*/
  • rukbankerd
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rukbankerd30@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-04-29
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 226889
  • จำนวนผู้โหวต : 597
  • ส่ง msg :
  • โหวต 597 คน
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2552
Posted by rukbankerd , ผู้อ่าน : 5438 , 11:18:42 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำหรับ ท่านที่ต้องการอยากมีปืนสักกระบอก....

  ปืนพกสั้น

ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ หากต้องการมีอาวุธปืนที่ถุกต้อง

ไว้ดูแล-คุ้มครอง-ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

......ไปดูรายละเอียดกันเลยครับ.......

คุณสมบัติ+เอกสารการขอใบป.3

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
-
บรรลุนิติภาวะ
-
สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

-
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

-
มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน

-
ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา


เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน 
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
-
บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

-
ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

-
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

-
ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

-
ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

-
หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน ข้าราชการทหารหรือตำรวจ 
-
บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
-
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

-
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ

และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

-
ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่ มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป

-
ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมี หนังสือรับรอง

-
หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน


ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น 
-
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
-
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

-
หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน

หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่ งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น

หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้าง อิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

-
หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออน ุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป  หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

-
พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

-
หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิ กสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

มาประกอบการพิจารณา

-
หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน


การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล 
-
หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื ่องกระสุน
-
สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.
4)
ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

-
ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลั งใบ อนุญาต(ป.
4)
ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
-
หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

-
หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิ กสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

มาประกอบการพิจารณา

-
นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันท ี่ยื่นคำร้อง


การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
-
ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป. 4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภา ยใน
30
วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
-
ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
-
สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
-
ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
-
ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
-
ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเ ดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
-
หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
-
นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันท ี่ยื่นคำร้อง

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน 
-
ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เด ิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
-
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
-
บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
-
นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
-
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน

-
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

-
บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

-
กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย

-
นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
1.
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
-
ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท

-
ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท

2.
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท

3.
ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท

4.
ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท

ร้อยละหรือเศษของร้อย

5.
ใบแทนใบอนุญาต

-
ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท

เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

-
ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท 
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
-
ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท


หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร.
0-2356-9552

ต่างจังหวัดติดต่อที่ว่าการอำเภอตามบัตรประชาชนครับ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 04/06/2009 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...ผมชอบยิงปืน...

...แต่ไม่อยากมีปืนไว้เป็นส่วนตัว...

...กลัว...!!!

...กลัวว่าโมโหใครเข้าจะไปยิงเขาตาย...

...ที่กลัวหนัก...

...กลัวโจรมันจะแย่งเอาปืนเรามายิงเราเอง...!!!

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
101ไทยหลังอาน วันที่ : 03/06/2009 เวลา : 12.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/101thairidgeback


ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
rukbankerd วันที่ : 03/06/2009 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rukbankerd

เผื่อออกแค้มปิ้ง-ท่องเที่ยว ก็ต้องมีเผื่อๆไว้บ้างครับ เดี๋ยวนี้คนที่คิดร้ายเยอะครับ // แบ่งปันความรู้กันครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
tengpong วันที่ : 03/06/2009 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปลัดแรมโบ้ วันที่ : 03/06/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaifreeman
http://www.oknation.net/blog/wangnuea

น่าสนใจ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
daddynop วันที่ : 03/06/2009 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daddynop
    ชีวิต..บน..โลก..ทาง..ผ่าน    

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน