• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1417 , 16:14:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานคุณภาพชีวิต คนปรางค์กู่

 

อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

....................................................... 

 ผล การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท อำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๑๐,๘๘๗  ครัวเรือน ๑๔๑ หมู่บ้าน  ๑๐  ตำบล ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ มีประชากร  ๓๙.๕๗๓  คน  เพศชาย ๑๙,๒๔๐  คน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ ตามเกณฑ์ชี้วัด จปฐ.  มีดังนี้

 

 

๑.ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปรางค์กู่

          ๑.๑ จำนวน ประชากร                                                                                                                  

อำเภอปรางค์กู่ มีประชากรที่อาศัยอยู่จริงในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  จำนวน ๓๙,๕๗๓  คน ช่วงประชากรที่มีมากที่สุด คือ  ประชากรในช่วงวัยแรงงานอายุระหว่าง ๑๘ ปีเต็ม ถึง ๖๐ ปีเต็ม มีจำนวน  ๒๒,๑๗๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๐๓  รองลงมาเป็นประชากรในช่วงวัยสูงอายุ จำนวน ๖,๒๕๕   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๘๐

 

๑.๒ การนับถือศาสนา

           ด้านการนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๓๙,๔๒๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  จำนวน  ๗๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘

 

๑.๓ ระดับการศึกษา

           ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอปรางค์กู่ ได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา(ชั้น ป.๔- ป.๖) มีจำนวน ๒๒,๐๐๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓ ) จำนวน ๔,๗๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑  รองลงมาการศึกษาต่ำกว่าชั้น ป.๔  จำนวน ๔,๒๒๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๘

 

๑.๔ อาชีพ

           คนอำเภอปรางค์กู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา  จำนวน ๒๓,๓๐๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๙๔ รองลงมา คืออาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๒,๑๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙  อาชีพค้าขาย จำนวน ๔๒๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖  

 

 

 

๑.๕ รายได้ของครัวเรือน

           อำเภอปรางค์กู่ มีรายได้เฉลี่ยคนละ ๔๘,๓๓๐  บาท ต่อคนต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๗๕,๖๗๔ บาทต่อครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำนา  มีรายได้รวมเป็นเงิน เฉลี่ยครัวเรือนละ ๖๗,๕๓๗ บาท  รองลงมาเป็นรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ  คิดเป็นเงิน ๑๙,๓๙๓  บาท ทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ในระดับตำบล

 

                   ตำบลที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด ใน  ๓  ลำดับแรกของอำเภอปรางค์กู่

                    ๑.ตำบลตูม                 รายได้เฉลี่ย       ๖๑,๕๐๒          บาท/คน/ปี

                   ๒.ตำบลดู่                  รายได้เฉลี่ย       ๕๖,๙๙๑          บาท/คน/ปี

                   ๓.ตำบลสมอ               รายได้เฉลี่ย       ๕๓๑๓๙         บาท/คน/ปี

 

                   ตำบลที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุด ๓  ลำดับแรกของอำเภอปรางค์กู่

                      ๑.ตำบลพิมายเหนือ      รายได้เฉลี่ย       ๔๐,๒๘๘          บาท/คน/ปี

                   ๒.ตำบลกู่                  รายได้เฉลี่ย       ๔๑,๕๖๙          บาท/คน/ปี

                   ๓.ตำบลหนองเชียงทูน     รายได้เฉลี่ย       ๔๕,๗๖๒         บาท/คน/ปี

 

๒.ข้อมูลตามตัวชี้วัด จปฐ.

          ๒.๑ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย    

 

          ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอปรางค์กู่ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน  ๖  หมวด ๔๒  ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒๐  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน  ๒๒  ตัวชี้วัดตามรายละเอียดดังนี้

 

          หมวดที่ ๑ สุขภาพดี

           ๑)หญิงที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ผ่านเกณฑ์  ๒๗๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙

          ต้องแก้ไข จำนวน  ๓  คน

          ๒)แม่ที่คลอดลูกได้รับการทำคลอดและดูแลหลังคลอด ผ่านเกณฑ์ ๒๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖

          ต้องแก้ไข จำนวน  ๑  คน

          ๓)เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐  กรัม  ผ่านเกณฑ์ ๔๒๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓

          ต้องแก้ไข  จำนวน ๓  คน

          ๖)เด็ก ๐ – ๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์จำนวน  ๒,๓๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘  ต้องแก้ไข จำนวน ๕  คน

          ๗) เด็ก ๖ – ๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผ่านเกณฑ์จำนวน ๗,๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙  ต้องแก้ไขจำนวน  ๕  คน

          ๘)เด็ก ๖- ๑๒ ปีรับฉีดวัคซีนเป้ากันครบ ผ่านเกณฑ์จำนวน ๔๖๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ ต้องแก้ไขจำนวน ๒  คน

          ๑๐)ครัวเรือนมีการใช้ยาที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ ๑๐,๗๒๗  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕  ต้องแก้ไข จำนวน  ๑๖๐  ครัวเรือน

 

          หมวดที่ ๒ มีบ้านอาศัย  

 

          ๑๔)ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ผ่านเกณฑ์ ๑๐,๘๑๔  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓ ต้องแก้ไข จำนวน ๗๓ ครัวเรือน

          ๑๘)ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ผ่านเกณฑ์ ๑๐,๗๓๙  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖  ต้องแก้ไขจำนวน ๑๔๘  ครัวเรือน

          ๑๙)ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ผ่านเกณฑ์  ๑๐,๘๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ต้องแก้ไขจำนวน  ๔๓  ครัวเรือน

          ๒๐)ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๐,๘๓๗  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕  ต้องแก้ไขจำนวน  ๕๐  ครัวเรือน

          ๒๑) ครัวเรือนมีความอบอุ่น ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๐,๗๗๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙  ต้องแก้ไขจำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน

 

 

          หมวดที่ ๓ ฝักใฝ่การศึกษา           ๒๔)เด็กอายุ ๖-๑๕ ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี ผ่านเกณฑ์ ๗,๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ ต้องแก้ไขจำนวน๑๔  คน

          ๒๖)เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ ผ่านเกณฑ์  ๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘ ต้องแก้ไขจำนวน ๗   คน

          ๒๗)คนอายุ ๑๕ –  ๖๐  ปีเต็ม อ่านเขียนไทยได้ ผ่านเกณฑ์  ๒๔,๕๒๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๖ ต้องแก้ไข จำนวน ๙๖  คน

          ๒๘)คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผ่านเกณฑ์ ๑๐,๘๕๒  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗ ต้องแก้ไข  ๓๕  ครัวเรือน 

          หมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยม            ๓๒) คนในครัวเรือนไม่กินสุรา  ผ่านเกณฑ์  ๓๘,๘๘๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓ ต้องแก้ไขจำนวน ๖๘๕  คน 

 

           ๓๓)คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ผ่านเกณฑ์  ๓๕,๕๓๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘  ต้องแก้ไขจำนวน   ๔,๐๔๒  คน           ๓๕)คนอายุ ๖ ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ผ่านเกณฑ์  ๑๐,๗๙๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑ ต้องแก้ไขจำนวน   ๙๖  คน           ๓๖)คนสูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  ๖,๒๘๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖  ต้องแก้ไขจำนวน   ๒๗  คน           ๓๓)คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  ๖๘๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓  ต้องแก้ไขจำนวน   ๕  คน

หมวดที่ ๖ ร่วมใจพัฒนา           ๔๑) คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเกณฑ์ ๑๐,๘๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗ ต้องแก้ไข จำนวน ๓๐  ครัวเรือน 

 

 ประชามีสุขรายงาน

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2011 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]