• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1213
  • จำนวนผู้ชม : 6330974
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 9983 , 05:45:43 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด (ตอนที่ 8) !!

ในครั้งก่อน  ได้นำเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งมานำเสนอ นั่นคือเรื่อง
"สมองเสื่อมรุนแรง"   ในครั้งนี้ ขอนำเสนอเรื่อง  "หลักการรักษา
โรคอัลไซเมอร์" โดย  พญ. พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์  ประสาทวิทยา  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จากจุลสาร  The  Alzheimer's Club  
Vol. 6  No. 1  มาเสนอ  ซึ่งมีสาระที่ควรทราบ  ดังนี้


หลักการรักษาโรคอัลไซเมอร์
พญ. พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์
ประสาทวิทยา  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


"สมองเสื่อม"  หมายยถึง  ความผิดปกติบกพร่องทางด้านความจำ
ความคิด และความสามารถของสมอง  ซึ่งรุนแรงจนรบกวนการ
ดำเนินชีวิตของผู้ป่วย  โดยมีระดับความรุนแรงอยู่  3  ระดับ  คือ

1.  ระดับอ่อน หรือระดับไม่รุนแรง  (Mild)  มีความบกพร่องใน
หน้าที่การงานและสังคมอย่างเด่นชัด  แต่ยังสามารถช่วยตัวเองใน
กิจวัตรประจำวันได้  สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองได้
และยังสามารถตัดสินใจเองได้โดยทั่วไป

2.  ระดับปานกลาง  (Moderate)  เริ่มไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ถ้าหากปล่อยให้อยู่คนเดียว อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการดำรง
ชีวิตและจำเป็นต้องมีผู้ดูแล

3.  ระดับรุนแรง (Severe)  ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยแม้แต่
กิจวัตรประจำวัน  ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นอนซึม  เคลื่อนไหวไม่ได้  ต้องมีผู้เฝ้า
ดูแลตลอดเวลา

ภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดคือ  โรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง
ดังนั้น  จึงต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปยาวนาน
นอกจากนี้  อาการต่าง ๆ ของโรคยังมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เป็น
ครั้งคราว  และมีการดำเนินโรคไปในทางเลวลงเรื่อย ๆ   ดังนั้น  
การดูแลรักษาจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละ
ราย  โดยมี  หลักการรักษาผู้ป่วย  คือ

1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้กลับมาใกล้เคียงกับคนปกติให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  โดยต้องคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความจำ  สติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้ป่วยเป็น
หลัก

2.  การดูแลญาติผู้ป่วยให้มีเวลาหยุดพักและการประคับประคอง
อารมณ์ของผู้ดูแล  ให้ผู้ดูแลเข้าใจในโรคและสามารถปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข

การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันจะใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานทั้ง
การใช้ยาและการรักษาโดยไม่ใช้ยา  โดยการรักษาด้วยยาจะมี
หลัก ๆ อยู่ 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรก  เป็นยาที่เพิ่มสารโคลีนหรือลด
การทำลายสารโคลีนในสมอง  กลุ่มที่สอง  เป็นยาที่เพิ่มการ
ทำงานของสมองโดยผ่านทางสารสื่อประสาทอื่นที่ไม่ใช่โคลีน
และกลุ่มที่สาม  เป็นยาที่ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการทางจิตเวช

สำหรับการรักษาโดยไม่ใช้ยา  จำเป็นต้องมีการปรับเรื่องอาหาร
และการใช้ชีวิตประจำวัน  ซึ่งต้องประกอบด้วยการปรับสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อาศัย การดูแลจากครอบครัว และการป้องกันโรคหรือภาวะ
แทรกซ้อนที่จะเกิดตามมา  เช่น  การหกล้ม  อุบัติเหตุต่าง ๆ
การติดเชื้อ  เป็นต้น  เพราะสิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้จะทำให้มีผลต่อ
การเร่งการดำเนินโรคไปในทางที่เลวลง  นอกจากนี้  การดูแล
รักษาผู้ป่วยที่บ้านยังเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาผู้ป่วย  การปรับ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ป่วยวุ่นวายและไม่สงบ  เรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวันควรเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  แต่ต้องได้รับการดูแล
อย่างดีและถูกต้อง  สำหรับปัญหาด้านการออกกำลังกาย  เคลื่อน
ไหว  การกินอาหาร การขับถ่าย  และการป้องกันการขาดสาร
อาหารและน้ำ  เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  พร้อมกับ
การดูแลความสะอาดของร่างกาย  อนึ่ง การที่ผู้ป่วยได้รับกำลังใจ
และการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวอย่างดีและเพียงพอ
มีความสำคัญยิ่งเพราะผู้ป่วยโรคนี้มีความโน้มเอียงที่จะเกิดอาการ
ซึมเศร้า  วิตกกังวล และนอนไม่หลับ   ดังนั้น  บทบาทของสมาชิก
ในครอบครัวต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์  จำเป็นต้องได้รับการอธิบาย
ส่งเสริมและร่วมมืออย่างดี  เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ


----------------ตามที่ผมได้เสนอฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่  ป้องกันสมองเสื่อม
รวม  7  วิธี ไปแล้วนั้น  ดังนี้

1.  การบวกเลข  จากด้านหน้าไปด้านหลัง
2.  การลบเลข   โดยใช้วิธีบวกเลขแทน
3.  การคูณเลข   โดยคูณไขว้ชั้นเดียว   
4.  การถอดกรณฑ์หรือรากที่ 2   โดยวิธีคิดย้อนกลับ
5.  การใส่ตัวเลขในจตุรัสกล (ตารางเลขคี่) โดยวิธีขึ้นบันได
6.  การหารเลข  ด้วยเลข 9,99,999  โดยวิธีบวกเลขแทน
7.  การถอดกรณฑ์หรือรากที่ 3  โดยวิธีคิดย้อนกลับ
 
ผมใคร่ขอเสนอเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง  ได้แก่   การคูณเลขทุกจำนวน 
โดยใช้สูตรคูณแม่  2  เพียงแม่เดียว  ซึ่งเป็นการฝึกสมองที่ดีอีก
วิธีหนึ่ง    


8.  การคูณเลขทุกจำนวน  โดยใช้สูตรคูณแม่ 2  เพียงแม่เดียว
 
เป็นการคูณเลขสนุก ๆ  ถึงแม้จะยาวเยิ่นเย้อไปบ้าง  ก็เป็นการฝึก
สมองที่ดี   ลองทำความเข้าใจช้า ๆ   ไม่ยากเลยครับ  เมื่อเข้าใจ
แล้วจะบอกว่าง่ายนิดเดียว   ขอให้สนุกกับการคูณเลขแบบใหม่ครับ  
เมื่อเข้าใจดีแล้ว  ลองทำแบบฝึกหัดข้างล่าง  แล้วเช็กคำตอบเอาเอง
นะครับ 
ข้อสำคัญ  :  การป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนั้น   ให้หาสมุดสัก
เล่มหนึ่งมาทำแบบฝึกหัด  และควรจดเวลาที่ทำเสร็จไว้ด้วย  ว่าทำเสร็จ
ใช้เวลาไปเท่าไร  และฝึกซ้ำ ๆ กัน  เวลาจะน้อยลงหรือไม่ 
หากน้อยลง ก็แสดงว่า  ดีขึ้น ได้ผล   ตามแนวทางที่ได้เคยกล่าว
มาแล้วในตอนก่อน ๆ


หวังว่า  ท่านจะได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องสมองเสื่อมในเบื้องต้น  และ
หลักในการรักษาโรคอัลไซเมอร์   สำหรับท่านที่ยังไม่อยู่ในวัยสูงอายุ 
ได้ทราบไว้  ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว


-----------------

ที่มา  :   พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์, พญ.,"หลักการรักษาโรคอัลไซเมอร์"
            ในจุลสาร  The  Alzheimer's Club   Vol. 6  No. 1   2008
 

ภาพประกอบภาพแรก   :   จากอินเตอร์เน็ต        ตกแต่งภาพ  :  สุรศักดิ์
ภาพประกอบอื่นและตกแต่งภาพ   :    สุรศักดิ์

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
Cat@ วันที่ : 13/02/2009 เวลา : 05.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


หวัดดีค่ะ อาจารย์

ครบรอบสามปีนะค่ะ
พอแต่งงานปุ๊ป ก็เริ่มป่วยเปงโรคไทรอยส์
เดือนมีนา หมอนัดตรวจ
หากว่า ทุกอย่างปกติไม่ต้องทานยาอีกนะค่ะ
..

ชวนอาจารย์มารุ้จักนายจีนของแคทค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอแสดงความยินดี
ใกล้จะครบรอบขวบปีวันแต่งงานแล้ว
ขอให้สมหวังและประสบความสำเร็จ
ตลอดไป

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Cat@ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


หวัดดีค่ะ อาจารย์

เมือวานดูรายการ ทีวีโชว์
แบบ สอบถาม
ทีนี้มาถึงตอน ใครตอบได้เร็ว จะชนะ

เป็นคำถาม คำนวน ง่ายๆ
แต่แฮ่ะๆ ง่ายๆ

หากไม่ฝึก ก็เป็ก เหมือนกันนะคะ่

เลย หวนมาคิดถึง บล็อกของอาจารย์เลยค่ะ
คำนวณเรืองง่าย แต่ยากส์ได้ หากเราไม่ทำ

...

มาชวนอาจารย์ มารู้จัก กับคุงชายของแคทค่ะ
มาเล้ย มาเร็ว ๆ มาดูวันหวานของแม่แคท

กุหลาบแม่แคท ปลูกเองนะค่ะ
ถ่ายจาก ต้นเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

คิดเลขง่าย ๆ ฝึกสมองไปเื่รื่อย ๆ
ได้ประโยชน์ครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Nat

ลองเลยครับ ฝึกสมองไปเรื่อย ๆ ก็ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Cat@ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 02.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


หวัดดีค่ะ อาจารย์

วันนี้หิมะตก ..อากาศหนาว
แวะมา อ่านเรือง คำนวณ

พยายาม จะใช้สมอง ด้วยตนเอง

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
nat วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 01.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nat4Nort

น่าลองครับ ใกล้แล้วเหมือนกัน
http://4fun.bloggang.com/

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 17.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ออกกำลังต้านโรคสมองเสื่อมได้ สมองคนอ่อนแอหดเล็กกว่า
4 เท่า

วารสารวิชาการ "ประสาทวิทยา" ของอเมริกา รายงานว่า
คณะนักวิจัยโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยแคนซัส ศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้สูงอายุ วัยเกิน 60 ปีขึ้นไป 121 คน
ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นโรคสมองเสื่อม ระยะต้นพบว่า
การออกกำลังจะสามารถต้านไม่ให้เกิดโรคไว้ได้ และ
มันสมองของคนไข้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง จะหดเล็กลงมาก
กว่าเพื่อนที่แข็งแรงกว่ากันถึง 4 เท่า

กองทุนวิจัยโรคสมองเสื่อมผู้สนับสนุนการวิจัยเปิดเผยว่า
การศึกษาครั้งนี้แสดงว่า การออกกำลังช่วยลดโอกาสเสี่ยง
ของการเป็นโรคสมองเสื่อมได้

หัวหน้าคณะวิจัย ดร. แจฟฟรีย์ เบิร์นส์ ได้ชี้ว่า "ผู้ที่เป็น
โรคสมองเสื่อมระยะต้น หากว่าพยายามออกกำลังอยู่ประจำ
จะสามารถรักษาสมองเอาไว้ให้ยังทำงานได้ตามปกติต่อไป
อีกทั้งยังสามารถป้องกัน ไม่ให้สมองหดตัวลงมากด้วย
ตามหลักฐานแสดงว่า ปริมาณการหดตัวลงของสมอง มีผล
ทำให้ความสามารถทางสติปัญญาต่ำลง ดังนั้น การสามารถ
คงรักษาขนาดสมองเอาไว้ได้ ก็เท่ากับไปทำให้สติปัญญา
ดีขึ้นด้วย"

จาก นสพ. ไทยรัฐ, 18 ก.ค. 51

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลุงต้าลี่

ขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

บทความมีประโยชน์ต่อสังคมคนสูงอายุมาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณวีริญจ์

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณามาลับสมองที่บ้านนี้
การรู้จักวิธีป้องกันโรคสำคัญกว่าการรักษามาก
การคิดเลขง่าย ๆ ด้วยวิธีใหม่ จะช่วยให้สนุกใน
การคิดเลขและได้ฝึกสมองไปในตัวด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ความจำเสื่อม

อาการหลงลืมเพราะอายุมาก เกิดจากเส้นประสาทในสมอง
หดตัวและขัดขวางระบบการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง
ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ยังรวมถึง
พันธุกรรม การบาดเจ็บของศีรษะ และโรคหลอดเลือดหัวใจ

การออกกำลังกายและทานอาหารมีคุณภาพ เป็นวิธียืดอายุ
การทำงานของสมอง นอกจากนี้ ควรบำรุงสมองด้วยสาร
อาหารที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นถั่ว มันฝรั่ง ข้าวกล้อง และ
ธัญพืชไม่ขัดขาว หรืออาหารที่มีวิตามินอี เช่น ถั่วเปลือกแข็ง
และเมล็ดพืช ช่วยเสริมความจำและชะลอการเกิดโรค
อัลไซเมอร์ ขณะที่บลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ช่วยชะลอ
ความเสื่อมในการทำงานของสมอง สำหรับคนที่ชอบทาน
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็มีประโยชน์มาก เพราะนักวิจัย
ทั่วโลกเชื่อว่า สามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้


จาก นสพ. ไทยรัฐ , 9 ส.ค. 51

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
veerin วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

กำลังคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนค่ะ อิอิ
ล้อเล่นน่ะค่ะ แต่วีริญจ์ว่า..
พอคนเราอายุมากขึ้นมักจะขี้หลงขี้ลืมขึ้นจริงๆแหละค่ะ

วันนี้ก็มีเรื่องให้ลืมอยู่บ้างเหมือนกัน
ต้องแวะมาลับสมองบ้านนี้บ่อยๆเสียแล้วสิคะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Numa

ขอบคุณมากครับ ลองไว้ฝึกสมองเล่นนะครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณซันตะวันยิ้ม

ขอบคุณมากเลยครับ ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน
และโหวตให้ด้วย เป็นแบบฝึกง่าย ๆ ครับ และ
มีประโยชน์ทั้งผู้สูงอายุและไว้สอนลูกหลานได้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Numa วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numa
คนแนวหลังปากร้าย-ใจดี

เป็นสิ่งดีที่เดียวค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันมีเรื่องเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาเสนอให้หัดคิดหัดทำ เป็นการดูแลรักษาต่อเอง

ดีมากเลยครับ
โหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

การคูณเลขแบบนี้ เป็นการคูณเลขของชาวรัสเซียโบราณ

ไม่ทราบสงสัยบ้างหรือไม่ครับ ว่าทำไมใช้สูตรคูณแม่ 2
แม่เดียว ก็สามารถคูณเลขได้ทุกจำนวน ทำไมหารด้วย 2
ไปเรื่อย ๆ เศษตัดทิ้ง ไม่นำมาคิดด้วย และทำไมแถวตัวคูณ
จึงรวมเฉพาะแถวตัวตั้งที่เป็นเลขคี่เท่านั้น น่าสงสัยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 10.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Surrealism

ดีครับ ได้ฝึกสมองเหมือนกัน ในตอนที่ 5
ผมได้เสนอเล่นตารางกล (Magic Square)
ก็ดีเหมือนกัน ถ้าสนใจขอเชิญย้อนไปอ่านนะครับ
ขอบคุณครับที่แวะมาชม

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Surrealism วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

ผมชอบเล่น sudoku (ตาราง 9x9) และหมุน Rubik 3x3 หรือ 4x4 คับ ฝึกสมองได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียล่ะคับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 09.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณคนใส่แว่น

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาติดตาม
ลองฝึกดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนใส่แว่น วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chattrg

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 08.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

การคูณเลขทุกจำนวน โดยใช้สูตรคูณแม่ 2 เพียงแม่เดียว

เป็นการคูณเลขสนุก ๆ ถึงแม้จะยาวเยิ่นเย้อไปบ้าง ก็เป็นการฝึก
สมองที่ดี ลองทำความเข้าใจช้า ๆ ไม่ยากเลยครับ เมื่อเข้าใจ
แล้วจะบอกว่าง่ายนิดเดียว ขอให้สนุกกับการคูณเลขแบบใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

หลักการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ คือ

1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้กลับมาใกล้เคียงกับคนปกติ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยต้องคำนึงถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความจำ สติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพ
ของผู้ป่วยเป็นหลัก

2. การดูแลญาติผู้ป่วยให้มีเวลาหยุดพักและการประคับ
ประคองอารมณ์ของผู้ดูแล ให้ผู้ดูแลเข้าใจในโรคและสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาติดตาม
และขอเชิญฝึกดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ting วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 07.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

อรุณสวัสดิ์ค่ะ
ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆ มาให้อ่านคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยมเยียน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
feng_shui วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

อรุณสวัสดิ์ค่ะ


.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ขอเน้นในเรื่องสมองเสื่อม 3 ระดับ ที่ควรจะทราบ

"สมองเสื่อม" หมายยถึง ความผิดปกติบกพร่องทางด้านความจำ ความคิด และความสามารถของสมอง ซึ่งรุนแรงจนรบกวนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย โดยมีระดับความรุนแรงอยู่ 3 ระดับ คือ

1. ระดับอ่อน หรือระดับไม่รุนแรง (Mild) มีความบกพร่องใน
หน้าที่การงานและสังคมอย่างเด่นชัด แต่ยังสามารถช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองได้และยังสามารถตัดสินใจเองได้โดยทั่วไป

2. ระดับปานกลาง (Moderate) เริ่มไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ถ้าหากปล่อยให้อยู่คนเดียว อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องมีผู้ดูแล

3. ระดับรุนแรง (Severe) ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยแม้แต่กิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นอนซึม เคลื่อนไหวไม่ได้ ต้องมีผู้เฝ้าดูแลตลอดเวลา

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

เด็ก ๆ ที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์
ลองมาฝึกวิธีคิดเลขแบบใหม่นี้ดู
อาจจะชอบ และสนุก และจะทำให้
ชอบวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

ลองให้บุตรหลาน หรือเด็กที่ไม่ชอบ
คณิตศาสตร์ ลองฝึกดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณซันญ่า

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความสนใจติดตาม
มาฝึกและออกกำลังสมอง ลองฝึกดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ลองฝึกนะครับ ด้วยวิธีคิดเลขแบบแปลก ๆ ก็คงจะสนุก
จะชอบคณิตศาสตร์และช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ซันญ่า วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2009/02/09/entry-1

มาฝึกสมอง และออกกำลังสมอง

ขอบคุณมากค่ะ ที่ไปเดินตามเที่ยว

อเมริกา ไปเดินตามเที่ยว เมืองไทยที่ลิงค์นี้ค่ะ
http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2009/02/09/entry-1
.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Supawan วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 06.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ฝึกบ่อยๆ ... ช่วยได้จริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 05.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

เช้านี้ อากาศแจ่มใสดี ผมขอเสนอ "มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ
แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด ตอนที่ 8" ซึ่งเป็น
ตอนสุดท้าย คูณเลขทุกจำนวน โดยใช้สูตรคูณเพียงแม่ 2
แม่เดียว เป็นการคูณเลขสนุก ๆ ถึงแม้จะยาวไปบ้างก็ตาม
แต่เป็นการฝึกสมองได้ดีทีเดียว ลองดูนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน