• sound7
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ton_sound7@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-16
  • จำนวนเรื่อง : 350
  • จำนวนผู้ชม : 375781
  • ส่ง msg :
  • โหวต 63 คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน The Basic Education
การศึกษา ฟังเพลง บันเทิง ประชาสัมพันธ์ ข่าว เว็บบอร์ด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sound7
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2552
Posted by sound7 , ผู้อ่าน : 52426 , 23:53:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คุณหญิงกษมา วรววรณ ณ อยุธยา เปิดเผยว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2551ใน 3 กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สพฐ.จัดให้มีการประเมินไป เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และการสุ่มประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะภาษาอังกฤษและทักษะการคิดชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

การประเมินเป็นรายบุคคลในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เราเพิ่งดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาทางช่วย เหลือแก้ไขก่อนที่นักเรียนจะถึง ป.6 ซึ่งจะสายเกินแก้ แทนการสุ่มประเมินซึ่งช่วยเพียงการสะท้อนให้เห็นภาพของคุณภาพในภาพรวม แต่ไม่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง จึงนับเป็นโชคดีที่พวกเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ รองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรณรงค์เรื่องอ่านเขียนคล่อง คิดเลขเป็น ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันที่บางพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญใน เรื่องนี้เท่าที่ควร ไม่ได้นำข้อมูลที่มีอยู่เห็นตำตาไปใช้ประโยชน์ หรือ ปล่อยให้โรงเรียนแก้ปัญหาตามลำพัง

ลองมาดูข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เราได้พบว่า

ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย โดยเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 51.6 มีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุง ร้อยละ 14.6 เกณฑ์ดี ร้อยละ 24 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 48.26 นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 30 มี 136 คน และคะแนน 0 มี 24 คน หากวิเคราะห์เป็นรายทักษะพบว่า นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูดดีที่สุด (63.9) ตามด้วยวรรณคดี วรรณกรรม (53.46) หลักภาษา (49.09) การอ่าน (48.84) และการเขียน (42.66)

สำหรับคณิตศาสตร์นั้น โดยเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 48.39 โดยมีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 31.78 และนักเรียนในเกณฑ์ดีร้อยละ 20.28 ดีขึ้นกว่าปี 2550ซึ่ง มีค่าเฉลี่ย 45.05 นักเรียนที่ได้คะแนน 30 มี 2,944 คน และคะแนน 0 มี 101 คน หากวิเคราะห์เป็นรายทักษะพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องจำนวนและวิธีดำเนินการดีที่สุด ตามด้วยเรื่องการวัด และเรขาคณิต

สำหรับวิทยาศาสตร์ ซึ่งทดสอบเป็นปีแรกนั้น โดยเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 47.90 มีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 39.5 และในเกณฑ์ดีร้อยละ 20 การที่มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงมากเช่นนี้ อาจเป็นเพราะโครงสร้างของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถึงร้อยละ 57 ในขณะที่วัดความรู้ในเนื้อหาเพียงร้อยละ 43 จึงทำให้นักเรียนที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือไม่ตั้งใจทำข้อสอบ ได้คะแนนต่ำและอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุงมาก นักเรียนที่ได้คะแนน 30 คะแนน มี 667 คน และคะแนน 0 มี 29 คน หากวิเคราะห์เป็นรายความรู้ทักษะพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดีที่สุด ตามด้วยแรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ดาราศาสตร์ สารและสมบัติของสาร


ผู้บริหาร ครู ผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูคะแนนเป็นรายบุคคลได้ที่

http://nt51-p3.bopp.go.thสำหรับ ป.3

http://nt51-p6.bopp.go.thสำหรับ ป.6

และหวังว่าจะเห็นจุดอ่อนที่พึงแก้ไขได้อย่างชัดเจน

ในเรื่องทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ สพฐ. ประเมินเป็นครั้งแรกโดยสุ่ม ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด เสริมจากการประเมิน NT ป.6 ของ สทศ. พบว่า ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 37.52 มีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 33.68 และเกณฑ์ดีร้อยละ 3.48 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 38 คะแนน จาก 48 คะแนน มี 2 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า นักเรียนสามารถตอบคำถาม การคิดเชิงสำรวจและสืบค้นดีที่สุด ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะโรงเรียนต่างให้ความสำคัญด้านนี้ ตามด้วยการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการดำเนินชีวิต

ตัวอย่าง ข้อคำถามของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีนักเรียนตอบไม่ถูก เช่นมีบทความให้นักเรียนอ่านบทความ “ฟันผุเป็นอาการป่วยของฟันที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย หากดูแลรักษาฟันไม่สะอาดเพียงพอ ผลที่ตามมาก็คือ อาการปวดฟัน และเคี้ยวอาหารไม่ได้” แล้วถามว่า...บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด ? ตัว เลือกได้แก่ อาการของคนที่ฟันผุ ฟันผุควรไปพบแพทย์ สาเหตุที่ทำให้เกิดฟัน ผุ ทุกคนมีโอกาสเป็นฟันผุ คำตอบคือ...ทุกคนมีโอกาสเป็นฟันผุ

ส่วน ข้อคำถามวัดทักษะการดำเนินชีวิต เช่น ให้นักเรียนอ่านบทความ “ในแต่ละวัน จิตราต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เธอเป็นคนขยันอ่านหนังสือ แต่ผลการเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายของตนที่ตั้งไว้” แล้วถามว่า... สิ่งที่จิตราปฏิบัติแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นเพราะยังขาดสิ่งใด ? ตัวเลือกได้แก่ การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง การจัดเวลาในการทำงานของตนที่เหมาะ สม การแบ่งเวลาสำหรับการเรียนซึ่งยังน้อยเกินไป การให้ความสำคัญกับการเรียน ในห้องเรียนยังน้อยเกินไป คำตอบคือ... การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เป็นต้น

ในเรื่องภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง สพฐ.ประเมินเสริมจากการประเมินของ สทศ. โดยการสุ่มเป็นครั้งที่สอง พบว่า ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 37.63 มีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 32.71 และในเกณฑ์ดี ร้อยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่ สพฐ.ได้จ้าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประเมิน พบว่าคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงแต่ลดลง 1.04
หาก วิเคราะห์รายด้านพบว่า นักเรียนทำเรื่องภาษาและวัฒนธรรมดีที่สุด ตามด้วย ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก และภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระอื่น
เมื่อจำแนกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มดาวด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า

นักเรียนจากโรงเรียน MEP (Mini English Program) มีคะแนนนำทั้งคะแนนเฉลี่ย 51.18 สัดส่วนของนักเรียนในเกณฑ์ดี 30.62 และสัดส่วนของนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 13.63 ตามด้วย นักเรียนจากโรงเรียน EP (English Program) (รวมห้องอื่น ๆ ในโรงเรียนด้วย)มีคะแนนเฉลี่ยที่ 51.10 นักเรียนในเกณฑ์ดี ร้อยละ 28.46 นักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 15.76 นักเรียนในเครือข่าย ERIC มีคะแนนเฉลี่ยที่ 39.15 นักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุง 29.94 และเกณฑ์ดีร้อยละ 11.30 ซึ่งดีกว่าภาพรวมของประเทศ นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกรณีเปรียบเทียบโรงเรียน MEP และ EP ซึ่งรวมนักเรียนห้องอื่น ๆ ด้วย อาจจะสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าดูแลเฉพาะ 1-2 ห้อง แต่ไม่ได้ยกระดับในภาพรวม จะไม่สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ขณะนี้สถาบันภาษาอังกฤษกำลังวิเคราะห์ผลอยู่
หวัง ว่า สพท.และสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินผล จะได้นำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดประสบการณ์จากโรงเรียน


อ่านรายงานระดับประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

http://www.obec.go.th/new/bank/File/P3_NationalScores1.pdf

ที่มา -http://www.obec.go.th/new/kasama/
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

SK RADIO ONLINE

ฟังเพลงครับโชคดีก็ได้ฟังเพราะเปิดไม่เป็นเวลา เวลาที่เปิด 21.00น.-24.00น.

View All
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]