• moonlight
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-05-27
  • จำนวนเรื่อง : 327
  • จำนวนผู้ชม : 480109
  • ส่ง msg :
  • โหวต 502 คน
ใต้ฝันสีทองของแสงจันทร์
การรอคอย...กับการมาถึง ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sangjan
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2551
Posted by moonlight , ผู้อ่าน : 4472 , 10:09:09 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.
.
.

คืนเพ็ญอาสาฬหบูชา

.

ขอเชิญมาร่วมใจกันน้อง-พี่

.

น้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธนี้

.

กอรปกิจดีแด่พระพุทธองค์

.

.

.

ทำใจให้ผ่องแผ้ว

.

ลด ละ แล้วซึ่งความหลง

.

แน่วแน่และมั่นคง

.

น้อมเจตน์จงสร้างกรรมดี

.

.

.

คืนอาสาฬหบูชา

.

น้อมมาลากราบองค์พระชินสีห์

.

ประทักษิณารอบโบสถ์นี้

.

ขอให้มีสุขทั่วกัน

.

.

.

นิมิตดีสามประการ

.

กล่าวขานมากาลก่อนนั้น

.

สมเด็จพระทรงธรรม์

.

โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์

.

.

.

ธรรมจักรได้หมุนแล้ว

.

เป็นตามแนวแห่งวิถี

.

เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้

.

เป็นสิ่งที่ต้องพบพาน

.

.

.

พระธรรมอันผ่องผุด

.

นำวิมุตแก่ลูกหลาน

.

ผ่องแผ้วและเบิกบาน

.

หยุดทะยานอยากนานา

.

.

.

ความอยากนั้นเป็นเหตุ

.

ก่อกิเลสและตัณหา

.

ลุ่มหลงในกามา

.

กิเลสหนาพาบั่นทอน

.

.

.

น้อมธรรมมาสู่ใจ

.

มรรคแปดไซร้ช่วยถ่ายถอน

.

ละได้ในนิวรณ์

.

ที่กัดกร่อนผันผ่อนไป

.

.

.

เกิดพระอริยสงฆ์

.

ผู้จำนงกิเลสไกล

.

เข้าอุปสมบทใน

.

วิถึแห่งพระศาสดา

.

.

.

.พระรัตนตรัย

.

บังเกิดในพุทธศาสนา

.

พระพุทธ พระธรรม พระสังฆา

.

ณ คืน อาสาฬหปุรณมี

.

.

.

รำลึกคุณพระพุทธะ

.

กราบองค์พระชินสีห์

.

มาลาธูปเทียนนี้

.

น้อมความดีพระพุทธองค์

.

.

.

.

.

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดง พระธรรมครั้งแรก

หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา

เนื่องจากมีองค์ประกอบของ พระรัตนตรัยครบถ้วน

คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๘ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์ 

การแสดงพระปฐมเทศนา ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันคือสารนาถ เมืองพาราณสี

พระธรรมที่แสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เมื่อเทศนาจบ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์

ผู้ประกอบด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ

พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ

ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม มีความเห็นแจ้งชัดว่า 

.

ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

.

เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ 

ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

โดยกล่าวคำว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด

พระโกณฑัญญะจึงเป็น พระอริยสงฆ์องค์แรก

คำว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

แปลว่าสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรม

ให้เป็นไปมีความโดยย่อว่า

ที่สุด 2 อย่างที่บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติคือ 

การประกอบตนให้อยู่ในความสุขด้วยกาม

ซึ่งเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน 

เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่สุด

อีกทางหนึ่งคือ การประกอบการทรมานตนให้เกิดความลำบาก

ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

การดำเนินตามทางสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างนั้น 

เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ทำดวงตาและญาณให้เกิด เป็นไปเพื่อความสงบระงับ

ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ และนิพพาน

ทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรค 

มีองค์แปด คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ดำริห์ชอบ เจรจาชอบ 

การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจชอบ 

อริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐที่พระองค์ค้นพบ มี 4 ประการได้แก่

ความทุกข์ 

ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความตาย ความได้พบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก 

ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น

ว่าโดยย่อ อุปาทานในขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

สาเหตุแห่งทุกข์ 

ได้แก่ ตัณหาความทะยานอยาก อันทำให้เกิดอีกความกำหนัด

เพลิดเพลินในอารมณ์ คือกามตัณหา ความทะยานอยากในกาม ภวตัณหา

ความทะยานในภพ วิภวตัณหา ความทะยานอยากในความไม่มีภพ

ความดับทุกข์ 

โดยการดับตัณหาด้วยอริยมรรค คือ วิราคะ สละ ดับ ปล่อยไป ไม่พัวพัน

หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ

๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

๔. สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 

พระพุทธองค์ทรงประกาศ

ถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง 

สิ่งนั้นก็คือ อริยสัจ มี ๔ ประการ คือ
๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเดือดร้อนใจ ทุกข์เพราะเกิด - ดับ ความไม่สมหวัง ความพรัดพรากจากคนรัก สิ่งของที่รัก และชอบใจ และทุกข์อันเนื่องมาจากขันธ์ ๕

๒. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งได้แก่ตัณหา ๓ อย่าง ได้แก่

๒.๑ กามตัณหา ความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ น่าชอบใจ

๒.๒ ภวตัณหา ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่

๒.๓ วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่

๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไป

จิตสงบจากกิเลสและนิวรณ์

๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,

มรรคนี้ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ 

และเมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้แก่สิกขา ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

การที่จะเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจนั้น ต้องเป็นความรู้ที่มีวนรอบคือ

รู้ ๓ ชั้น ด้วยพระญาณทั้ง ๓ คือ

๑. สัจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ

๒. กิจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันควรทำ

๓. กตญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันทำแล้ว 

ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่า

นี้เป็นทุกข์ อันควรกำหนดรู้ และพระองค์ ได้กำหนดรู้แล้ว

นี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ อันควรละ และพระองค์ ได้ละแล้ว

นี้เป็นความดับทุกข์ อันควรทำให้แจ้ง และพระองค์ ได้ทำให้แจ้งแล้ว

นี้เป็นหนทางดับทุกข์ อันควรเจริญ และพระองค์ ได้เจริญแล้ว 

สรุปได้ว่า ปัญญาอันรู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ 4

มีรอบ 3 มีอาการ 12 คือ

ขั้นแรก รู้ว่า อริยสัจแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไร 

ขั้นที่สองรู้ว่าควรจะทำอย่างไรในอริยสัจแต่ละประการนั้น และ

ขั้นที่ 3 พระองค์ได้ กระทำตามนั้นสำเร็จเสร็จแล้ว 

พระองค์ทรงเน้นว่า จากการที่พระองค์ทรงค้นพบ

คือตรัสรู้อริยสัจ 4 ประการนี้

การที่พระองค์ทรงกล้าปฏิญญา ว่าเป็นผู้ตรัสรู้

พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

เพราะพระองค์ได้รู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริง

ในอริยสัจ 4 มี รอบ 3 มีอาการ 12 อย่างหมดจดดีแล้ว

เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระธรรมจักร 

ให้เป็นไปแล้ว ได้มีการบันลือต่อ ๆ กันไปให้ทราบทั่วกันว่า 

พระธรรมอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี

อันใคร ๆ ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ 

วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญ

ในทางพระพุทธศาสนาอยู่ ๓ ประการคือ 

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา

โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร 

ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ที่พระองค์ตรัสรู้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

๒. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก

คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ

ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท 

และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้

ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น

๓. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ

ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันมาน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย 

ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ

เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีย์ 

หรือพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียน

และฟังพระธรรมเทศนา เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 

การแสดงธรรมในวันนี้จะเทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึง

คุณพระรัตนตรัยศึกษา พระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ 

เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปชั่วกาลนาน

.

.

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สัตเตสุ การุญญัง ปฏิจจะ กรุณายะโก, หิเตสี อะนุกัมปัง อุปาทายะ, อาสาฬหะปุณณะมิยัง พาราณะสิยัง, อิสิปะตะเน มิคะทาเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง, อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตตะวา, จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ ฯ ตัสมิญจะ โข สะมะเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข, อายัสมา อัญญาโกณฑัญโญ, ภะคะวะโต ธัมมัง สุตะวา, วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิตะวา, ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง, สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ, ภะคะวันตัง อุปะสัมสะทัง ยาจิตวา ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย อะริยะสาวะกะสังโฆ โลโก ปะฐะนัง อะโหสิ พุทธะระตะนังธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง สังฆะระคะนันติ ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิฯ มะยัง โข ตะระหิ อิมัง อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปัตติกาละสัมมะตัญจะ ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญญจะ ปัตวา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา อิเม สักกาเร คะเหตวา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (อิมัง พุทธะปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานาฯ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเค สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 

คำแปล 

เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้ว ว่าเป็นที่พึ่ง 

พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย

อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซึ่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด

พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง

ทรงอาศัยความการุณ ในสัตว์ทั้งหลาย 

ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล

ทรงอาศัย ความเอ็นดู ได้ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป

ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมี

อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ 

ผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 

ได้ธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่า 

"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับเป็นธรรมดา"

จึงทูลขออุปสมบท กะพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นองค์แรกในโลก

อนึ่ง ในสมัยนั้นแลพระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตนตรัย

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์แล้วในโลก

บัดนี้ เราทั้งหลาายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหะปุณณมี

วันเพ็ญอาสาฬหมาส ที่รู้พร้อมกันว่า 

เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักร

เป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวก และเป็นวันที่ประรัตนตรัยสมบูรณ์

คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมา ประชุมกันแล้ว

ณ ที่นี้ ถือสักการะเหล่านี้ ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ

ระลึกถึงพระคุณตาม ความเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 

จักทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูป (พระพุทธปฏิมา) นี้ 

บูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า

แม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว ยังปรากฎอยู่ด้วยพระคุณสมบัติ

อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ 

จงทรงรับเครื่องสักการะ อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

.

.

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

.

วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

.

วันอาสฬหบูชา

.

ธรรมรักษา

.

ขอความสุขความเจริญ

.

จงมี แก่

.

ทุกท่าน และ ทุกผู้ทุกนาม

.

จาก

.

บล็อคเกอร์ moonlight
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ผักบุ้งไฟแดง วันที่ : 17/08/2008 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nong9396
อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดี  และโลกนี้สวยงาม

สวัสดีในวันหยุดค่ะคุณแสงจันทร์
มีความสุขนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
หนุ่มใต้ใจดี วันที่ : 15/08/2008 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sijo

เงียบ...


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Dekthep วันที่ : 13/08/2008 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dekthep
  บนเส้นทางมีจุดหมาย   ระหว่างจุดหมายมีเรื่องราว  

สวัสดีวันแม่.....ครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
thesaint วันที่ : 09/08/2008 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thesaint
---- การมีสายยางอยู่ในจมูกดูเลวร้าย แต่การดึงออกมามันทำให้ผมแทบบ้า ----


------ งานอาจะยุ่งจนทำให้คุณหายไป .... รักษาสุขภาพด้วยนะครับ -------

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Cat@ วันที่ : 08/08/2008 เวลา : 06.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanitthaความคิดเห็นที่ 19 (0)
Sensei วันที่ : 06/08/2008 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/GoToJ

^^ กำลัง "เจริญสติ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" อยู่ครับ จะไม่ยอมให้ถึงที่สุดทั้ง 2 ข้าง จะเดินทาง "สายกลาง" สืบไป

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ยายเม้าท์เองค่ะ วันที่ : 31/07/2008 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaimout
"เม้าท์"  กันไหมคะ? คุณๆขา....

สวัสดีค่ะ ไม่ได้แวะมาซะนานเลยค่ะ แวะเวียนมาด้วยความระลึกถึงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 29/07/2008 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ไม่อยู่เหรอคะ ป้าอิมก็หายบ่อยๆเหมือนกันเลย

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
KonLangKow วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlangkow
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะBy..Yai_Nid

ไม่อยู่บ้านนานเชียว...สบายดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Cat@ วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 17.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanitthaความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 27/07/2008 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 26/07/2008 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

กลับมาแล้วครับ หลังจากหายไปเดือนกว่า

มาเยี่ยมคารวะ มาทักทายให้หายคิดถึง

และมาพร้อมพระยิ้ม

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 24/07/2008 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Wallaya วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wallaya

น้อมธรรมมาสู่ใจ
มรรคแปดไซร้ช่วยถ่ายถอน
ละได้ในนิวรณ์
ที่กัดกร่อนผันผ่อนไป

อนุโมทนาค่ะ


ขอบคุณนะคะที่แวะไปให้กำลังใจกัน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
เดชนิยม วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 18.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/detniyom

เข้าบ้านนี้แล้วร่มเย็นและสุกสว่างราวอยู่ใต้แสงจันทร์ยามค่ำคืน หลายๆบทที่วันนี้เพิ่งได้พบพาดูเหมือนอยากให้โลกและคนลดความรุ่มร้อนแต่รักชาติรักแผ่นดินตามครรลองอันควร

เสียดายที่อยู่ในบล็อคนี้มาราวหนึ่งปีแต่เพิ่งได้มาพบงานเขียนเรียบง่าย ลึกซึ้ง และมุ่ง "ให้" คุณค่าที่งดงามแก่สังคม ขอได้รับความขอบคุณและชื่นชมจากใจจริงครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Dekthep วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dekthep
  บนเส้นทางมีจุดหมาย   ระหว่างจุดหมายมีเรื่องราว  

จิตใจผ่องใส...สาธุ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Phithak_C. วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 02.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phithak1970

เข้ามาอ่านกลอนและธรรมะก่อนเข้านอนคืนนี้ครับ! ดีจริงๆครับ(แม้จะยาวไปหน่อย!)

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สารวัตรเอ๋ วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 21.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cop-guide
ส - า - ร - วั - ต - ร - เ - อ๋

แวะมาเยี่ยมครับและจะมาชวนไปอ่าน.....^o^

แม้ว่าโจร....ไม่มีสัจจะ แต่ก็ยัง .....ขอบคุณ
http://www.oknation.net/blog/cop-guide/2008/07/18/entry-1

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 19/07/2008 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


ขออนุโมนาบุญค่ะ...

มีความสุขมากๆนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
KonLangKow วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlangkow
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะBy..Yai_Nid

วัน เดือน ปี ผ่านเร็วไว..ไม่ทันไรเข้าพรรษาแล้ว
ธรรมะคุ้มครองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

แวะมาหาแล้วนะคะ คุณแอม

ไม่ได้ไปวัดค่ะ ไม่มีวัดให้ไป

แต่ไปบ้านพ่อแม่สามีมาแทน ไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนพ่อ

ก็สนุกดี กลับมา เลยนอนยาว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อาโป วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺต
ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  


กลิ่นควันธูป แลดอกไม้ ถวายพระ
ที่ตรงปฏิมา ประธานสงฆ์
นพเก้ารัตนตรัยตั้งใจตรง
แล้วกราบลงจำต่อพระนิพพาน..................เข้าพรรษาผ่องใสทุกดวงใจนะคะ จากฟากฟ้าตะวันตก

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
anytime วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 10.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anytime

สวัสดีค่ะพี่แอม
ทำบุญที่ไหนคะวันนี้
.
.
.
มีความรู้เรื่องวันสำคัญมาฝากด้วย ขอบคุณค่ะ
คิดถึงพี่แอมนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมยอ้วน ...

หนูจาหม่ำอันนี้

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]