• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1468 , 12:06:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน กะลา โหวตเรื่องนี้

สวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิม

  โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่ชุมชนชาวบ้านรงระ ได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลของชุมชน และกำหนดประเด็นในการศึกษาวิจัย โดยเริ่มต้นจากปัญหาหรือข้อสงสัย ในการขับเคลื่อนกระบวนงานการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านว่า ทำอย่างไรองค์กรทางการเงินชุมชนจึงสามารถจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมสำหรับหมู่บ้านได้ แล้วระบบสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้านรงระ จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๑ ปี


  จากปัญหาข้อขัดข้อง ดังกล่าวชุมชนบ้านรงระ ได้ขึ้นรูปกระบวนงานวิจัย โดยมุ่งศึกษาประเด็นการสนับสนุนให้องค์กรทางการเงินชุมชนในหมู่บ้าน จัดสวัสดิการชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค ข้อค้นพบจากการดำเนินการวิจับ พบว่า ความเข้าใจเของชุมชนต่อระบบสวัสดิการชุมชน นั้น นับเป็นความเข้าใจที่ครอบคลุมความหมายในมิติด้านแคบ ส่วนใหญ่มองระบบสวัสดิการชุมชนว่าคือ การจัดการในด้านตัวเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในการดำเนินการวิจัย ทีมวิจัยได้นิยามความหมายของสวัสดิการว่า คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างความมั่นคง การอยู่ในชุมชนอย่างอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้นผลจากการศึกษาด้านสวัสดิการชุมชนในบ้านรงระ จึงนับเป็นข้อมูลที่พบว่า มีรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน นั้นมีมากมาย และแตกต่างจากความรู้สึก ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการศึกษา ที่มองว่าเป็นการช่วยที่เป็นตัวเงินเท่านั้น

   สวัสดิการชุมชนที่มิได้เป็นตัวเงิน นั้นนับเป็นระบบชุมชนในอดีตที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสิ้น นับตั้งแต่วิถีชีวิตการดำรงอยู่ บนฐานอาชีพเกษตรกรรมที่ดำรงฐานะเป็นผู้ผลิต ที่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต การจัดการทรัพยากรในชุมชนบนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีกฎกติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษา ป่าชุมชน การอนุรักษ์พันธ์ปลา การช่วยเหลือกันในงานบุญประเพณี การช่วยเหลือแรงงาน การเฝ้าไข้เมื่อยามเจ็บป่วย การยึดถือระบบเครือญาติและการเกื้อกูลกันระหว่างกลุ่มเครือญาติ งานบุญงานประเพณีที่สื่อถึงการดูแลชุมชน เช่น ประเพณีจาสาก(สารทชาวกูย) ประเพณีข้าวใหม่ปลามัน การลงแขกเกี่ยวข้าว การศึกษาเรียนรู้โดยชุมชนจัดการเรียนรู้กันเอง เหล่านี้ล้วนเป็นระบบสวัสดิการของชุมชนแบบดั้งเดิม ที่เลือนหายไปจากชุมชนสังคมปัจจุบัน

 

 จากข้อมูลและข้อค้นพบดังกล่าว นับเป็นอีกแรงบันดาลใจที่สำคัญ ว่าระบบสวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิมที่กล่าวไปกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ชุมชนลืมเลือนไป มองไม่เห็นคุณค่า เพราะเรามักวัดสิ่งต่าง ๆ ด้วยระบบคุณค่าเสียมากกว่า ดังนั้นทีมวิจัยชุมชนจึงได้นำประเด็นเหล่านี้ มาคิดค้นหาแนวทางการฟื้นฟูระบบของชุมชนที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอ และนำระบบสวัสดิการชุมชนดั้งเดิมมาติดตั้งในระบบชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งความเอื้ออารีย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


  ระบบสวัสดิการด้านการศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของทีมวิจัยชุมชน ที่ได้ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้านการศึกษาของชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ ขึ้นมาทำหน้าที่ในการสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติของชุมชนและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยนักวิจัยชุมชนรับบทเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ประจำศูนย์ และทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเรียนของชุมชนให้คนภายในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านรงระ สามารถดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และมีทีมของชุมชนในการให้กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นศูนย์เรียนรู้ชุมชนยังเปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกที่มีความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้แนวทางการจัดการตนเอง เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของครัวเรือน ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ดังนี้

 จุดเรียนรู้ที่ ๑ ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 จุดเรียนรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนและระบบสวัสดิการชุมชน

 จุดเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตข้าวกล้องงอก

 จุดเรียนรู้ที่ ๔ การเพาะถั่วงอกคอนโดและเพาะเห็ดขอนมะม่วง

 จุดเรียนรู้ที่ ๕ การเลี้ยงหมูหลุม/การผลิตสารหมักมูลสุกร

 จุดเรียนรู้ที่ ๖ การเลี้ยงกบ เพาะขยายพันธ์กบ

  จุดเรียนรู้ที่ ๗ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ผลจากการดำเนินการจัดระบบสวัสดิการชุมชนด้านการศึกษาดังกล่าวพบว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้เป็นอย่างดี โดยทีมวิจัยได้ออกแบบกิจกรรมให้กลุ่มคนในชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชน อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ ฯ ในการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้นอกระบบ จำนวน ๑,๒๔๕ ราย ดำเนินการอบรมจำนวน ๓ เดือน หลักสูตร  วัน  คืน จากการถอดประสบการณ์การดำเนินการ จัดระบบสวัสดิการชุมชนด้านการศึกษาภายใต้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ พบว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้พบปะกันและร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้ให้คนนอกชุมชน กลุ่มคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความภาคภูมิใจในตนเอง นับตั้งแต่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่เข้าเข้ามามีบทบาทในด้านการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเอง บอกกล่าวเรื่องราว คลายเหงา คลายทุกข์ ชีวิตมีความหมายความหวัง มีความภาคภูมิใจในชุมชนและลูกหลานของตนเอง ผู้สูงอายุอีกกลุ่มรับหน้าที่ด้านสันทนาการ ผ่านวงดนตรีพื้นบ้าน มโหรีพื้นบ้านที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยี่ยมชุมชน กลุ่มเยาวชนได้ฝึกการเป็นวิทยากรชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชม ทีมวิจัยชุมชนชาวบ้านรงระ ๒๕ ท่าน ได้ปรับเปลี่ยนตนเองสู่การเป็นวิทยากรชุมชน โดยสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติของตนเอง จัดการเป็นชุดองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง

  นี่คงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามของนักวิจัยชุมชน ที่จะฟื้นฟูระบบชุมชนให้เป็นชุมชน แห่งความรัก สามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน ผ่านการจัดระบบสวัสดิการชุมชนด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นสวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิม ที่เลือนหายไปภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ใช้เงินทุนเป็นเครื่องมือ โดยละเลยและขาดการให้ความสำคัญกับภูมิรู้ และภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น   


สรรณ์ญา กระสังข์
นักวิชาการการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/นักวิจัยชุมชน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 11/10/2011 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunshineday15

น้องสรรณ์ญา กระสังข์ น้องเป็นพัฒนากรที่เก่ง กล้า สามารถ ใฝ่รู้ ขยัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติ บอกได้คำเดียวว่า "ชื่นชม" จ้ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กะลา วันที่ : 07/10/2011 เวลา : 19.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kuntana

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ เพียงแค่เคยได้ยิน และแค่เพียงผ่าน ยังไม่เคยได้สัมผัสอย่างแท้จริง แต่ยอมรับว่า ว่าเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง และถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]