*/
  • ดร.สมจิตรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somjitraki@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2011-01-18
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 8798
  • จำนวนผู้โหวต : 8
  • ส่ง msg :
  • โหวต 8 คน
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
Posted by ดร.สมจิตรา , ผู้อ่าน : 887 , 13:49:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ดร.สมจิตรา โหวตเรื่องนี้

ชื่อสารนิพนธ์      :    การบริโภคอาหารเจในพระพุทธศาสนามหายานกับหลัก

                                 สุขภาพสมัยใหม่

 

ผู้วิจัย                   :    นางสาวสมจิตรา  กิตติมานนท์

 

ปริญญา               :    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

                             :    พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร.ดร. 

 

วันเสร็จสมบูรณ์   :    ๒๐  กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๒

 

 

บทคัดย่อ

 

                  สารนิพนธ์เรื่องการบริโภคอาหารเจในพระพุทธศาสนามหายานกับหลักสุขภาพสมัย ใหม่  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ ข้อ คือ   (๑)   เพื่อศึกษาการบริโภคอาหารเจในพระพุทธศาสนามหายาน (๒)   เพื่อศึกษาการบริโภคพืชผักผลไม้ตามหลักสุขภาพสมัยใหม่  (๓) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบริโภคอาหารเจตามหลักพระพุทธศาสนากับการบริโภคพืชผักผลไม้ตามหลักสุขภาพสมัยใหม่

 

            ผลการศึกษาพบว่า        อาหารเจ  เป็นอาหารของพระโพธิสัตว์ทั้งคฤหัตถ์และนักบวช หมายถึงอาหารธรรมชาติที่ปรุงจากพืชผักผลไม้  งดเว้นผักฉุน ๕ ชนิด คือ กระเทียม หอม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว(กระเทียมโทน) ใบยาสูบ(รวมสารเสพติดของมึนเมา) พระพุทธองค์ได้สอนการบริโภคอาหารเจไว้ในคัมภีร์ลังกาวตารสูตร  กำหนดให้พระโพธิสัตว์บริโภคอาหารเจชัดเจน  ประโยชน์ด้านสุขภาพกายทำให้ร่างกายไม่ต้องบรรจุซากศพสัตว์อีกต่อไป ขับถ่ายของเสียออกได้เร็วไม่ตกค้างบูดเน่า ร่างกายสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารพิษจากเนื้อสัตว์ ระบบขับถ่ายปกติ ระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายปกติ ด้านสุขภาพจิต ทำให้จิตใจสงบเย็นเป็นสมาธิ ไม่วิตกกังวลเรื่องความเจ็บป่วย  อยู่เย็นเป็นสุข  และพระพุทธองค์ได้ตรัสอานิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ว่า เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรมตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย  สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้   มีอายุมั่นขวัญยืน สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ  ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมู่งสู่สุขคติภพ    

                หลักสุขภาพสมัยใหม่   ทางการแพทย์เข้าใจและยอมรับความจริงว่า ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมีปัจจัยเสี่ยงจากการกินเนื้อสัตว์ เป็นสาเหตุการเกิดโรคร้าย เรื้อรัง การรักษาด้วยยาจากสารเคมีเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของความเจ็บป่วย  ทำให้แพทย์ นักวิชาการใช้พืชผักผลไม้ป้องกันความเจ็บป่วยและรักษาโรคร้าย เรื้อรัง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  และเผยแพร่ความรู้ไปทั่วโลก

                         การบริโภคอาหารเจในพระพุทธศาสนามหายานกับการบริโภคพืชผักผลไม้ตามหลักสุข ภาพสมัยใหม่ มีความสอดคล้องกันอย่างมากทุกด้าน คือ ๑) ด้านความหมายของการบริโภค สอดคล้อง คือ การแพทย์ให้บริโภคพืชผักผลไม้ (ให้งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ยาเสพติดมึนเมา)ทำนองเดียวกับอาหารเจ  ๒) ด้านวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกันในเรื่องปลูกฝังเมตตาจิต ตัดหนี้กรรม เพื่อสุขภาพ ๓) ด้านประโยชน์มีความสอดคล้องกันในเรื่องประโยชน์การสร้างความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งคนและสัตว์ เป็นการช่วยให้สัตว์พ้นภัยจากการถูกฆ่า ช่วยให้คนพ้นภัยความเจ็บป่วย และสอดคล้องในการปฏิบัติตามศีลธรรมข้อ ๑ มีเมตตาธรรมจึงงดการฆ่า ด้วยการใช้สติปัญญา ที่รู้ชัดเจนถึงความทุกข์ของสัตว์ จึงงดบริโภคเนื้อสัตว์ เปลี่ยนมาบริโภคอาหารเจ อันเป็นการประกอบกุศลกรรม ๔) ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความสอดคล้องกัน คือ ผู้บริโภคอาหารเจมีมโนธรรมสำนึก สงสารสัตว์ซึ่งถูกทำร้ายให้ทุกข์ทรมาน ฆ่าเพื่อการบริโภค ส่วนแพทย์ทีมสุขภาพ มีมโนธรรมสำนึก สงสารผู้ป่วยที่ถูกโรคร้าย เรื้อรังคุกคาม เป็นความสอดคล้องกันในการพัฒนาจริยธรรมทางจิตที่คิดถูก จึงพูดถูก กระทำถูก ๕) สอดคล้องด้านสุขภาพกาย ทั้งการบริโภคอาหารเจและหลักสุขภาพสมัยใหม่ ช่วยดูแลสุขภาพทั้งการป้องกันความเจ็บป่วยและการรักษาผู้ที่ป่วยแล้ว ทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพกายที่แข็งแรง พ้นภัยจากโรคร้าย และเรื้อรัง ๖) สอดคล้องกันในด้านสุขภาพจิต ทำให้ผู้บริโภคมีความสุขกายสบายใจไม่มีความวิตกกังวลเรื่องความเจ็บป่วย สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวสังคม ประเทศชาติ  ทั้งหมดนี้เป็นความสอดคล้องในการปรับดุลยภาพให้การทำงานของร่างกายคืนสู่ธรรมชาติ ที่เรียกว่า Homeostasis  ส่งผลถึงการคืนดุลยภาพให้แก่โลกใบนี้ ที่เรียกว่าโลกสันติสุขด้วยูง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ าเพราะ ไม่มีความวิตกกังวลเรื่องความเจ็บป่วย

 

Thematic Paper     :   Vegetarianism  in Mahayana Buddhism and Modern 

                                   Health

 

Reshearcher           :  Miss. Somjitra  Kittimanon

 

Degree                     :  Doctoral of Philosophy (Buddhist Studies)

 

Thematic Paper Advisor

                                  :  Pramaha Somboon Vutthikaro . Dr.    

                       

Date of Completion :  20  July 2009.

 

 

ABSTRACT

 

Vegetarianism in Mahayana Buddhism and Modern Health  have three objectives in researching.The first one is to study vegetarianism in Mahayana Buddhism.Secondary is to study  eating fruits and vegetables belong to the Modern Health  and the third is to analyse the agreement of  Vegetarianism in Mahayana Buddhism and having fruits and vegetables belong to the Modern Health

Study found that vegetarianism is the the Bhodhisattava’s food both clergyman and laity. Refers to food cooked from natural vegetables and fruits except 5 kinds of purgent vegetables: garlic.onion,Chineese chive, lukkeau and tobacco (including with addicted substance of intoxicated things). Buddha has taught vegetarianism in  Lankavatara Sutra. Make the food of Bodhisattva clearly.It means that the natural food cooked from vegetables fruits It is useful to the body.It makes the body not to be the container of the animals’ dead bodies forever.It can excrete the bad things from the body quickly and it will be safe from the germs and toxic substance from animals’ flesh.The mental health is good.It make the feeling calm down and have a good concentration not to worried about illness and it will bring the happiness and the Lord Bhadda said that consuming with no animals’ flesh will make gods,mankinds and animals admire and appreciate.It can reduce the furious and revenge in one’s mind.It will make the long life and can live during the Niravana not to fall into the place of evil.As soon as leaving from the earth, the vinyana will go straight to the paradise.

  For the modern health ,the medical science understands and accepts the fact that the disease problems are derived from eating animals flesh.Consuming meat causes a lot of infectious and chronic diseases.Giving medical care by using chemical substance is curing the final causes.It does not solve the initial causes.So it make medicine doctors and researchers use vegetables and fruits to protect and cure illness,chronic disease in foreign countries and Thailand and disseminated around the world.

 Vegetarianism in Mahayana Buddhism with fruit vegetable consumption according to  modern health have very consistent in all the 1) the meaning of consumption is consistent ,medical consumption of vegetables, fruit. (not smoking  not drinking, including with addicted substance of intoxicated things) in the same as vegetarianism in  2) the objectives are consistent with regard to cultivate mercy, to cut debt of Kamma ,for good health 3) the benefits are consistent in building their advantage mercy to all living creatures both human and animal To help animals out of danger from being killed. Help people out of danger and illness. And consistency in implementing the moral principle 1 have mercy killing ban is fair. Using brain Clearly (Panya) know that the suffering of animals. Meat consumption is taboo. Change the food from meat eating to be vegetarianism to do good kamma 4) developing a coherent moral ethics is vegetarian consumer conscience Compassion for animals that are abused suffer. Killed for consumption. The medical health team. A conscience feel pity patients are pest Chronic threats. A consensus in the mental development of ethical thought it was be done was say 5) meet the physical health Both vegetarianism in Mahayana Buddhism  and the modern health. Help both health care and illness prevention and treatment of the sick. Allows consumers to have healthy bodies. Out of danger from chronic diseases and 6) consistent in Mental Health Give consumers a healthy comfortable not concerned about their illness. Can work to benefit all the family national society is consistency in the adjustment to balance the work of the body back to nature called Homeostasis affect the equilibrium returns to the world. Called world peace (Happy world).

 

 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดร.สมจิตรา วันที่ : 11/07/2012 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somjitra

ระหว่างมังสวิรัติกับเจ ถ้าจะให้ดี ควรเลือกทานเจจะดีกว่า เพราะเจ งดผักฉุน 5 ชนิดซึ่งเป็นสาเหตุใให้ระบบใหญ่ทั้งห้าของร่างกายมีปัญหาได้ ไหนๆจะทำก้ทำให้สมบูรณืไปเลย และให้ผลกับสุขภาพแตกต่างกันมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดร.สมจิตรา วันที่ : 11/07/2012 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somjitra

การทานถั่วต้องหลากหลายไม่ควรทานอย่างเดียวตลอดเวลา ถั่วมีแดง ดำ เขียว เเหลือง ขาว ควรหมุนเวึยนทานให้ครบ ระบบทั้งห้าจะได้รับสารอาหารเหมาะสม

ความคิดเห็นที่ 4 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดร.สมจิตรา วันที่ : 11/07/2012 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somjitra

การทานถั่วต้องหลากหลายไม่ควรทานอย่างเดียวตลอดเวลา ถั่วมีแดง ดำ เขียว เเหลือง ขาว ควรหมุนเวึยนทานให้ครบ ระบบทั้งห้าจะได้รับสารอาหารเหมาะสม

ความคิดเห็นที่ 3 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
buasawan วันที่ : 12/07/2011 เวลา : 16.12 น.

เลิกเนื้อสัตว์ ทานมังสวิรัติมา 8 ปี แล้วค่ะ ไม่ได้ทานเจเพราะยังชอบทานกระเทียมอยู่ค่ะ และกระเทียมก็มีสรรพคุณหลายอย่าง กับข้าวบางอย่างไม่ใส่กระเทียมก็ไม่อร่อยนะคะ แต่มีปัญหาว่าทานมังสวิรัติแล้วจะทานถั่วเหลืองมากไปหน่อยเพราะผสมอยู่ในหลาย ๆ อย่าง ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนพุ่ง ต้องไปรักษาจนสมดุล กว่าจะหายแทบแย่ค่ะ เลือดจะหมดตัว เพิ่งมารู้ว่าถั่วเหลืองก็มีโทษ ต้องทานถั่วเขียว ถั่วงอกแก้กันได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดร.สมจิตรา วันที่ : 12/07/2011 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somjitra


ชมรมรวมพลคนกินเจแห่งประเทศไทยยินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านในเรื่อการกินเจ ติดต่อ 0813795407

ความคิดเห็นที่ 1 kwunk-log-cabin ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดร.สมจิตรา วันที่ : 12/07/2011 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somjitra


สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง การกินเจตลอดชีวิตได้ ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน