*/
  • น้ำปาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : i-am-surgeon@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-07-19
  • จำนวนเรื่อง : 85
  • จำนวนผู้ชม : 295320
  • จำนวนผู้โหวต : 198
  • ส่ง msg :
  • โหวต 198 คน
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2552
Posted by น้ำปาย , ผู้อ่าน : 2511 , 17:52:48 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  

ทันตแพทยสภา   กระทรวงสาธารณสุข .... ร่วมกันประกาศสิทธิผู้ป่วย

 

สิทธิ  หมายถึง  ความชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อื่น

เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนพึงได้ของบุคคลนั้น  

 

สิทธิผู้ป่วย  จึงหมายถึง  ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยจะพึงได้รับ

เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนเอง

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 

1.  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ 

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  คำอธิบาย .. ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  กล่าวว่า 

บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข

ที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ

ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วย

เท่าที่จะกระทำได้  การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย

รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

2.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ   เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ  

เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  ลัทธิการเมือง เพศ  อายุ 

และลักษณะของความเจ็บป่วย  คำอธิบาย .. ผู้ป่วยทุกคน

มีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุด

ตามฐานานุรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ   

ทั้งนี้  มิได้หมายรวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติ

ของกฎหมาย  เช่นการไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล    

การพักในห้องพิเศษต่างๆ  และบริการพิเศษอื่นๆ เป็นต้น

 

3.  ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล

อย่างเพียงพอและชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  

เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น  

คำอธิบาย .. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีหน้าที่ต้องอธิบาย

ให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการของโรค  วิธีการรักษา 

ความยินยอมของผู้ป่วยนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย

ยกเว้นเป็นการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินตามข้อ 4

 

4.  ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี  

โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

 

5.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ - สกุล และประเภท

ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

คำอธิบาย .. ในสถานพยาบาลมีผู้ประกอวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ 

หลายสาขาปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วย

ร่วมกับบุคลากรผู้ช่วยต่างๆ หลายอาชีพ  

ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดความไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจ

แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป  การกำหนดสิทธิข้อนี้ 

ทำให้ผู้ป่วยกล้าที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

และสามารถตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง 

โดยเฉพาะจากผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

 

6.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น

ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน  และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ

และสถานบริการ  คำอธิบาย .. ปัจจุบันผู้ป่วยยังมีความเกรงใจ

และไม่ตระหนักถึงสิทธินี้ทำให้เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้ง  

ขณะเดียวกันผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจำนวนมาก

ก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจเมื่อผู้ป่วยขอความเห็นจาก

ผู้ให้บริการสุขภาพผู้อื่น   หรือไม่ให้ความร่วมมือ

ในการที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ 

การกำหนดสิทธิผู้ป่วยนี้จึงมีประโยชน์ที่จะลดความขัดแย้ง 

และเป็นการรับรองสิทธิผู้ป่วยที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง 

 

7.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด  

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  คำอธิบาย .. สิทธิส่วนบุคคล

ที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนี้

ถือเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอาญามาตรา 323 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

ข้อบังคับแพทยสภา  พ.ศ. 2526 ซึ่งถือว่าสังคมได้ให้ความสำคัญ

กับสิทธิผู้ป่วยในข้อนี้มากเพราะถือว่าเป็นรากฐาน

ที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์  

 

8.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจ

เข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัย

ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  

 

9.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

คำอธิบาย .. ข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลนั้นได้ 

ทั้งนี้รวมถึงกรณีผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตน

ต่อบุคคลที่สามเช่นในกรณีมีการประกันชีวิตหรือสุขภาพ 

 

10.  บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วย

ที่เป็นเด็กอายุยัง  ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์   

ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต   ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเอง  


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อุกฤษฏ์ วันที่ : 17/08/2009 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ugrit

คุณหมอครับ ผมมีคำถาม.

สมมุติว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่ง (นาย ก.) นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง I.C.U. มานานแล้ว, 2~3 เดือน, และไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น มีแต่ ทรง กับ ทรุดลงทุกวัน.

แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคุณหมอท่านหนึ่ง มาบอกว่า ถ้ามีผู้ป่วยคนอื่น (นาย ข.) ที่ต้องการห้อง I.C.U. และผู้ป่วยคนนี้ (นาย ข.) มีโอกาสที่รักษาให้หายได้ และเมื่อต้องการเตียงในห้อง I.C.U. (ซึ่งขณะนั้นเต็มทุกเตียง) ทาง ร.พ. อาจจะจำเป็นที่ต้องย้าย ผู้ป่วยคนแรก (นาย ก.) ออกไปอยู่ห้องผู้ป่วยรวม ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า อุปกรณ์ และการรักษาในห้องผู้ป่วยรวม เทียบไม่ได้กับห้อง I.C.U. และมีโอกาสที่จะทำให้ผู้ป่วยคนแรก (นาย ก.) เสียชีวิตเร็วขึ้น.

ถามว่า.....

1). ผู้ป่วยคนแรก (นาย ก.) มีสิทธิปฏิเสธ และขออยู่ในห้อง I.C.U. ต่อ ได้ หรือ ไม่ ?
2). เมื่อผู้ป่วยคนแรก (นาย ก.) ปฏิเสธ ทาง ร.พ. มีสิทธิย้าย โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ป่วย (นาย ก.) หรือ ญาติ ได้ หรือ ไม่ ?
3). กรณีนี้ อยู่ในสิทธิข้อไหนของผู้ป่วย?ถ้ามีโอกาส

กรุณาชี้แจงด้วยครับ.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
workingwomen วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 20.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arada

ขอบคุณค่ะ หมอ

สิทธิของผู้ป่วย.....

เป็นเรื่องสำคัญของเรา คนรพ. เช่นกันค่ะ

สบายดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
rachan วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/season

อยากเห็นคลินิก และร้านยาแต่ละที่ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผุ้ป่วยเหมือนกัน ๆ ที่ แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือการเขียนชื่อยา และบอกให้ทราบว่ายาที่ได้รับไปนั้นชื่ออะไร บางแห่งบอกเฉพาะว่าให้กินรักษาอะไร ไม่ได้บอกชื่อ่ของยาไว้ที่หน้าซอง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปลาวาฬน้อย วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Windows7

เว็บ Games http://www.Jthailand.com
เว็บ เรียน Computer http://www.Jthailand.com/samina.html
เว็บ เกมGTA แลน http://www.Jthailand.com/gtalangame.html
เว็บ เกมGTA San http://www.Jthailand.com/gtasanandreas.html
เว็บ Download Games http://download-games-software.blogspot.com
เว็บ IT http://www.oknation.net/blog/Windows7
เว็บ รถยนต์ http://www.oknation.net/blog/AutoCar
เว็บ ThaiBlogOnline http://www.thaiblogonline.com/jthailand.blog
เว็บ ประกันภัย http://insurance-quote.exteen.com
เว็บ ดูทีวีออนไลน์ http://watch-live-free-tv-online.blogspot.com/

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน