• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176670
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1218 , 11:05:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
สรุปบทเรียนการแก้ไขปํญหายาเสพติดเชิงพื้นที่
กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนืออำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
บทนำ
  สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสร้างความเสียหาย
ให้ชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง ประเมินค่ามิได้ ดังนั้นการรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เป็นวาระแห่งชาติ
เป็นประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย
โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกส่วนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
เพื่อลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติด มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชนโดยปกติ เป้าหมายในระดับปฏิบัติการ
มุ่งเน้นการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทของ กลไกภาคประชาชน – ประชาสังคม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรอบดำเนินการในทางยุทธศาสตร์ เน้นกรอบคิด ในการป้องกัน
๕ รั้งป้องกัน ประกอบด้วย รั้วชายแดน
รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอปรางค์กู่ให้เกิดผลสำเร็จ 

  จากมาตรการดังกล่าว
อำเภอปรางค์กู่ โดยการนำ ของ นายอภิชาติ
 ธนะมัย นายอำเภอปรางค์กู่ จึงได้ดำเนินการ
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ภายใต้แผนปฏิบัติการ Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด
เพื่อดำเนินการกวาดล้างยาเสพติด และป้องกันสกัดกั้น
มิให้ยาเสพติดกลับเข้ามาในชุมชน โดยได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการระดับตำบล
ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนากร เกษตรตำบล สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้ดำเนินการประชาคมทางลับเพื่อค้นหาผู้เสพและผู้ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๕๔
เพื่อจัดระบบข้อมูลให้ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่รั้วชุมชน
กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคี 
  
บ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๘ ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม ได้แก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น นอกจากนั้นคนในชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ในส่วนของวัยแรงงานหนุ่ม สาว จะไปรับจ้างกรีดยางเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี ผลดังกล่าวทำให้ชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคีเป็นชุมชนที่มีรายได้ดีเศรษฐกิจดี
 สถานการณ์ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ในอดีต
มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างมาก
เนื่องจากปัญหายาเสพติดในภาพรวมมีการขยายตัวและแพร่ระบาดอย่างหนัก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เสพ โดยเฉพาะเยาวชน
และวัยแรงงานที่กลับมาจากการรับจ้างกรีดยาง ในช่วงเทศกาลที่สำคัญของชุมชน
เช่น งานสงกรานต์ ปีใหม่ ผ้าป่าสามัคคีเป็น ต้น จากปัญหาดังกล่าวชุมชน
ได้ริเริ่มดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นกระบวนการทางสังคม
และมาตรการทางสังคม โดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการขับเคลื่อนในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามประเด็นที่สำคัญดังนี้ 
  ๑.ชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ได้ดำเนินการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกัน โดยใช้กระบวนการเวทีประชาคมและกำหนดระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการโดยเคร่งครัด
  ๒.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านโพธิ์สามัคคี เป็นหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชน มีเวทีในการพบปะพูดคุยกัน กันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อกำหนดมาตรการในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ในมิติยาเสพติดกำหนดเป้าหมายให้ชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

  ๓. นำระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบการกระจายอำนาจ โดยให้แบ่งคุ้มเป็น  คุ้มดูแลในการบริหารจัดการงานพัฒนาและความมั่นคงในชุมชน โดยให้คุ้มเป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมอบอำนาจให้หัวหน้าคุ้มเป็นแกนหลัก ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ๔.ฟื้นฟูทบทวนบทบาทในการทำงานของอาสาสมัครปกป้องยาเสพติด
จำนวน ๒๕ คน ให้มีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีการประชุมให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ ๒๕ ตาสับปะรดได้ทราบ และได้จัดทำแผนงานในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
และมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเฝ้าระวังปัญหา  คน ต่อ ๑๐ ครัวเรือน 
  ๕.
เป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นกองทุนที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนบ้านโพธิ์สามัคคี
ในการขับเคลื่อนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป
  จากมาตรการการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด
ควบคู่กับกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้จากข้อมูลการประชาคมทางลับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินการเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ พบว่า หมู่บ้านโพธิ์สามัคคี เป็นชุมชนที่ปลอดจากปัญหายาเสพติดอย่างสิ้นเชิง
และประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาว ครอบครัวสีขาว ปลอดยาเสพติด
และเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอปรางค์กู่ 
 
สรรณ์ญา กระสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]