• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2302 , 15:54:32 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน

บทนำ

                   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ ได้ริเริ่มโครงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการนักจัดการความรู้ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อุดหนุนงบประมาณการฝึกอบรม ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ในระดับจังหวัด อำเภอปรางค์กู่มีหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๕  หมู่บ้าน ดังนี้้

                        ตำบลตูม                           บ้านรงระหมู่ที่ ๘
                        ตำบลกู่                             บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๙
                        ตำบลสวาย                        บ้านท่าคอยนาง หมู่ที่ ๕
                       ตำบลดู่                              บ้านหนองหิน   หมู่ที่ ๒
                       เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่      ชุมชนหนองบัวบาน
         หลักสูตรการดำเนินการ พัฒนาหลักสูตรโดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา ๓  วัน เน้นส่งเสริมให้ผู้นำได้เรียนรู้แนวคิดภาวะผู้นำยุคใหม่ และการเสริมสร้างความเข็มแข้งของชุมชน

แนวคิดหลักในการดำเนินงาน

              แนวคิดสำคัญที่ อำเภอปรางค์กู่ ได้ริเริ่มโครงการ ติดตามผลและสรุปบทเรียนได้แก่ การทบทวนผลจากการเรียนรู้ของหมู่บ้านเป้าหมาย ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาหมุ่บ้านให้มีความต่อเนื่อง  โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๑๐  คนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร มาสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้
              ๑.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม
              ๒.แนวคิดสำคัญที่ได้จากการเรียนรุ้
              ๓.การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
              ๔.ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

ต้นจามจุรีใหญ่ข้างศาลาประชาคม

ผลจากการจัดเวทีเรียนรู้
             จากการดำเนินการจัดเวทีสรุปบทเรียน หมู่บ้านที่ ๑  เวทีที่ ๑ เมื่องวันที่ ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑๐  คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนมุมมองตามประเด็น ดังนี้

                    สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
                    -บทบาทหน้าที่ ลักษณะ  บุคลิกภาพ ของผู้นำยุคใหม่
                   -ทักษะการพูดต่อที่ประชุม หรือชุมชน
                   -การวางแผนพัฒนาชุมชน
                   -การเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
                   -การวิเคราะห์ชุมชน โดยหลัก  SWOT ANALYSIS

                    แนวคิดสำคัญที่ได้รับ 
                   -เรียนฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การชุมชน โดยเทคนิค SWOT 
                   -การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ การแต่งตัวให้ถูกต้องตามกาละเทศะ การวางตัว ในที่ชุมชนน
                  -หลักคุณธรรมในการทำงาน
                  -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน การทำงานเป็นทีม
                  -กระบวนการพัฒนาชุมชน

                  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

                 -การนำกระบวนการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการทำงานอย่างเป้นขั้นตอน  การจัดเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการ การลงมือปฏิบัติ
                 -การประสานงานหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนชุมชน
                 -การทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
                -การทำงานของผู้นำโดยยึดหลักประชาธิปไตย ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น ยอมรับเสียงข้างมาก ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย 
                 


                  ข้อเสนอแนะ

                 -ให้มีการติดตามโครงการอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง
                 -จัดอบรมผู้นำชุมชนให้ครอบคลุมทั่วถึง ระดับตำบล  ทุกตำบล
                -ขยายระยะเวลา อบรมให้มากขึ้น
                -ควรเน้นให้ผู้นำเรียนรู้ เทคนิคการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

กิจกรรมต่อเนื่อง 
               ภายหลังจาก อำเภอปรางค์กู่ ได้ทบทวนผลการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย แล้ว จึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมให้  ผู้นำชุมชน  ได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ชุมชน โดยใช้ SWOT เพื่อนำไปสู่การทบทวนแผนชุมชน และปรับแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมี โครงการ/กิจกรรม หลักที่ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างแท้จริง ในปี ๒๕๕๓ อย่างน้อย ๔  กิจกรรม ดังนี้
                 ๑.การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม มีครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินงาน
                 ๒.การปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หน้าบ้านน่ามอง
                ๓.การขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรให้มีความเข้มแข็ง วางแผนการฟื้นฟูกลุ่มที่ขาดความต่อเนื่องให้สามรถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น  กลุ่มพันธ์ไม้  กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
                ๔.การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงปุ๋ยชีวภาพ ของชุมชนให้สามารถดำเนินการ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิตให้แก่ครัวเรือน

เยี่ยมกลุ่ม OTOP  เฟอร์นิเจอร์พันธ์ไม้

บทส่งท้าย

             ด้วยเหตุฉะนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ จึงได้กำหนดกิจกรรมลงไปสนับสนุนหมู่บ้านเป้าหมาย อย่างเป็นกระบวนการ เป้นการทำงานเชิงรุก ในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด  มิตรคู่พัฒนากับหมู่บ้าน  กำหนดให้มีการพบปะกัน  ในชุมชน   ทุก ๆ  ๒  เดือน หรือปีละ   ๖  ครั้ง  ภายใต้สูตรการติดตามงานแบบ  ๑  - ๓  -  ๕  -  ๗  -  ๙ -   ๑๒  กำหนดเนื้อหา การติดตามเป็นรายเดือน เดือนที่ ๑  คือเวทีนี้   ส่วนเดือนที่ ๓  ก็ตามความก้าวหน้าของแผนงาน  ชุมชน  ๔  มิติ   ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใดอย่างไร   และจะสามารถเติมเต็มกันไปตามสถานการณ์  แต่ต้องมีการผสมผสานงานเชิงวิชาการ  และปฏิบัติการชุมชน (ลงมือทำจริง )  อย่างละครึ่ง  ป้องกันความเบื่อหน่ายการประชุมกันแล้ว ไม่ลงมือปฏิบัติซะที   ความคืบหน้าอย่างไร ประการใดดอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังครับ

ประชามีสุข  รายงาน
                   

               
                  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
lumpao วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 10.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumpao
 

สู้เข้าไปนักพัฒนาหนุ่ม


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Bin วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 06.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wasancommunity
Bin

เข้ามาอีกรอบ ยังดองบล็อกนะ เพื่อน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 23/10/2009 เวลา : 06.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

เนื้อหาดีครับ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ฟ้าบ่กั้น วันที่ : 21/10/2009 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/underthesamesun

เนื้อหาดีมากภาพดีครับ
แต่ถ้าจัดวางตัวอักษรให้เร้าใจขึ้น
สีสัน และ...
จะโดดเด่นขึ้นมากครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Bin วันที่ : 21/10/2009 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wasancommunity
Bin

ที่นางรอง ยังไม่มีโครงการอะไรเลยตอนนี้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ราษีไศล วันที่ : 20/10/2009 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

สวัสดีครับพี่เขียนบล็อกที่นี่นานยังครับ
ผมเขียนมาสองปีกว่าๆไม่เคยเข้ามาบล็อกพี่เลย
ดีใจที่มีคนศรีสะเกษเขียนบล็อกที่นี่ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]