• suriyasai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suriyasai1@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-08
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 76992
  • ส่ง msg :
  • โหวต 285 คน
สุริยะใส กตะศิลา
ประชาธิปไตยสร้างจากข้างล่าง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2550
Posted by suriyasai , ผู้อ่าน : 2725 , 16:41:48 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เลือกตั้ง 23 ธันวา ฤามีค่า เพียงเอา – ไม่เอาทักษิณ?

v

v

v

 

          เท่าที่ผมติดตามและวิเคราะห์แนวนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ในภาพรวมไม่แตกต่างกันมากส่วนใหญ่สะท้อนวิธีคิดและความเข้าใจต่อปัญหาไม่แตกต่างกัน จนอาจทำให้ปัญหาของประเทศไม่ถูกแก้ไขในระดับรากเหง้าหรือต้นเหตุแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหา ความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา การจัดสวัสดิการให้กับประชาชน การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

         

          นอกจากนี้ยังพบว่ากรอบนโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่ล้าหลังและไม่ตอบสนองต่อบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะการทำให้หลักการสำคัญเกิดผลในระดับปฏิบัติที่เป็นจริงและรองรับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาทิ เช่น

          1. การจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 (1) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและชาย  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน การสงเคราะห์และจัดสวิสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

          

พบว่าแนวนโยบายของหลายพรรคการเมืองยังเป็นรูปแบบประชานิยม แข่งกันลดแลกแจกแถมหรือรูปแบบการสงเคราะห์ ยังไม่พัฒนาหรือยกระดับไปถึงรูปแบบของรัฐสวัสดิการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนพึ่งพาตนเองมากกว่ารอรับความช่วยเหลือหรือพึ่งพารัฐด้านเดียว 

2. การปฏิรูประบบสุขภาพและระบบการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 (2) และ (3) ซึ่งรัฐธรรมนูญมุ่งหมายให้เกิดคุณภาพทางการรักษาการสาธารณสุข และคุณภาพทางการศึกษา ควบคู่ไปกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะได้รับบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาฟรี (12 ปี)

พรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเน้นนโยบาย รักษาฟรีและเรียนฟรี โดยยังไม่มีนโยบายหรือมาตราในการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาและการศึกแต่อย่างใด 

3.การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 (3) และ(4) ที่กำหนดให้รัฐบาลดำเนินการจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ดำเนินการเป็นอิสระ

พบว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดแสดงวิสัยทัศน์ต่อการปฏิรูปกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศทั้งระบบ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลสถิตยุติธรรมและการปรับปรุงบรรดากฎหมายที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ 

4. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 (10) และ (11) หรือห้ามมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ  หรือห้ามขายรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

         พบว่าหลายพรรคการเมืองยังไม่มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่เป็นการปฏิรูป โดยไม่ใช่การแปรรูปเหมือนในอดีต ทั้งนี้ที่ผ่านมามีข้อผูกพันระหว่างประเทศที่บีบบังคับให้รัฐบาลไทยต้องดำเนินการขายรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตาม “แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo liberal)” พรรคการเมืองต่างๆ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว 

5. การปฏิรูปที่ดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 (2)  ที่ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรมมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตรกร

         พบว่านโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ยังไม่มีแผนการปฏิรูปที่ดินหรือกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ดินทั้งระบบอย่างจริงจัง ตามรัฐธรรมนูญ 

        6. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มาตรา 87 ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง

         พบว่าหลายพรรคยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนและส่งเสเสริมบทบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย     โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ หรือเมกะโปรเจกต์ ยังเป็นไปในลักษณะของการกำหนด  โดยส่วนกลางและมองข้ามการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น         

          แค่นี้คงพอจะเห็นอนาคตการเมืองไทยกันบ้างนะครับว่า หลังเลือกตั้งปัญหาบ้านเมืองจะคลีคลายขึ้นหรือไม่          

  มิพักต้องพูดถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีลักษณะพิเศษกว่าทุกๆ ครั้ง เพราะเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลรักษาการที่มาจากคณะรัฐประหาร หรือ คมช. และยังมีความแตกแยก แบ่งขั้วแบ่งข้าง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมดำรงอยู่   

          ทำให้ประชาชนสับสน และมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าทุกๆ ครั้ง ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชาชนกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรณี ของเอกสารลับ กรณีการวางตัวไม่เป็นกลางของ คมช. ที่เกิดขึ้นรายวัน โดยประชาชนไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด  ราวกับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกฝ่าย คมช. กับเลือกฝ่ายพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้าระหว่างขั้วอำนาจเก่ากับความอำนาจใหม่  ทั้งที่ข้อเท จริงของข้อพิพาทระหว่างขั้วอำนาจได้ถูกนำขึ้นสู่การไต่สวนและพิจารณาของศาลสถิตยุติธรรมเกือบหมดแล้ว 

          ในขณะเดียวกันพรรคพลังประชาชน ก็พยายามหาเสียงโดยชูภาพของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร และความสำเร็จทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในอดีต ซึ่งเป็นการอธิบายความด้านเดียว ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกปั่นกระแสให้มีความหมายเป็นเพียงการลงประชามติ “เอา-ไม่เอาระบอบทักษิณ” เฉกเช่น การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมาที่ถูกบิดเบือนความหมายไปเป็น “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษิณ”  

 บรรยากาศเช่นนี้บดบังและตัดทอนโอกาสของประชาชนที่จะได้รับฟังและรับรู้วิสัยทัศน์และแนวนโยบายของพรรคการเมืองรวมทั้งผู้สมัคร โดยเฉพาะความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ กับการแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศ 

ท้ายที่สุดหากพรรคการเมืองต่างๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสังคมทุกภาคส่วนไม่จำแนกแยกแยะ หรือตกอยู่ในหลุมพรางของกระแสดังกล่าว จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความหมาย ไม่สามารถคลี่คลายวิกฤติการณ์ของประเทศได้อย่างแท้จริง...     

 

 

 

 

              

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
piggylin วันที่ : 13/11/2007 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชั่วคราว

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ตุ้มจิ๋ว วันที่ : 12/11/2007 เวลา : 06.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namtan
simply9

ไม่เอาทักษิณค่ะ แหม!! เพลงเข้ากันจัง

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
suriyasai วันที่ : 10/11/2007 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

เห็นด้วยกับคุณอุดมการณ์ ความเห็นที่ 48 และ 49 ครับที่บอกว่าให้พิจารณาอดีตหรือพฤติกรรมของผู้สมัครก่อนเลือก ซึ่งผมนึกถึงที่เกาหลีใต้จะมีองค์กรหนึ่งคอยบันทึกพฤติกรรมของนักการเมืองตลอดเวลา พอเทศกาลเลือกตั้งก็เปิดช้อมูลออกมาให้ประชาชนเห็นว่า ใครทำอะไรไว้บ้าง เช่น โหวตกำหมายฉบับอะไรบ้าง มีผลงานก้าวหน้าหรือล้าหลังตรงไหนอย่างไร
ถ้าบ้านเรามีแบบนั้นคงดี ที่ ครป.ผมก็ตั้งใจอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
ปากกาดำนำทาง วันที่ : 10/11/2007 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/udomgran

ไม่อยากให้ผู้สมัคร สส มองตำแหน่ง ส ส เป็นอาชีพ เพราะถ้ามองอยางนั้นและคิดอย่งนั้น เพราะถ้าใคร
มองแบบนั้น จิตสัมนึกจะเปลี่ยนไปและเป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย เพราะอะไรหรือครับ ท่านลองนึกดูซิ
ครับท่านอาชีพมีเป้าหมายอะไรเป็นเรื่องของธุระกิจเป็นเรื่องของการทำำกำไรเป็นเรืองของการขยายกิจการ
ขยายผลประโยชน์ ซึ่งแตกต่างกันไปเลยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ ของ ส ส นั้นเขามีเป้าหมายเพื่อ
อะไร ท่านคงทราบดี เพื่อเป็นตัวแทนมา เป็นหูเป็นตา คอยดูทุกข์สุขแลพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีกันดี และพร้อม
ไปทุกๆด้าน แต่ในปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้น กลับเลือกเขาเหล่านั้น มาแย่งโอกาส มาฉกฉวยโอกาสของพี่
น้องประชาชนไปเสียเอง เอาไปไหน เอาไปใหักับญาติพี่น้องและคนใกลัชิด แล้วอย่างนี้จะเลือกท่านมา
ทำไมละครับ จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องช่วยกัน นะครับ คิดให้ดีคิดให้มั่น ถ้าไม่มั่นใจถ้ามองไม่เห็นคนดี
ก็ กา ในส่วนที่ไม่เลือกใครเลยก็แล้วกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ท่านต้องดูให้ดีนะครับ แต่อย่างว่า
คนเราดูยากจริง ครับ เพราะมีอริยะบทร้อยแปดที่จะมาแสดงให้เราได้หลงกลหลงไหลครับ แต่ที่สำคัญ
ควรนำเอาอดีตมาประกอบ การตัดสินใจด้วยนะครับ การกระทำปัจจุบันและอดีตเป็นตัวบอกอนาคตนะ
จึงอยากจะเรียนให้ท่านทราบและขอให้ท่านคิดและไตร่ตรองด้วยนะครับ เลือกตั้งทุกๆครั้งนั้นหมายถึงท่านเดิมพัน ด้วยอนาคตของลูกหลานท่านและอีกทั้งเดิมพันสมบัติของชาติ
อีกด้วย นะครับ ที่เราเป็นเหมือนทุกวันนี้เราโทษใครไม่ได้เราต้องโทษตัวเองนะครับ เหตุการปัจจุบันนี้
เป็นผลของการกระทำของพวกเราเองนะครับ ท่านลองคิดดูเอานะครับสวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ปากกาดำนำทาง วันที่ : 10/11/2007 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/udomgran

ไม่อยากให้ผู้สมัคร สส มองตำแหน่ง ส ส เป็นอาชีพ เพราะถ้ามองอยางนั้นและคิดอย่งนั้น เพราะถ้าใคร
มองแบบนั้น จิตสัมนึกจะเปลี่ยนไปและเป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย เพราะอะไรหรือครับ ท่านลองนึกดูซิ
ครับท่านอาชีพมีเป้าหมายอะไรเป็นเรื่องของธุระกิจเป็นเรื่องของการทำไรเป็นเรือ่งของการ
ขยายผลประโยชน์ ซึ่งแตกต่างกันไปเลยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ ของ ส ส นั้นเขามีเป้าหมายเพื่อ
อะไร ท่านคงทราบดี เพื่อเป็นตัวแทนมา เป็นหูเป็นตา คอยดูแลพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีกันดี และพร้อม
ไปทุกๆด้าน แต่ในปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้น กลับเลือกเขาเหล่านั้น มาแย่งโอกาส มาฉกฉวยโอกาสของพี่
น้องประชาชนไปเสียเอง เอาไปไหน เอาไปใหักับญาติพี่น้องและคนใกลัชิด แล้วอย่างนี้จะเลือกท่านมา
ทำไมละครับ จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องช่วยกัน นะครับ คิดให้ดีคิดให้มั่น ถ้าไม่มั่นใจถ้ามองไม่เห็นคนดี
ก็ กา ในส่วนที่ไม่เลือกใครเลยก็แล้วกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ท่านต้องดูให้ดีนะครับ แต่อย่างว่า
คนเราดูยากจริง ครับ เพราะมีอริยะบทร้อยแปดที่จะมาแสดงให้เราได้หลงกลหลงไหลครับ แต่ที่สำคัญ
ควรนำเอาอดีตมาประกอบ การตัดสินใจด้วยนะครับ การกระทำปัจจุบันและอดีตเป็นตัวบอกอนาคตนะ
จึงอยากจะเรียนให้ท่านทราบและขอให้ท่านคิดและไตร่ตรองด้วยนะครับ เลือกตั้งทุกๆครั้งนั้นหมายถึงท่านเดิมพัน ด้วยอนาคตของลูกหลานท่านและอีกทั้งเดิมพันสมบัติของชาติ
อีกด้วย นะครับ ที่เราเป็นเหมือนทุกวันนี้เราโทษใครไม่ได้เราต้องโทษตัวเองนะครับ เหตุการปัจจุบันนี้
เป็นผลของการกระทำของพวกเราเองนะครับ ท่านลองคิดดูเอานะครับสวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
วิตามินบี วันที่ : 10/11/2007 เวลา : 00.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


คุณสุริยะใสคะ
เขียนเรื่องคุณสมัครหน่อยค่ะ
อยากอ่าน

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ดิฉันไม่เอาทักษิณแน่ ๆ ค่ะ
หวังไว้ว่าจะไม่ได้อย่างเสียอย่าง
อยากจะได้(คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่โกงกิน)อย่างเดียวแค่นั้นพอ หวังสูงเกินไปไหมนี่

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

มิว่า หลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ยังไงๆก้ต้องเลือกตั้งค่ะ

พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค

วนเวียนอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะ จนกว่า พรรคจะรู้จักเลือกคนมาทำงานระดับประเทศ และ จนกว่าประชาชนจะรู้จักเลือก
พรรค มาเป้นผู้บริหารประเทศ


สักวันหนึ่งค่ะ มีวันที่มีจุดจบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 13.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

เลือกสมัคร รักทักษิณ เพื่อแผ่นดิน (สิ้นชาติ)

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 00.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

ย่องๆ มาอ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ปากกาดำนำทาง วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/udomgran

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2550
การใช้สิทธิของท่าน เดิมพันด้วยสมบัิติของชาติ และชีวิตคนในชาติ
Posted by ปากกาดำนำทาง , ผู้อ่าน : 10 , 08:16:15 น.
พิมพ์หน้านี้


พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ กระผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้โปรดรับทราบว่า การเลือกตั้งผู้แทน ของท่านแต่ละครั้งเป็นการเดิมพัน เดิมพันด้วยสมบัติของชาติ และชีวิตของพี่น้อง
ประชาชน ที่ผ่านมาอยากให้ท่านได้คิดและลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ว่าจะ
เริ่มที่ตรงไหนก็ตาม ล้วนมีแต่การสุญเสีย ไม่ว่าก่อนเลือกตั้ง ต้องสูญเสียชีวิต ในการเเย่งชิงกันเข้ามา
หรือเลือกตั้งเสร็จถ้าได้คนดีก็ดีไปแต่ ถ้าได้คนที่กอบโกยก็จะมีคนมาต่่อต้านการต่อต้านก็เกิดการสูญ
เสียเหมือนกัน คนดีออกมาต่อต้านก็อาจจะสูญไปจากประเทศไทยได้ โดยอำนาจมือของคนที่ถูกต่อต้าน
หรืออาจจะก่อให้เกิด การประท้วงเป็นวงกว้างจนถึงระดับชาติได้ เป็นตัวอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่า พฤษภาทมิฬ หรือ สมัยอดีนายกทักษิณ ก็ตาม ท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นได้ กระผมจึงอยากให้ท่าน
ทั้งหลายพิจารณา ให้มั่นใจและแน่นอน ก่อนลง คะแนนให้กับพรรคใดก็ตาม อยากให้ดูให้ถ่องแท้ก่อน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด เพราะการผิดพลาดนั้น ไม่ใช่เพียงท่านจะเสียหาย แต่มีผลกระทบกับอีก
หลายๆคน ซึ่งอาจรวมถึงญาติพี่น้องและลูกหลานของท่านด้วยที่ท่านรักอย่างดวงใจเป็นหนักหนานั้น
ยังไม่พอ มันรวมไปถึง สมบัติของชาติ อนาคตของชาติ และความมั่นคงในชีวติของพี่น้องประชาชนคน
ในชาติ ท่านคงเห็นสิทธิของท่านกระทบเป็นวงกว้างมาก ดังนั้นจึงอยากให้ท่านจงมั่นคงและมีสติในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับ เพราะถือได้ว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญมาก จะชี้ชะตาชาติชี้ชะตาท่าน และพี่น้องท่าน อีกหลายท่านที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ อย่าลืมนะครับท่านขายสิทธิเท่ากับท่านขายชีวิต
พี่น้องคนในชาติและ คนที่ท่านรักมากที่สุดก็คือ ลูกของท่านที่จะเกิดมาหรือที่จะโตมา อย่างมีคุณภาพ และมีความมั่นคงในชีวิต เพียงเศษเงินที่เขาหยิบยื่นให้เพื่ออะไรเพื่อแรกสิทธิของ
ท่าน เพื่อแรกด้วยสมบัติของชาติ และ ชีวิต อนาคต ของคนในชาติด้วยนะครับ ผมพยามที่จะสร้าง
ให้เห็นความเป็นจริงต่างๆี ที่จะให้เห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ทำไมถึงเดิมพันด้วยสมบัติชาติและอนาคตของคนที่คุณรัก เพียงเศษเงินที่คุณได้รับมันคุ้มกันหรือไม่
จึงอยากให้ท่านเลือกคนดี ตั้งใจทำงานจริงเข้ามาดูแลอนาคตของท่านและคนที่คุณรักนะครับ
สงสัยอะไร ตรงไหน ว่าจะเลือกคนดียังไง เราจะไปถามใครได้ คราวหน้าผมจะเอาจะหาคำตอบมาให้
นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
suriyasai วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 17.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

บางทีพวกเราอาจเป็นฝ่ายผิดก็ได้ที่ไปตั้งความหวังไว้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองมากเกินไป

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption


สวัสดีครับท่าน...นานๆ แวะมาเยี่ยมครับ
คนแบบไหนนะที่...เอาทักษิณ !?!
------------------
ขออนุญาตแจ้งข่าวสำคัญ
สมรภูมิเลือกตั้ง' 50 : อย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 22 ต.ค.-22 พ.ย.
http://www.oknation.net/blog/Anti-Corruption/2007/11/07/entry-2

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
แหนบน้อยน้อย วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/senonnann
"ค น กั บ ค ว า ย"

วันนี้วิเคราะห์ได้ดีค่ะ
สมกับนั่งที่ครป.

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
มะโหนก วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

มาทักทายกันอีกรอบค่ะ...

ถึงจะเบื่อหน่ายกับนักการเมืองยังไง

แต่ก็ยังตั้งตารอที่จะลงคะแนนเสียงอยู่ค่ะ

เพราะเราต้องทำหน้าที่พลเมืองดีให้เต็มที่

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
เสรีชนคนธรรมดา วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wewon

คอการเมืองรับรูเรื่องนี้ดี ต้องผ่านประชามติเอาไม่เอาทักษิณ 23 ธันวา นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
virayuthniyomchat วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/virayuth
virayuth

23-12-2550 กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ ผมว่า สส.เก่าและเครือญาติ(ตัวแทนซากเดน 111 ทรท.)คงเข้ามาในสภาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

ความขัดแย้งของสังคมไทยยังคงมี
การแก้ปัญหาทางการเมืองยากมาก
ระบบอุปถัมย์ ประชานิยม ฯลฯ ทุกพรรคการเมืองใช้(ผมมองว่าไม่ดี)
รูปแบบการโกงกินประเทศเปลี่ยนไป
การเมืองภาคประชาชน พลเมือง ประชาสังคม ยังคงอ่อนแอซ้ำเดิม....แต่ก็ให้กำลังใจคนทำงาน

ปล. เบื่อ+เซ็ง การเมืองไทยทุกยุค ทั้งยุคเผด็จการ ยุคขายฝัน ยุคเชื่องช้า ยุคคิดใหม่ทำใหม่โกงไวกว่าเพื่อน ยุคคนดี ยุคทหาร ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ไทบ้าน วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง OKnature 

ผมคิดว่าเป้นแค่กระบวนการแค่นั้นครับที่จะทดสอบความแรงของ"ระบอบทักษิณ"
และคงเป็นการทดสอบการใช้ รธน.ใหม่ปี๕๐เท่านั้นว่าจะ"ขลัง"แค่ใหน..แล้วประเด็นหลักคือชาวเราต่างหากจะหาจังหวะเดินหน้า..ก้าวข้าม หลัง หวันที่๒๓ ธค.จะเดินต่อ..อย่างไรดีครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 14.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


-สถาปนาขบวนการภาคประชาชน

-จัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมือง

- สภาเกษตรกร

- รัฐสวัสดิการระดับชุมชน

- สถานบันตรวจสอบนักการเมืองภาคประชาชน

ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
นายตะเกียง วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitakeing

แล้วมันจะมีอะไรที่แตกต่างกว่านี้มั้ยครับ..

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
เทียนบูรพา วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 12.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/world-revolution

ผมว่า ความหวัง ครั้งสุดท้าย อยู่ที่ภาคประชาชน นะครับ ว่าจะพลันดันอำนาจประชาชน ให้ล้างอำนาจที่ไม่ดีต่างๆได้อย่างไร
ตอนนี้ ประชาชนก็เหมือนถูกบีบให้เลือก และประชาชนก็ไม่สนใจด้วย ว่า ชะตากรรมประเทศจะเป็นยังไง
แต่ผมมีความเชื่อว่า ถ้าภาคประชาชนยังสู้อยู่ ประชาชนจะตื่นตัวในอำนาจประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับพรรคทางเลือก ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยประชาชนได้มากแค่ไหน เพราะถ้ายัง สัมมนาอยู่ก็คงไปถึงไหนอ่ะครับ

( ผมว่า เราพาประชาชนเป็นล้านๆ รวมตัวกันเลยครับ แล้วพาไป ยึดอำนาจรัฐ อำนาจระบอบทักษิณให้หมดแล้ว เปลี่ยนแปลงประเทศใหม่ สร้างโครงสร้างใหม่ ล้างระบอบนักการเมืองแบบเก่าๆให้หมด คงจะมันส์น่านะ 55555555555+ คิดเล่นๆนะครับ )

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
suriyasai วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

ผมยังหวังอยู่ลึกๆ ครับว่า หลังปิดรับสมัคร สส.
ทุกพรรคและผู้สมัครได้เบอร์แล้ว การประชันขันแข่งทางนโยบายน่าจะคึกคักเข้มข้นขึ้นกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
คนสยาม วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oksaim

นี่แหละครับการเมืองไทยนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองของคุณสุริยะใส

พอบอกว่ามุมมอง หลายคนก็บอกว่าผมก็มีมุมมอง
ผมอยากให้คุณสุริยะในแนะนำ นำเสนอ ลงมือทำ
แบบใหนก็ได้ครับ

จัดรายการผ่าน TV จะช่องใดก็ได้ natoin =ช่อง37911 astv titv nation อะไรก็ได้ แล้วคุยเรื่องการเมืองกัน ออกอากาศแบบละคอนเลย กำหนดวันออกอากาศให้ชัดเจน
ใช้เวลาสัก 2 ชั่วโมงต่อครั้งทุกวัน เวลากลางคืนก็ได้
ชำแหละเป็นเรื่องๆ
เป็นรายการเสรีตีแผ่ความจริง ความดี ความชั่ว
กำกับคนชั่ว ชื่นชมคนดี
ชี้นำความความถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ
ทุกอย่างต้องทำได้และเราให้การสนับสนุน
อย่างไรไปคุยกันบ้างนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆบอกกัน
ผมไม่เก่งด้านการเมืองแต่ติดตามพอสมควรครับ
ขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
kunbig95 วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunbig99


คุณสุริยะใสวิเคราะห์ได้ชัดเจนครับ ผมเห็นด้วยหรือไม่ขอให้อยู่ในใจก่อน เพราะที่นี่เพื่อนblogทุกคนมีอิสระในการคิดครับ
ดั่งที่มีเพื่อนBlog แสดงความคิดเห็นก่อนหน้าผม มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นี่คือประชาธิปไตย
ผมมีเพื่อบ้านชื่อ www.oknation.net/blog/tumturakij
ให้แง่คิดไว้ดีเชียว

เราต้องเป็นตัวของตัวเองและพูดกันให้มากว่าเราจะเอาอย่างไรวิเคราะห์คนอื่นไปก็เท่านั้น ผมอยากให้คุณสุริยใส
จัดรายการใน ASTV1 หรือที่ Nation ก็ได้ และช่วยกันพูดว่าเราจะเอาอย่างไร12345ฯ แล้วร่วมมือกันทำ ถ้าคุยหรือวิจารณ์เรื่องของคนอื่น คนอื่นจะแย่งพื้นที่การรับรู้หมดครับ และจะมีแต่การวิจรณ์ความคิดซึ่งกันและกัน เกิดความขัดแย้งในความคิด เพราะทุกคนคิดแบบจิ๊กซอ ไม่ได้คิดแบบวงกลมครับ(เข้าตำราไม่รู้ไม่ผิก)
จากนั้นช่วยกันขยายผลทันทีครับ
คุณสุริยะใส ช่วยแสดงความคิดเห็นที่ผมเสนอให้วันพระเป็นวันหยุดราชการที่บ้านผมหน่อยครับครับ
ขอบพระคุณครับที่นำความคิดมาแบ่งปันกัน

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Bobby วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipradio

พี่ chai...เช้านี้ ผมเห็นแล้วครับ ว่าขึ้นหน้าปกที่ "คุณก็รู้ว่าใคร"
'
พี่ 4teen...พูดถูกครับ อาจารย์ของผมคิดเรื่องดีๆ เยอะแยะ แต่ไม่เคยทำเอง เพราะคงกลัวความผิดพลาด และกลัวคนอื่นวิจารณ์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำของตน
อย่างไรก็ตาม ช่วยกันคิด ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย อย่างน้อยเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่ได้นั่งเป่าสาก
'
พี่สุริยะใส...ก็เห็นด้วยที่พยายามคิด ประเทศจะมั่นคงได้ต้องมีรากฐานที่ดี สร้างตึกสูงๆ ต้องตอกเสาเข็มก่อน
แม้นโยบายจะดี ใช่ว่าจะเห็นผลลัพธ์ชั่วข้ามคืน ในความเป็นจริงมันต้องใช้เวลาครับ ไม่มีใครเป็นอัจฉริยะได้ภายใน 7 วัน
'
การจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศมองไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีความเป็นเอกภาพนั้นเป็นโจทย์ยาก เพราะแต่ละภาคส่วนล้วนมีความแตกต่างอยู่ในตัว จึงจำเป็นต้องใช้เวลา
'
มีนักการเมืองของรัสเซียคนหนึ่งพยายามที่จะบอกคนของเขาว่า เขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศทุกอย่าง สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาเขาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
'
ส่วนเรื่อง การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 ถ้าจะแก้แบบไม่แปรรูปนั้น รัฐถือหุ้น 100% แต่ควรบริหารจัดการให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันต้องหาวิธี เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่กระทบต่อการดำรงชีพ รัฐต้องมีกำไรบ้างเพื่อจะได้นำเงินมาปรับปรุงคุณภาพในการบริการ หากรัฐขาดทุนก็ต้องไปกู้เงินมาชดเชยอยู่ตลอดเวลา
'
ซึ่งมีผลต่อเงินดุลในคลัง ถ้าเงินในคลังติดลบมากๆ ไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นต้องไปกู้กับกองทุนไอเอ็มเอฟ หรือกู้กับญี่ปุ่น จีน อเมริกา ขึ้นชื่อว่ากู้มันไม่ดีหรอก เพราะเราต้องทำตามเงื่อนไขของเขา
'
ซึ่งอาจจะถูกโจมตีอีกว่า "ขายชาติ" ดังนั้น บอร์ดบริหารก็เลยมาคิดกันว่า ไหนๆ เวลาขาดทุน จะกู้อยู่แล้ว ก็เอาเข้าตลาดหุ้นซะ จะได้ไม่มีภาระเรื่องเงินกู้ ถือไว้เอง 60 อีกที่เหลือให้เอกชนถือ
'
ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง ขณะเดียวกันจำเป็นต้องบริหารองค์กรให้มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่หากเข้าตลาดไปแล้ว ยังขาดทุนรัฐอาจจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื่อระดมทุนอีกรอบ
'
จุดนี้เองที่จะทำให้องค์กรรัฐตกไปอยู่ในมือเอกชน เข้าตำราที่เขาว่า "ขายชาติ" อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแปรรูปหรือไม่แปรรูป ถ้ารัฐไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ในระยะยาวนั้นล่มจมสถานเดียว
'
ญี่ปุ่นแปรรูปเกือบทุกอย่าง อาจจะติดขัดบ้าง แต่ประชาชนมีรายได้พอที่จะเข้าถึงการบริการ องค์กรมีกำไร ผู้ถือหุ้นแฮปปี้ win win ทั้ง 3 ฝ่าย
'
จีนแปรรูปเกือบทุกอย่าง ไม่มีติดขัด (เพราะเป็นเผด็จการ) องค์กรขาดทุน รัฐกลัวว่าจะตกไปอยู่ในมือเอกชน จึงดึงคืนกลับมาอยู่ในความดูแลรัฐเช่นเดิม ราวๆ 90 แห่ง
ส่วนกิจการที่มีกำไร และไม่กระทบกับประชาชนก็ปล่อยต่อไป
'
พี่ ruarob....ตอนนี้บ้านเราอยู่ในภาวะสงครามระหว่างชนชั้นปกครอง เราเองเป็นเพียงเบี้ยในกระดาน ที่เขาจะหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือ หรือตัวประกัน ผมเคยอ่านประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ถึง 19 พบว่าพวกที่รังแกประชาชนก็คือชนชั้นปกครอง ///

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
เมอร์ซีไซด์สีแดง วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LIVRED


เพระนโยบายแต่ละพรรค ก็ประชานิยมทั้งนั้น
การเลือกตั้งหนนี้ก็เลยกลายเป็น เอา ไม่เอา ทักษิณ อยู่ดี
ผมเองคิดว่าประชาชนเองก็คงไม่สนใจนโยบายของแต่ละพรรคอยู่แล้ว
เพราะไม่มพรรคไหน ไม่ใช้ประชานิยมเลย แม้แต่ ปชป.
แต่บางคนอยากเลือก พลังประชาชน เพราะไม่ชอบ คมช. ด้วยบางส่วน

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
นายหมอดี(แท้) วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NARKA

คมช.สั่งได้
สสร.ร่าง รธน.เพื่อ"บีบ"พรรคและนักการเมือง
การ"บีบ"นี้คือการวางกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ขึ้นมา
พรรคการเมืองก็ไม่สามารถสร้างนโยบายใหม่ๆได้
แล้วยังมาบีบในแผนฯ10 สศช.อีก แค่นี้พรรคและนักการเมือง"ก็เดินในกรอบที่ขีดเส้นไว้แล้ว"โดย คมช.
จึงไม่ต้องสงสัยว่า ถ้าเลือกทักษิณฯ (พปช)คือการออกนอกกรอบ คมช.
ครป.น่าจะหยิบประเด็น"กรอบ คมช."มาอธิบายให้ประชาชนฟังจะได้ตาสว่างว่า ทหารเป็นจ๊อกกี้ขี่ม้าการเมืองเขา(คมช.)ทำกันอย่างไร
ถ้าเลือก คมช.(ปชป) คือเดินตาม กรอบ คมช.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
คุณนายหวี วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hello

เป็นคนไทยหากไม่ซื่อตรงต่อชาติที่ให้ที่คุ้มกะลาหัว ก็สมควรไปอยู่ที่อื่น ต่อให้เก่งแสนเก่งแค่ไหนถ้าลงสะกดคำว่า..ซื่อตรง..ไม่เป็น อย่าเกิดมาเป็นคนไทยเลย

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สหาย วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 03.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sattawat

วันนี้ก็ใกล้เลือกตั้งแต่ละพรรคเอาแต่หาคนเด่นดังมาอยู่พรรคสร้างกระแส พูดตามตรงนโยบายแต่ละพรรคดูจะเป็นเรื่องรองไปเลย เอาแต่แข่งกันเปิดตัวผู้สมัคร

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 02.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..


::::แต่ก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่และนักการเมืองออกมาป่าวประกาศเรื่อง เอาหรือไม่เอา ระบอบเก่า ระบอบใหม่ กันอยู่มิใช่หรือ แล้วในเมื่อตั้งธงให้ประชาชนอย่างนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การเลือกตั้งครั้งนี้ ก็คงต้องมีนโยบายดังที่ท่านโพสต์หัวไว้นั่นแหละครับ:::::

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
วิตามินบี วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 00.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ณ วินาทีนี้
บีไม่เชื่อแล้วว่า
การแก้ปัญหาของชาติเรา
อยู่ที่พวกนักการเมืองอย่างเดียว
บีกำลังเบื่อหน่ายระบบทุกภาคส่วนของประเทศ
โดยเฉพาะระบบราชการ
และเบื่อหน่ายนักธุรกิจเห็นแก่ได้

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
หัสดีลิงค์ วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hatsadeling

23 ธันวา...ชาวประชาตัดสิน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Visaninee วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lawyee


ต้องคอยติดตามเส้นทางการเมืองอย่างใกล้ชิดนะ..เพราะว่าตราบใดผู้บริหารหรือศาลยังไม่ยึดทรัพย์สินของระบอบทักษิณที่โกงชาติมานะ...ยังวุ่นวายอยู่แล้วการเมืองไทยจะสงบสุขได้อย่างไร?...ล่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เมธา วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

เหนื่อยสังคม-การเมืองไทย ว่าจะไปพักร้อนพักหนาวสัก 1 ปี

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

เออ พิมพ์ผิด 2 ที่ อีกแล้วเรา ฮ่าๆๆ
อายๆๆ ก้ากก ไมได้อ่านทวน ขออภัย

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

ผมเป็นห่วงบางความคิดเห็นก่อนหน้าผม
ซึ่งระบุชื่อพรรคและให้ความเห็นเชิง...ทำให้เสียหายรุนแรง

ผิด กม.ลูกประกอบการเลือกตั้ง นะครับ***
โปรดศึกษาให้ดีด้วยในการจะ การวิจารณ์ วิเคราะห์อะไร
ตั้งแต่ 25 ตค.เป็นต้นมา

ด้วยความหวังดี ต่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
............................................................

ขอออกความเห็นในประเด็นหัวข้อที่คุณ สุริยะใสเขียน
ผมถือว่ามีประโยชน์มากนะ ที่"วิพากย์" แนวนโยบาย โดยอิงหลักการของ รธน.ปี 50 ทั้ง 6 ข้อ

และถ้าพรรคการเมืองใด มาอ่าน แล้วนำไปตอบคำถามปีชาชนได้
ในการแสดงวิสัยทรรศน์ ที่จะได้ออกทีวีกันทึกพรรค ไม่ช้านี้

เหมือนชี้ทางสว่าง ให้เลยนะครับ

ขอบอก...!!
แตต่ปัญหาคือ พูดได้ นะ ...ทำได้หรือเปล่านะสิ !!!


ความคิดเห็นที่ 16 (0)
kibagnkok วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

วันนี้การเมืองไทยจะคล้ายๆๆกับละครน้ำเน่าช่อง 7
นักการเมืองสับคู่นอนกันพัลวัน ขายตัวเข้าพรรคโน้น
พรรคนี้ สุดท้ายก็เข้าอีหลอบเดิม วนเวียนไปมา
ไม่ต่างจากละครน้ำเน่าช่อง 7 เลยจริ๊งจริง....
อีชมพู่กอดอีเหลี่ยม เพื่อประชดหล่อเนีีี๊ยบและพระเอก
มีดโกนอาบน้ำผึ้ง

ประชาชนก็นั่งดูการเมือง เหมือนกับนั่งดูมโหรสพการเมือง
เฮฮา ดูเดือดกันไปตามตัวละคร แต่สุดท้าย
ประเทศล่มจม.....

ขอลุ้นกันอีกรอบแล้วกันนะครับ กับเลือกตั้งงวดนี้

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
หัวผักกาด วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bowwy

เฮ้อ เบื่อๆ การเมืองไทย ไม่รู้จะเลือกใคร เมื่อก่อนจะเลือกคนที่เลวน้อยที่สุด แต่ตอนนี้หายากเหลือเกินเนอะ พี่ชาย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศักดิ์ศิริ วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saksiri2498
โอ...ค่ำคืนครั้งนั้น พระพุทธองค์...ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

ถึงเวลาตั้งพรรคเองแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
goolnw วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 22.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/goolnw
Goolnw ชอบสมัคร รักทักษิณ

ผมขอไม่อ่าน ปวดตากับเนื้อหาแย่ๆ ใช่ครับมานอยู่ที่ว่าเอา-ไม่เอาทักษิณ ก็ตลอด 1ปีกว่าที่ปฎิวัติมา ทางคณะปฎิวัติไม่เคยถามประชาชนเลยว่า เขายอมรับทักษิณไหม การลงประชามติอะไรก็บอก เป้ยๆว่า ไม่ผ่านไม่มีเลือกตั้ง แต่คราวนี้ผมไม่เลือก ปชป.แน่ๆครับ
เพราะเคยเลือกแล้วจำความได้เป็นยังงี้
http://www.oknation.net/blog/goolnw/2007/11/02/entry-1 คลิกลิ้งเลยเพื่ออ่าน

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
jvn10 วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jvn10

เอาทักษิณครับ

เพราะคราวที่แล้ว พวกคุณเล่นสกปรก

มิน่า

พรรคประชาธิปปัตยิ์

ถึงได้ชื่อว่าเป็นแมลงสาบ

เพราะสกปรกนี่เอง

ยี้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
มะโหนก วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ มะโหนกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการวัดคะแนนความนิยมของกลุ่มอำนาจเก่าว่าประชาชนยังให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน... แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่า การเมืองช่วงนี้มันค่อนข้างแย่จริงๆ ทุกอย่างดูวุ่นวาย ประชาชนสับสนกับการจับกลุ่ม รวมขั้ว ของบรรดานักการเมืองทั้งหลาย การกลับไปกลับมา ไม่มีความแน่นอน สรุปสุดท้ายก็อ้างว่า "นี่แหล่ะคือการเมือง" อย่าว่าแต่การชูนโยบายของแต่ละพรรคเลยค่ะ ว่าพรรคไหนมีจุดเด่นของนโยบายอย่างไร แค่จะจำว่าใครอยู่พรรคไหน กลุ่มใด ยังแทบจะแย่แล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันสร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชน จนอาจจะทำให้เกิดการมองข้าม และละเลยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้นะคะ...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ราษีไศล วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 20.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

หวัดดีครับคุณ สุริยะใสย์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
jintavaree วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 19.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree

การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง การกลับมาอีกครั้งของบทบาทการเมืองที่เป็นของนักการเมือง วิธีคิดเดิมๆ มุมมองที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปมากกว่าเก่า การสับเปลี่ยนขั้วการเมือง รวมพรรคนั้นกับพรรคนี้......
การเมืองภาคประชาชนก็ถูกช่วงชิงวาทะกรรมไปอยู่ภายใต้การรณรงค์หาเสียง ของฝ่ายการเมือง
สิ่งที่น่าท้าทายก่อนและหลังเลือกต้งน่าจะอยู่ที่ทำอย่างไรให้กระบวนการเคลือนไหวทางสังคม ภาคประชาชน องค์กรชาวบ้านที่ประสบปัญหา มีแนวทางการต่อสู้เพื่อเข้าถึงสิทธิ การผลักดันในมิติสิทธิชุมชน การกระจายอำนาจ ต่างๆ ได้มีพื้นที่การติดตาม ผลักดัน ตรวจสอบ อำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลัง

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
..ปาปารัสโซ่.. วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paparusso
...ปาปารัสโซ่.. (เว้นวรรค)

มีหลายคนบอกผ่านรายการ"ทีวี - วิทยุ"
ว่าคน"อีสานโง่"ที่ยังรัก"ทักษิณ"

โง่ที่เป็นภาคที่ซื้อเสียงมากที่สุด
และโง่ที่ยังไม่มีนายกฯที่มาจากภาคอีสานจริง

ในฐานะที่เป็นลูกข้าวเหนียว แต่ไม่เลือกใช่ไทยรักไทย(เดิม)

ต้องบอกว่าจริงใจครับ..ว่าชาวบ้านโง่ ที่รับเงิน
แต่คอยดูเถอะครับว่า เวลาเลือกเขาจะ"โง่"ไหม

เขาโง่ที่จะเลือก"โดด"
"โดด"ในที่นี้หมายถึง หากในเขตใดสามารถลงคะแนนได้มากกว่า 2 คน

เขาจะ"โดด"เลือกทรท.เพียงพรรคเดียว

นั่นความจริงที่รัฐพยายามไม่รับรู้..

โง่แบบเก่านะหมดสมัยแล้ว
แต่โง่แบบฉลาดเลือกที่แหละคนอีสานสมัยนี้..

อย่าลืมว่า ..สายเลือกคอมฯบนเทือกเขาภูพานฯพาดผ่านตั้งแต่สกลฯ อุดรฯ หนองบัว ถิ่นฐานไม่เคยกลัวทหารนะครับ

ฉะนั้นหากคุณจะเจาะใจคุณอีสานคุณต้องเก่งกว่า"ทักษิณ"
สร้างรูปธรรมให้เขาเห็น..

ไม่มีนโยบายที่จับต้องไมได้..อย่างที่เป้นอยู่นี้..!!

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
suriyasai วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

ที่วิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้หมายความว่า อยากให้หมดหวังนะครับ มันอาจเป็นความจริงทางการเมืองที่เราต้องเผชิญ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปจัดการมันได้อย่างไร
อย่างน้อยๆ การเมืองนอกสภาหรือการเมืองภาคประชาชนก็ต้องเข้ามามีบทบาททั้งช่วงเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง โดยเพาะการเฝ้าติดตามรัฐบาลใหม่
อย่าลืมสิครับ หลายๆ ครั้งเราพบว่าการเมืองนอกสภาหรือการเมืองภาคประชาชนต่างหากเป็นตัวกำหนดโจทย์และตอบโจทย์ปัญหาประเทศ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
mr.koe วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nammon
*ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง นั ก ถ่ า ย ภ า พ ส มั ค ร เ ล่ น บ้ า น น อ ก ! ! !

ผมปลงแล้วครับ...อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด....ถือเป็นเวรกรรม แล้วครับ...T_T

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

ก็แท้จริงแล้ว ที่ปฏิวัติมาก็ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ครับ นอกจากหยุดทักษิณ แล้วพรรคอื่น ๆ ทำไมถึงหวังต่อไปว่าเขาหยุดทักษิณเพื่อจะให้ตัวได้อำนาจ ไม่ใช่หรอกครับ

ทหารเขามี agenda ของเขาในการปฏิวัติ มื่อได้อำนาจแล้วแต่ยะงไม่สะเด็ดน้ำ เขาก็ต้องรบต่อ ไทยรักไทยเสียอำนาจชาตินี้ก็อยู่ร่วมกับฝ่ายยึดอำนาจไม่ได้ ก็ต้องสู้กันต่อ นี่คือสภาพความจริง

ส่วนกลุ่มก๊วนผู้ต่อรองทางการเมืองอื่น ที่หวังเอี่ยวได้ประโยชน์นั้นหากจะได้ก็แค่ by product อย่าไปฝันเรื่องจะได้หยิบชิ้นปลามันอะไรจริงจังเลยครับ

สำหรับประชาชนอยากได้อะไรก็ไปหวังเอสเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วกัน วันนี้ตัดสินใจแค่จะให้ คมช.หรือ พปช. ขีดเส้นชีวิตให้เดินไปอีกสักระยะหนึ่งเป็นพอ จะไปหวังเรื่องอื่นนั้น เขาก็จะวนกลับมาที่"คล้อยตาม คมช." หรือไม่ก็ "อ่อนข้อให้ทักษิณ" อยู่ดีนั่นเองครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
sixty วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 17.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/4teen
อย่านำความขาดแคลนมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน

หลายๆคนอยากให้มีการแก้ปัญหาแบบขนาน หมายถึงทุกปัญหามีการแก้ไขไปพร้อมๆกัน

คิดน่ะคิดได้..แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็จำเป็นต้องมาลำดับปัญหาเพื่อดำเนินการอยู่ดี เพราะปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้อที่จะให้แก้ปัญหาครั้งเดียวเสร็จ

วิธีคิดนั้นหลายๆคนก็มีแนวคิดที่ดี แต่เพราะคิดอยู่ภายนอกกลุ่ม ไม่ได้คิดภายในกลุ่มก็คงได้แต่คิดเพราะผู้ปฏิบัติเขาก็มีคนคิดอยู่แล้ว

มันจึงเป็นปัญหาโลกแตกของนักวิชาการทั้งหลายที่นั่งคิดหาวิธี แต่ที่สุดแล้วพอคิดได้ก็ไม่มีทางทำให้ความคิดเป็นจริง...น้อยคนเหลือเกินที่จะได้รับการยอมรับนำความคิดเห็นนั้นไปแปรผลเพื่อปฏิบัติ

จึงขอบอกว่าถ้าคิดจะทำก็คงต้องโดดเข้าร่วมสังฆกรรมกับกลุ่มก้อนที่มีความคิดแนวเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการนำความคิดของตัวไปทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ..ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ดูทีแล้ว ก็คงจะเป็นเช่นนั้นล่ะค่ะ
เอา - ไม่เอาทักษิณ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ไม่น่าเชื่อว่า"ผู้มีอำนาจ" ...มาขีดเส้นให้เมืองไทยเป็นแบบนั้น
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์บางฉบับ ก็นำภาพ"ใครบางคน"..ขึ้นปกเพื่อป้องกันคนลืม...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Vilasinee วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/niti

การจะเลือกตั้งในวันที่23 ธคนี้ควรเลือกด้วยความยุติธรรมไม่ซื้อเสียงขายสิทธิให้กับนักการเมืองน้ำเน่าที่โกงชาติต้องยึดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยนะคะ..ก่อนที่ประเทศไทยจะถูกระบอบอำนาจเก่ายึดด้วย...ใช้วิจารณาญให้รอบครอบด้วยนะจ๊ะบอกให้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]