• sainarong
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : linheping@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-28
  • จำนวนเรื่อง : 46
  • จำนวนผู้ชม : 219637
  • ส่ง msg :
  • โหวต 95 คน
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย จีนตอนใต้ พม่า ลาว)
Blog นี้เกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจของพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยไทย ตอนเหนือ จีนตอนใต้ (ยูนนาน) พม่า และลาวตอนเหนือ Blog นี้ติดตามการดำเนินการตามแผนเศรษฐกิจนี้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sainarong
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2550
Posted by sainarong , ผู้อ่าน : 5084 , 11:59:28 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำหรับ entry นี้ ผมได้คัดลอกและสรุปส่วนที่สำคัญของ Thailand Logistics Road Map (รายละเอียดท่านหาดูได้ที่ http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย%20พ.ศ.%202550-2554.pdf สภาพัฒน์เขาทำไว้ดีมากครับ) และแถมรายงานจากการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554) ตามด้วยรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศ

 

ส่วนที่ 1- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554)

(คัดลอกและสรุปเพียงส่วนที่สำคัญ)

วิสัยทัศน์

มีระบบลอจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง

ธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนลอจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security)

2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมลอจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ลดต้นทุนลอจิสติกส์/GDP จากประมาณร้อยละ 19 ในปี 2548 ให้เหลือร้อยละ 16 ในปี 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda)

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบลอจิสติกส์ในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและลอจิสติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization)

3. การพัฒนาธุรกิจลอจิสติกส์(Logistics Service Internationalization)

4. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)

5. การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและลอจิสติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization)

เป้าประสงค์

มีระบบเครือข่ายและการบริหารลอจิสติกส์แบบบูรณาการทั้งในการรวบรวม ขนส่งถ่ายลำ และกระจายสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค สามารถรองรับและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า (Trades Hub) ของภูมิภาคอินโดจีน

 

เจ้าภาพยุทธศาสตร์

กระทรวงคมนาคม / กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงพลังงาน/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลยุทธ์หลัก

1.พัฒนาเครือข่ายลอจิสติกส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ (Logistics Network Integration) ทั้งเครือข่ายภายในและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ

            โดยการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่งสนับสนุน (Feeder) ทางด่วนพิเศษ (Motorway) รวมทั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า(เช่น Logistics Center / Distribution Center / Container Yard เป็นต้น) ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆภายในประเทศได้แก่ บริเวณที่เป็นประตูการค้า หรือศูนย์กลางกิจกรรมการผลิตและการค้าของภูมิภาค และเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ โดยเน้นให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและจากต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการ

7) ระยะเวลาที่ใช้ขนส่งสินค้าบนเส้นทางหลักลดลง

8) วงเงินลงทุนของภาคเอกชนหรือจำนวนเอกชนที่ลงทุนในการพัฒนาศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้าต่างๆ

 

2 สนับสนุนการใช้รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน(Transport

Management for Energy Saving) เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งทั้งในระดับธุรกิจและ

ระดับประเทศ

            โดยให้รัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินรถไฟ และปรับบทบาทการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารโครงข่ายทางรถไฟและขนส่งผู้โดยสาร และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดหาหัวรถจักร แคร่บรรทุกสินค้า และดำเนินการให้บริการขนส่งสินค้า ตลอดจนสนับสนุนระบบขนส่งทางน้ำและทางท่อ การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไปสู่รูปแบบที่มีต้นทุนต่ำ การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการขนส่งที่ทันสมัย (Less than Truck Load, Milk Run ฯลฯ) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง (Global Positioning System, รถบรรทุกแบบ B-Double, หรือการวางแผนขนส่งโดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ ฯลฯ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนขนส่ง

9) ต้นทุนลอจิสติกส์ต่อยอดขายของบริษัทลดลง

 

3. พัฒนาเส้นทางการค้า (New Trade Lanes) สู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ผ่านทาง

ฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่และการขยายตัวของปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค

            โดยการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่มีศักยภาพฝั่งตะวันตก และการพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงท่าเรือกับเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและภูมิภาค(Economic Corridor) ทั้งนี้โดยจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพของประเทศในลักษณะร่วมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน

10) ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันสามารถเปิดให้บริการ

11) มีการเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากท่าเรือฝั่งตะวันตก กับเส้นทางขนส่งสินค้าภูมิภาคประตูการค้าหลัก และเมืองคู่ค้าหลัก

 

4. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า(Trade Facilitation Enhancement)

เป้าประสงค์

ลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า

 

เจ้าภาพยุทธศาสตร์

กระทรวงคลัง / กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

กลยุทธ์หลัก

4.1 พัฒนาระบบการนำ ส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกระบวนการลอจิสติกส์ให้เป็น

อิเลคทรอนิกส์(e-Logistics) และพัฒนาระบบ Single Window Entry เป็นศูนย์กลางของระบบ

สำหรับให้บริการเพื่อการส่งออก-นำเข้าและลอจิสติกส์

16) ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการดำเนินเอกสารเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าลดลง

17) ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อส่งออก-นำเข้าลดลง

18) จำนวนแบบฟอร์ม เอกสารที่ใช้ในกระบวนการลดลง (Paper-Less)

4.2 ปรับปรุงระบบภาษีและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าส่งออก-นำเข้า และการขนส่ง

สินค้าถ่ายลำ ให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการส่งออก-นำเข้า

19) ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าส่งออก-นำเข้า หรือถ่ายลำลดลง

20) ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าส่งออก-นำเข้า หรือถ่ายลำลดลง

4.3 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution and Logistics Centers) ในตลาดเป้าหมายหลัก

            เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของธุรกิจไทย

 21) ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยในการกระจายสินค้าในตลาดเป้าหมายหลักลดลง

 

4.4 ส่งเสริมการทำธุรกิจผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อลดต้นทุนการจัดทำเอกสารและการนำส่งข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

            โดยเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกา ที่จะทำให้ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ พ.. 2544 มีผลบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติ และการปรับแก้กฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างภาครัฐ-ธุรกิจ และภาคธุรกิจ-ธุรกิจ

22) พระราชกฤษฎีกาทั้ง 4 ฉบับภายใต้ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ พ.. 2544

มีผลบังคับใช้

23) มีการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการตรวจสอบแมลงศัตรูพืช สารพิษตกค้าง

และสารปนเปื้อนของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ทั้งเพื่อการนำเข้าและส่งออก

            เพื่อให้ผลการตรวจได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า เพิ่มความเร็วในการส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้ารวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกในการจัดการกับสินค้าที่ถูกส่งคืน (Reverse Logistics)

24) ระยะเวลาโดยรวมที่ผู้ส่งออกเสียไปในกระบวนการตรวจสอบสินค้าลดลง

25) ค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกในการจัดการกับสินค้าที่ถูกส่งคืน (Reverse Logistics) ลดลง

 

2.3 การพัฒนาธุรกิจลอจิสติกส์ (Logistics Service Internationalization)

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2550

 

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

1) โครงการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ครบวงจร

.พาณิชย์

1.20

 

2) โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ

.พาณิชย์

18.51

 

3) โครงการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้า (D/N)

.พาณิชย์

8.32

 

4) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการส่งออกจากเดิม FOB เป็น CIF, DDP หรือ LDP

.พาณิชย์

5.00

 

5) โครงการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์

.พาณิชย์

2.00

 

6) โครงการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ (Logistics Clinic)

.พาณิชย์

17.21

 

 

รวม

52.24

 

                                                           

โครงการที่ควรสนับสนุนเพิ่มเติม (บางโครงการ)

1) โครงการพัฒนากฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในระบบลอจิสติกส์

2) โครงการสร้างมาตรฐานเรื่องภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ยกขนเพื่อระบบลอจิสติกส์

3) โครงการพัฒนา Software ราคาถูกสำหรับผู้ให้บริการลอจิสติกส์

4) โครงการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster) ทั้งในการร่วมลงทุนและร่วมให้บริการ

 

2.4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)

 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2550

 

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

1) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารภาครัฐและภาคการขนส่งเพื่อการนำเข้า-ส่งออก และลอจิสติกส์ (Integrated Single-Window

e-Logistics)

.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

263.0

2) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบกลาง

.การคลัง

22.0

3) โครงการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการส่งออก (Single Window E-Certification) ของ 15 หน่วยงาน

 

.พาณิชย์

58.0

 

4) โครงการบริหารศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการให้บริการของ 15 หน่วยงาน

.พาณิชย์

10.0

 

5) โครงการพัฒนาการให้บริการด้านการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ: ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก (POSSEC)

.พาณิชย์

3.48

6) โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

.พาณิชย์

0.15

 

7) โครงการเชื่อมโยงส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

.พาณิชย์

6.00

8) โครงการพัฒนาระบบออกงานให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.พาณิชย์

28.00

 

9) โครงการศึกษาพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ

.เกษตร

9.50

 

10) แผนงานผลักดันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

.วิทยาศาสตร์และเทคโนลอยี

-

 

 

รวม

400.13

 

โครงการที่ควรสนับสนุนเพิ่มเติม (บางโครงการ)

1) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ส่วนที่ 2 – รายงานการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 คัดลอกเพียงส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554)

ส่วนที่ 3 - รายชื่อและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554)

Keywords : GSM Agreement CBTA China ASEAN FTA ถนน R3E สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ Economic Quadrangle อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คุนมั่นกงลู่

Kunming Bangkok Highway
ทางด่วน คุนหมิง-กรุงเทพ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
sainarong วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainarong

ขอบคุณมากครับคุณสายธาร เกมส์ SIM นี้ผมติดตามข่าวคราวมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เพราะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ และช่วยพัฒนาความคิดสมองและปัญญามาก เกมส์คอมพิวเตอร์ส่วนมากผมคิดว่ามีผลเสียมากเหมือนกัน แต่สำหรับเกมส์ SIM นี้ผมคิดว่ามีข้อดีเยอะมากๆ จริงๆ แล้ววงการศึกษาน่าจะนำไปใช้ในการสอน แต่สำหรับตัวผมเองแล้ว จนใจจริงๆ ครับ เพราะความรู้คอมพิวเตอร์ผมมีเพียงน้อยนิด ถ้าผมได้เกิดใหม่ คงจะศึกษาและเล่น SIM อย่างจริงจัง... สายณรงค์

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
sainarong วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainarong

คุณ Ch.Minivet เรื่องที่มีประโยชน์ถ้าได้รับแจ้งมาจะส่งต่อไปให้ค่ะไม่ต้องห่วง ส่วนมากจะได้รับแจ้งมาจากธ.กสิกร ม.รังสิต และพรรคพวกที่อยู่ในวงการ หรือเปิดหาจากฝ่ายอบรมในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการส่งออก ... จุ๋มค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 18.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

มะวานฟัง เรื่อง ท่าเรือน้ำลึก ฝั่งอันดามัน..แหม! นึกถึงที่ ParadiseFc พูดเรื่อง ไปชมท่าเรือที่จีนโรย..ค่ะ
แถมมาฟังเรื่อง อินเดีย ก็จะสร้างท่าเรือให้พม่าอีก..
เอ้า! แล้วเราล่ะ..จะทันเค้ามะเนี่ย..
คุณลุงขา..
มีอะไรดีๆ ส่งมาให้ Ch.Minivet ไปฟังอีกนะคะ..เปิดหูเปิดตา ดีจริงๆ..ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สายธาร วันที่ : 19/11/2007 เวลา : 12.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


ขอบคุณข้อมูลวิชาการจริงๆครับ....ผมพยายามศึกษา..ไม่ใช้เพื่อใช้งานจริงครับ..
..ผมใช้ในGame นะครับ..ว่างๆผมชอบเล่น SIMCITY4 เกมส์บริหารเมือง...สร้างเมืองของตนเองตามแนวรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ถ้าสนใจยินดีแนะนำครับ....คลายเครียดได้จากความฝันที่จะให้ประเทศไทยเป็นดังThailand Logistics Road Map ..ครับ

......ขอให้มีความสุขในวันจันทร์ครับ....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]