• shukur
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : shukur2003@yahoo.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2007-07-26
  • จำนวนเรื่อง : 857
  • จำนวนผู้ชม : 722842
  • ส่ง msg :
  • โหวต 92 คน
shukur
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
Posted by shukur , ผู้อ่าน : 375 , 06:46:33 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


การแก้ผังเมือง จากสีเขียวเป็นม่วงเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) :เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
ตามที่ปรากฏข่าวการคัดค้านจากหลากหลายองค์กร(รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ)
ทั้งจัดเวที แถลงข่าว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาซึ่งได้ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุม ที่สําคัญคือ การอนุมัติ
แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาดําเนินการปรับปรุง การใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตําบล (ตําบลนาทับ ตําบลสะกอม และตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่ศูนย์อํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)หรือเรียกสั้นตามสื่อ “แก้ผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

สำหรับการแก้ไขผังเมืองรวมเพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง สูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน จําเป็นต้องมีการศึกษา ศักยภาพพื้นที่และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วน ได้เสียได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยก่อนการพิจารณาตัดสินใจ หรือไม่ นั้น มูลนิธินิติธิเพื่อสิ่งแวดล้อม(En LAW)ให้ทัศนะว่า
“แม้ว่าการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการจะเป็น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แต่โดยที่การแก้ไขผังเมืองครั้งนี้เป็นที่ชัดแจ้ง แล้วว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่รองรับการลงทุนด้าน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของ ประชาชน กรณีจึงมีลักษณะเป็น “การดําเนินการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรง” ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติกําหนดหน้าที่ให้รัฐต้องดําเนินการให้มี การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการด้วย นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้โดยตรง ก็ได้บัญญัติรับรองทั้งเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการพื้นฐาน ในการวางและจัดทํา ผังเมือง รวมถึงการแก้ไขผังเมืองรวมเอาไว้ด้วยอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9 วรรคแรก ทบี่ ัญญัติว่า
“การวางและจัดทําผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา 8 (1) และผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 8 (2) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้คํานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท และต้อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะ เข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการ เยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน”
หลังจากนี้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะจะใช้ช่องทางของกฎหมายไม่ว่ารัฐสภา ศาล และอื่นๆในการคัดค้านการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดกลับไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน มั่นคงและมั่งคั่งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมทั้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
หมายเหตุ
อ้างอิงจาก
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5186
หมายเหตุ
รวบรวมทุกสื่อนำเสนอการขับเคลื่อน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะนะ ในการยกระดับการต่อสู้คัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” ภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมาย
1.ทำไมเราเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต้องยกระดับการต่อสู้เพื่อคัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=33746
2.https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/92488-uplevel.html?fbclid=IwAR10jw3U522rLQ70nS3S5xCndoQauMdiUhrp8NIWsIYDWFjDw-sTm7624Pc
3.https://www.facebook.com/TheReportersTH/videos/326668165285433/?vh=e&extid=0&d=n
4.https://www.facebook.com/1555698014692688/posts/2668547496741062/?vh=e&extid=0&d=n
5.https://today.line.me/th/v2/article/กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่าย%20จัดเวที%20‘จะนะไม่หายนะ’%20หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา%20คัดค้านมติการเปลี่ยนผังเมือง-BVxnv2
6.https://thestandard.co/jana-ruk-thin-group-host-event/
7. https://www.facebook.com/147484959306611/posts/669978120390623/?extid=0&d=n
8. https://www.facebook.com/249763755125370/posts/2901502826618103/?extid=0&d=n
9. https://www.facebook.com/362067873875367/posts/3473854839363306/?extid=0&d=n
10. http://www.chaidantai.com/?p=53462
11. https://www.thaipost.net/main/detail/79444?fbclid=IwAR0lFwG17rjtZUJji6PWMi4tt9vNmiKUexa8dBQxyV5skhLkhFdH2v2raZ4
12. https://www.newsaroundthailand.com/uuenewspage/aime-aa-utsaahkrrm
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2020 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]