• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 545
  • จำนวนผู้ชม : 320482
  • ส่ง msg :
  • โหวต 152 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 389 , 17:12:58 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคัดเลือกจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้มีความประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นเป็นผลดีแก่ราชการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๖ รายโดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การต้อนรับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัวทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ได้อย่างมีความสุข พอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยการทำบัญชี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งเน้นการทำงานไปที่การตรวจสอบเพื่อป้องกันและควบคุมการทุจริตภายในสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน หากเกิดการทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง การทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการตรวจหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตของสหกรณ์ ซึ่งหากสามารถตรวจพบแต่เนิ่นๆ และอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถระงับยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ ได้มุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมกันบูรณาการนำพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปี ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบการสถาปนาปีที่ ๖๘ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “ภายในปี ๒๕๖๕ สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้” โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อาทิ

ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งผู้ที่จะใช้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อสร้างความถูกต้อง ชอบธรรม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ Audit Tools เครื่องมือการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หรือเครื่องมือและเทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม ACL, CATs รวมทั้งการใช้ Microsoft Excel ในการเลือกตัวอย่างและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้รวดเร็วขึ้น ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหว่างปีและประจำปี และสร้าง CYBER AUDITOR ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูงให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาเสริมการทำงานสอบบัญชี ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งนำนวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส

ด้านการสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน เด็กนักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และทำบัญชีอย่างยั่งยืน สามารถวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น รู้รายรับ-รายจ่าย สามารถนำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน กระตุ้นให้เกิดการออม เป้าหมายหลักคือ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด “บัญชี 3 มิติ ฐานรากของคำว่าพอ” ซึ่งประกอบด้วย มิติรู้ตนเอง มิติรู้สภาพแวดล้อม และมิติรู้อนาคต ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีจะส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ เป็นการสร้างวินัยให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่ความสุขที่เกิดจากความพอเพียงในชีวิต

                   

ทั้งนี้ ในการจัดงานครบรอบวันสถาปนาดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาร่วมงาน ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในบริเวณงาน และแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และยังได้ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2020 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]