• shukur
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : shukur2003@yahoo.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2007-07-26
  • จำนวนเรื่อง : 781
  • จำนวนผู้ชม : 596620
  • ส่ง msg :
  • โหวต 92 คน
shukur
วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by shukur , ผู้อ่าน : 203 , 07:45:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เเตกต่างแต่ไม่แตกแยกเพื่อสู่ประชาชาติเดียวกัน
أمة واحدة
แนะนำวิทยานิพนธ์ :ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
ผู้เขียน :
อับดุลสุโก ดินอะ
ปีที่พิมพ์ :
2544
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบาย :
Title: ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
Other Titles: The Attitude of the Ulama in the Southern Border Provinces of Thailand towards the Attributes of Allah from the Viewpoints of Salaf and Khalaf
Authors: อับดุลสุโก ดินอะ
Advisor: หะสัน หมัดหมาน
Keywords: ศาสนาอิสลาม ไทย (ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้);นักวิชาการ ทัศนคติ;ศาสนาอิสลาม การศึกษาและการสอน
Issue Date: 2544
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Description: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติอุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 2) ศึกษาทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ 3) ศึกษาทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับความแตกแยกทางสังคม อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ 4) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความแตกแยกทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากชมรมอุลามาอ์ฟาฏอนีย์ดารุสลาม จำนวน 4 คน ผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 5 คน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอิสลามศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน และผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่มีจำนวนนักเรียนมากเป็นอันดับหนึ่ง สองและสามในแต่ละจังหวัดดังกล่าว จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ เฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นด้วยกับแนวคิดสะลัฟยุคก่อน (กัลยาณชนมุสลิมช่วงสามศตวรรษแรกของอิสลาม) แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับแนวคิดสะลัฟของอุลามาอ์ยุคหลังที่ได้นำเสนอ 2. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดคอลัฟ3.อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนะว่า3.1 ความแตกต่างทางความคิดมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางความคิดของอุลามาอ์ของโลกอิสลามในอดีต หลังจากมีการนำสติปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายโองการและหะดีษศีฟาตที่มีความหมายเป็นนัย 3.2 ความแตกต่างทางความคิดเป็นความแตกต่างด้านวิชาการ และเป็นความแตกต่างในการนำเสนอและอธิบายตัวบทอัลกุรอานและหะดีษศีฟาตที่มีความหมายเป็นนัย 4. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เห็นด้วยกับความแตกแยกในสังคม อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิด 5. ความแตกแยกในสังคม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนั้น มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ 5.1 การกลับไปหาอัลกุรอานและหะดีษ5.2 การกลับไปหาแนวคิดสะลัฟยุคก่อน 5.3 ยึดมั่นความเป็นพี่น้องกัน5.4 จัดให้มีการพบปะประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างกัน 5.5 จัดตั้งองค์กรหรือใช้องค์กรที่มีอยู่แล้ว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน 5.6 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวิชาการด้านสามัญให้กับสังคม 5.7 การยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นระหว่างกัน และแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง 5.8 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเตาฮีค
The Attitude of the Ulama in the Southern Border Provinces of Thailand towards the Attributes of Allah from the Viewpoints of Salaf and Khalaf
By : Abdulsuko Dina

The aims of the study are (1) to study attitude of the Ulama in the southern border provinces of Thailand towards the allah from viewpoints of salaf and khalaf (2)to study the attitude attitude of the Ulama in the southern border provinces of Thailand in terms of the difference idea towards the viewpoints of salaf and khalaf, (3) ) to study the attitude of the Ulama in southern border provinces towards the social conflict which is caused by the different idea of the viewpoints of salaf and khalaf,(4) ) and to study the solution of social conflict in southern border provinces which is caused by the different of the idea of the viewpoints of salaf and khalaf.<br /> A total of 27 subject s were chosen as sample for the study: four educated persons represented by the Ulama Pattani Darusalam, five educated persons who were delegated by the Islamic provincial Councils, three doctorate degree holders in Islamic studies who live in the southern border province of Thailand and 15 educated persons who were delegated by Islamic private school with the highest number of student in each province. The research instrusment for data gathering was the questionnaire drafted constructed by the researcher. Two sets of questionnaire designed and written by the researcher were used as the research instrument. The first set consisted of two parts. Part I was set to ask the general information of the samples, where as part in the questionnaire dealt with the educational background of the samples.The second set of the questionnaire consisted of the questions upgrading their attitudes with opportunities to express their views openly.<br /> The data were analyzed using the statistical techniques as percentage and arithmetic means.<br /> Results of the study as follows;<br /> 1.of the Ulama in the southern border provinces agree with the viewpoints of salaf in the earlier of the Salaf Salih (The first three Islamic centuries) but they have different idea in the viewpoints of salafia Ulama in the next generation.<br /> 2. The majority of the Ulama in the southern border provinces agrees with the viewpoints of khalaf .<br /> 3.The attitude of the Ulama in the southern border provinces was following<br /> 3.1 The different of the viewpoints were caused by the different of viewpoints of the ulama in the past after in the past after applying the intellect as a part of the interpretation of the Qur?an and Hadith with indistinct meaning.<br /> 3.2 The nature differences of the viewpoints were academic and in presentation and interpretion of the meaning of the Quran and Hadith with indistinct meaning.<br /> 4.the Ulama in the southern border provinces disareed with the conflict in the society, which were caused by the differences of viewpoint.<br /> 5.The solutions of the conflict among the people in the society were the following<br /> 5.1 Rtturn to the original sources Quran and Hadith <br /> 5.2 Reyurn to the sources in the viewpoints of salaf in the era of Salaf Salih in the period of the first ? three Islamic centuries.<br /> 5.3 Follow the ideology of Islamic brotherhood <br /> 5.4 Organize regular meeting to consult with each other on the issue.<br /> 5.5 Establish a newly organization or use the organizations to coordinate for matual cooperation.<br /> 5.6 Develop and extend the Islamic studies and general education to the society<br /> 5.7 Accept the different idea of each other and to eliminate the conflicts.<br /> 5.8 Improve the curriculum in the teaching and learning of Tawhid subject.

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
หมายเหตุสามารถเปิดอ่านฉบับเต็มได้ใน
Read more…
1.https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=108
2. http://www.icenter.or.th/thesis/detail/47

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    [ Add to my favorite ] [ X ]