• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176676
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1351 , 10:19:34 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงิน
เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ

  สรุปผลการวิจัย
  
การดำเนินการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านรงระจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนบ้านรงระแต่ละกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการเดิมของชุมชนบ้านรงระทั้งที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองและองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจากอดีต ถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาข้อจำกัดและแนวทางวิธีการในการจัดการปัญหาข้อจำกัดเพื่อการเสริมประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและสมาชิกในชุมชนบ้านรงระ และเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ

  ผลจากการวิจัย ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๑. วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนบ้านรงระ เป็นชุมชนที่มีผลการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน โดยการรวมกลุ่มของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานและเน้นให้สมาชิกของชุมชน เข้าสู่การสังกัดกลุ่มองค์กร และมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนขึ้นมาอย่างหลากหลาย เพื่อให้กลุ่มองค์กรทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขร่วมกัน ในด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านรงระ ยังคงเป็นชุมชนที่ดำรงอยู่บนฐานการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ในปัจจุบันวิถีการทำมาหากินของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตไปสู่ความทันสมัย มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในรากฐานระดับครัวเรือน ชาวบ้านรงระก็ยังยืนหยัดวิถีการเป็นผู้ผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน
  ๒. การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชน หมู่บ้านรงระมีกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนจำนวน ๑๐ กลุ่ม ที่มาของกลุ่มองค์กรชุมชน พบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาทั้งจากการสนับสนุนการก่อตั้งโดยองค์กรภายนอกชุมชนหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และบางกลุ่มเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชนเอง ด้านวัตถุประสงค์ของกลุ่ม พบว่ากลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนชาวบ้านรงระ ให้เข้ามาสังกัดกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนด้วยความสมัครใจ และได้ใช้กลุ่มองค์กรดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ให้เป็นคนที่สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น เป็นคนดีมีคุณธรรม กลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ดังนี้ การส่งเสริมการออม การปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกนำเงินทุนไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ การออมข้าวเปลือก การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับสมาชิก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างสมาชิก ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จะมีการร่างระเบียบข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม และคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ซึ่งผลจากการดำเนินการที่ผ่านมานับว่ากลุ่มองค์กรทางการเงินในชุมชนบ้านรงระ มีบทบาทสำคัญที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านรงระให้มีความเข้มแข็ง สมาชิกของกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำเงินไปใช้พัฒนาครัวเรือนสร้างงานสร้างรายได้เป็นอย่างดี และพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นอย่างดี 

  ๓. การจัดระบบสวัสดิการชุมชนของหมู่บ้านรงระ การจัดสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนบ้านรงระ ที่มีรากฐานความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตสวัสดิการชุมชนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปแบบสวัสดิการแบบดั้งเดิมที่ช่วยเหลือกันบนรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น สวัสดิการการช่วยเหลือกันในงานบุญประเพณีของชุมชน เมื่อในหมู่บ้านมีกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกในชุมชนก็จะมีการช่วยเหลืองาน โดยมิได้คิดเป็นมูลค่า แต่เป็นระบบคุณค่าที่คนในชุมชนยึดถือร่วมกัน มีการช่วยเหลือแรงงานช่วยงาน ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ การช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เช่น ผ้าไหม โสร่ง หมอน เป็นต้น ในด้านวิถีชีวิตก็จะดำรงอยู่โดยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปันกัน ตามคำที่กล่าวว่า พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้ การเยี่ยมไข้ เฝ้าไข้ยามเจ็บป่วย การลงแขกในวิถีการผลิต ในฐานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนก็มีการอนุรักษ์ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธ์ปลา เพื่อเป็นสวัสดิการร่วมกันของคนในชุมชน ในการทำมาหากินและเข้าถึงทรัพยากรชุมชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าสวัสดิการชุมชนเดิมของหมู่บ้าน จะเป็นสวัสดิการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในแบบที่มิได้เป็นตัวเงินทุน จะเป็นระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีความเอื้ออารีย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสำคัญ สวัสดิการชุมชนในยุคปัจจุบัน จะเป็นสวัสดิการทันสมัย ที่เน้นการช่วยเหลือกันที่เป็นตัวเงิน ในหมู่บ้านรงระ มีกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนเป็นองค์กรในการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีการร่างกฏกติกาในการช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อบรรเทาเหตุเดือดร้อน เช่น สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือในงานประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานสู่ขวัญ งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ในปัจจุบันหมู่บ้านรงระมีระบบสวัสดิการชุมชนทั้งแบบดั้งเดิม และแบบทันสมัย ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ได้เป็นอย่างดี 

๔.สถานการณ์ปัญหาข้อจำกัดและแนวทางวิธีการในการจัดการปัญหาข้อจำกัดเพื่อการเสริมประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและสมาชิกในชุมชนบ้านรงระ คือ ปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชน ที่มีการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ที่มีขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานเนื่องจากคณะกรรมการขาดความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ซึ่งทางราชการที่รับผิดชอบมิได้มาติดตามให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการ และชักงัก นอกจากนั้น ยังมีปัญหาในด้านคณะกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิม ที่สมาชิกในชุมชนคัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งในกลุ่มองค์กร ส่งผลให้ผู้นำชุมชนบางท่านต้องทำหน้าที่คณะกรรมการในหลายองค์กร ทำให้มีความอ่อนล้าในการทำงานเพราะมีความรับผิดชอบมาก ในด้านการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน บางองค์กรไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีข้อจำกัด ด้วยระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ ส่วนราชการกำหนดระเบียบไว้เฉพาะเจาะจงขาดความยืดหยุ่น เช่น กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๕. รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมในหมู่บ้านรงระ โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ขึ้น เป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ให้มีเป้าหมายและเอกภาพร่วมกันในการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งชุมชนบ้านรงระ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยการปลูกเสริมป่าและปล่อยปลาเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยชุมชนต่อยอดพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนภายในและภายนอกชุมชน ให้สามารถดำรงอยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองของครัวเรือน การบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน สามารถดำเนินการได้จริง เพราะชุมชนเห็นความสำคัญร่วมกันในการผลักดัน ให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการชุมชนขั้นพื้นฐานที่กลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนจัดให้ ซึ่งเดิมมีข้อจำกัดว่า หากครัวเรือนใดมิได้เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชน ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการดังกล่าว แต่จากการดำเนินการวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ทำหน้าที่ในการรวบรวมเงินทุนจากองค์กรการเงินชุมชน จำนวน ๑๐ องค์กร มาจัดสวัสดิการให้สมาชิกชุมชน อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้มีการจัดสวัสดิการชุมชน ใน ๓ เรื่อง คือ สวัสดิการด้านการเสียชีวิต สวัสดิการด้านการเกิด และสวัสดิการการรักษาพยาบาล  

 

 ผลจากการดำเนินการวิจัย   

  ๑.นักวิจัยชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการดำเนินการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และได้ลงมือปฏิบัติ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

 ๒. นักวิจัยชุมชนมีการพัฒนาตนเอง มากขึ้น ได้รับโอกาสในการฝึกฝน ทักษะการพูด การฟัง การจดบันทึก การสื่อสาร การพูดต่อที่ชุมชน จากผลดังกล่าวส่งผลให้นักวิจัยชุมชนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นักวิจัยชุมชนสามารถเป็นวิทยากรชุมชนในการบรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองและชุมชน ได้เป็นอย่างดี

  ๓.เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวทีในการพบปะพูดคุย และมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอย่างเป็นระบบ

  ๔. มีผลการทำงานที่เป็นรูปธรรมสามารถแก้ไขปัญหาชุมชน ได้อย่างแท้จริง เกิดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมในหมู่บ้านรงระ

  ๕. เกิดความร่วมมือ ชุมชนมีความตื่นตัวในการช่วยเหลือดูแลกันภายในชุมชนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดระบบสวัสดิการชุมชน

  ๖. เกิดความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประมงอำเภอปรางค์กู่

 ๗. ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อชุมชน คือคนในชุมชนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ ลงมือดำเนินการวิจัยเอง ตั้งประเด็นเอง จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ และมีเวทีนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน ในด้านหน่วยงานในพื้นที่ คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ที่ ส่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงมาเป็นทีมวิจัยเกาะติดการทำงานและรับรู้สถานการณ์ในพื้นที่ทำให้ บทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อชุมชนได้แสดงออกอย่างชัดเจน และทำงานร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ได้ทั้งงานและทีมในการทำงานชุมชน

 

การขยายผล

  ๑.การขยายผลในระดับพื้นที่ จากการดำเนินการวิจัยของชุมชนบ้านรงระ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของชุมชน และแกนนำชุมชน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้

  -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ได้สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิจัยชุมชน จำนวน ๒๓ คน ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรชุมชนบรรยาย แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้นอกระบบ อำเภอปรางค์กู่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑,๔๒๕ คน หลักสูตร  วัน  คืน ดำเนินการอบรมจำนวน ๑๑ รุ่น 

  -สำนักงานประมงอำเภอปรางค์กู่ สนับสนุนพันธ์ปลา เพื่อปล่อยในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว

  -ศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนกล้าไม้ เช่น ยางนา ประดู่ สะเดา เพื่อปลูกเสริมป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านรงระ 

  ๒. การขยายผลผ่านสื่อสาธารณะ การดำเนินโครงการวิจัยในช่วงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในมิติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระมีทีมสื่อ มาบันทึกและนำเสนอ ผ่านโทรทัศน์ ทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และรายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ปัญหาในการดำเนินการวิจัย

  ๑.นักวิจัยชุมชนทุกคนต่าง ๆ มีภารกิจ บางครั้งการดำเนินการวิจัย ที่แผนปฏิบัติการตรงกับช่วงวิถีการผลิต ส่งผลให้นักวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จนครบทุกกิจกรรม ขาดความต่อเนื่อง บางครั้งจัดกิจกรมในเวลากลางคืน ทำให้มีความอ่อนล้า ขาดเวลาในการพักผ่อน ในส่วนนักวิจัยเยาวชนต้องไปเรียน ในวันปกติ การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จึงดำเนินการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ดังนั้นจึงประสบปัญหาในการเชิญส่วนราชการมาร่วมกิจกรรม เนื่องจากในช่วงวันหยุด ข้าราชการจะไม่ว่างเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๒.งานวิจัยเป็นเรื่องใหม่ สำหรับคนในชุมชน นักวิจัยไม่มีประสบการณ์ ในการทำวิจัย ส่งผลให้นักวิจัยบางท่าน เบื่อหน่าย และออกจากทีมวิจัยไป ร่วมวิจัยไม่ครบกระบวนการ 

 ๓. ความล่าช้าของงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในบางกิจกรรมมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการวิจัย มีล่าช้าไปไม่ตรงตามแผนงานที่กำหนด

  ๔. ชุมชนมีกิจกรรมในการดำเนินการหลากหลายกิจกรรม มีหน่วยงานมาสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรม หลายหน่วยงาน มีผลกระทบต่อกิจกรรมการวิจัยบ้าง แก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในบางกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

  ๕.ทีมวิจัยชุมชน ขาดทักษะในด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลให้การเขียนรายงานผลการวิจัยในแต่ละช่วงมีความล่าช้า

 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัย

  ๑.รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ นับเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ได้ วางระบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดย มีกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระเป็นองค์กรกลาง ในการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีที่มาของรายได้จากผลกำไรขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ชุมชนควรค้นหาแนวทางว่าควรจะมีรายได้จากแหล่งไหนบ้างเพื่อมาสมทบการจัดสวัสดิการชุมชน ให้มีความเหมาะสม และยั่งยืน

  ๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชน และจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์องค์กร และกำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน ในอนาคต

  ๓. ควรให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนมีส่วนร่วมในการ สมทบทุนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตามกำลังและศักยภาพที่สมาชิกมี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี

  ๔. นำผลการวิจัย เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน นำเป็นบทเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการสวัสดิการชุมชน ทั้งสวัสดิการที่เป็นเงินทุน และสวัสดิการที่มิใช่เงิน 

******************

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]