• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1300
  • จำนวนผู้ชม : 6643755
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 874 , 12:41:46 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน แม่หมี โหวตเรื่องนี้

การแยกอำนาจอธิปไตย ถือเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตย !!
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองที่มีคุณค่ามาก เล่มหนึ่ง
คือหนังสือเรื่อง "การแยกอำนาจ" เป็น หนังสือเก่าหายากเล่มเล็ก
อายุ 75 ปี ที่ศ.ดร.เดือน บุนนาค เป็นผู้เขียนและจัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อสนองพระคุณบิดามารดา  ที่ได้กรุณาส่งไปศึกษาวิชาการ
ที่ประเทศฝรั่งเศส จนสำเร็จกลับมา
 
 
โดยท่านผู้เขียนได้มอบหนังสือนี้แก่ท่านที่ให้เกียรติไปร่วมงาน
เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ
พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) และคุณหญิงประเสนชิต
ศรีพิไลย (ทรัพย์ บุนนาค) บิดาและมารดาของท่าน
(ซึ่งบิดาท่านเป็นชาวบางยี่ขันด้วยผู้หนึ่ง)
 
 
 
 
ผู้เขียนบล็อกใคร่ขออนุญาตคัดบางช่วงบางตอน
จากหนังสือ "การแยกอำนาจ" โดย นายเดือน
บุนนาค  มานำเสนอสักเล็กน้อย เพื่อให้เห็น
ความสำคัญพอสังเขป
 
 
 
 
 
การแยกอำนาจอธิปไตยเป็นหลายอำนาจ
แต่ละอำนาจ จะมีผู้ใช้ต่างกัน และระหว่างอำนาจ
ต่างๆ กัน  จะพิงมีความสัมพันธ์อย่างไรนั้น
ได้มีการพิจารณาและโต้เถียงกันมาก นับแต่
ได้เกิดการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส แต่ พ.ศ.2342
(ค.ศ.1789) เป็นต้นมา
 
 
การปฏิวัติฝรั่งเศศถือการแยกอำนาจเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ในระบอบประชาธิปไตย  ปฏิญญาสิทธิของ
มนุษย์ชน De'claration des droits de l'homme
et du citoyen  กำหนดไว้ในข้อ 16 ว่า
 
"สังคมใดไม่มีหลักประกันสิทธิโดยแท้จริง และ
ไม่มีการแยกอำนาจโดยแจ้งชัด  สังคมนั้นไม่มี
ธรรมนูญการปกครอง"  
 
การปฏิวัติในประเทศอเมริกา ก็ถือหลักอย่างเดียวกัน
และยังยึดหลักการแยกอำนาจนี้มาจนทุกวันนี้
ฯลฯ
 
 

เมื่อกล่าวถึงการแยกอำนาจ เรามักจะระฤกถึง
มองเตสกีเออ (Montesquieu) นักปรัชญาและ
นักการเมืองฝรั่งเศส ซึ่งเขียนหนังสือว่าด้วย
เจตนารมณ์ของกฏหมาย "Del'esprit lois" อัน
เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียง และได้รับความยกย่อง
ทั่วโลก  เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องการแยกอำนาจ
ไว้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้ง
 
 
 
ในหนังสือเล่มนี้ ศ.ดร.เดือน บุนนาค ท่านผู้เขียนได้กรุณา
สรุปความเอาไว้ด้วยท้ายเล่ม  ดังนี้.-
 
 
 
 
สรุปความ
 
การแจงอำนาจอธิปไตยออกเปนสามอำนาจ
และการให้ผู้ใช้อำนาจแต่ละอำนาจ
เปนบุคคลหรือคณะบุคคลต่างกันใช้
ที่เพื่อให้เสรีภาพในมนุษย์ชนมีความสมบูรณ์มั่นคง
 
แต่แม้จะได้วางหลัก จะได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แล้วก็ตาม  การแบ่งตัวของแต่ละอำนาจ  ให้มี
อิทธิพลเหนืออำนาจอื่นก็มีอยู่เสมอ
 
เปนความจริง ที่มองเตสกีเออ กล่าวว่า มุนษย์ทุก
รูปทุกนาม เมื่อมีอำนาจ ก็มักจะใช้อำนาจจนเต็มเขตต์
และบางคราวก็เกินเขตต์
 
มนุษย์ย่อมพยายามเข้าใกล้สมบูรณาญาสิทธิราชย์
เสมอ  ถึงประชาธิปไตยจะหมายถึง การปกครอง
โดยราษฎรส่วนมาก  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
พวกราษฎรส่วนมากนี้ จะมีสิทธิใช้อำนาจ สมบูรณา
ญาสิทธิราชย์ในการปกครองได้
 
 
ฉะนั้น ผู้ที่จะได้รับเลือกหรือแต่งตั้้งให้เป็นผู้ใช้
อำนาจแทนราษฎร  จึงต้องอยู่ภายในขอบเขตต์
ที่จะไม่ใช้อำนาจตามความอำเภอใจ
และต้องยึดหลักเสรีภาพของราษฎรเป็นสำคัญ
 
 
การแยกอำนาจและการมิให้อำนาจหนึ่ง มามี
อิทธิพลเหนืออีกอำนาจหนึ่ง  จึงเปนสิ่งจำเปน
เพื่อป้องกันมิให้มีการรวมอำนาจกันขึ้น  ผู้ใช้
อำนาจแต่ละอำนาจจึงมีหน้าที่ที่จะระมัดระวัง
รักษาอิสสรภาพแห่งอำนาจของตน 
 
 
แต่ทั้งนี้มิใช่จะให้มาแข่งอำนาจต่อกัน  การร่วมมือ
กันพิจารณากิจการงานเพื่อให้เปนประโยชน์แก่
ราษฎรมากที่สุด  เป็นสิ่งที่ชอบและสมควรยิ่ง และ
ถูกต้องตรงกับความประสงค์ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
 
 
นับว่า ผู้ใช้อำนาจหนึ่งๆ ได้ทำหน้าที่ของตนโดย
ถูกต้อง สมกับที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้
อำนาจนั้นๆ แล้ว
 
 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีผลสมบูรณ์
และราษฎรจะอยู่เย็นเปนสุข ก็เมื่อผู้ใช้อำนาจ
เข้าใจในขอบเขตต์แห่งอำนาจที่คนมีหน้าที่เปน
ผู้ใช้นั้นดีแล้ว
 
 
ซึ่งถึงจะไม่ใช่ของง่าย ก็เปนสิ่งที่ต้องพยายามทำ
ให้ได้เต็มตามหน้าที่  มิฉะนั้น ผู้นั้นถึงจะมีชื่อว่า
เปนผู้แทนราษฎร  รัฐบาลหรือศาล และระบอบ
การปกครองนั้น จะเรียกว่า ประชาธิปไตยก็คงมีแต่
ชื่อเท่านั้น
 
- จบ -
 
 
 
 
 
ศ.ดร.เดือน บุนนาค เคยดำรงตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ฯลฯ
 
***

รายละเอียด ประวัติของท่าน โปรดอ่านจาก...
https://th.wikipedia.org/wiki/เดือน_บุนนาค
 

และท่านได้แปลหนังสือเศรษฐศาสตร์ ของ
ดร.ซามวลสัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ มาเป็นภาษาไทย รวม 3 เล่มใหญ่
ด้วยกัน 
 
ซึ่งเล่มแรก ท่านได้นำมาสอนในวิชา "หลักเศรษฐศาสตร์"
ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี1 มธ. เพื่อปูพื้นฐาน
วิชาเศรษฐศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาศึกษา
ในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
 

และท่านเป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพรักท่าน
มากที่สุดท่านหนึ่ง ท่านใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย
(ผู้เขียนบล็อกก็เคยเป็นศิษย์ท่านด้วยผู้หนึ่ง
ที่ท่านได้สอนเมื่อปี 2504)
 
 
สำหรับประเทศไทยนั้น ได้แยกอำนาจอธิปไตย ออกเป็น
3 อำนาจ ได้แก่  อำนาจนิติบัญญัติ, อำนาจบริหาร และ
อำนาจตุลาการ 
 
 

***
อ้างอิงและภาพประกอบ :
หนังสือ "การแยกอำนาจ"
โดย ศ.ดร.เดือน บุนนาค
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง,
2487
 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
ขอขอบคุณอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/03/2020 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค3
สวัสดีครับ คุณแม่หมี

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่า

สำหรับการชุมนุมของพวกนิสิตนักศึกษา และ
ในปัจจุบันมีนักเรียนมัธยมร่วมด้วย ซึ่งไม่เคยเลย
มาก่อนในอดีต ก็คงจะต้องติดตามต่อไป
ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่

แต่เท่าที่ติดตามจากการชุมนุมมา ก็ยังไม่ปรากฏว่า
มีการแทรกแซงหรือเป็นเครื่องมิอทางการเมือง
แต่อย่างใดครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/03/2020 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค2
สวัสดีครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอบคุณครับ เห็นด้วยครับ
เป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง

ความคิดเห็นที่ 3 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 04/03/2020 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากค่ะ
ไม่สบายใจเลยที่ไปอ่านบล็อกนึง เขียนเรื่องการชุมนุมของพวกเด็กๆที่น่าจะเป็นเครื่องมือทางการเมือง แล้วใช้มือถืออ่าน แล้วความที่มือถือนี่พอโดนนิดนึงมันก็ไปแล้ว เลยกลายเป็นว่ากดโหวดให้ ถ้าลบได้ก็คงจะลบค่ะ เพราะไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 04/03/2020 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

หนังสือเก่าที่ทรงคุณค่ามาก

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/03/2020 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

การแยกอำนาจอธิปไตย ถือเป็นหลักสำคัญ
ของประชาธิปไตย

เป็นหลักสำคัญอย่างไรนั้น

ขอเชิญท่านอ่านเรื่องในเอ็นทรี่นี้ ที่ได้คัดมาจาก
หนังสือเก่าที่ทรงคุณค่ามากเล่มหนึ่ง ที่ตีพิมพ์
มาแล้วถึง 75 ปี ชื่อ "การแยกอำนาจ" ของ
ศ.ดร.เดือน บุนนาค

เชิญติดตามได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2020 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน