• บุระเบะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ruangkitt@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2012-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 19
  • จำนวนผู้ชม : 47302
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
ท้องถิ่นภายใต้แสงตะวัน
อำนาจที่ปราศจากขอบเขตย่อมทำลายผู้ใช้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ruangkitt
วันจันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2557
Posted by บุระเบะ , ผู้อ่าน : 465 , 15:13:57 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การบริหารงานบุคคล เป็นคำที่ใช้สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้น จะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ย่อมหนีไม่ไม่พ้นเรื่องการบริหารงานบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในองค์กร หรือหน่วยงาน จำเป็นต้องมีคนป็นส่วนประกอบขององค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อกระทำหรือปฏิบัติภารกิจให้กับ หน่วยงาน หรือองค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น โดย หน่วยงานในภาครัฐอาจจะเป็นการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ หรือการจัดเก็บภาษี หรือ การควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ได้แสวงหากำไร แต่เน้นเรื่องการให้บริการที่พึงพอใจ หรือการให้บริการสู่ความเป็นเลิศให้ประชาชนชื่นใจ ผิดกับองค์กรเอกชนที่จะต้องมีเรื่องของกำไร ขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง  เมื่อเป็นเช่นนี้ รูปแบบ หรือวัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล ระหว่าง สององค์กรนี้ จึงมีลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน

     ข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมุ่งทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความผาสุขหรือเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น บุคคลากรหรือผู้ทำงานในภาครัฐคือ ตัวจักรหรือกลไกสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้ไปถึงจุดหมายปลายทางดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ไม่ว่า บุคคล คนนนั้นจะมีตำแหน่งเล็ก หรือใหญ่ ล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรทั้งระบบ เปรียบเสมือนนาฬิกาที่มีหน้าที่ในการเดินเพื่อบอกเวลา ซึ่งประกอบไปด้วยฟันเฟืองมากมาย เพื่อผลักดันให้เข็มนาฬากาเคลื่อนที่ไปรอบๆหรือหมุนไปบนหน้าปัทม์ เข็มชั่วโมงซึ่งเป็นเข็มใหญ่ ก็จะเดินช้า เข็มนาที ที่รองลงมาก็เร็วกว่าเข็มชั่วโมง และตัวที่ต้องขยันมากที่สุดและหมุนเร็วที่สุดคือเข็มวินาที แต่ภายในตัวเรือน มีกลไกมากมายกว่านั้นที่เราเห็นด้านหน้า เป็นเพียงการบ่งบอกถึงภารกิจ และวัตถุประสงค์หรือพันธกิจของนาฬิกาทุกเรือน

     การทำงานของบุคคลากรในองค์กรมีความเหมือนเฉกเช่นการเดินของนาฬิกาฉันใด เมื่อนาฬิกาเรือนนั้นทำงานมามาก ย่อมมีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ผู้เป็นเจ้านาย หรือเจ้าของ จะต้องหมั่นดูแล และบำรุงรักษา อาทิเช่น  ต้องหมั่นคอยหยอดน้ำมันหล่อลื่น หรือ เช็ดถูทำความสะอาดอยู่อย่างเนืองนิตย์ มิเช่นนั้น นาฬิกาก็จะเดินไม่ตรง เพราะว่ากลไกมีความฝืดเคือง และอาจจะส่งผลเสียถึงภาพรวมๆของนาฬิกาเรือนนั้นได้ ถ้าเป็นประเทศชาติก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบราชการ ลามไปสู่ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ  สุดท้าย ต้องกลายเป็น Fail state หรือรัฐที่ล้มเหลวไปในที่สุด

     มีเสียงบ่นมาจากเพื่อนร่วมงานหลายท่าน ในองค์กรแห่งหนึ่ง(นี้)ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่หัวหน้าส่วนราชการทำคำของบประมาณเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่า ในวันนี้ ท่านผู้บริหารเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือการตั้งงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ เมื่อที่ประชุมพร้อมท่านผู้บริหารกล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่วาระการพิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไล่เรียงมาตั้งแต่สำนักงานปลัด ฯ และไปจนถึงงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย รุู้สึกว่าท่านผู้บริหารท่านทำการบ้านมาอย่างดี ท่านต้องการที่จะเพิ่มงบประมาณในการสร้างถนน/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ท่านจึงไล่ตัดงบประมาณประเภทงบดำเนินการ แบบ เกือบเหี้ยน และโดยเน้นๆ ๑) งบประเภทค่าเดินทางไปราชการ ๒)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ ๓)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้หัวหน้าส่วนแต่ละคนจะชี้แจงเหตุผลประกอบแล้ว แต่ก็โดนตัด หลายท่านบ่นให้ผมฟังว่า ในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ถูกวิพากย์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ฝ่ายการเมือง เพราะไม่เห็นด้วยและมีมุมมองที่เป็นภาพลบ เห็นว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผลาญงบประมาณ เกินความจำเป็นทั้งๆที่ การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่ภายใต้กรอบและระเบียบตามที่ทางราชการกำหนดทุกประการ และใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของประชาชนอย่างประหยัด คุ้มค่า เพียงเพื่อให้ การปฏิบัติตามภารกิจตามที่ทางราชการมอบหมายนั้น บรรลุผลตามเป้าหมาย  ทุกวันนี้ การออกไปจ่ายเบี้ยยั้งชีพตามสถานที่ในหมู่บ้าน ทุกคนออกไปจ่ายโดยใช้ยานพาหนะของตนเอง ไปราชการในตัวจังหวัดบางครั้งรถยนต์ ส่วนกลางไม่พอใช้ ก็ต้องไป เพื่องานในหน้าที่บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และประชาชน เงินไม่มีก็ต้องไป มันคือหน้าที่ ข้าราชการต้องมีสำนึก

   ทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหล่านี้ ทำงานด้วยความหมดกำลังใจ ได้แต่คิดว่า มันเป็นนโยบายของผู้บริหาร องค์กร  ก็จะพยายามไปหาทางลดรายจ่ายด้านนี้ลงโดยที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติราชการ / หรือกระทบน้อยที่สุด  คือ งานไหนที่ไม่เป็นตาไป ก็ไม่ไป คอยฟังข่าวจากพรรคพวกข้างเคียงเอา แต่ถ้างานไหนที่เป็นการสั่งการโดยระบุเจาะจงว่าต้องไป หลีกเลี่ยงไม่ได้  ถึงค่อยไป ซึ่งจากการที่พบมาในปีผ่านๆมา ก็จะเป็นประเภทหลังแทบทั้งสิ้น (หลีกเลี่ยงไม่ได้) อีกประการหนึ่ง ก็คือเรื่องประเภทค่าลงทะเบียนอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งโดนปรับลดเยอะเช่นกัน คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมเช่นเดียวกัน เพราะทุกปีที่ผ่านมา องค์กรไม่สามารถจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ครบทุกคน อย่างน้อย คนละหนึ่งครั้งต่อปี  ซึ่งก็น่าเป็นห่วง สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้ ที่ไม่ค่อยได้เปิด หู เปิดตา รับรู้เรื่องราว หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น แล้ว จะไปแข่งขัน กับกลุ่มประเทศในอาเซี่ยนได้อย่างไรเล่าครับ ถ้าเรา ทำตัวเป็นกบในกะลา อย่างนี้  มีคำกล่าวของนักปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ ครับว่า "ค่าโง่ นั้น แพงกว่า ค่าเล่าเรียนมากมายนัก"

   เสียดายครับ ถ้าหากบุคคลากรในองค์กรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง(นี้)จะต้องเสียค่าโง่ เพราะเหตุ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สั้น ตัดงบค่าลงทะเบียน ศึกษาอบรม ลง จนไม่อาจจัดส่งบุคคลากรไปเข้ารับการศึกษาอบรม หาความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ได้ ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด .......

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน