• ชอบชลสิทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sshob_shob@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-20
  • จำนวนเรื่อง : 123
  • จำนวนผู้ชม : 228978
  • ส่ง msg :
  • โหวต 500 คน
ว่าที่ ร.ต.ชอบ สมบุญเพ็ญ
ผลงานทางวิชาการและบทความ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sshob
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2555
Posted by ชอบชลสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 705 , 21:25:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สคิป ภาระหน้าที่ของครู ความคาดหวัง และสภาพความเป็นจริงของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

7 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ เมืองทองธานีในงาน คืนครูกลับสู่ห้องเรียน

……………………………………………………………………………………………………

หน้าที่ครู                                                   หน้าที่ครูผู้ช่วย

1.      ป.การสอน                                                                    1.

2.      อบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            2.

3.      ป.งานวิชาการ                                                               3.

%;C/p%3M

%;Cspan s|yle=%:2FONT-FIMILY: "Cordia New%2:,"sins-serin"; NONT-SIZM: 16p|; mso-fareast-font-family: -22Cordii New"-22>%3Kspan style=%2:mso-lis|: Ignore"%3M4. -A0 จ  <-2Fspan%;E%;C/span>จ%L1ดร-D0บ%BIดู%M1ลช-E8ว%C:เห%K5ือ-BCู้เร%L5ยน-3Cspan {tyle=-22mso-tib-count-3A 4"-3E จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0  %;C/span>4.%3K/span-3E%3K/span-3E<%2Np>5.%;Cspan s|yle=%:2FONT%3I 7pt %2:Times Nmw Roman-22"%3M  %I0   %3K/span-3E<%2Nspan>-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">-BBรุสา%J9ผู-E9ปฉคร%KDง %BIุค%I4ลใ-B9ชุมช%J9 ส%B>าน%JBระ-A1อ%BIกา%K3 -A0 จ  %I0 <%2Nspan>-3C/spin><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2>-3C/spin><-2Fp>%;Cp stylm="LINE-HEIGHT: nozmal; \EXT-INDMNT: -97.85pt%;B MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.1pt%;B mso-ald-space-3A auto-3B mso-list: l0 level9 lfo1%2: class%;D"MsoListParaoraphCxSxMiddle%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%;B mso-fireast-font-family: %2:Cordia New"%2:>6.-3C/spin><-2Fspan%;E%3K/span-3E<%2Np>7.%;Cspan s|yle=%:2FONT%3I 7pt %2:Times Nmw Roman-22"%3M  %I0   %3K/span-3E<%2Nspan>-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">-C8ึฉษา -C7ิ่คร%L2ะห-EC ว%L4จั-C2 พ%L1ฒน-D2ผู้เ%K3ีย-B9<%2Nspan>-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt">-3Cp /-3E<%2Nspan>-3C/p%;E

<{pan style="mso-list-3A Ignoze">8. %I0  -A0 <%:Fspan%3M%3K/span-3E -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0 จ  %I0  -A0  %;C/span>8.%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="MARGIN%3I 0cm 0cm 10pt 29.3pt" class%3L"MsoNormal"-3E%;C/span><%:Fb>%3K/p>-3Cp style="MARGIN%3I 0cm 0cm 10pt 29.3pt" class%3L"MsoNormal"-3E<%:Fb>%3Kb><{pan style="LINE-HEIOHT: 195%; FONT-FAMILY: -22Cordii New"-2C"sans-serif-22; FONT-SIZE-3A 16pt-22>%3Kp /%3M%3K/b>-3C/p%;E

<{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2 lang%;D"TH%:2>-%CJัว%KBน้-D2แ%BKนก%K7ิช-D2<%2Nspan>-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt">-3Cspan {tyle=-22mso-sxacerun%;A yes%2:>  -3C/spin><{pan lano="TH">%KBัว-CBน้าง%L2น<-2Fspan%;E%;Cspan ling=%2:TH"%3Mเจ%M9าห-B9้%D:ที%M8งา-B9<%2Nspan>-3Cp /-3E<%2Nspan>-3C/p%;E

-งานที่มิใช่งานแต่ใช้พลังของครู เช่น ลูกเสือ นศท. ชมรม กีฬาสีภายใน

ต้านภัยยาเสพติด ครูที่ปรึกษา  กิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่างๆ

(ครูอยู่ นร.ไม่อยู่ นร.อยู่ครูไม่อยู่)

-กิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

-โครงการน้ำ

-โครงการจัดการโรงอาหาร

ฯลฯ

งานนโยบาย

1.เร่งด่วน...ในโอกาสต่างๆ ศธ. สอศ. ภาค สถาบัน อศจ.

2.ปกติ...ในโอกาสต่างๆ ศธ. สอศ. ภาค สถาบัน อศจ.

จรรยาบรรณครู  5 ด้าน  9 ประการ

1......ต่อตนเอง  มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์

ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2......ต่อวิชาชีพ รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดี

3......ต่อผู้รับบริการ รัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจอย่าเสมอหน้า

                             ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย

                             เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา จิตใจ

                             ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม

                             ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับ

หรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

4......ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

5......ต่อสังคม พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

วินัยข้าราชการครู

อาชีพครูคืออาชีพที่สังคมคาดหวังสูง

การจัดการเรียนรู้และกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน/สังคม..แบบโครงการของอาชีวศึกษา

1.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ............(งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ)

1.1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

1.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเขียนแผนธุรกิจ (ในภาคเรียนปกติ)

1.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนช่วงปิดภาคเรียน

1.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนหลังน้ำลด ทำธุรกิจแบ่งเบาภาระทางบ้าน

2.  Fix It Center                     3.  ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

4.  อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  5.  ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของเรา ร่วมกับจังหวัด

6.  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปวิธีสอบ  (กรณีต้องออกค่ายเร่งด่วนช่วยชุมชน/อื่นๆ)

7.  งานประชุมองค์กา-C3ว%D<ชา%IAีพ-E3น%CLนา%I4ตแ-CB่%A?ปร%L0เท-C8ไ%B?ย<%:Fspan%3Mpt"%3M 11%B<ี<%:Fspan%3M 11่ก่%I7 ม%D=คว%L2มส-D8ข%3Kp /%3M%3K/span-3E<%2Np>-A0 <%:Fspan%3Mส่%I7เส-C3ิษสร%M9าง-2Fผ%C=ิต%KAิ่-A7ป%C;ะด%L4ษฐ-ECข%CLงค%J9รุ-E8น%E;หม%M8แล-D0ป%C;ะก%K7ด....ทุ%I1ระ-B4ั%BI

<%:Fspan%3M-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">9.%M2คร-A7ก%D:รส%L4่ง-BBรุดิ%K9ฐ์-B7า%A?วิ%J7ยา-C8า%CIตร%MCแล-D0เ%B?คโ%J9โล-C2ี%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="LINE-HEIOHT: normal; TEXT-INLENT: :1.3pt%3J MARGIN-3A 0cm 8cm 0pt%:2 class-3D"MsoNormal%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2 lang%;D"TH%:2>10.-E2ค%C;งก%L2รแ-C5ก่ปล%L5่ย-B9เ%C;ีย%J9รู-E9 (%I8ัด-A1า%C;เร%L5ยน-C3ู้เป%M7นเ-C3ื่อง -AAิ้นง%L2น %E:คร%I7กา-C3)%A<รู%:Fนร.%3Kspan style=%2:FONT-FAMILY: -22Cordii New"-2C"sans-serif-22; FONT-SIZE-3A 16pt-22>%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="LINE-HEIOHT: normal; TEXT-INLENT: :1.3pt%3J MARGIN-3A 0cm 8cm 0pt%:2 class-3D"MsoNormal%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2 lang%;D"TH%:2>11.-C3า%C:วิ%IAาโ-A4ร%A?กา%K3ใน-C0า%A<เร%L5ยน-CAุ%B<ท้%L2ยข-CDง%CJลั%I1สู-B5ร%3K/span-3E%3K/span-3E<%2Np>%;C/span>

%;C/span><%:Fp>%3Kp style-3D"LINE-HEIGH\: normal; TMXT-INDENT: 21.3pt; MARGIN%3I 0cm 0cm 0pt" class%3L"MsoNormal"-3E-B4ำ่นิ%J9กา-C3ด้าน%JDีม-D7อฉับ%KAถา-BAันพั%J2นา-BDีษือ%M1รง-A7าน%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="LINE-HEIOHT: normal; TEXT-INLENT: :1.3pt%3J MARGIN-3A 0cm 8cm 0pt%:2 class-3D"MsoNormal%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2>14.-3Cspan lang=%:2TH"%;Eโค-C3งฉาร 908 อ%L2ชี-BE ส%KDนอ-D2ช%D=พแ%I1่ป-C3ะ%AIาช%J9ใน-AAุษชน%J5่า-A7ๆ %KDย่-D2ง%B=่อ%M0นื-E8อ%A?%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="LINE-HEIOHT: normal; TEXT-INLENT: :1.3pt%3J MARGIN-3A 0cm 8cm 0pt%:2 class-3D"MsoNormal%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2 lang%;D"TH%:2>15.-CAอนอา%IAีพ-E1ก่นั%I1โท-C9ในเร%L7อน-A8ำ%C;ะห%K7่า-A7รูบโ%J7ษแ-C5ะฉ่อ%J9พ้-B9โ%B?ษ<%:Fspan%3Mpt"%3M

<%:Fspan%3M-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">96.ส%CLนอ%L2ชี-BEแฉ่ท%KBาร-E0ก%B;ฑ์%I1่อ-B9ป%C=ดป%K3ะจ-D3ก%D:ร<%:Fspan%3Mpt"%3M

<%:Fspan%3M-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">97.ส%CLนร%L2ยว-D4ช%D:ชี%JEแก-E8นูกเ%K3ีย-B9มูธย%K1ต้-B9 ม%L1ธย-C1ป%C=าย -E1ลุกศ%J9.

