• พี่ป๋อง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : teetatfarm@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-09-12
  • จำนวนเรื่อง : 93
  • จำนวนผู้ชม : 1151433
  • จำนวนผู้โหวต : 310
  • ส่ง msg :
  • โหวต 310 คน
ออกอากาศ ช่อง 7 รายการ เส้นทางเศรษฐี เรื่อง การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

ธีธัชฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์จากประเทศอเมริกาและอาฟริกาใต้ วัสถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินคุณภาพสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารของพืชทุกชนิด ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 12

View All
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554
Posted by พี่ป๋อง , ผู้อ่าน : 27400 , 19:56:19 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คนเลือกตั้ง ส.ส. กลไกสำคัญสู่วิถีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำว่า ประชาธิปไตยแปลว่า ประชาชนเป็นใหญ่คือการที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยหรือมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ประชาชนทั้ง 64 ล้านคน จะเข้าไปปกครองบริหารประเทศทั้งหมดด้วยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมอบ อำนาจอธิปไตยให้แก่ตัวแทนที่ตนเลือกเพื่อให้ไปทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและ ด้านการบริหารแทนประชาชน ดังนั้นจึงมีการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ทำหน้าที่แทนประชาชน


การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนบางกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ย่อมหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้ตัดสินใจเลือกแล้วและได้แสดงเจตนารมณ์ อย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใด เข้าไปแก้ไขปัญหาและระงับความขัดแย้งต่างๆ ให้หมดไปจากประเทศไทย


ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใคร พรรคการเมืองใด หรือแม้แต่การตัดสินใจไม่เลือกใครหรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างมีเหตุผล โดยเลือก
คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เข้าไปบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกคน


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 มาตรา 20 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 มาตรา 21 ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ประจำแต่ละเขต เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการ เลือกตั้งแต่งตั้งพิจารณาเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่ เหตุอัน สมควร ให้รีบแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบไม่น้อย กว่าสามวันก่อนวัน เลือกตั้ง ระเบียบการพิจารณาการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะ กรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดรายละเอียดของเหตุที่ทำให้ ผู้มีสิทธิเลือก ตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ด้วย ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือก ตั้งจะทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุดังกล่าวและมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อ บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทนหรือจัดส่งหนังสือ ชื้แจงเหตุ นั้นทางไปรษณีย์ก็ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปิดประกาศรายชื่อบุคคลที่จะ รับแจ้งเหตุ สถานที่ที่จะรับแจ้งเหตุและวิธีการแจ้งเหตุไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ อำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร
 มาตรา 22 เมื่อครบกำหนดสามสิบวันหลังจากวันเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุตาม มาตรา 21 หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่ เหตุอัน สมควร เพื่อให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแจ้งเหตุที่ไม่อาจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ และให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการ การเลือก ตั้งแต่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุด ของการแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเหตุทราบ โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้นำ มาตรา 21 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา 23 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ มิได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม มาตรา 21 หรือ มาตรา 22 หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้นั้นเป็นบุคคล ซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ตาม มาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ดังต่อไปนี้
 (1) สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 (2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 (3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 (4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 (5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตาม กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 (6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 (7) สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตาม กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
 (8) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มี

กำหนดเวลาทั้งแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง

 *หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉ.2) พ.ศ.2542 (รก. เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก วันที่ 17 พ.ย.42)

 

ขอขอบคุณ

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

http://www.ect.go.th/newweb/th/home/index.php

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

 www.thailandpost.co.th


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22
Cat@ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

(0)
ลุ้น ลุ้น

..............
..............................
เชิญนะค่ะ
แม่แคท มาเรือง ใหม่
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554
มาทำอาหารเยอรมันกันค่ะ เมนูLabskausสูตรโบราณแท้ ดูคนทำสิ โอม่าอาร์เลอร์
Posted by Cat@
ความคิดเห็นที่ 21
Cat@ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

(0)
ลุ้น ลุ้น

..............
..............................
เชิญนะค่ะ
แม่แคท มาเรือง ใหม่
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554
มาทำอาหารเยอรมันกันค่ะ เมนูLabskausสูตรโบราณแท้ ดูคนทำสิ โอม่าอาร์เลอร์
Posted by Cat@
ความคิดเห็นที่ 20
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

(0)
ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19
ซันญ่า วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 19.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
เป็นพลเมืองดี เป็นคนไทย
เป็นราษฎร์ไทย ภูมิใจที่เป็นคนไทย
ไม่ขายเสียง...
ค่ะ
.
.
ความคิดเห็นที่ 18
MT-PONG วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหา

(0)
สวัสดีค่ะพี่ป๋อง คิดถึงเสมอเด้อค่ะ

ร่วมรณรงค์ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 17
ชายดา วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yimsu

(0)
สวัสดีตอนค่ำครับ
ผมไม่ขายเสียง และขอร่วมรณรงค์การเลือกตั้งที่ใสสะอาดครับ
ความคิดเห็นที่ 16
วิตามินบี วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 16.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

(0)

คนไม่ขายเสียง
ก็ไม่เคยยอมขาย
แต่คนที่ชอบขาย
ก็ขายมันเรื่อยไปค่ะ
แก้ยากจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 15
คนช่างเล่า วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 16.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

(0)
วันที่ 1 มิถุนายน 54 ไปรษณีย์เปิดศูนย์ประสานงาน
ที่สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่
ศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 54 ส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปนอกราชอาณาจักร
อย่าลืม ก่อนเลือกตั้ง 15 วัน ช่วง บุรุษไปรษณีย์ นำจ่าย ส.ส. 11
ไปส่งที่บ้าน
ส.ส.11คือเอกสารสำคัญแจ้งให้ท่านทราบ ว่าบ้านท่าน มีชื่อคนมี
สิทธิเลือกตั้งกี่คน ตั้งอยู่หน่วยไหน มีชื่อผีเข้ามาหรือไม่
มีชื่อผู้มีสิทธิครบถ้วนหรือไม่
ถ้าไม่มีรีบๆดำเนินการ ขอเพิ่ม/ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ความคิดเห็นที่ 14
คนช่างเล่า วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 16.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

(0)
แผรปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ พ.ศ.2554
วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.54 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ความคิดเห็นที่ 13
Canไทเมือง วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

(0)
กำลังคิดว่าจะไปออกเสียงล่วงหน้าดีมะ...แต่ยังไงก็ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดอยู่ดี
ความคิดเห็นที่ 12
มะอึก วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 15.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

(0)
สวัสดีครับพี่ป๋อง
แต่คนที่นอนแบมือรอตังส์อยู่ก็เยอะนะครับ
.
.
ความคิดเห็นที่ 11
พี่ป๋อง วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        

(0)
สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนทำเอนทรี่นี้ ก็ขบคิดอยู่หลายตลบ

ว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่ ในการมานำเสนอเรื่องการเลือกตั้ง

เท่าที่อ่านหลายๆ เอนทรี่ กระแสการเลือกตั้ง54 มาแรงมาก

การนำเสนอเรื่องของการเมือง เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากมาย

ก็หวังว่าเอนทรี่นี้ คงจะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย
ความคิดเห็นที่ 10
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

(0)
เลือกคนดีเข้าสภานะคะทุกท่าน
ความคิดเห็นที่ 9
เคียงดิน วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 14.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

(0)
ร่วมสนับสนุนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8
soonthorn วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 13.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soonthorn-filmkayab
    Life+Bright  ชีวิต...งดงามเสมอ  

(0)
หวัดดี ครับ
ยกเว้น นักร้อง ต้องขายเสียงร้องเพลง
ความคิดเห็นที่ 7
ส.บุญยืน วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

(0)
เรื่องดีครับ
ชอบ
ชื่นชม
สนับสนุนครับ
ความคิดเห็นที่ 6
BlueHill วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

(0)
ใช่ครับ คนดีไม่ขายเสียง
ร่วมสนับสนุนครับ
ความคิดเห็นที่ 5
Patui วันที่ : 25/05/2011 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat

(0)
ไม่รู้จัก..ทำไมจะมองออกว่าเขาเป็นคนดี...
สงสัยต้องใช้ความสามารถส่วนตัวซะแล้ว.
ท้อแต่ว่า...ใช้แต่ละครั้งพลังหมดไปเยอะ...
ความคิดเห็นที่ 4
ฅนสยาม วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

(0)
ไปแน่ๆครับ..พี่น้องงงง...
ความคิดเห็นที่ 3
พี่ป๋อง วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        

(0)
ถูกต้องแล้วครับ... เราต้องใช้สิทธิเลือกตั้งของเรา เราเลือก “คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” ให้เข้าไปบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกคน
ความคิดเห็นที่ 2
พิชช่า วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lovelearnlife

(0)
ต้องไปใช้สิทธิ์ของเราค่ะ 3 กค. 2554
ความคิดเห็นที่ 1
ลุงตุ่ย วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

(0)
ครับพี่ป๋อง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน