ”  เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล พื้นที่เป้าหมายที่ได้ประกาศเป็นเขตการดำเนินนโยบายของรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่างๆ ในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน สำหรับพื้นที่เป้าหมายพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ เซ่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี และโครงการอื่นๆ ของรัฐ

นายกุลพัชร กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำกินกว่า 100 ราย โดยกลุ่มเกษตรกรได้ประสานขอความช่วยเหลือมายัง บจธ.   และ บจธ. ได้ลงพื้นที่เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เป้าหมาย ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ  สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ"  ให้กลุ่มกำหนดรูปแบบและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินประสานกับเจ้าของที่ดินเพื่อทำหนังสือแจ้งความประสงค์เสนอขายที่ดินมายัง บจธ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐต่อไป
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 17/01/2020 เวลา : 23.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ที่ดินทำกิน...
จะว่า

เป็น เรื่องของ ความเป็นธรรมก็ได้
เพราะ

ถ้า คนจน สูญเสียไร่นา
หรือ
ไร้บ้านแล้ว...

จะทำให้
จนหนักขึ้นมาก...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]