• nongsan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suppapong@sanook.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-11
  • จำนวนเรื่อง : 5
  • จำนวนผู้ชม : 1232463
  • ส่ง msg :
  • โหวต 61 คน
ทั่วไป
ทั่วไป
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/suppapong
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552
Posted by nongsan , ผู้อ่าน : 692844 , 19:26:00 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน เฒ่าไผ่เขียว โหวตเรื่องนี้

 

บทที่ ๑

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

            การเรียนภาษาไทยมีบทเรียนที่น่าสนใจมาก  โดยเฉพาะ  บทเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า คำราชาศัพท์ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้ที่ศึกษาแล้วไม่ได้นำไปใช้  ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้จัดทำโครงงานภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ขึ้นเพื่อทำให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคำราชาศัพท์มากขึ้น  ทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากเกม  ที่ใช้เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน  ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ  และผู้ที่ศึกษาจะได้มีความกระตือรือร้นในการศึกษามากยิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

            ๑.  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์

            ๒.  เพื่อนำคำราชาศัพท์ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาส

            ๓.  เพื่อทำให้ผู้ศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น

            ๔.  เพื่อทำให้ผู้ศึกษามีความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน

            ๕.  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผลงานในการทำโครงงาน

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

            ผู้ทำการศึกษาในเรื่องคำราชาศัพท์   และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

            ๑.  ศึกษาคำราชาศัพท์  ที่มีอยู่ในบทเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            ๒.  ศึกษาคำราชาศัพท์ จากอินเตอร์เน็ต

            ๓.  ศึกษาคำราชาศัพท์จากหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ

 

 

 

 

 

บทที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่คนทั่วไปใช้เมื่อพูดกับหรือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หรือพระญาติของพระเจ้าแผ่นดิน คำที่ใช้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  หรือเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ต้องเป็นคำราชาศัพท์

 

ราชาศัพท์ที่ใช้ต่างกันตามพระอิสริยศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 ราชาศัพท์                                                   คำสามัญ

พระราชโองการ                                                 คำสั่ง

พระบรมราโชวาท                                              โอวาท

พระราชดำรัส                                                      คำพูด(ใช้เมื่อพูดเป็นกลางๆ)

พระราชกระแสรับสั่ง                                         คำพูด(ใช้เมื่อพูดกับผู้ใดผู้หนึ่ง)

วันพระบรมราชสมภพ                                       วันเกิด

พระชนมพรรษา...พรรษา                                   อายุ...ปี

พระมหากรุณาธิคุณ                                            พระคุณ

พระมหากรุณา                                                    ความกรุณา

พระราชหัตถเลขา                                               จดหมาย

พระบรมฉายาลักษณ์                                          รูปถ่าย

พระบรมสาทิสลักษณ์                                         รูปเขียน

พระปรมาภิไทย                                                   ชื่อ

พระบรมราชูปถัมภ์                                            การสนับสนุน

พระบรมราชานุเคราะห์                                      การอนุเคราะห์

อยู่งานพระกลด ,                                                กั้นร่ม

ถวายพระกลด

เสวย                                                                   กิน

เสวยพระโอสถ                                                    กินยา

เสด็จพระราชสมภพ,                                           เกิด

ทรงพระพิโรธ,ทรงพระโกรธ                          โกรธ

ขอพระราชทาน                                                  ขอ

ไม่ควรกราบบังคมทูลพระกรุณา                      ขอโทษ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต                ขออนุญาต

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย                         ขอให้

รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                      ขอบใจ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ถวายคำนับ                                                        คำนับ

ทรงพระประชวร                                               เจ็บป่วย

ทรงพระกรุณาโปรด,โปรด                                ชอบ

ทอดพระเนตร                                                     ดู

เสด็จพระราชดำเนิน                                           เดินทาง

ทรงพระดำเนิน                                                    เดิน

ทรงพระเครื่องใหญ่                                            ตัดผม

ทรงพระราชวินิจฉัย                                           ตัดสิน

สวรรคต,เสด็จสวรรคต                                      ตาย

แต่งพระองค์                                                       แต่งตัว

ทรงเครื่อง                                                            แต่งตัวมีเครื่องประดับ

ทรงพระราชนิพนธ์                                              แต่งหนังสือ

ทรงพระสุคนธ์,ทรงพระสำอาง                           ทาน้ำหอม

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล                                      ทำบุญ

ทรงพระบรรทม                                                   นอน

ประทับ                                                                นั่ง

ทรงผนวช                                                             บวช

กราบบังคมทูลพระกรุณา                                      บอก

เสด็จพระราชดำเนินไป                                        ไป

เสด็จประพาส                                                      ไปเที่ยว

เสด็จเข้าที่พระบรรทม                                          ไปนอน

ไปเฝ้า                                                                    ไปหา

ทรงธรรม                                                            ฟังเทศน์

แย้มพระสรวล                                                      ยิ้ม

ทรงพระกรุณาโปรด                                            รัก

ทรงพระกันแสง                                                  ร้องไห้

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท                                รู้

รับสั่งให้หา                                                         เรียกหา

ทรงศึกษา, ทรงเล่าเรียน                                     เรียน

ทรงพระสรวล                                                    หัวเราะ

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนาถ

                            ราชาศัพท์                                                        คำสามัญ

พระราชเสาวนีย์                                                คำสั่ง

พระราโชวาท                                                  โอวาท

พระราชดำรัส                                                   คำพูด(ใช้เมื่อพูดเป็นกลางๆ)

พระราชกระแสรับสั่ง                                        คำพูด(ใช้เมื่อพูดกับผู้ใดผู้หนึ่ง)

วันพระราชสมภพ                                             วันเกิด

พระชนมพรรษา...พรรษา                                  อายุ...ปี

พระมหากรุณาธิคุณ                                           พระคุณ

พระมหากรุณา                                                   ความกรุณา

ลายพระราชหัตถ์                                                จดหมาย

พระฉายาลักษณ์                                                 รูปถ่าย

พระสาทิสลักษณ์                                                รูปเขียน

พระนามาภิไธย                                                  ชื่อ

พระบรมราชินูปถัมภ์                                           การสนับสนุน

พระราชานุเคราะห์                                               การอนุเคราะห์

อยู่งานพระกลด ,                                                  กั้นร่ม

ถวายพระกลด

เสวย                                                                     กิน

เสวยพระโอสถ                                                     กินยา

เสด็จพระราชสมภพ,                                           เกิด

ทรงพระพิโรธ,ทรงพระโกรธ                       โกรธ

ขอพระราชทาน                                               ขอ

ไม่ควรกราบบังคมทูลพระกรุณา                      ขอโทษ

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย                        ขอให้

รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                    ขอบใจ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ถวายคำนับ                                                       คำนับ

ทรงพระประชวร                                              เจ็บป่วย

ทรงพระกรุณาโปรด,โปรด                              ชอบ

ทอดพระเนตร                                                   ดู

สวรรคต,เสด็จสวรรคต                                    ตาย

แต่งพระองค์                                                     แต่งตัว

ทรงเครื่อง                                                         แต่งตัวมีเครื่องประดับ

ทรงพระราชนิพนธ์                                           แต่งหนังสือ

ทรงพระสุคนธ์,ทรงพระสำอาง                        ทาน้ำหอม

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล                                   ทำบุญ

ทรงพระบรรทม                                                นอน

ประทับ                                                              นั่ง

กราบบังคมทูลพระกรุณา                                   บอก

เสด็จพระราชดำเนินไป                                    ไป

เสด็จประพาส                                                    ไปเที่ยว

เสด็จเข้าที่พระบรรทม                                       ไปนอน

ไปเฝ้า                                                                 ไปหา

ทรงธรรม                                                             ฟังเทศน์

แย้มพระสรวล                                                     ยิ้ม

ทรงพระกรุณาโปรด                                           รัก

ทรงพระกันแสง                                                   ร้องไห้

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท                                รู้

รับสั่งให้หา                                                         เรียกหา

                           ทรงศึกษา, ทรงเล่าเรียน                                         เรียน

                           ทรงพระสรวล                                                        หัวเราะ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

                   ราชาศัพท์                                                                 คำสามัญ

พระราชบัณฑูร                                                      คำสั่ง

พระราโชวาท                                                        โอวาท

พระราชดำรัส                                                        คำพูด

พระราชกระแสรับสั่ง                                            คำพูด

วันพระราชสมภพ                                                 วันเกิด

พระชนมพรรษา...พรรษา                                      อายุ...ปี

พระมหากรุณาธิคุณ                                               พระคุณ

พระมหากรุณา                                                       ความกรุณา

ลายพระราชหัตถ์                                                    จดหมาย

พระฉายาลักษณ์                                                     รูปถ่าย

พระรูปเขียน                                                           รูปเขียน

พระนามาภิไธย                                                     ชื่อ

พระบรมราชินูปถัมภ์                                              การสนับสนุน

พระราชานุเคราะห์                                                  การอนุเคราะห์

เสด็จพระราชสมภพ,                                              เกิด

ทรงพระพิโรธ,ทรงพระโกรธ                               โกรธ

ขอพระราชทาน                                                     ขอ

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย                              ขอให้

รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                           ขอบใจ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ทรงพระราชวินิจฉัย                                              ตัดสิน

 

 

 

 

         

           

 

                      ราชาศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นราชาศัพท์ที่กำหนดให้ใช้ต่างกันตามพระอิสริยศักดิ์ของพระบรมวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น     คำราชาศัพท์อื่นๆ     ไม่ได้กำหนดให้ใช้แตกต่างกันจึงไม่ได้นำมากล่าวในที่นี้

 

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ราชาศัพท์

 

คำที่เป็นราชาศัพท์ ถ้าเป็นคำนามมักมีคำว่า พระ หรือ  พระราช นำหน้า เช่น

         พระองค์                  พระพักตร์                พระเนตร              พระบาท

          พระราชทรัพย์         พระราชวินิจฉัย       พระราชโทรเลข   

 

ถ้าเป็นคำกริยา มักมีคำว่า  ทรง  ทรงพระ หรือ ทรงพระราช นำหน้า  เช่น

          ทรงยืน               ทรงทักทาย            ทรงเรือใบ            ทรงม้า

          ทรงพระสรวล      ทรงพระดำริ         ทรงพระอักษร

           ทรงพระราชนิพนธ์        ทรงพระราชปรารภ           ทรงพระราชวินิจฉัย

 

คำบางคำเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องมี  ทรง  ทรงพระ   หรือ  ทรงพระราช นำหน้า เช่น

          เสวย (กิน)                                                  บรรทม(นอน)

          โปรด(ชอบ,รัก)                                             พระราชทาน(ให้)

           ประทับ(นั่ง)                                                กริ้ว(โกรธ)                                        

           เสด็จพระราชดำเนิน(เดินทางไป)                                        เสด็จขึ้น(ขึ้น)

 

         

 

 

 

 

 

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑.   ผู้ศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและกำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน                                                                                                 

๒.  ผู้ศึกษาร่วมกันประชุมวางแผนวิเคราะห์ตามหัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงงาน

๓.   ผู้ศึกษาร่วมกันค้นคว้าจากหนังสือต่างๆดังนี้หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆและจากอินเตอร์เน็ต

.   ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเพื่อมาวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาที่สำคัญที่จะนำมาจัดทำโครงงาน

๕.   นำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

๖.    จัดทำคู่มือเพื่อใช้สำหรับศึกษาและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา

            ๑.   ปากกา

            ๒.   ดินสอ

            ๓.   ยางลบ

            ๔.   ไม้บรรทัด

            ๕.   กระดาษ A4

            ๖.   ฟิวเจอร์บอร์ด

            ๗.   คอมพิวเตอร์

            ๘. กรรไกร

            ๙. คัดเตอร์

            ๑0. กาว

            ๑๑. เทปใส

           

 

  

 

บทที่๔

ผลการศึกษา

 

            ความหมายของคำราชาศัพท์

            ๑)  คำ “ราชาศัพท์” นี้พระยาอุปกิตศิลปสาร ได้อธิบายไว้ในหนังสือวจีวิภาคของท่านว่า หมายถึง ศัพท์สำหรับพระราชาหรือศัพท์หลวง แต่ปัจจุบัน หมายถึง ระเบียบการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลได้แก่บุคคลที่เคารพตั้งแต่พระราชา  พระราชวงศ์  พระภิกษุ  ข้าราชการ รวมถึงคำที่ใช้กับสุภาพชนทั่วไป 

            )  คำราชาศัพท์ ตามตำราหลักภาษาไทย หมายถึง ศัพท์หรือถ้อยคำเฉพาะ บุคคลทั่วไป ซึ่งใช้กับบุคคล ๕ ระดับ คือ พระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ พระภิกษุ ข้าราชการ และสุภาพชน

            ) คำราชาศัพท์ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ถ้อยคำสุภาพถูกแบบแผน สำหรับใช้กับบุคคลและสรรพสิ่งทั้งปวง

 ที่มาของคำราชาศัพท์

)  มาจากการเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติ

)  มาจากคำไทยดั้งเดิม เช่น พระปาง เส้นพระเจ้า พระเจ้าพี่ยาเธอ  เป็นต้น                                                                                                                               )  มาจากคำไทยที่รับมาจากภาษาอื่น อันได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และ  ภาษาเขมร เช่น พระบิดา  พระปิตุฉา  พระเนตร  พระหัตถ์ เป็นต้น

ความสำคัญของคำราชาศัพท์

            ) เพื่อให้เราใช้ถ้อยคำในการพูดจาได้ไพเราะ ถูกต้องตามกาลเทศะและฐานะแห่งบุคคล เพราะราชาศัพท์มิได้หมายถึงคำพูดที่เกี่ยวกับพระราชาเท่านั้น

)  ราชาศัพท์ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติ การใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้องเป็นการแสดงความประณีต นุ่มนวล น่าฟังของภาษาอย่างหนึ่ง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเรา

            )  การเรียนรู้ราชาศัพท์ย่อมทำให้เราเข้าถึงรสของวรรณคดี เพราะในวรรณคดีมีราชาศัพท์ปนอยู่มาก จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ราชาศัพท์เพื่อช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในรสคำประพันธ์นั้นๆ

            )  การเรียนรู้ราชาศัพท์ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับตนเอง ทำให้เข้าวงสมาคมได้โดยไม่เคอะเขิน ไม่เป็นที่เย้ยหยันของบุคคลที่พบเห็น การติดต่อกับบุคคลทั่วไปทั้งในวงสมาคมและ 

วงราชการ หากไม่รู้จักใช้คำสุภาพตามฐานะแล้ว ย่อมได้รับการดูหมิ่นว่าไร้การศึกษา

บทที่ ๕

สรุปผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา

            จากการทำโครงงานวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจจากนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และจากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า  ผู้ประเมินมี
ความพึงพอใจในผลงานและการนำเสนอ  ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่  อีกทั้งยังมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ  ได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรม  มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถ  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังได้รับความพึงพอใจในความเหมาะสม  ที่จัดเป็นสื่อการเรียน

 อภิปรายผล

          จากการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่องการศึกษาคำราชาศัพท์
ราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่คนทั่วไปใช้เมื่อพูดกับหรือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หรือพระญาติของพระเจ้าแผ่นดิน คำที่ใช้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  หรือเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ต้องเป็นคำราชาศัพท์

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ๑.  ได้รับความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์

            ๒.  สามารถนำคำราชาศัพท์ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาสได้

            ๓.  ผู้ที่ศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น

            ๔.  ผู้ที่ศึกษาได้รับความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน

            .  เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

            ๑.  ควรมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ อีก

            ๒.  ควรหาคำราชาศัพท์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

            ๓.  ควรปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระวิธี 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เฒ่าไผ่เขียว วันที่ : 19/06/2011 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/okokbaby

ขอบคุณมากๆ คร้าบบบ
โหวตคร้าบบบบ
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
t-introsong วันที่ : 13/09/2010 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songdee
h<script type="text/javascript" language="javascript1.1" src="http://www.kzshare.com/script/searchbox.js"></script>;   ttp://www.oknation.net/blog/http://www.nangdee.com/hitsong/song_preview.php?c_id=14095

Thank you very much for your project .
visit my block , please .

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ni_gul วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

เข้ามาชื่นมาชมเมื่อลมโชยในยามบ่ายค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน