*/
 • tankhun
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : tankhun_mae@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2011-06-01
 • จำนวนเรื่อง : 4
 • จำนวนผู้ชม : 3334
 • จำนวนผู้โหวต : 0
 • ส่ง msg :
 • โหวต 0 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
Posted by tankhun , ผู้อ่าน : 214 , 06:04:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

ชื่อผลงาน    : การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง

ผู้รายงาน    : นายอำนาจ  พูลสวัสดิ์

                   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ปีการศึกษา  : 2560

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)พัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการวาดภาพระบายสี  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน  21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เรื่องการวาดภาพระบายสีจำนวน 5 ชุด 2) แผนจัดการเรียนรู้  จำนวน 10  แผน  รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสี วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที      (t-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS  

           ผลการศึกษาพบว่า

 1. แบบฝึกทักษะ เรื่องการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.81/81.59  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการวาดภาพระบายสี  อยู่ในระดับมาก


เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น