• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 546
  • จำนวนผู้ชม : 320885
  • ส่ง msg :
  • โหวต 153 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 191 , 22:01:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีปัญหาในการชำระหนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงออกแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของนายทะเบียน จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงมาตรการช่วยเหลือ เพื่อผ่อนปรนภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ที่จะช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ โดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ในการผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก โดยมอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือด้านการบัญชีให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อไม่ให้บัญชีติดลบและสามารถดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไปได้ ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกก็จะส่งผลให้มีลูกหนี้ด้อยคุณภาพของสหกรณ์ (NPL) ลดลงอีกด้วย 2.เสริมสร้างสภาพคล่องด้านสินเชื่อ โดยการประสานให้สหกรณ์ขอกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR-1 ต่อปี 3.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในสัญญาที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยขยายให้ชำระได้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์จะต้องผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกผู้กู้เช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระออกไปอีก 1 ปี สำหรับสัญญาที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

“ทุกมาตรการข้างต้นจะช่วยบรรเทาปัญหาภาระหนี้สินให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพและนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสหกรณ์สามารถเลือกใช้และนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันดูแลความเป็นอยู่และแบ่งเบาภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป”นางสาวมนัญญา กล่าว

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนผ่อนคลายภาระที่มีอยู่กับสหกรณ์ เช่น การชำระหนี้สิน การจ่ายค่าหุ้น ซึ่งรวมไปถึงหนี้สินที่สหกรณ์มีอยู่กับสถาบันการเงินและหนี้ของสหกรณ์ที่มีอยู่กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยผลจากมาตรการที่ประกาศโดยนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547 เพื่อให้มีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1.การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กรณีที่สหกรณ์ที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ถือเป็นลูกหนี้ปกติหรือลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ จึงไม่เข้าเกณฑ์การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยหลักเกณฑ์นี้ อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือตามประกาศของนายทะเบียนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

 2.การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สหกรณ์ที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

ให้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืม” เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ช่วงระยะเวลาดำเนินการและวิธีต่างๆ ตามมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินและปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี โดยระบุจำนวนรายและจำนวนเงินด้วย

“มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ระบุว่า สหกรณ์เป็นคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ จึงไม่ใช่การทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร แต่การทำธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ ต้องอยู่ภายใต้หลักของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติที่สมาชิกต่างได้รับผลกระทบ ซึ่งมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลาการชำระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าไปชี้แจง ทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศของนายทะเบียน จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ” นายโอภาส กล่าว
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]