• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1742 , 09:45:09 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านรงระ

โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านรงระ ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการในพื้นที่บ้านรงระกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  กลุ่มเยาวชน จำนวน ๓๐ คน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗๘ คน กลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน ๒๕ คน  กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๕๕ คน ครัวเรือนบ้านรงระ จำนวน ๘๔ ครัวเรือน  การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  ประการ ๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการผลิต บริโภคและจำหน่ายพืชผักสวนครัว พืช สมุนไพรพื้นบ้านที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของสมาชิกในชุมชนบ้านรงระ ๒. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับคุ้มบ้าน และระดับชุมชน ที่เหมาะสมต่อสุขภาวะ การดำรงชีวิตของคนในชุมชนบ้านรงระ ๓. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพของสมาชิกในชุมชนบ้านรงระร่วมกัน
  จากผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า การดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผลลัพธ์ที่สำคัญ และผลต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการ ดังนี้


  ๑. ชุมชนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริหารหมู่บ้านเป็นคุ้มบ้าน จำนวน  คุ้ม มีโครงสร้างคณะทำงานของแต่ละคุ้มที่กลายเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนงานชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

  ๒. ระบบการจัดการความสะอาดในชุมชน หมู่บ้านได้ร่วมกัน ทำความสะอาดโดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบให้แต่ละคุ้มรับผิดชอบพื้นที่ ของตนเอง  โดยจัดให้มีที่ทิ้งขยะของแต่ละครัวเรือน เป็นถังขยะที่ทำจากเครื่องจักสานไม้ใผ่ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน

  ๓. ในระดับครัวเรือนแต่ละครัวเรือน จะมีการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน พืชผักสวนครัวไว้บริโภคเหลือ ก็มีการจำหน่าย โดยการจัดการผลผลิตร่วมกัน และจัดตั้งกลุ่มจักรยานพุ่มพวง เป็น กลุ่มที่จัดการเรื่องการตลาดให้แก่ครัวเรือนที่ปลูกพืชผักสมุนไพร

  ๔. ในระดับครัวเรือน มีการลดใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน โดยการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อนำปุ๋ยมูลสุกร ไปใส่ในแปลงพืชผัก นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้เป็นสารไล่แมลงเป็นการลดต้นทุนการผลิต ในกระบวนการปลูกพืชผักสวนครัว 

  ๕. สภาผู้นำชุมชนบ้านรงระ พัฒนาสู่การเป็นสภาผู้นำชุมชนที่มีความสมบูรณ์ มีการประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเป็นนโยบายของหมู่บ้าน หรือสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้แก่ชุมชน   ๖. ผลต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการฯ สภาผู้นำหมู่บ้าน ได้ยกระดับกิจกรรมในชุมชนพัฒนาเป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เปิดให้บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงาน โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ได้มอบหมายให้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ เป็นจุดอบรมลูกค้า ธกส. ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ หลักสูตร วิถีชีวิต จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรงระ ระยะเวลา  วัน  คืน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร ๑,๒๔๔ คน ดำเนินการ เป็นระยะเวลา  เดือน โดยได้จัดเป็นจุดเรียนรู้ จำนวน  สถานีดังนี้ 
  จุดเรียนรู้ที่ ๑ ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  จุดเรียนรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน

  จุดเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตข้าวกล้องงอก

  จุดเรียนรู้ที่ ๔ การเพาะถั่วงอกคอนโดและเพาะเห็ดขอนมะม่วง

  จุดเรียนรู้ที่ ๕ การเลี้ยงหมูหลุม/การผลิตสารหมักมูลสุกร

  จุดเรียนรู้ที่ ๖ การเลี้ยงกบ เพาะขยายพันธ์กบ

  จุดเรียนรู้ที่ ๗ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  


  ๗. จากการที่โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านรงระ  สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ ทั้งที่อยู่อาศัย ที่นอน ที่ขับถ่าย และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น บ้านพักโฮมสเตย์ สามารถเปิดเป็นบ้านพัก ให้แก่ผู้มาอบรมโครงการลูกหนี้นอกระบบ ได้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ ครัวเรือน / หลัง 


 

  จากการดำเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านรงระ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้พลังของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างแท้จริง เป็นการเติมเต็มจุดที่ชุมชนขาด ให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้ด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด และมีพลังได้การขับเคลื่อนอย่างแท้จริง และเห็นสมควรให้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ ต่อยอดโครงการหรือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ให้สามารถจัดการตนเองได้ต่อไป 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Bin วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wasancommunity
Bin

ติดตามผลงานของประชามีสุขอยู่นะครับ เขียนมาอีกนะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]