• บ้านพระธรรม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-05-29
  • จำนวนเรื่อง : 143
  • จำนวนผู้ชม : 528911
  • จำนวนผู้โหวต : 148
  • ส่ง msg :
  • โหวต 148 คน
<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by บ้านพระธรรม , ผู้อ่าน : 2011 , 21:15:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

         วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เราเรียกวันนี้ว่า วันมาฆบูชา  นับระยะเวลา ๙ เดือนหลังจากที่ทรงตรัสรู้พอดี   และในวันดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อันเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพ์พิสารได้ทรงสละพระราชอุทยานสวนไผ่ถวายให้เป็นที่ประทับ

          จำนวนตัวเลข ๑,๒๕๐ รูป เป็นที่น่าสังเกตว่า หากนับกันจริง ๆ ตามที่พระอรรถกถาจารย์ระบุอย่างเข้มงวดแล้ว น่าจะเกิน เพราะอรรถถาจารย์ระบุว่า “๑,๒๕๐ รูปนี้นับจากชฏิลสามพี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ๑,๐๐๐ รูป และพระอัครสาวกทั้งสองพร้อมบริวาร ๒๕๐ รูป”

          ที่ผู้เขียนบอกว่า ถ้านับอย่างเข้มงวดแล้วน่าจะเกินก็เพราะว่า ชฏิล ๓ พี่น้องมีบริวาร ๑,๐๐๐ พอดี+๓ ก็จะเท่ากับ ๑,๐๐๓ รูป  ส่วนพระอัครสาวกทั้งก็มีบริวาร ๒๕๐ พอดี+๒ ก็จะเท่ากับ ๒๕๒ ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดก็จะได้ ๑,๒๕๕ รูป

          แต่นี้ก็เป็นแค่เพียงการนับตามตัวเลข ในความเป็นจริงก็คงจะมีรูปที่ขาดหายไปบ้าง อย่างน้อยก็ ๕ รูป จึงทำให้ตัวเลขจำนวนพระสาวกที่มาประชุมเป็น ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งเราก็ถือตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์ เพราะมีพระพุทธพจน์ข้างล่างต่อไปนี้เป็นเครื่องยืนยัน

          “เรามีสันนิบาตประชุมพระสงฆ์สาวกผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียว คือ การประชุมภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป”

          ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ในบรรดาจำนวนพระสงฆ์สาวกที่มาประชุมครั้งนี้ ไม่มีรายชื่อพระสงฆ์สาวกชุดแรก ๆ ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก่อนหน้านั้นแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ ๕ รูป กลุ่มพระยสะพร้อมบริวารอีก ๕๔ รูป กลุ่มพระภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป  เหตุผลน่าจะเป็นเพราะพระสงฆ์กลุ่มนี้ ได้ถูกส่งไปประกาศศาสนาตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว อาจทำให้ท่านไม่สามารถมาร่วมในสังฆสันนิบาตนี้ได้

          สาเหตุที่ถือวันนี้เป็นวันสำคัญก็เพราะว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์  ซึ่งแม้จะเป็นเพียงพระคาถาสั้น ๆ แต่ก็มีความหมายที่ครอบคลุมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด เราจึงเรียกพระคาถาดังกล่าวนี้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็สรุปเข้าในหลักการนี้

          ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ
พุทฺธานสาสนํฯ

อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ
พุทฺธาน สาสนํฯ

๑. ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
๒. พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า
นิพพานเป็นบรมธรรม
๓. ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็น
บรรพชิต
๔. ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็น
สมณะ

๑. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง  
๒. การบำเพ็ญแต่ความดี  
๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส  
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

๑. การไม่กล่าวร้าย  ๒. การไม่ทำร้าย  
๓. ความสำรวมในปาฏิโมกข์  
๔. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร  
๕. ที่นั่งนอนอันสงัด  
๖. ความเพียรในอธิจิต  
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

          อยากเชิญชวนท่านทั้งหลายสังเกตบาลีในพระคาถาเหล่านี้ให้ดี โดยเฉพาะคำว่า พุทธาน (คำเต็มคือ พุทธานํ ตัด อํ ออกไปด้วยอำนาจฉันท์ลักษณ์) ซึ่งมีความหมายว่า ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

          เหตุที่ท่านใช้คำว่า “ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” ก็เพราะว่า จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีการเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เท่านั้นที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์มีเนื้อหาอย่างนี้ หากแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีต ล้วนแล้วแต่ประกาศหลักการเดียวกันนี้มาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ และน่าคิดว่า การซ้ำรอยเก่าในลักษณะนี้มีนัยอะไรหรือไม่

          ความจริง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น แม้แต่เรื่องหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ ก็เป็นหลักเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเคยตรัสรู้มาแล้วเช่นกัน กล่าวคือ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนตรัสรู้อริยสัจ ไม่มีอื่นนอกจากนี้

          อนึ่ง วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างก็จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ

          ท่านละ  มีโปรแกรมสำหรับวันสำคัญวันนี้หรือยัง ?

         

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 09/02/2009 เวลา : 21.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

(0)
จันทร์สีนวล..ในคืนวันเพ็ญมาฆาบูชา

จันทร์งาม สีนวลใส
กระจ่าง ในใจฉัน
มาฆะ ปุณณะวัน
ประชุม กันสามัคคี

ธ ทรง แสดงธรรม
จงจำ ถ้อยวาที
ละชั่ว ทำความดี
จิตผ่อง นพคุณ

จันทร์งาม นวลธรรมมา
กรุณา และการุณ
ส่องแสง แรงค้ำจุล
หนุนเจ้า เร่งทำดี

ตื่นเช้า ใสบาตรพระ
วันมาฆะ บุณณะมี
เวียนเทียน รอบเจดีย์
จันทร์คืนนี้ แสนงดงาม.

ก้อนหินยิ้ม
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ความคิดเห็นที่ 12
สายธาร วันที่ : 09/02/2009 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

(0)

ธรรมะสวัสดี..วันมาฆะบูชาครับ
ความคิดเห็นที่ 11
chaiyassu วันที่ : 09/02/2009 เวลา : 06.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

(0)
ชีวิตเรา
ผ่านการเกิดมาแล้ว
หลาย
ต่อหลายครั้ง
กระทั่งจำไม่ได้
ทางข้างหน้า
จะเป็นอย่างไร ?
การเกิดครั้งนี้
จึงสำคัญ
ขอให้การเกิดของเรา
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ทั้งแก่ตนเอง
คนรอบข้าง สังคม ประเทศชาติ
ขอบคุณที่มีวันนี้ดีไหม ?
ความคิดเห็นที่ 10
โมไนยพจน์ วันที่ : 08/02/2009 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khondenthang

(0)
สว่างได้ด้วยพระธรรม
ความคิดเห็นที่ 9
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 08/02/2009 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

(0)
คุณแม่สีไฟ หายไปนานเลยนะเจ้าค่ะ

ดีใจจังที่คุณแม่สีไฟ มาเยี่ยมเยือน
ความคิดเห็นที่ 8
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 08/02/2009 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

(0)
และจากวันมาฆบูชา ไม่กี่วัน
ก็จะถึงวันแห่ง....กำเหนิดของก้อนหิน

และที่ภูมิใจมากๆ ก็คือบางครั้งวัน ๒ วันนี้ มาตรงกัน ถือเป็นบุญของก้อนหินเจ้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 7
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 08/02/2009 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

(0)
ก้อนหิน จะไปเวียนเทียนเจ้าค่ะ

ชอบเวียนเทียน
ชอบนั่งมองดูพระจันทร์สีนวลเต็มดวง
แล้วเข้าห้องพระสวดมนต์
ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธบิดา
ระลึกถึงเหตุการณ์ของวันนั้นในอดีต
เจ้าค่ะ.....
ความคิดเห็นที่ 6
พระจันทร์แดง วันที่ : 07/02/2009 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

(0)
สาธุ สาธุ สาธุ
ความคิดเห็นที่ 5
forgive วันที่ : 06/02/2009 เวลา : 22.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

(0)
ขออนุญาตนำคำแปลคาถาที่สาม
พร้อมกับอีกครึ่งคาถาสุดท้ายที่เป็นคาถากึ่ง
ที่บ้านพระอาจารย์ชัยยัสสุ
ไปไว้ที่บ้านโยมป้าอภัยด้วยนะคะ

กราบอนุโมทนาพระคุณเจ้า เจ้าค่ะ.
ความคิดเห็นที่ 4
chaiyassu วันที่ : 06/02/2009 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

(0)

จะว่าไปแล้ว
ความดี ทำวันไหน ก็เหมือนกันหมด
เพียงแต่
เมื่อเป็นวันพิเศษ
เราก็ควรจะทำเป็นพิเศษด้วย
ส่วนจะทำอะไร
เราก็พิจารณาความเหมาะสม
เช่น ถ้าคนถวายทานเยอะแล้ว
เราก็ลดส่วนนั้น ไปทำอย่างอื่น เป็นต้น
ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี

ชัยยัสสุ
บ้านพระธรรม
๖ ก.พ.๕๒
ความคิดเห็นที่ 3
SriNapa วันที่ : 06/02/2009 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SriNapa
สักวันความจริงมันต้องปรากฎ

(0)
อนุโมทนาสาธุ คะ

ท่านละ มีโปรแกรมสำหรับวันสำคัญวันนี้หรือยัง ?

ยังเลยคะ

แต่ถ้าเราทำทุกวันวันไหนก็เหมือนกันไหมคะ แต่วันสำคัญเราก็รับรู้ไว้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบนี้รึเปล่าคะ พอวันสำคัญคนเยอะคะ พอวันธรรมคนน้อย ชอบอันนี้มากกว่าคะ เวลาเอาอะไรไปถวายท่านแล้วรู้สึกท่านไม่ต้องขนไปมาก เห็นท่านรับสังฆทานหรือปัจจัยเราแล้วรู้สึกดีคะ เวลาคนเยอะ บางครั้งต้องรอ เข้าคิว เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นที่ 2
ณัฐรดา วันที่ : 06/02/2009 เวลา : 04.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

(0)
สาธุ
มาอ่านอีกแง่มุมของวันมาฆบูชาเจ้าค่ะ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2
ความคิดเห็นที่ 1
แม่สีไฟ วันที่ : 05/02/2009 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

(0)
ธรรมะสวัสดีค่ะ

เดือนนี้ก็ใกล้กำหนดถึงวันมาฆบูชาแล้วนะคะ

อีกสามวัน
วันที่ 9 ก. พ. นี้ก็ถึงวันวาเลนไทน์ไทยแระ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน