• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1226
  • จำนวนผู้ชม : 6360416
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 865 , 13:18:43 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน สำรวจฟ้า , สุรศักดิ์ และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

ไทยยิ่งพัฒนา ยิ่งเหลื่อมล้ำ...ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ??
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยได้เริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  เริ่ม

ต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2509 
 
 
 
 
 
ตราบจนถึงปัจจุบัน กำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยได้น้อมนำ

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทาง

ในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด

อยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
 
 
***
 
 
 
ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมาก

เป็นอันดับ 1 ของโลก
 
 
รายงานดัชนีความมั่งคั่งโลกปี 2561 จัดทำโดยเครดิต สวิส ระบุว่า

ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ 1

ของโลก
 
 
 
โดยมีคนไทยแค่ 1% เท่านั้น ที่ถือครองความมั่นคั่ง หรือ มีทรัพย์สิน

รวม 66.9% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ หมายความว่า มีคนไทยถึง

99% ถือครองทรัพย์สินเพียง 33.1% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ

สะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเป็น

อันดับ 1 ของโลก
 
 
 
ส่วนประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 2 คือ รัสเซีย

มีประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 57.1% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ
 
อันดับ 3 คือตุรกี ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 54.1% ของทรัพย์สิน

รวมทั้งประเทศ
 
 
และอันดับ 4 คือ อินเดีย ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 51.5% ของ

ทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ
 
 
ขณะที่เบลเยี่ยม เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต่ำที่สุด

คือ ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 20.1% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ
 
 
***
 

ขณะเดียวกันวันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจภาระหนี้สิน

ครัวเรือนไทยในปีนี้ พบว่า
 
 
จำนวนหนี้เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยมีหนี้สูงถึง

316,623 บาทต่อครัวเรือน โดยมีการกู้นอกระบบ เพิ่มมากขึ้น 18.7%

จากปีก่อนที่ 1.2% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซึมตัวลง จากปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง และสงครามการค้า

ที่เริ่มมีผลกระทบ
 
 
 
***

ทำไมยิ่งพัฒนา ยิ่งเหลื่อมล้ำ ??

คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง
 
 

สาเหตุที่สำคัญ ที่ผู้เขียนบล็อกพอจะจำแนกได้หลายประการ ได้แก่
 
 
1. โครงสร้างประชากรของไทย  ส่วนมากประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร

มีระดับการศึกษาต่ำเพียงผ่านภาคบังคับเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน

ทำการเกษตรเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินจากนายทุน ไม่มีเงินทุน
 
และมีหนี้สินเป็นส่วนมาก  ทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ตามรอยบรรพบุรุษ

ที่เคยทำต่อๆ กันมา 
 
 
 
2. อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่จะต้องทำถึง 2 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนแรก

คือการผลิตหรือการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ได้ปริมาณมาก และมีคณภาพดี

ด้วยต้นทุนที่ต่ำพอ จึงจะสามารถไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ และ

ขั้นตอนที่สอง คือการตลาด นำผลิตผลที่ได้ ไปจำหน่ายแก่ผู้ต้องการซื้อ

ในราคาที่พอใจทั้งสองฝ่าย และผู้ขายพอใจในผลกำไรที่ได้   จึงยากกว่า

ผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น เช่น  อาชีพซื้อสินค้ามาขาย  (โดยซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

มาจำหน่ายโดยตรง ซึ่งง่ายกว่าประกอบอาชีพเกษตรกร) 
 
 
แต่ปัจจุบัน เกษตรกรก็มิได้ทำด้านการตลาด  ปล่อยให้พ่อค้าคนกลาง

ทำแทน  จึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่เสมอมา
 
 
 
 
3. เกษตรกรไทย ส่วนใหญ่  มักทำบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินไม่เป็น 

จึงไม่ทราบวิธีทำบัญชีและนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดได้
 
 
 
 
4. ที่ดินทำการเกษตรเสื่อมโทรมมาเป็นเวลาช้านาน  ไม่ได้มีการปรับปรุงดิน

อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง  จึงทำให้ผลผลิตที่ได้น้อยลงไปทุกปี
 
 
 
 
5. การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ในการเพาะปลูก ไม่ได้มีคุณภาพที่สูงขึ้นแต่

อย่างใด  ไม่ได้มีการพัฒนาพันธุ์ตามความต้องการของตลาด
 
 
 
 
6. ลูกหลานเกษตรกรที่จะสืบทอดการประกอบอาชีพเกษตรกรต่อจากรุ่นพ่อ

รุ่นแม่ ไม่มีแล้ว  เพราะเห็นว่าเหนื่อยยาก และมีแต่ขาดทุนเรื่อยๆ  จึงหันจะ
 
ไปประกอบอาชีพอื่น ที่สนใจและมีทางที่จะได้กำไรบ้าง 
 
 
 
 
7. เมื่อประเทศพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0  เกษตรกรส่วนใหญ่

ก็ไม่สามารถจะปรับตัวหรือพัฒนาตนเอง ได้ทันกับการพัฒนาประเทศที่
 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยใน
 
การผลิต 
 
 
ค่าครองชีพก็จะถีบตัวสูงขึ้นด้วย ทำให้รายได้น้อยลงไป ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือน จึงทำให้ต้องเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น   ส่วนเกษตรกรผู้ที่สามารถ
 
ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสหลุดจาก
 
มีหนี้สินที่มีอยู่  เริ่มที่จะสะสมทุนไว้พัฒนาอาชีพต่อไปได้  ฐานะความเป็นอยู่
 
ก็จะดีขึ้นตามลำดับ
 
 
 
 
8. คนรวยมีทุนอยู่แล้ว ย่อมได้เปรียบคนจน  ทำให้สามารถได้ประโยชน์จาก
 
การพัฒนาประเทศได้ดีกว่าคนจนมากมาย  จึงทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น และ
 
คนจนยิ่งจนลงในที่สุด   ฉะนั้น การที่รัฐบาลได้มีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้
 
เบื้องหลัง นั้น  และมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่าง
 
ใกล้ชิดนั้น โดยเกษตรกรได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้นั้น 
 
ย่อมเป็นนโยบายที่ถูกต้อง สมควรได้สืบสานต่อไป  และจะต้องดูแล
 
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  ให้การแนะนำและเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลา
 
 
 
9. รัฐบาลในสมัยหน้า  ควรจะมีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำให้ลดน้อย
 
ถอยลงให้มากและเด่นชัด  โดยจะต้องดึงคนรวยมาช่วยเหลือคนจน
 
ให้มากยิ่งขึ้น  การจะเก็บภาษีก้าวหน้าจากคนรวย เพื่อมาช่วยเหลือคนจน
 
อาจทำได้ยากและได้ผลน้อย   จึงอาจจะขอให้บริษัทใหญ่ของไทยใน
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ช่วยเหลือ  อาจจะเป็นการตั้งมูลนิธิ หรือสถาบัน
 
การศึกษา หรือสถาบันการวิจัย 
 
 
หรืออาจทำ "ธุรกิจเพื่อสังคม" ตามแนวคิดขอศ.ดร.มูฮัมเหม็ด ยูนุส
 
เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2006  ชาวบังกลาเทศ 
 
นักต่อสู้ความเหลื่อมล้ำยุคดิจิทัล บ้างก็ได้
 
 
 
***
อ้างอิง :

ข่าวเศรษฐกิจ ช่อง 3  6 ธ.ค. 61

"ไทยเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก"

http://news.ch3thailand.com/economy/83103
 
 
ภาพประกอบ :

ผู้จัดการออนไลน์  6 ธ.ค. 61
 
 
ขอขอบคุณอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/03/2019 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   


ค6
สวัสดีครับ คุณสำรวจฟ้า

จริงครับ ที่คุณสำรวจฟ้าว่ามา มือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งนั้น
คนรวยได้เปรียบทุกประตู ธุรกิจ startups, SMEs เกิดยากมากครับ
รัฐจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ในทุกด้านที่ขอความช่วยเหลือมา รวมทั้งด้าน
ตลาด, ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ

มีองค์กรของรัฐให้ความคุ้มครองธุรกิจที่เกิดใหม่ กันโดนรังแกและโดน
เอารัดเอาเปรียบ และมีธนาคารให้สินเชื่อโดยคิดดอกเบี้ยต่ำสุด โดยไม่
ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยกันประคับประคองให้ธุรกิจพอมีกำไรใน
ระยะแรกให้อยู่ได้ โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีแรก

แต่ผมก็เห็นความตั้งใจดีของ พวก startups ใหม่ๆ ที่มีไฟแรง มีความรู้ดีและ
มุมานะสูงที่จะดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อปฏิวัติ
ธุรกิจเดิมที่ทำกันมานาน รุ่นปู่ย่าตายาย ก็อยากสนับสนุนให้เกิดและเติบโต
ให้ได้ มาแทนธุรกิจเดิมที่ผูกขาดมาเป็นเวลายาวนาน

และรัฐจะต้องพยายามแก้ไขการถือครองที่ดินของเหล่ามหาเศรษฐี
เมืองไทยไม่กี่ตระกูลนี้ที่ยึดแผ่นดินไทยนี้ไว้ เพื่อคนไทยในยุคหลังควรจะ
ได้มีโอกาสถือครองที่ดินของไทยไว้บ้าง คนละเล็กละน้อยก็ยังดีครับ
ไม่ควรปล่อยให้ถือครองกันเป็นหมื่นๆ หรือแสนๆ ไร่ อย่างที่ผ่านมาได้

ความคิดเห็นที่ 6 สุรศักดิ์ , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 20/03/2019 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ธุรกิจของเมืองไทยไม่ได้ควบคุมไม่ได้เอื้อต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นประเภทปลาเล็กกินปลาใหญ่หรือมือใครยาวสาวได้สาวเอา ทำให้ธุรกิจยิ่งมั่งคั่งขึ้นถือครองสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นที่ 5 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2019 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ค3
สวัสดีครับ คุณลิงเขียว

จริงครับ อย่างที่คุณลิงเขียวว่าทุกประการครับ
ยิ่งพัฒนา คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนก็ยิ่งจนลง
แล้วจะพัฒนากันไปทำไม ??

คนจนไม่สามารถจะปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้เลย เงินทอง ความรู้ก็ไม่มี มีแต่จะจนลง
แล้วจะเอาอะไรกินกันล่ะ !!

หนี้สินก็มีกันครัวเรือนละ 3 แสนกว่าบาท และต้อง
ไปกู้ยืมนอกระบบกันด้วย

คนรวยพยายามจะให้ปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นอยู่เรื่อย
โดยอ้างว่า เพื่อจะได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น
แล้วคนจนรายได้ไม่เพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง แล้วจะทำ
อย่างไรกัน

ผมยังเป็นห่วงมนุษย์เงินเดือน ที่กลายเป็นเป้าล่อ
ไม่ว่า จะทำกิจกรรมอะไร มนุษย์เงินเดือนก็จะต้องไป
ร่วมกิจกรรม เพื่อคิดว่า จะได้ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น ดีขึ้น
เงินเดือนก็น้อย พอเลี้ยงตัวเองได้ไปวันๆ เท่านั้น
งานท่องเที่ยว, งานเปิดศูนย์การค้า มนุษย์เงินเดือน
ต้องไปโผล่หน้าทุกงาน กลายเป็นเครื่องมือเขาไปหมด
แล้วจะทำอย่างไร ให้สามารถเอาตัวรอดในยุคประเทศไทย
ดิจิทัล นี้ได้

ผมว่า มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาฯ
กันแล้ว และปัจจุบัน ก็เป็นสภาของคนรวย ไม่ใช่สภาของ
คนจนเลย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2019 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ค2
สวัสดีครับ คุณยั้งคิด

จริงอย่างที่คุณยั้งคิดว่ามา 1000 % เลยครับ
ผมว่า กลุ่มนายทุน และกลุ่มอำนาจมืด ซ่อนตัว
อยู่เบื้องหลัง และบงการมาตลอด ไม่มีใครช่วยคนจน
ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ลืมตาอ้าปากได้
อย่างแท้จริงเลยครับ การพัฒนาต่างๆ ก็ไปช่วยส่งเสริม
พวกนายทุนเท่านั้นเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายรายได้ ไม่เคยทำกันอย่างจริงจังเลยครับ
และไม่เคยเห็นอยู่ในแผนพัฒนาฯ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำ
เลยครับ

นักวิชาการ ถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มนายทุน และกลุ่ม
อำนาจมืด ที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

และคนส่วนใหญ่กลายเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส ความร่ำรวย
ให้กลุ่มนายทุนนั่นเอง อย่างที่คุณยั้งคิดว่า

ความคิดเห็นที่ 3 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 19/03/2019 เวลา : 23.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

เห็นภาพชัดเจนว่า
คนรวยก็รวยยิ่งๆขึ้นไป

แต่นึกภาพคนจนยิ่งจนนี่แหละ
เหอๆ
คนจนภาพมันฟ้องขึ้นมาเลย
ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ
แต่ยิ่งจนลง
น่าจะไม่มีแม้หม้อจะมากรอกข้าวสารแน่ๆ
น่าจะประมาณนี้

เฮ้อ..นั่นสิยิ่งพัฒนา ยิ่งเหลื่อมล้ำ
บ้าไปแล้ว

ทั้งๆที่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์แท้ๆ
เฮ้อ..ถอนหายใจยาวๆ

บางทีเรารอคอยแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนก็ไม่ไหวนะ
เวลาพี่จีนไม่มาเที่ยว แง่งงงง
รายได้ขายเลย

หนี้นอกระบบ ขึ้นมา 18%
โอว...อันนี้แย่มาก
พวกตามทวงหนี้นี้ก็โหดเชียว

แต่ละครอบครัวเป็นหนี้เกือบครัวเรือนละสี่แสน
บระเจ้า...
เลือกพรรคที่จะมาปลดหนี้เถอะเราชาวไทย

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 19/03/2019 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ปรากฏการณ์ 'รวยกระจุก จนกระจาย' ฝังอยู่ในประเทศของเราตลอดมา คนส่วนใหญ่กลายเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส ความร่ำรวย
ให้กลุ่มนายทุนนั่นเอง

ความคิดเห็นที่ 1 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/03/2019 เวลา : 14.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

แปลกไหมครับ ทำไมไทยเรายิ่งพัฒนา ยิ่งเหลื่อมล้ำ ??

เราเริ่มต้นพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตั้งแต่ ปี 2504 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

เราอาจไปมุ่งแต่จะเพิ่มรายได้เข้าประเทศกัน แต่อาจไม่ได้ดู
ว่า รายได้ที่เข้าประเทศนั้น กระจายรายได้ไปถึงมือประชาชน
ได้ทั่วถึงหรือไม่ อาจไปตกแก่มือคนรวย เพียงไม่กี่คน ก็เป็นได้

จึงทำให้ คนรวยรวยเอา...คนจนจนลง !!

เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ จนเหลื่อมล้ำมากเป็นอันดับ 1
ของโลกเลยในปัจจุบัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตอันยาวไกล
ในการบริหารประเทศต่อเนื่องกันมา

เราอาจไปมุ่งแต่ตัวเลข GDP ให้เพิ่มขึ้นสูงๆ ตามนานาประเทศ
แต่ไทยเราไม่เหมือนประเทศอื่น พื้นฐานโครงสร้างประชากร และอื่น ๆ
ไม่เหมือนกัน

จึงถึงเวลาแล้ว ที่เราควรจะหันกลับมาตั้งหลักกันใหม่ หากปล่อยไปเช่นนี้ต่อไป
คนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะแย่ลง ไม่มีจะกิน คนรวยยิ่งรวยขึ้นๆ
เพราะคนรวยสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาได้ทัน มองหา
ลู่ทางค้าขายหากำไรให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะการเก็งกำไร
การจับเสือมือเปล่า ฯลฯ

ฉะนั้น นโยบายไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนั้น ถูกต้องแล้ว แต่จะต้องมาดูแลคนจน
อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษตลอดเวลา และจะต้องลดความเหลื่อมล้ำให้แคบเข้ามาให้ได้
และจะต้องถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของชาติเลยทีเดียว

มิฉะนั้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ อีกไม่นาน ประเทศชาติก็จะไปไม่รอด
และพากันล้มละลายในที่สุด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน