• ไทบ้าน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : mmnkcn@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-08-05
 • จำนวนเรื่อง : 332
 • จำนวนผู้ชม : 618606
 • ส่ง msg :
 • โหวต 414 คน
เสี่ยวไทบ้าน
//เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน//
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2553
Posted by ไทบ้าน , ผู้อ่าน : 2028 , 00:51:58 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอันที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและการสมานฉันท์ของประชาชนในชาติให้เป็นจริง

โดยจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นคนทำงานภาคประชาสังคมจำนวน 80คนจากจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์

ทั้งนี้มีคณะอนุกรรมการฯคือ ดร.สุวิชา เป้าอารี จาก นิด้า และ อ.สกุล สื่อทรงธรรม จากกรุงเทพฯและตัวแทนภาคประชาสังคมของอีสานใต้คือ ผศ.นิรันดร์ กุลฑานันท์เป็นผู้กล่าวต้อนรับและประสานงานภาคประชาสังคมจาก 4 จังหวัดมาร่วมงานดังกล่าว

ประเด็นที่ถาม 10 ประเด็นหลักด้านต่างๆดังนี้

1.ระบบและสถาบันทางการเมือง(พรรคการเมือง ระบบเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

2.ระบบและสถาบันฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ(รัฐบาลและข้าราชการการเมือง/ส.ส.และส.ว.

3.ระบบและสถาบันยุติธรรม(ศาล ตำรวจ อัยการ DSI และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

4.ระบบและสถาบันตรวจสอบอื่นๆ(องค์กรอิสระหรือหน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่ตรวจสอบรวมถึงองค์กรภาคประชาชน)

5.ระบบการกระจายอำนาจการปกครอง(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)รวมถึงความรับผิดชอบของภาครัฐต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะที่กระทบต่อภาคประชาชน

6. การรวมกลุ่มของภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

7. ค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการยึดหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก(ยึดเสียงส่วนใหญ่และคารพเสียงส่วนน้อย)

8. จริยธรรมข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขัดเกลาทางสังคม(ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา)

9. หลักทั่วไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันเกี่ยวข้องกับ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่พลเมือง รวมถึงปัญหาการละเมิดกฎหมายของประชาชน

10. ความผันผวนของกระแสโลกาภิวัฒน์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบทบาทสื่อสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

สำหรับผมทำหน้าที่เป็นผู้เก็บประเด็นที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง กับระบบและสถาบันการเมือง(ระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง) จากตัวแทนประชาสังคม มานำเสนอต่อเวทีใหญ่

คำถามในเรื่องนี้ มีดังนี้ครับ

 • ระบบพรรคการเมืองมีปัญหาอะไรบ้าง และควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
 • คณะกรรมการเลือกตั้งควรมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
 • การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง และควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
 • ปัญหากระบวนการเลือกตั้งมีอะไรบ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาควรเป็นอย่างไร

ปรากฎว่า กลุ่มที่ 1 มีผู้มาเยือนครั้งละ 6 ท่าน 3 รอบ แลกเปลี่ยนกันแบบมันหยด ติ๋งๆ ขอนำบทสรุปบางส่วนมานำเสนอ พอเป็นสังเขป ดังนี้

คำถาม

 • ระบบพรรคการเมืองมีปัญหาอะไรบ้าง และควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ตอบ พรรคการเมืองปัจจุบัน เป็นพรรคครอบครัว เป็นพรรคของนายทุน ไม่มีพรรคของประชาชนที่แท้จริง ทางออกจึงต้องสร้างพรรคของประชาชนขึ้นมา

 

คำถาม

 • คณะกรรมการเลือกตั้งควรมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตอบ อำนาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย ทำงานเชิงรุกจนครบวาระของ ส.ส.

คำถาม

 • การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง และควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ตอบ ปัญหาของ กกต.คือการทำงานแบบเชิงรับ มีนักการเมืองมาแทรกแซง ทางออกควรมีศาลเลือกตั้งวินิจฉัยใบแดง ใครได้ใบแดงต้องเจอคดีอาญา

 

คำถาม

 • ปัญหากระบวนการเลือกตั้งมีอะไรบ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาควรเป็นอย่างไร

ตอบ กระบวนการเลือกตั้งมีจุดอ่อน เกิดการทุจริตได้ง่าย มีการสอดไส้บัตรเลือกตั้งทำให้อีกฝ่ายชนะการเลือกตั้งได้ง่าย ระยะเวลาอาจไม่มากพอ สำหรับการเลือกตั้งทางไกล

รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข

 • เรื่องการทำสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา (ม.190)แต่ต้องให้มีกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภท กรอบเจรจา ขั้นตอนและวิธีการของหนังสือที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระเดิม

 • เรื่องที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. (ม. 93 ถึง ม. 98) การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียว เลือกได้หลายคน

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระเดิม

 • เรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส. (รัฐธรรมนูญ มาตรา 256)ระบุว่า ส.ส.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่นตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี เป็นต้น

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข

 • เรื่องของที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) (รัฐธรรมนูญ มาตรา 111 ถึง มาตรา 121) จำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คนจำนวนที่เหลือมาจากการสรรหาอีก 74 คนโดยสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 7 คน แต่เพิ่มจำนวนคณะกรรมการสรรหาให้มากขึ้นและมีความหลากหลาย

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข

 • เรื่องการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญ มาตรา 237) สาระที่เสนอแก้ไขให้ยกเลิกกระบวนการยุบพรรคการเมือง อันเนื่องมาจากการทุจริตในการซื้อสิทธิ ขายเสียงในการเลือกตั้ง แต่ให้เปลี่ยนบทลงโทษผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตการเลือกตั้ง โดยการตัดสิทธิ 5 ปี ส่วนกรรมการบริหารพรรคที่รู้เห็นตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และหัวหน้าพรรคการเมืองที่รู้เห็น ตัดสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

ประเด็นอื่นๆมีการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันครับ ท่านที่สนใจโปรดตามติดเวทีในภูมิภาค

ทั้ง 16 เวที ใกล้ๆบ้านท่านหรือมีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านเว็บไซต์ได้ครับ

ขอบคุณภาพและข่าวที่เกี่ยวข้องจาก ผู้จัดการออนไลน์ครับ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000140666

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดี
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ลุงวอ วันที่ : 10/10/2010 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ทำอย่างไรให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสภารับเอารายงานที่คุณไทบ้านทำไปพิจารณาปรับปรุงด้วย

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 10/10/2010 เวลา : 19.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

มีการเก็บความเห็นส่วนมาก กับความเห็นส่วนน้อยด้วยใช่หรือไม่ครับ และการสำรวจความเห็นประเด็นเดียวกัน ก็ควรนำกลับมาเก็บความเห็นครั้งใหม่อีก อย่างน้อยอีกหนึ่งครั้ง หลังจากเผยแพร่ความเห็นทั้งส่วนมาก - ส่วนน้อยแล้ว ทั้งนี้ เพราะการลงความเห็นในเวลากระทันหันอาจจะเป็นการคลาดเคลื่อนได้ หรือผู้ลงความเห็นไม่รู้ข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
BlueHill วันที่ : 10/10/2010 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อ่านคำตอบแล้วให้่ถูกทุกข้อเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ประจิ้มประเจ๋อ วันที่ : 10/10/2010 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuiboc
สะเปะสะเปือยเรื่อยเปื่อยอยู่เรื่อยไป & รัก"ทองกบ"ที่โลกในสุดเลย! โอ้เย่เย๊เย่  ฮ่าๆๆและ+อีก28.75ฮ่า...จิ้มมียิ้มสุข...ยิ้มสุขส่งให้ด้วยใจเปี่ยมสุข สวัสดีครับผม

ส่งยิ้มแห่งสุขเติมกำลังใจ
สู้ๆค่ะ เพื่อประเทศนี้(ที่ดีกว่า)


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 10/10/2010 เวลา : 09.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

ท่านๆๆๆ ไปรับ "แถก" ด้วยค่ะ อย่ารีรอ

http://www.oknation.net/blog/nongjar/2010/10/10/entry-1

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
JEERANUN วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jeeranun
กำลังใจคือพลังชีวิต ....

มีสาระมากคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 15.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

ช่วงนี้มีเวทีแบบนี้บ่อยนะคะ ดี ๆ ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละเมือง...เผื่อจะมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นบ้างค่ะ...

เท่ห์เอาการเอางานเลยนะคะ...อิอิ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

เสียดาย เดี๋ยวนี้เป็น "ไทเมือง" มาอยู่กรุง ได้ปีเศษแล้ว ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเล่นตจว.

ลุงกลายเป็นเด็กเทพ ไปแล้ว อิ อิ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
MT-PONG วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 13.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหาความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปรัตยา วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chief-dan
บล็อคที่หวานแหววแต๋วจ๋าที่สุดในโอเคเนชั่นนะเธอ

แก้คำผิด

เพื่อนผองเพื่อนและตัวกูเอง แก้เป็น เพื่อผองเพื่อนและตัวกูเอง
ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปรัตยา วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chief-dan
บล็อคที่หวานแหววแต๋วจ๋าที่สุดในโอเคเนชั่นนะเธอ

ไม่มีผลอะไรเลย คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้เป็นผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นักการเมืองก็ไม่ได้คิดจะใช้ข้อมูลพวกนี้ แต่ละคน แต่ละพวก แต่ละพรรค มีธงอยู่ในใจอยู่แล้ว ว่าจะแก้มาตราไหน แก้แบบใด ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ไม่พ้นเพื่อนผองเพื่อนและตัวกูเอง

การสัมนาแบบนี้ต้องทำในยุครัฐประหาร ถึงจะมีผล


เพราะเราคือประชาชน แต่ท่านไม่ใช่ (เท่กว่าเว่ย)
ความคิดเห็นที่ 6 (0)
chronomist วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prompzy

ท่านวิทยากรช่วยสรุปให้สั้นๆหน่อย จักขอบคุณมากๆ

ขอเสียงโหวต: ควรจ่ายเงินชดเชยสี่แสนบาทให้ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยบึ้มแมนชั่นย่านบางบัวทอง
http://www.oknation.net/blog/prompzy/2010/10/08/entry-1

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เคียงดิน วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 07.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

เท่ห์มากเลยค่ะเสี่ยว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
NN1234 วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

ประเด็นระบบพรรคการเมืองอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะ...น้อยๆ ได้เสียเมื่อไร(เสียชื่อ NN หมด)แต่...
พื้นที่แค่นี้ไม่พอหรอก................................
เห็นท่านเสี่ยวฯ ตั้งใจทำงานอย่างนี้ น่าจะมาอยู่ทางภาคใต้นะ...
ชาวบ้านรั๊กตาย... ได้เป็น สส.ไม่ต้องส่งเสาไฟ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 06.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

วิชาการล้วนๆเด้อมื้อนี้เด้อ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามและเงิน วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 02.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whitaker

ประทานโทษ แล้วจะประชุมและจั่วหัวเรื่องไปทำไมตั้งเยอะแยะ...
เห็นข้อ 9 แล้วหนาว พูดถึงสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค(ในการครอบครองที่ดิน ในความร่ำรวย?) โชคดีที่ไม่ลืม"ปัญหาการละเมิดกฏหมายของประชาชน"
ส่วนตัวคิดว่า สองปัญหาใหญ่สุดของประเทศนี้ คือ การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย (ไม่ว่าประชาชน ผู้ถือกฏหมาย หรือผู้ตัดสินตามกฏหมาย) และ ปัญหาคอรัปชั่น (ที่แย่ลงทุกวัน จนเราเพิ่งถูกจัดอันดับเท่ากับอินเดีย ซึ่งเมื่อสิบปีก่อนเรามาอันดับ5 ตามหลัง อินเดีย อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ สองปีก่อนเราเทียบฟิลิปปินส์ คิดดูว่าจีนสั่งประหารข้าราชการคอรัปชั่นปีละหลายพันคน จนคนป่วยที่ต้องการอวัยวะต่างๆเช่น ตับ ไต ปอด ฯลฯ บินไปรอรักษาที่จีน ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมล้านบาท)
ดูแล้วครอบจักรวาลเกินไปมั๊ง หากแค่สัมนากันสนุกๆโดยไม่พยายามสรุปหรือบังคับใช้ ก็ไม่ว่ากัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 09/10/2010 เวลา : 01.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

นอนดึกจัง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

นิยามคำว่าคอร์รัปชั่น

นำเสนอโดยผอ.กฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง(กกต.กลาง)

View All
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]