• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6764446
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 21526 , 06:14:49 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน BlueHill , ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้

เวียงท่ากาน ...  เมืองโบราณพันปี มรดกล้ำค่าแห่งที่ราบสันป่าตอง  เชียงใหม่


เวียงท่ากาน  นามนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับ
เวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่   แต่เวียงท่ากานที่ค้นพบนี้เก่าแก่กว่าเวียงกุมกามมากทีเดียว


เวียงท่ากาน  เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน  ของอาณาจักรหริภุญชัย หรือลำพูน นั่นเอง


เวียงท่ากาน  เป็นเมืองโบราณที่มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบ  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาด กว้าง
๕๐๐ X  ๗๐๐ เมตร   ตั้งอยู่ที่  บ้านท่ากาน  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

*+*

ที่มาของนาม "ท่ากาน"

มีคำบอกเล่าจากผู้รู้ท้องถิ่นว่า  เมื่อครั้งพระเจ้าอาทิตยราชโปรดให้สร้างปราสาทเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใน
บริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย   มีกาเผือกตัวหนึ่งบินมาโฉบลงที่พระเศียรของพระองค์  จึงรับสั่งให้ไล่กาไป  
กาได้บินมาถึงบ้านแห่งนี้และจะลงเกาะ  ชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีตามความเชื่อแต่โบราณ  จึงพา
กันส่งเสียงไล่ว่า "ต๊ะก๋า"  ทำให้เป็นที่มาของชื่อ "บ้านต๊ะก๋า"

ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๕๐  เจ้าอาวาสวัดบ้านต๊ะก๋าเห็นว่าคำนี้เป็นภาษาพูด  จึงเปลี่ยนให้เป็นภาษาเขียนว่า
"ท่ากาน"


อย่างไรก็ดี  ชื่อ "ท่ากาน"  ปรากฏในเอกสารและตำนานหลายฉบับ  อาทิ  ตำนานมูลศาสนา พงศาวดาร
โยนก ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่  ที่เรียกกว่า  "พันนาทะการ"  เช่น  เมื่อครั้งพญามังราย 
(พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๑๘๕๕)  โปรดตั้งเมืองเชียงใหม่  แล้วให้นำต้นโพธิ์ที่ได้มาจากลังกา ไปปลูกตาม
หัวเมืองต่าง ๆ นั้น  มีชื่อเมืองพันนาทะการด้วย

ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช  (พ.ศ. ๑๙๘๔ -  ๒๐๓๐)  ปรากฏชื่อเมืองนี้อีกว่าเป็นที่นำเชลยชาวเงี้ยว
มาอยู่และอีกครั้งเมื่อเจ้าเมืองเชียงทองและพระยากายเงี้ยวนำข้าไพร่  ชาย-หญิง และช้างม้า ถวายแก่
พระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ - ๒๐๖๘)  พระองค์โปรดให้แบ่งข้าไพร่ไปไว้ที่ "พันนาทะกาน"  

ชื่อเมืองนี้หายไปหลังจากเชียงใหม่เสียเมืองแก่พม่า  ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑  จนกระทั่ง  พ.ศ. ๒๓๓๙ 
พระเจ้ากาวิละตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าสำเร็จ  ได้มีการนำชาวไทยยองเข้าไปอาศัยอยู่ตราบจนปัจจุบัน

*+*

โบราณคดีจากหริภุญไชยสู่ล้านนา


จากการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี  ได้พบโบราณวัตถุศิลปกรรมแบบหริภุญไชยจำนวนมาก  เช่น  พระพิมพ์
ดินเผาแบบต่าง ๆ  พระพุทธรูปดินเผา   เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า  ชุมชนแห่งนี้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘  

ส่วนโบราณสถานที่พบ  ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่กำหนดอายุสมัยระหว่างพุทธศตวรรษที่
๒๐ - ๒๒  แสดงถึงการอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมาโดยตลอด  แม้ในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า 
ภายหลังที่เชียงใหม่พ่ายแพ้แก่พระเจ้าบุเรงนอง  ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑

*+*

ชุมชนบ้านท่ากานกับการอนุรักษ์

ประชากรบ้านท่ากาน ส่วนใหญ่เชื้อสายไทลื้อ  ที่เรียกตัวเองว่า "ชาวยอง"  เนื่องจากอพยพมาจากเมืองยองใน
พม่า  เข้ามาอาศัยในบริเวณเวียงท่ากาน  เป็นระยะเวลากว่า  ๒๐๐ ปี  เป็นชุมชนที่รักท้องถิ่น  รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างเคร่งครัด  เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งที่อยู่อาศัยและของดีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ในพื้นที่  จึงรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม  จนได้รับโล่
พระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะผู้สนับสนุนการ
อนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๓๑  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

*+*

โบราณสถานภายในเวียงท่ากานที่สำคัญ  


๑.  วัดกลางเมือง        ๗.  วัดหนองหล่ม
๒.  วัดอุโบสถ            ๘.  วัดน้อย
๓.  วัดต้นโพธิ์            ๙.  วัดป่าเป้า
๔.  วัดหัวข่วง            ๑๐.  วัดป่าไผ่รวก
๕.  วัดพระเจ้าก่ำ        ๑๑.  กู่ไม้แดง
๖.  วัดต้นกอก                 

โบราณวัตถุที่ค้นพบที่ เวียงท่ากาน แห่งนี้  มีมากมาย  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  มีพระดำริ
ที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ขึ้น  เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันมีค่าเหล่านี้  และเปิดให้ประชาชนเข้าชม

ปัจจุบัน โบราณสถานแห่งนี้ อยู่ในความควบคุมดูแลของ  สำนักศิลปากรที่ ๘  เชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเชียงใหม่  

*+*

ภาพบางส่วนของเวียงท่ากานท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปชมโบราณสถานแห่งนี้ได้ไม่ยาก   โดยเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
ไปทางอำเภอหางดง  และอำเภอสันป่าตอง   แล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยวไปประมาณ ๒ กิโลเมตร   

ที่เวียงท่ากานนี้  มีบริการรถพาชมภายในบริเวณ  พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ   

*+*
        
ข้อมูลเวียงท่ากาน ที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติม

๑.  แผ่นพับ "เวียงท่ากาน"  จัดทำโดย  สำนักศิลปากรที่ ๘  เชียงใหม่
๒.  วิดีโอ "โบราณสถานพันปีเวียงท่ากาน" เวทีท้องถิ่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
๓.  วิดีโอ "งานโคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่าเวียงท่ากาน"   ๑ พ.ย. ๒๕๕๒
๔.  วิดีโอ "โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน"  โครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ
      พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์    
(ติดต่อได้ที่  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน)


เวียงท่ากาน ...  เมืองโบราณพันปี มรดกล้ำค่าแห่งที่ราบสันป่าตอง  เชียงใหม่  แห่งนี้  กำลังรอรับการ
เยี่ยมเยือนจากท่านสักครั้ง   หากท่านมีโอกาสไปเยือนเชียงใหม่  

online

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
BlueHill วันที่ : 24/01/2011 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพิ่งได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกเลยครับพี่
บ้านเมืองเรามีอดีตที่ทรงคุณค่ามากมายทีเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
paroong วันที่ : 24/01/2011 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paroong


ขอบคุณที่พาไปเที่ยวค่ะ..
แวะมาสวัสดีตอนเช้านะค่ะ....

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
chailasalle วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

แวะมาอ่านขอรับ ..กรุพระศิลปะทางเหนือเป็นศิลปะที่งดงามแฝงด้วยอารยะของอินเดีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

เสียดายครับไปเชียงใหม่เดือนที่แล้วไม่ได้แวะครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีตอนสายครับอาจารย์

ไปเชียงใหม่บ่อย ๆ แต่ยังไม่เคยไปไหว้พระที่ เวียงท่าการเลยครับ อายุตั้งพันปีเก่าแก่มากเลย จะไปไหว้สักครั้งอย่างแน่นอน

สองโหวดกับการแนะนำครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ting วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 05.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะอาจารย์
ยังไม่เคยไปเลยคะถ้าได้ไปเมืองไทยอาจจะไปเที่ยว
อายุพันปีเก่าแก่มากเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/01/2011 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ขอขอบคุณ กอง บก. โอเคเนชั่น
ที่กรุณาเลือกเป็นเรื่องแนะนำ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/01/2011 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

คุณปวิภา - เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทยครับ

คุณ Janni_Lee - ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนุกครับ หากเรา
ได้สัมผัสกับโบราณสถานแห่งนั้นจริง ๆ แล้วจินตนาการไปถึง
สมัยเริ่มสร้างและช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ปวิภา วันที่ : 22/01/2011 เวลา : 05.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...เมืองดีดี อีกเมืองของบ้านเมืองเรา นะคะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Janni_Lee วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeanddogs
Hope, Love, and Joyfulness... It is here on earth and has four legs !

เหมือนได้อ่านวิชาประวัติศาสต์ค่ะ คุณอา
จำได้ว่า ตอนเรียนประถม ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์มากที่สุด
รู้สึกสนุก และเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ๆ
ขอบคุณคุณอาค่ะ สำหรับเรื่อง เวียงท่ากาน
ที่ทำให้นึกถึง ประวัติศาสตร์ไทย

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

คุณ สุมาอี๋ - ขอบคุณมากครับ เพิ่งทราบเหมือนกัน

คุณ เฟิงสุ่ย - น่าแอ่วนัก ๆ ครับ จ้าดม่วน

คุณ ชบาตานี - มัคคุเทศก์บอกผม เป็นการเรียงอิฐที่น่าศึกษา
ครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

คุณนุ - ต้นสีเสียด เป็นต้นไม้หายากแล้วครับ สมัยก่อน
ใช้ร่วมกับการกินหมาก มีใบพลู หมาก สีเสียด ปูน ยาฉุน
ต้นสีเสียดที่พบในบริเวณเวียงท่ากานนี้ มีคนร้ายแอบมา
เจาะลำต้นใกล้โคน หวังจะให้ต้นตาย

คุณ hayyana - มีเพื่อนอยู่แถวนั้นหลายคนหรือครับ เวียง
ท่ากาน เมืองโบราณที่น่าสนใจมากครับ

คุณ market - น่าสนใจมากครับ ถ้าไปเที่ยวเวียงกุมกาม
ก็เลยไปเที่ยวเวียงท่ากาน ด้วยเลยครับ

คุณ พยนต์ - ขอบคุณครับ

คุณ THAILANDKID - มีโอกาสลองแวะไปเที่ยวชมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ชุมชนชาวยองที่บ้านท่ากานนี้ มีเชื้่อสายมาจากพม่า
จึงได้รับความชื่นชมว่า สาวชาวยองมีผิวสวยกว่าสาว
เชียงใหม่โดยทั่วไป และบ้านท่ากานแห่งนี้ ก็อยู่ไม่
ไกลจาก อ. ป่าซาง ของจังหวัดลำพูน ที่เป็นแดน
สาวงามในอดีต สาวป่าซางก็มักเป็นชาวยองเป็น
ส่วนมาก

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุมาอี๋ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/susupa
none

ในสนามพระเครื่อง พระสามเวียงท่ากาน สวยศิลปเหนือกว่าลพบุรีครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
feng_shui วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 20.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

น่าแอ่วแต๊ๆ เจ๊า


.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ชบาตานี วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ชอบการวางเรียงอิฐบล็อกจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

มาช้า เพราะวันนี้ยุ่งๆครับ
เวียง กาบกานเมืองโบราณ
ต้นสีเสียด น่าสนใจ ผมไปพบต้นสีเสียด ที่ปลูกไว้ที่ปากช่องมากมายครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
hayyana วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

โอว...ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ
มีเพื่อนแถวนั้นหลายคนเลย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
market วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวัสดีค่ะอาจารย์

น่าสนใจมากค่ะ เห็นแบบนี้ไปเชียงใหม่คราวหน้าคงไม่เที่ยวธรรมชาติแล้วค่ะ วัดและโบราณสถานอันงดงามต่างๆยังไม่ค่อยได้ชมได้เห็น คงต้องไล่เก็บบ้างแล้วละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
market วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวัสดีค่ะอาจารย์

น่าสนใจมากค่ะ เห็นแบบนี้ไปเชียงใหม่คราวหน้าคงไม่เที่ยวธรรมชาติแล้วค่ะ วัดและโบราณสถานอันงดงามต่างๆยังไม่ค่อยได้ชมได้เห็น คงต้องไล่เก็บบ้างแล้วละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Payont วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
THAILANDKID วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supholchai

ขอบคุณมากครับที่แนะนำมา ถ้าไปเชีงใหม่เมื่อไหร่จะแวะไปเที่ยวชมแน่นอนครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

คุณ khox - ขอบคุณครับ

คุณ ส. บุญยืน - เวียนท่ากานนี้น่าสนใจมากครับ ผมนำ
ข้อมูลมาลงเพียงส่วนน้อยครับ ขอบคุณที่กรุณาโหวตให้

คุณ Ae^ - มีโอกาสคราวหน้า ลองแวะไปชมนะครับ

คุณจ่าจินต์ - คุณจ่าไปมาตั้งสามรอบแล้วหรือครับ
ยอดไปเลย แต่ทำไมต้องไปตอนเช้าตรู่ด้วยล่ะครับ
ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้

คุณสาวอิสานอินเตอร์ - เวียงแห่งนี้ มีเรื่องราวให้น่าศึกษา
และติดตามมากครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
khox วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

สวัสดียามเช้าครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
khox วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

สวัสดียามเช้าครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

สวัสดีครับตา
ขอบคุณครับ
เมืองโบราณ ผมชอบครับ
ประวัติศาสตร์เก่าๆน่าสนใจครับ+1

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Ae^ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ไปเชียงใหม่หลายรอบแต่ไม่เคยไปที่นี่สักที

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 07.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


โหวตครับผม..
จ่าไปมาสามรอบแล้วครับท่าน..
ที่นั้นสวยงาม..
แต่ต้องเดินไปยามเช้าตรู่

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

เพิ่งเคยได้ยินค่ะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/01/2011 เวลา : 06.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมานำเสนอเมืองโบราณบ้าง
"เวียงท่ากาน ... เมืองโบราณพันปี มรดกแห่งที่ราบ
สันป่าตอง เชียงใหม่" มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ขอเชิญติดตามได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน