• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1211
  • จำนวนผู้ชม : 6326238
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 15542 , 05:56:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "สังโยคพิธาน" แบบเรียนหนังสือไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 5ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ  โดยจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น  เป็นการเปิดแนวทางที่รัฐจะรับ
หน้าที่จัดการศึกษาแก่เยาวชน ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ในการนี้  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย
อาจารยางกูร)  เมื่อครั้งยังเป็นหลวงสารประเสริฐ  เรียบเรียงหนังสือชุดนี้ขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย  มูลบทบรรพกิจ  วาหนิติ์นิกร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน
ไวพจน์พิจารณ์  และพิศาลการันต์  เพื่อใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนหลวงนั้น  
วงการศึกษาสมัยต่อมา ก็ได้รับเอาหนังสือเหล่านี้ไปใช้ในการสอน แทนที่จะ
สอนกันอย่างไม่มีแบบแผนดังแต่ก่อน  

หนังสือชุดนี้  ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรก ที่โรงพิมพ์หลวง  เมื่อ  พ.ศ.
2414  หรือประมาณ  138  ปีมาแล้ว   

หนังสือชุดนี้  ว่าด้วยวิธีใช้ตัวอักษรพยัญชนะเสียงสูงต่ำ  การผัน การประสม
อักษร  และตัวสะกดการันต์   จึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญในประวัติการศึกษา
ของชาติเป็นอย่างมาก

(เฉพาะมูลบทบรรพกิจ  สันนิษฐานว่า  จะได้เค้ามาจากหนังสือจินดามณี  อัน
ว่าด้วยระเบียบของภาษา  ซึ่งพระโหราธิบดี  แต่งไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่
คงจะนำมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะแก่กาลสมัย และได้แทรกเรื่อง กาพย์พระ
ไชยสุริยา  ซึ่งสุนทรภู่แต่ง ในสมัยรัชกาลที่ 3 เข้าไว้ด้วย)

สำหรับสมุดไทย แบบเรียนหนังสือไทย "สังโยคพิธาน"  ที่ผมได้เก็บรักษาไว้
และนำมาแสดงนี้  เป็นสมุดไทยดำ ตัวรง  ที่ได้คัดลอกต่อ ๆ กัน  จากผู้แต่ง
หรือผู้อื่น  เมื่อก่อน  พ.ศ. 2414  หรือก่อน 138 ปีมาแล้ว   นับได้ว่า เป็น
สมุดไทยที่หาได้ยากมากในปัจจุบัน  ซึ่งส่วนมากจะสูญหายกันไปหมดแล้ว  
 
คำว่า "สังโยค" หมายความว่า  ตัวพยัญชนะ 2 ตัว ที่เรียงกัน  ตัวหน้าเป็น
ตัวสะกด  ตัวหลังเป็นตัวตาม  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด  เรียกว่า  พยัญชนะ
สังโยค  เช่น มนุสฺส  สตฺต  พุทฺธ  เป็นต้น ส่วนคำว่า "พิธาน" หมายความว่า 
การจัดแจงหรือการทำ  ดังนั้น  "สังโยคพิธาน" จึงมีความหมายว่า แบบเรียน
หรือแบบสอนเกี่ยวกับการแจงตัวสะกดในภาษาไทย  นั่นเอง

(ถ่ายภาพบางส่วนจากสมุดไทย)
(สามารถขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้  โดยใช้  View >  Zoom > Zoom in)


อักษรใช้สะกด  ในแม่กน    6  อักษร  คือ  ญ  ณ  น    ร   ล  ฬ
อักษรใช้สะกด  ในแม่กก    6  อักษร  คือ  ก   ข   ฃ   ค   ฅ  ฆ
อักษรใช้สะกด  ในแม่กด  18  อักษร  คือ  จ   ฉ   ช   ซ   ฌ  ฎ   ฏ  ฐ 
                     ฑ  ฒ   ด   ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส
อักษรใช้สะกด  ในแม่กบ    7  อักษร  คือ  บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ

ซึ่งได้มีการขยายความและยกตัวอย่างคำประกอบแต่ละแม่  แต่ละอักษร  เป็นจำนวนมาก   แต่จะขอคัดลอกมาเฉพาะบางคำที่น่าสนใจ  รวมแต่ละแม่  ดังนี้

1.  อักษรใช้สะกด  ในแม่กน

กัญจุก   ผเชิญ   กระตัญญู   บาญชี   จำเริญ   ในอะรัญ   เปรียญ  
เมืองปราจิณ   ทิศปราจิณ   ราชบัณฑิตย์   บุราณ   เบาราณ   สุวาณ
พระอุณณาโลม  ทิศอาคเณย  อัฒจันฑ์  กระบินทร์บูรี  ใจฉกรรจ์
ศฤงฆาร   พงษาวดาร   สาธารย์   ทิวาวาร   ไอสวรรย์   บริหาร   บรรหาร
โอฬาร   มโหฬาร   ศุภกร   ทาษกรรมกร   นิกร   พลนิกร   สิงฃร  
บรรจถรณ   สาธร   ชโลธร   อวยพร   ประสิทธิพร   สยุมพร   อัมพร
ประภัศศร   นางเทพอัปศร    

2.  อักษรใช้สะกด ในแม่กก

ยาจก   ไตรยปิฎก  ช่างกัลบก   วรรณิพก  อุประถัมภก  ดิลก   ผาสุก  
อภิเศก   เศร้าโศก   วะลาหก  จัตุรมุข  อยู่เปนศุข   เดือนไพสาข  
อรรคนี   อัคมเหษี   วรรค   พรรค  เสาวภาคย์   สถลมารค   โยคเกณฑ์  
ต้นบุนนาค   เอกอัครมหาบุรุศ  เมฆ   มัฆวาน     

3.  อักษรใช้สะกด ในแม่กด

อัจฉะรา   สังวัจฉร   อัชฌาไศรย   ศักดิ์สิทธิ   ความอุทัจ  ปัจจุไสมย
พจนา  พจมาน  ไพโรจ  เวยยาวัจจะกร  ความสัจ  สำเรจ  พินิจัย  พิจิกร
อัจฉะริยะ  พระเดชพระคูณ  นักปราช  วานิช  พานิช  แหวนเพชร์  สมโภช
สรรเพช  ประโยชน์  สโรช  วิชาจารย  แพทย  เภสัช  วิสัชนา  เอมโอช
เขาคิชฌะกูฎ  มัทยม  อยุทธยา  อโยทธยา   อนงค์นาฎ  สงสารวัฎ
ประดิฐ  ท่าราชวรดิฐ  วัดราชประดิฐ  เมืองอุตรดิฐ  กาญจนดิฐ  เสรฐี  วิสิฐ
พระอัฐิ  เบี้ยอัฐ  พระโอษฐ  วุฑฒิ  วัฑฒะนะ  พัฑฒะนา   พิพรรฒมงคล
วันพุฒ  เรือมาด  สมุดดำ  สมุดฃาว   ปฏิบัติ  วะนิดา  กานดา   ธิดา 
สมมต  สมมุต  พระนลาต  สุภาสิต  อาตมภาพ  ชวะลิต   ขอบเขตร  ไพรจิตร
เสวตรฉัตร  ธงฉัตร  พระเนตร  ไนยเนตร   ตาลิปัตร  มิตรสหาย 
กระษัตริย์   เกษตร   ยาตรา  ยุรยาตร  มาตรา  อักษรสาตร  ธรรมสาตร
โหราสาตร  ไสยสาตร  อาทิตย  ความสัตย   บัณฑิตย์  พระพุทธเจ้า
จิตรมาศ  วิสาขมาศ  เชฐมาศ  อาสาธมาศ  บุรพาสาธมาศ  อุตราสาธมาศ 
สาวะนมาศ  พัทระบทมาศ  อาสยุชมาศ  กรรติกะมาศ  
มิคศิรมาศ  บุศยมาศ  มาฆมาศ  ผคุณมาศ 

4.  อักษรใช้สะกด ในแม่กบ

ไสกบ  บาญชีงบ   อากัปกิริยา  สังเขป   มณฑป  ประทีป  เทียนธูป 
ทำบาป  รูปโฉม  อัประลักษณ  สุเทพ  กองทัพ  มานพ  สินทรัพย์
นพมาศ  อาฟริกา  ออฟฟิต  ออฟฟิเซอร์   นภวงษ  นภาไลย   ได้ลาภ 
ใจละโมภ   นบอภิวาท 


หมายเหตุ : ยังมีการใช้  ฃ  เช่น  ฃอเชิญ  เบญจฃันธ์  พลฃันธ์  สังฃาร 
เมืองเฃมร  สิงฃร  ปฏิสังฃรณ์  ฃบเคี้ยว  เคี่ยวฃบ  เป็นต้น
หวังว่า  ท่านที่สนใจ  คงจะได้ทราบว่า  สมัย  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ทวด  ของเรา
ได้เรียนกันอย่างไร  มีความยากลำบากอย่างไร  และในปัจจุบัน  กรมศิลปากร
ได้จัดพิมพ์หนังสือชุดนี้  ขึ้นมาหลายครั้งแล้ว  ซึ่งท่านที่สนใจ  สามารถไป
ค้นคว้าและศึกษาต่อได้  เพื่อจะได้ทราบวิวัฒนาการของการศึกษาและภาษา 
รูปคำ  ตัวสะกด  และวิธีใช้  ตลอดจนรายละเอียดกว่านี้ต่อไปได้  ก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในการศึกษายิ่งขึ้นไป
(ดอกเขี้ยวกระแต)

   


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 01/04/2009 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ ผมแวะไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Cat@ วันที่ : 01/04/2009 เวลา : 03.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมาหาอาจารย์ค่ะ

...
แนะนำเรืองใหม่ค่ะ
ขอเชิญไปอ่านเรืองใหม่
สามสาว ..ทำไร มั่งเนี้ย ปิดเืทอมนี้

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 30/03/2009 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณรุสสกี้

ผมเห็นด้วยครับ ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก เพราะคนสมัยนี้ก็
ดัดแปลงของคนสมัยก่อนไปมากมายเหมือนกัน
ขอขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 30/03/2009 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

มองดูคำไทยสมัยเก่า แล้วก็ย้อนกลับมาคิดถึงสมัยนี้ ที่บอกว่าเด็กไทยสมัยนี้เขียนหนังสือกันผิดๆถูกๆ พูดกันผิดๆถูกๆ ใช้ภาษาวิปริต ผิดหลักภาษา

ก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับ เพราะคนสมัยนี้ก็ดัดแปลงของคนสมัยก่อนไปมากมายเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 30/03/2009 เวลา : 08.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

เป็นไม่หนัก ก็ไม่เป็นไร พักผ่อนมาก ๆ ก็แล้วกัน
แล้วผมจะไปเยี่ยมเยียนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 30/03/2009 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสมบูรณ์

ขอบคุณครับ ที่แวะมาชม และผมจะไปติดตามนะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Cat@ วันที่ : 30/03/2009 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

หวัดดีค่ะอาจารย์
เปงไม่หนัก แต่ ความขี้เกียจ แฮ่ะๆ
มาแล้วค่ะ

.....

แม่แคทลงเรืองใหม่
วันนี้เลยลาดตะเวน
หาเสียง
เอ๊ยไม่ใช่ เลยแวะมาทักทาย
ภาพสาวน้อยBallett(คลิบวีดีโอBallett มหัศจรรย์ตู๊กตา) (Cat@)

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 29/03/2009 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

แวะมาเยี่ยมชม และเชิญติดตามข่าวงานศพหลวงปู่ทิมครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Patui

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาแวะมาชม

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ overseer

ขอบคุณครับ ที่แวะมาชม

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
Patui วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat


น่าสนใจมากค่ะ...
เคยเรียนแต่พึงเห็นของจริง..
ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่.

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
overseer วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TopModelsworld

เคยได้ยินแต่ชื่อ เพิ่งเห็นรูปค่ะ ขอบคุณมากๆที่นำมาเผยแพร่ให้ชมนะคะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 08.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณณัฐรดา

ขอขอบคุณมากครับ ที่เห็นความสำคัญของ
เอกสารเก่า

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณนุ

จริงครับ หนังสือเก่าให้ความรู้มากมาย
เกินกว่าที่คาดไว้มาก หากเราค่อย ๆ อ่านและ
วิเคราะห์ไปช้า ๆ เราจะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมายครับ
และควรจะมาอ่านทบทวนเป็นระยะ ๆ
ขอขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่กรุณาแวะมาคุยกัน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 28/03/2009 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

เป็นเอกสารที่มีคุณค่ามากเลยค่ะ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

เป็นเอกสารที่มีคุณค่า อีกชิ้นหนึ่ง

ครับ ว่างๆกลางวัน ผม มักไปค้นหาอ่านพงศาวดาร

หนังสือเก่าๆ ได้ความรู้มากมายครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ในสมุดไทย "สังโยคพิธาน" นี้ นอกจากจะอธิบายในเรื่อง
ตัวสะกด ในแม่ กน กก กด และกบ แล้ว ยังได้อธิบาย
ที่นำไปใช้เป็นต้นคำอีกด้วย ยกตัวอย่าง ตัวอักษรที่ใช้สะกด
ในแม่กน 6 อักษร ได้แก่ ญ ณ น ร ล ฬ เช่น จะมี
ตัวอย่างคำที่ใช้ ญ สะกด และมีตัวอย่างคำที่ ญ มิใช่ตัว
สะกด แต่ใช้เป็นต้นคำอีกด้วย เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ขอขอบคุณ กอง บก. OK Nation มากครับ ที่ได้คัดเลือก
ให้เป็นเรื่องแนะนำในวันนี้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลุงต้าลี่

ขอบคุณครับ ที่กรุณาแวะมาชม ผมคิดว่า ถ้าเด็กไทยสมัยนี้
ได้เรียน คงจะทำให้เขียนคำที่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง และรู้
หลักเกณฑ์ รวมทั้งเพิ่มพูนคำศัพท์ขึ้นด้วย

สำหรับ สีที่เขียนในสมุดไทย เป็นสีเหลืองครับ ใช้รง ซึ่ง
เป็นยางไม้จากต้นมะพูด มาเขียนครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ หายจาก
เป็นไข้หวัดหรือยังครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณเติมมายา

ขอบคุณครับ ที่กรุณาแวะชม ผมคิดว่า คงเรียนยากเหมือนกัน
เพราะมีกฎมีเกณฑ์มาก ในการสะกดคำต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน
เรามักจะใช้วิธีจำเป็นคำ ๆ กันเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ถ้าเด็กไทยสมัยนี้ได้เรียน จะทำให้เพิ่มพุฯความรู้ภาษาไทย และคำศัพท์ในสมัยก่อนได้มาก สำหรับตัวอักษรเขาใช้สีขาวทำด้วยอะไร เขียนอักษรบนสมุดไทยครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Cat@ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanitthaความคิดเห็นที่ 11 (0)
เติมมายา วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 14.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammachart

คงเรียนยากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 09.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

การประถมศึกษาสมัยรัชกาลที่ี 5 (ต่อ)

แบบเีรียนหลวง มี 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ ว่าด้วยการ
สอนเด็กเริ่มเรียน วาหนิตินิกร ว่าด้วยการผันอักษร อักษร
ประโยคว่าด้วยการผันอักษรควบกล้ำ สังโยคพิธาน ว่าด้วย
การสอนตัวสะกด ไวพจน์พิจารณ์ ว่าด้วยการสอนคำพ้อง
และพิศาลการันต์ ว่าด้วยการสอนการใช้ถ้อยคำ แบบเรียน
หลวงชุดนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแบบเรียนหลวงชุดแรก

แบบเรียนหลวง 6 เล่มชุดแรกนั้น ได้อิทธิพลมาจาก
จินดามณี แต่ได้ขยายความและยกตัวอย่างมากขึ้น และมุ่ง
ไปทางด้านภาษาเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการแต่งคำประพันธ์

วิชาภาษาไทยที่สอน มีการอ่าน การเขียน การสะกดตัว
การเขียนลายมือ การคัดสำเนาหนังสือ การเขียนจดหมาย
เครื่องหมายวรรคตอน ไวยากรณ์ ภาษาต่างประเทศ และ
วิชาอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีสอนในโรงเรียนแผนโบราณ


จากหนังสือ"การประถมศึกษา กับลายสือไทย" ของ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสาร สปช. ที่ 41/2526)

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

การประถมศึกษาสมัยรัชกาลที่ี 5 (ต่อ)

โรงสกูลดังกล่าวข้างต้น มีชื่อว่า โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้น
เป็นอาจารย์ใหญ่ การเรียนการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
มีการจัดการศึกษาเป็นระบบโรงเรียนเหมือนชาวตะวันตก
มีการเปลี่ยนผู้สอนจากพระสงฆ์ไปเป็นครู ที่ทางราชการ
จ้างมาสอนโดยเฉพาะ เปลี่ยนจากการใช้ตำราที่มีสอนตาม
มีตามเกิด เป็นหนังสือเรียนที่เข้ามาตรฐาน โดยใช้หนังสือ
เรียนแต่ก่อนเป็นหลัก และเป็นหน้าที่ของรัฐรับหน้าที่จัดการ
ศึกษาแก่เยาวชน เมื่อโรงเรียนหลวงตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว
ได้มีการประกาศยกเลิกแบบเรียนเก่า และให้ใช้แบบเรียน
หลวงซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นผู้แต่ง

จากหนังสือ"การประถมศึกษา กับลายสือไทย" ของ สำนัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษา
ธิการ (เอกสาร สปช. ที่ 41/2526)

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

การประถมศึกษา สมัยรัชกาลที่ 5

การศึกษาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปลาย รัชกาลที่ 4
ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนแบบสมัยใหม่
ซึ่งเรียกว่า "โรงสกูล" นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก เพื่อให้
ประชาชนมีความฉลาด พ้นจากความโง่เขลา พระองค์ทรง
เห็นว่า การให้การศึกษาแก่ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

จากหนังสือ"การประถมศึกษา กับลายสือไทย" ของ สำนัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษา
ธิการ (เอกสาร สปช. ที่ 41/2526)

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณทวิน

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะชมเป็นประจำ
และเสียดายแทนครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ทวิน วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin

มีของดีจริง ๆ ครับ
หนังสือเรียนสมัยประถมของผมยังไม่ได้เก็บไว้เลยครับ เสียดายมาก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ขอขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความสนใจ
ในการศึกษาสมัยก่อน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 06.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

น่าสนใจมากค่ะ ดีใจที่ได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 06.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

อรุณสวัสดิ์ครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะชม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 06.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui


หนังสืออันทรงคุณค่าจริงๆค่ะ


อรุณสวัสดิค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 06.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เรียนรู้จากด้วงทะเลทรายแอฟริกา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

เช้านี้ อากาศแจ่มใส ได้ยินเสียงจักจั่นกรีดปีกร้องและ
สอดรับกันดังไปทั่วบริเวณบ้าน ผมขอเสนอสมุดไทย
"สังโยคพิธาน" แบบเรียนหนังสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่สำคัญมากเล่มหนึ่งของวงการศึกษาไทย เพื่อให้ช่วยกัน
ระลึกถึงและเห็นความสำคัญ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน