• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 3270 , 16:20:05 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาจริยธรรมข้าราชการให้ยั่งยืน 

          ข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งที่คนทำงานมีความภาคภูมิใจ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสังคม โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้าของแผ่นดิน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ความว่า “งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของ ประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องมีสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริตและด้วยปัญญารู้พิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและจำกัดอย่างชัดเจน ถูกต้อง ” ข้าราชการทุกคนควรน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาเป็นหลักในการทำงาน และพัฒนาจริยธรรมให้เป็นเครื่องมือกำกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ        คำว่าจริยธรรมข้าราชการ หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการบริหารราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาระดับจริยธรรมให้ พร้อม ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะผลักดันองค์กร ให้เป็นหน่วยงานที่มีจริยธรรมในระดับสูง ทำงานเพื่อตอบสนอง ชุมชน  สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งนี้มีแนวคิดสำคัญ ในการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการให้ยั่งยืน ดังนี้

          การพัฒนาจริยธรรมในระดับบุคคล การที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีจริยธรรมแบบทั่วทั้งองค์กร นับเป็นสิ่งสำคัญในระบบราชการ เพราะตัวข้าราชการนั้นเป็นพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนองค์กร การมีจริยธรรมจึงเป็นเรื่องภายในของมนุษย์ และลักษณะของระบบคุณค่า ค่านิยม ภายในของบุคคล ที่ถูกสั่งสมมา การมีจริยธรรมต้องเกิดจากความเข้าใจ หรือเกิดจากระดับจิตสำนึก ที่ปรารถนาจะเห็นความถูกต้อง ความเป็นธรรม และอยากเห็นชุมชน องค์กร และสังคมโดยรวม ตั้งอยู่บนรากฐานของการเป็นสังคมคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้บุคคลมีค่านิยมร่วมกันในองค์กร สร้างกระแส การรักษาคุณธรรมจริยธรรมให้มีขึ้น จนเป็นด้านหลักของการปฏิบัติงาน รักษาจริยธรรมให้คงอยู่ในตัวตนของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการและความถูกต้อง เช่น การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น การวางตัวให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นเจ้าขุนมูลนาย มีทัศนคติที่พร้อมทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแสงสว่างนำทางในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน ดำเนินชีวิตบนทางสายกลางมีความสุขที่พอดี พอประมาณ อยู่แบบพอเพียง นอกจากนั้นควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการมีช่องทางในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบอกกล่าว กระตุ้นเตือน ชักนำ ให้ข้อมูลข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างบุคคลและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เรื่องจริยธรรมของข้าราชการเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นศักดิ์ศรีของหน่วยงานที่จะรักษาจริยธรรมให้คงอยู่ในองค์กร และข้าราชการในองค์กรเป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่เกี่ยวข้องการประพฤติปฎิบัติที่ขาดจริยธรรม อย่างถาวร

 

          การพัฒนาจริยธรรมในระดับหน่วยงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญเนื่องจากเป็นกลไกที่สนับสนุน  กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ให้แก่ข้าราชการ ทำงานอย่างมีมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งนี้ในการบริหารจัดการองค์กร ควรทำให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส เป็นองค์กรใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นในทุกระดับ และวางกรอบทางนโยบายที่มีความจริงจัง เข้มงวดสนับสนุนให้มีการลงโทษหรือให้รางวัล ดำเนินคดีหรือลงโทษข้าราชการที่ทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นแบบ อย่างที่ไม่ดีในองค์กร  ในด้านการบริหารจัดการควรทำให้เป็นหน่วยงานเปิด เปิดเผย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดยในทุกขั้นตอนการบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ หน่วยงานภายนอก บุคลากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบายการทำงาน หรือให้ข้อเสนอแนะ สะท้อนบทเรียนการทำงาน  วิพากษ์วิจารณ์เป็นกระจกส่อง ให้สามารถทำงานบนพื้นฐานการเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมในระดับสูง สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ นอกจากนั้น ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร ว่ามีกระบวนงานใดบ้าง ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมอันดีงามของสังคม และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดจริยธรรม และเผยแพร่ให้ข้าราชการในองค์กร ได้มีการรับรู้ร่วมกันและร่วมสร้างกระบวนการทำงานที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้น การพัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กร ควรมีการทำในหน่วยงานทุกระดับเพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวให้แก่ข้าราชการ นำแผนส่งเสริมจริยธรรมองค์กรไปปฏิบัติจนกลายเป็นค่านิยมร่วมของคนในองค์กรใน ท้ายที่สุด นอกจากนั้นหน่วยงานควรมีการสร้างถักทอเครือข่ายการทำงานในเรื่องการพัฒนา จริยธรรมทั้งระดับหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และได้ปรับประยุกต์แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  มาใช้อย่างเหมาะสม

          การพัฒนาจริยธรรมข้าราชการให้ยั่งยืน นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะข้าราชการนับเป็นกลไกที่มีความสำคัญ ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น ในระบบสังคมและชุมชน หากข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการสร้างการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีจริยธรรม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นก็เบาบางลงไป ชุมชนและสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้น ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบจริยธรรมข้าราชการให้ยั่งยืนก็สามารถดำเนินการได้ใน ๒  ระดับ คือในระดับบุคคลจำเป็นต้องสร้างค่านิยมที่ดีมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นและสร้าง กระแสความตื่นตัว ในการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้อยู่วิถีชีวิต ปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน ในระดับหน่วยงานให้มีการสร้างกลไกการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการในการสนับสนุนให้มีช่องทางในการเรียนรู้ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการแบบทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดเป็นวาระขององค์กรทั่วทั้งองค์กร ในการเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร


ประชามีสุข

รายงาน

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]