%3K/span-3E<%2Np><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2>-3C/spin><-2Fp>%;Cp stylm="LINE-HEIGHT: nozmal; \EXT-INDMNT: 3>pt; MIRGIN: 0cm 0cm 0pt 144xt" cliss=%2:MsoNormil">-3Cspan {tyle=-22FONT-NAMILY%3I "Corlia New%:2,"{ans-serif"; FONT-SIZE: 16xt" lang="\H">-CFล%CN%3Kspan style=%2:FONT-FAMILY: -22Cordii New"-2C"sans-serif-22; FONT-SIZE-3A 16pt-22>%3Kp /%3M%3K/p>-3Cp style="LINE-HEIOHT: normal; TEXT-INLENT: :1.3pt%3J MARGIN-3A 0cm 8cm 0pt%:2 class-3D"MsoNormal%:2><{pan style="NONT-FAMILY: %:2Cordia New"%:C"san{-serif%:2; FONT-SIZE%;A 16pt%:2> %;C/p%3M

 

คุณธรรมพื้นฐาน นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.ขยัน   2.ประหยัด  3.ซื่อสัตย์     4.มีวินัย  5.สุภาพ          

6.สะอาด 7.สามัคคี  8.มีน้ำใจ     9.กตัญญูกตเวที

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์อาชีวศึกษา

     1.มนุษยสัมพันธ์             2.ความมีวินัย                 3.ความรับผิดชอบ

     4.ความซื่อสัตย์สุจริต       5.ความเชื่อมั่นในตนเอง   6.การประหยัด

     7.ความสนใจใฝ่รู้            8.ความรักสามัคคี          

9.การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน   10.กตัญญูกตเวที                      

11.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          12.การพึ่งตนเอง 13.ความอดกลั้น           

14.มารยาทไทย              15.คุณธรรมอื่นๆที่เหมาะสม

ครูปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเพียงอย่างเดียว

ด้วยครูแต่ละท่านมีความสามารถแตกต่างกัน  สิ่งที่ต้องการพื้นฐาน คือ

ก่อนการจัดการเรียนรู้

-ได้รับการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ อย่างเท่าเทียมเพียงพอ

-ต้องการสมาธิ มีเวลาค้นคว้า สืบค้น ปรับปรุง

-ต้องการสมาธิ มีเวลาจัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรม

-ต้องการสมาธิ มีเวลาคิด/สร้างกิจกรรม สร้างใบงาน และพัฒนา

-ต้องการสมาธิ มีเวลาสร้างแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาและมีมาตรฐาน

-มีเวลาเตรียมเอกสาร สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์  ใบกิจกรรม ใบงาน

 แบบวัดและประเมินผล

ระหว่างการการจัดการเรียนรู้

-ต้องมีอิสระในช่วงเวลาจัดการเรียนรู้ (ไม่เรียกประชุม ไม่ทุกอย่าง)

อย่างเต็มเวลา เช่นเดียวกับครูที่จัดการเรียนรู้ในทีวี หรือในวีดีทัศน์ 

หรือในคลิปวีดีโอตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

หลังการจัดการเรียนรู้

-ต้องการสมาธิ มีเวลาตรวจผลงานผู้เรียน วิเคราะห์และเสนอแนะผู้เรียน

-ต้องการสมาธิ มีเวลาตรวจการบ้าน วิเคราะห์และเสนอแนะผู้เรียน

-มีเวลาตรวจแบบทดสอบ และสรุปผลให้ผู้เรียนทราบ

ต้องไม่มีภาระหน้าที่บั่นทอน(ทำลาย)คุณภาพการจัดการเรียนรู้

-หน้าที่พิเศษนอกเหนือกระบวนการเรียนรู้ทุกกรณี

-นโยบาย/โครงการเร่งด่วน โครงการที่นอกเหนือกระบวนการเรียนรู้

ต้องมีผู้รับผิดชอบภาระหน้าที่สนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู้

-หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ในหน้าที่พิเศษต่างๆ อย่างเพียงพอ ที่มิใช่ครู

-มีองค์กร/คณะบุคคลรับผิดชอบนโยบาย/โครงการ เร่งด่วน

โครงการที่นอกเหนือกระบวนการเรียนรู้

           

คอมเมนต์อ่านได้เฉพาะเจ้าของ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน