• โอเคเนชั่นสัมพันธ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : oknationclub@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-23
  • จำนวนเรื่อง : 2
  • จำนวนผู้ชม : 13494
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
thaidemocracy
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2550
Posted by โอเคเนชั่นสัมพันธ์ , ผู้อ่าน : 4257 , 20:14:12 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ จากคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
(ใช้โปรแกรม Acrobat Readers ในการเปิดอ่าน : ขนาดไฟล์ 1.31 MB)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ "สารสำคัญพร้อมตารางเปรียบเทียบ"
จากคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ คลิกที่นี่
(ใช้โปรแกรม Acrobat Readers ในการเปิดอ่าน : ขนาดไฟล์ 1.31 MB)

คลิกที่แบนเนอร์เพื่ออ่าน "ร่างรัฐธรรมนูญ 2550" (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

หมายเหตุ - คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17เม.ย. และได้เผยแพร่เอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาทางการเมือว 4 แนว คือ คุ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ร่างขึ้นบนสถานการณ์ที่จะต้องนำพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี พ.ศ. 2550 แก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม การดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่
      
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... จึงมีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการใน 4 แนวทางด้วยกัน คือ
      
1. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
      
2. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
      
3. การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
      
4. การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

------------------------------

1. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยาย
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่

      
รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบมือเดียวคือนักการเมืองเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีพื้นที่ รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ โดยดำเนินการดังนี้
      
1.1 เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม มากกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สิทธิและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
      
1) การให้สิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยรับรอง มีผลผูกพันเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 4)
      
2) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด (มาตรา 35)
      
3) เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียค่าใช้จ่ายตามควร โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพได้รับการคุ้มครองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม (มาตรา 40) และที่สำคัญคือประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองได้เป็นครั้งแรก (มาตรา 208)
      
4) สิทธิด้านแรงงานที่ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน ได้รับการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก (มาตรา 44)
      
5) สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองอย่างไม่เคยมีมาก่อน ไม่เพียงแต่ห้ามปิดกิจการสื่อมวลชนเท่านั้น ยังห้ามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและหากมีการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก็ถือเป็นการจงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (มาตรา 45 และมาตรา 46) รวมทั้งห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชนด้วย เพื่อป้องกันการใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง (มาตรา 47 วรรคห้า)
      
6) ประชาชนยังได้รับการศึกษาฟรี 12 ปี โดยเพิ่มให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐเช่นกัน(มาตรา 48)
      
7) เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (มาตรา 51)
      
8) บุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอ มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เป็นครั้งแรก (มาตรา 54)
      
9) ขยายสิทธิชุมชน โดยการเพิ่มสิทธิของชุมชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมตัวกันมาเป็นเวลานานจนถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (มาตรา 66 วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน (มาตรา 66 วรรคสอง) โดยชุมชนมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้ (มาตรา 66 วรรคสาม)
      
10) ประชาชนมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นครั้งแรก (มาตรา 61 วรรคหนึ่ง) รวมทั้งมีสิทธิเข้าถึงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา (มาตรา 138 วรรคห้า) นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา 55)
      
11) ในการทำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายที่มีผลกระทบต่อประชาชน รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน และเมื่อมีการลงนามแล้ว จะต้องให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของสนธิสัญญา รวมทั้งต้องแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการลงนามในสนธิสัญญา อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรมด้วย (มาตรา 186 วรรคสองถึงวรรคสี่)
      
12) ให้สิทธิประชาชน 100,000 คน เข้าชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นครั้งแรก (มาตรา 282 (1))
      
1.2 ทำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยมีมาตรการ ดังนี้
      
1) แบ่งหมวดหมู่ของสิทธิและเสรีภาพให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนอ่านและเข้าถึงรัฐธรรมนูญได้โดยง่าย โดยแบ่งหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 32 - มาตรา 38) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39 - มาตรา 40) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 55 - มาตรา 61) สิทธิชุมชน (มาตรา 65 - มาตรา 66) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 67 - มาตรา 68) ฯลฯ
      
2) สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ แม้ยังไม่มีกฎหมายลูกตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้ทันที โดยการร้องขอต่อศาล (มาตรา 28 วรรคสาม)
      
3) กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 28 วรรคสี่)
      
4) ลดจำนวนประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จาก 50,000 ชื่อ เหลือเพียง 20,000 ชื่อ (มาตรา 160 และมาตรา 262 วรรคสาม)
      
1.3 ทำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน โดยการบัญญัติให้
      
1) ตัดคำว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากท้ายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย เพื่อส่งสัญญาณว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตามกฎหมาย
      
2) กำหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ชัดเจน (ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี) เพื่อมิให้ผู้มีอำนาจถ่วงเวลาในการตรากฎหมายลูกอันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 293 และมาตรา 298)
      
3) ให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 208)
      
4) ให้ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน (มาตรา 66 วรรคสาม)
      
5) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือการกระทำใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เสียหายแทนประชาชนเพื่อฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 248 (1) และ (2))
      
1.4 ทำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความชัดเจน รอบด้านและผูกพันรัฐมากกว่าเดิม โดยการบัญญัติให้
      
1) มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง ด้านศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและการยุติธรรม ด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
       
2) กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องที่สำคัญเพิ่มขึ้น เช่น รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 77 (4)) จัดให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 80 (5),(6)) ส่งเสริมและสนันสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา 82) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม (มาตรา 83 (3)) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร (มาตรา 83 (9)) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต้องระมัดระวังในการกระทำใดอันทำให้สาธารณูปโภคดังกล่าวตกอยู่ในความผูกขาดของเอกชน (มาตรา 83 (11)) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินตามหลักวิชาให้ครอบคลุมทั้งผืนดินผืนน้ำทั่วประเทศ ดำเนินการให้เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึง (มาตรา 84) ฯลฯ
      
3) กำหนดให้รัฐบาลที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เสนอต่อรัฐสภาปีละ 1 ครั้ง
      
1.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศ โดยการกำหนดให้
      
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการบริหารงานของตนเองในทุกด้าน การจัดทำบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย (มาตรา 274 วรรคหนึ่ง)การจัดโครงสร้างที่คล่องตัว (มาตรา 275 วรรคเก้า)
      
2) ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนระดับประเทศ มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นของตนเอง ที่อิสระจากส่วนกลาง โดยให้สามารถโอนย้ายข้าราชการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวมทั้งการให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมระดับท้องถิ่นด้วย (มาตรา 279)
      
3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถลงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองได้ (มาตรา 278 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) ลดจำนวนประชาชนที่จะเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นและการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 276 และ มาตรา 277) รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกำกับการบริหารจัดการ (มาตรา 278 วรรคสาม)
      
4) ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีมาตรฐานกลางในการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติได้เอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน (มาตรา 273 วรรคสอง)

------------------------------

2. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
      
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต้องไม่ใช่การผูกขาดอำนาจแต่เพียงผู้เดียว จนนำไปสู่การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องลดการผูกขาดอำนาจและสร้างดุลยภาพของอำนาจในทางการเมืองขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้
      
2.1 เสริมสร้างอำนาจทางการเมืองให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็น “ผู้เล่น” มิใช่ “ผู้ดู” ทางการเมืองอีกต่อไป ซึ่งมีมาตรการมากมายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1 เช่น
      
1) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐ (มาตรา 55,มาตรา 138 วรรคห้าและมาตรา 186 วรรคสอง)การทำสนธิสัญญา (มาตรา 186) การลงประชามติในเรื่องที่สำคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา 161) และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 282 วรรคหนึ่ง)
      
2) ให้ประชาชนและชุมชนมีอำนาจในการฟ้องร้องรัฐที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมได้ (มาตรา 208 และมาตรา 66 วรรคสาม)
      
3) ให้ประชาชนใช้สิทธิทางการเมืองได้ง่ายขึ้น เช่น การลดจำนวนประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองและการเสนอกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น (มาตรา 159 และ มาตรา 160,มาตรา 276 และ มาตรา 277)
      
2.2 จำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาล โดยมีมาตรการ ดังนี้
      
1) ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย หรือ 8 ปี (มาตรา 167 วรรคสาม)
      
2) การตราพระราชกำหนดของรัฐบาลจะต้องถูกตรวจสอบโดยเคร่งครัดจากศาลรัฐธรรมนูญ มิใช่ตามอำเภอใจของรัฐบาลอีกต่อไป รัฐบาลจะตราพระราชกำหนดได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิใช่เป็นกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา 181)
      
3) ให้มีหมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมิให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีวินัยทางการเงินและงบประมาณ อันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของประเทศ (มาตรา 162 ถึง มาตรา 166) โดยจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน และโครงการให้ชัดเจน (มาตรา 163 วรรคหนึ่ง) รายจ่ายงบกลางต้องมีจำนวนจำกัดและต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นด้วย (มาตรา 163 วรรคสอง)
      
4) ให้รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการของสภาได้โดยตรง เพื่อมิให้รัฐบาลใช้การจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือต่อรองการทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ (มาตรา 164 วรรคเก้า) เช่นเดียวกับการให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาได้โดยไม่ถูกรัฐบาลขัดขวาง (มาตรา 138(3))
      
5) ให้องค์กรอัยการเป็นอิสระจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 246)
      
6) กำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้รัฐบาลรักษาการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายประจำ และใช้กลไกของรัฐไปสนับสนุนพรรคการเมืองและผู้สมัครฝ่ายตนในการเลือกตั้ง (มาตรา 177)
      
7) ห้ามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภา ในระหว่างอายุของสภา เพื่อป้องกันการเกิดเสียงข้างมากอย่างผิดปรกติในสภา (มาตรา 99)
      
2.3 ให้คนดีมีความสามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นอิสระจากการครอบงำของพรรคการเมือง เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนอย่างเต็มที่ โดยบัญญัติอย่างชัดเจนว่า
      
1) ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้คนดีมีความสามารถสามารถแข่งขันกับคนที่ใช้เงินได้ ปรับปรุงระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด เพื่อมิให้มีการกระจุกตัวผู้แทนราษฎรแต่ในส่วนกลาง และยกเลิกสัดส่วน 5% เพื่อให้พรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อให้เกิดความหลากหลายในความคิดทางการเมือง
      
2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ (มาตรา 158 วรรคสอง)
      
3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอร่างกฎหมายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพรรคการเมืองของตนอีกต่อไป (มาตรา 138(2))
      
2.4 ให้สมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง ด้วยการกำหนดให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุ่มวิชาชีพ (มาตรา 106) แทนที่ระบบการเลือกตั้งซึ่งถูกแทรกแซงโดยง่ายจากพรรคการเมือง ระบบการสรรหาจะทำให้การเมืองของประเทศไม่เป็นการเมืองของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นการเมืองของประชาชนที่ความหลากหลายทั้งทางพื้นที่ วิชาชีพ และเพศ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย (มาตรา 108 วรรคสอง)
      
2.5 ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงข้าราชการประจำ โดยการกำหนดห้ามก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนและพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำ การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน (มาตรา 257)

------------------------------

3. การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
      
ความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองคือสิ่งที่ขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นักการเมืองจำนวนมากไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ อาศัยศรีธนญชัยทางการเมืองหลบเลี่ยงกฎหมาย สร้างผลประโยชน์ทับซ้อน ร่ำรวยบนความทุกข์ยากของชาติบ้านเมืองและประชาชน มาตรการที่จะนำประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในทางเนื้อหา มิใช่ประชาธิปไตยในทางรูปแบบ จึงได้แก่
      
3.1 บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจน
      
1) จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและระบบในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการละเมิด (มาตรา 270 วรรคสอง)
      
2) การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่ง (มาตรา 270 วรรคสาม)
      
3.2 กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง โดยการบัญญัติ
      
1) ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามมิให้รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมทั้งห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว (มาตรา 256)
      
2) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นใน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้นั้นกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว (มาตรา 260)
      
3.3 การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความเข้มข้นขึ้น คือ นอกจากจะต้องแสดงของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังขยายไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย (มาตรา 250) นอกจากนี้การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเปิดเผยให้แก่สาธารณชน เช่นเดียวกับของรัฐมนตรี (มาตรา 252)
      
3.4 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาได้ง่ายขึ้น

      
1) กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษก็พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 119(4))
      
2) กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษก็ตามก็พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 178(4))
      
3.5 ห้ามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดำเนินการในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
      
1) กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างการดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมิได้ (มาตรา 119 วรรคห้า)
      
2) กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น (มาตรา 173 วรรคสาม)

------------------------------

4. การทำให้องค์กรตรวจสอบมีความอิสระ
เข้มแข็ง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      
องค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ถูกแทรกแซงและล้มเหลวในการทำงาน การปรับปรุงระบบตรวจสอบทั้งระบบจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น
      
4.1 ปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรตรวจสอบ เพื่อให้ได้คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยการกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะบุคคลสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
      
4.2 ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และระบบการทำงานขององค์กรตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
      
1) ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับฟ้องเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรง (มาตรา 208)
      
2) ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาคดีที่มีการฟ้องว่านักการเมืองไม่แสดงทรัพย์สินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จด้วย (มาตรา 254 วรรคสอง)
      
3) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดูแลเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูงเท่านั้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (มาตรา 243 (3))
      
4) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะขึ้นได้เอง โดยไม่จำต้องมีการร้องเรียนได้ (มาตรา 237 (1)วรรคสอง)
      
5) เพิ่มอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือการกระทำใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เสียหายแทนประชาชนเพื่อฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 248 (2) และ (3))
      
6) ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมด้วย (มาตรา 249)
      
7) ให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล สามารถแปรญัตติงบประมาณได้โดยตรงกับกรรมาธิการของสภา (มาตรา 164 วรรคเก้า)
      
8) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้นโดยใช้เสียงเพียง 1/4 (มาตรา 154 วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ยังกำหนดให้สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่หลบการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นได้ (มาตรา 155 วรรคสองและสาม) เช่นเดียวกับการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ถามและชี้แจงกับสภาด้วยตนเอง (มาตรา 158)
      
9) แยกองค์กรอัยการออกมาเป็นอิสระจากรัฐบาลเพื่อให้องค์กรอัยการทำงานได้อย่างอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล (มาตรา 246)
      
4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
      
1) การให้ใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สามารถอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศาลอุทธรณ์ได้ (มาตรา 233)
      
2) กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้ (มาตรา 218 วรรคหนึ่ง)
      
3) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 237(1) (ค))
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 21/05/2007 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)

-----------------------------------------------------------

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง) [7]


วิกฤติของชาติ สู่ สันติภาพ ได้อย่างไร ?


1. คมช. + รัฐบาล ตั้งหลักให้มั่น,

แถลงการณ์แก่สื่อทั่วโลก พูดให้ชัดว่า

เลือกตั้งอย่างช้าในเดือน ธันวาคม 2550

เพื่อลดความหวาดละแวง, ความเดือดร้อนของทุกฝ่าย


2. คมช. + รัฐบาล อย่าขัดกันเอง

ลงเรือลำเดียวกันแล้ว , มีเดิมพันสูง

ประคับประคองให้ถึงฝั่ง ,

ต้องป้องปราม อย่าให้มีการรัฐประหารซ้ำ / ซ้อน

อย่างเด็ดขาด

นายกรัฐมนตรีต้องอดทน , เสียสละ อีกไม่กี่เดือนแล้ว

อย่าได้ มีการกดดันให้ลาออก หรือ อย่าลาออกเอง


3. เปิดการเจรจาเพื่อสันติ ระหว่าง กลุ่มผู้เคลื่อนไหว

ทั้งที่ต่อต้าน , สนับสนุน รัฐบาลชุดเก่า และ ชุดปัจจุบัน

อย่างเปิดเผย , จริงใจ , แสดงออกถึงการสมานฉันท์

โดยเผยแพร่ทางสื่อทุกสาขา โดยเฉพาะ โทรทัศน์

เพื่อตกลงแนวทางสันติวิธี สู่ การเลือกตั้ง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย


4. ให้มีรายการทางสถานีโทรทัศน์, วิทยุ เป็นรายการ

" หยุด...หันหน้า เข้าใจ กัน

สู่ การเลือกตั้ง "

ให้มีทุกๆวัน , เชิญผู้มีแนวคิดด้านสันติวิธี ออกมาพูด

โดยรับฟังความคิดของประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ

และ รณรงค์การเลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


5. ขอความร่วมมือ สื่อทุกสาขา ช่วยกันเป็นช่องทาง

การแสดงออกของประชาชนทุกคน สำหรับ

เพื่อการสร้างสรร , หยุดการสื่อด้านทำลาย

เป็นลักษณะ สื่อสร้างชาติ , สมานฉันท์


6. คมช. + รัฐบาล หยุดการโหมประชาสัมพันธ์

เพื่อดิสเครดิตรัฐบาลชุดก่อน , รอให้เสร็จสิ้น

การตรวจสอบตามกระบานการยุติธรรมแล้ว จึงแถลงผล


7. ร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกให้มีการแสดงความคิดเห็น

อย่างโปร่งใส ทางสื่อทุกสาขา โดยเฉพาะ โทรทัศน์

กรณี ถ้า ประชาชนลงประชามติ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ

คมช. ต้องแสดงความจริงใจ , เคารพความคิดเห็นของ

ประชาชน ประกาศล่วงหน้าเลยเพื่อให้ชัดเจน ว่า

จะนำรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาใช้ชั่วคราว

สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ปลายปีนี้ เพื่อไปร่าง

รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร กันใหม่หลังเลือกตั้ง


8. กรณี อดีต นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

ให้ คมช. + รัฐบาล

แสดงความจริงใจ , ให้ความเป็นธรรม

เปิดทางให้กลับประเทศไทย เพื่อสู่

กระบวนการยุติธรรม ตามหลักสากล


9. ศาลต่างๆ ให้แถลงการณ์ถึงจุดยืนว่า การพิจารณา

คดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดก่อน จะเป็น

ไปอย่างอิสระ , บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


10. คดีความต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติที่มีอยู่เดิม , ยุติลักษณะเฉพาะกิจ เช่น

คตส.


วิกฤติของชาติ สู่ สันติภาพ ได้อย่างไร ?


ตุลาการ เป็นหลัก ให้ความเป็นธรรม ,


นับถอยหลัง สู่ การเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


เปิดการเจรจาโดยสันติวิธี สู่ แนวทางที่ชัดเจน ,


ทุกคน , ทุกกลุ่ม หยุด...หันหน้า เข้าใจ กัน


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

บุคคลตัวอย่าง ปี 2542 - 2543

โดย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ใน พระบรมราชูปถัมป์-

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

http://www.esnips.com/web/moryoonwrite
http://www.oknation.net/blog/moryoon
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th
http://moryoon.bloggang.com

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มาลัยอิสรา วันที่ : 16/05/2007 เวลา : 11.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/womenfreedom
Another World is Possible!

กำหนดการพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
click
http://www.oknation.net/blog/womenfreedom

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 05/05/2007 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)

-----------------------------------------------------------
หมอยุ่นขอ..เขียน (6)
-----------------------------------------------------------

วิกฤติทางการบ้าน , การเมือง

ทางออกอย่างไร...ดี ?


ขณะนี้ คมช. + รัฐบาล ให้น้ำหนักในการ

กำจัดขั้วอำนาจเก่า อย่างไม่ให้ได้ผุดได้เกิด ,

ให้อยู่เมืองไทยไม่ได้ ชนิดทำทุกขั้นทุกตอน

รวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2550

ก็ล้วนแล้วเดินหน้าไปสู่ การกำจัดตัวบุคคล

คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นสำคัญ


ดังนั้น จึงขาด สัมมาทิฏฐิ

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการมุ่ง....สู่

การแก้ปัญหาของประเทศชาติ ซึ่งมีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง , ความปลอดภัยของชีวิต และ

ทรัพย์สิน , ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทรุดตัวอย่างมาก ,

ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ เป็นต้น


ความศรัทธาต่อ คมช. + รัฐบาล

จึงลดฮวบฮาบ , เสื่อมลง อย่างรวดเร็ว

แนวโน้มที่กลุ่มมวลชนจัดตั้งออกมา แสดงพลัง

จึงปรากฏให้เห็นมากขึ้น , ถี่ขึ้นเรื่อยๆ


วิกฤติของบ้านเมือง จะหาทางออกอย่างไร ?


1. การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนทุกกลุ่ม ,

ทุกวิชาชีพ , ทุกชนชั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อรับฟังแล้ว

ให้รีบดำเนินการทันที เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชน , ลดความวุ่นวายในบ้านเมือง , การแสดง

พลังของม็อบจะลดน้อยลง


2. หยุดการกล่าวหา แบบแผ่นเสียงตกร่อง ที่ว่า

เป็นคลื่นใต้น้ำ , เป็นขั้วอำนาจเก่า , ได้รับการหนุน

ทางการเงินจากกลุ่มนั้น , กลุ่มนี้ เป็นต้น

เพื่อลดวิวาทะ , ความขัดแย้ง

เมื่อหยุดการมุ่งทำลายล้าง , การต่อต้านจะลดลง


3. รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ร่างนี้ ถ้าไม่ผ่าน ประชามติ

ก็ต้องออกมายืนยันให้ชัดเจนว่า

จะกลับไปใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540

เพื่อจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด , อย่างช้าสิ้นปีนี้

อย่าให้เกิดกระแสต่อต้าน คมช. อย่างรุนแรง ต่อการ

นำรัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช. อื่นๆ มาประกาศใช้ในช่วง

เดือนกันยายน 2550 จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ,

ประเทศชาติเสียหายไปกว่านี้

เกินกว่าที่คมช.จะรับผิดชอบได้


4. หยุด การมุ่งทำลายตัวบุคคลและครอบครัว


ของ อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ข้อกล่าวหามากมาย , คดีความต่างๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายบ้านเมืองอย่างเป็นธรรม


5. ทุ่มเทสรรพกำลังมุ่งในการ แก้ปัญหาต่างๆ

ของประเทศชาติ , ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


6. ให้ตั้งมั่นใน สัมมาทิฏฐิ ซึ่งนำไปสู่ สัมมาข้ออื่นๆ

ดังใน อริยมรรค มีองค์ 8 ซึ่งจะก่อให้เกิดสมานฉันท์

โดยไม่ต้องไปกลัวภัยต่างๆหลังจากได้รัฐบาลใหม่หลัง

การเลือกตั้ง เนื่องจาก การกระทำต่างๆที่ถูกต้อง ,

สุจริต , ยุติธรรม จะช่วยปกป้อง คมช. + รัฐบาล


7. ให้รักษาวาจาที่ให้ไว้อย่าง ไม่บิดพลิ้ว ซึ่งจะเป็น

จุดชนวนต่อ การเกิดความวุ่นวาย ,

ความรุนแรงในบ้านเมือง


8. คมช. + รัฐบาล ต้องประคับประคองร่วมกัน

ป้องปรามไม่ให้เกิดรัฐประหารซ้ำ / รัฐประหารซ้อน

ก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากการก่อรัฐประหารอีกครั้งจะ

เป็นการทำลายประเทศชาติให้ย่อยยับ


9. นับถอยหลัง สู่ การเลือกตั้งให้ได้ในปีนี้

เพื่อ รักษาระบอบประชาธิปไตย ให้อำนาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทย เพื่อตัดสินทิศทางของประเทศ

โดยไม่ต้องไปหวั่นว่า เลือกตั้งแล้ว ใคร ? จะไป , จะมา

ให้เป็นไปตามครรลอง แล้วไปแก้ปัญหาต่างๆตาม

ระบอบประชาธิปไตย ในรัฐสภา อย่างสันติวิธี" ผมยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย

มากกว่า การรัฐประหาร "


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2536 - 2537

โดย

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข


http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moryoon&month=04-2007&date=28&group=1&gblog=7
http://www.esnips.com/web/moryoonthink
http://www.esnips.com/web/moryoonweb
http://www.esnips.com/web/moryoonwebsite
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th
http://www.esnips.com/web/moryoonstalk

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เขียวใบไม้ วันที่ : 04/05/2007 เวลา : 14.57 น.

เห็นประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกับร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้น ดีใจครับเพราะในอดีตไม่เคยเห็นปรากฏการเช่นนี้ ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
มาลัยอิสรา วันที่ : 03/05/2007 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/womenfreedom
Another World is Possible!

เวทีสัมมนา กฎหมายข่มขืน : ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง(เสียที)ประชาไท – 3 พ.ค.50 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เครือข่ายยุติความรุนแรงทางเพศ จัดเวทีสัมมนา “กฎหมายข่มขืน : ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” ห้อง น. 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อัญชนา สุวรรณานนท์ มูลนิธิอัญจารี กล่าวว่า กฎหมายข่มขืนมีความคุ้มครองผู้ทำผิด ในขณะที่ผู้ที่ถูกข่มขื่นต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ อีกทั้งกฎหมายข่มขืนยังมีเงื่อนไขในกรณีที่สามีข่มขืนภรรยา สามีภรรยาสามารถยอมความกันได้และภรรยาสามารถยอมความได้ในทุกขั้นตอนโดยอาศัยมาตรา 281 ได้ทันที ซึ่งสามีที่เลว ควรได้รับการลงโทษด้วยกฎหมายเพราะความสุขในชีวิตคู่ควรเป็นการแสวงหาความสุขร่วมกัน
ความคิดเห็นที่ 14 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 28/04/2007 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)
--------------------------------

หมอยุ่นขอ..เขียน [5]

--------------------------------


พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย

จะทำอย่างไร ? ให้เป็นจริง

ประชาชนชาวไทยประมาณ 95 %

นับถือพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนิกชน ต้องมี คุณลักษณะอย่างไรบ้าง ?

ต้องเป็นคนดี , มีคุณธรรม


พุทธศาสนิกชน เข้าใจ พระพุทธศาสนา แค่ไหน ?

ต้องเข้าใจ พุทธศาสตร์ , ไม่ใช่ ไสยศาสตร์


พุทธศาสนิกชน เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาหรือไม่ ?

ต้องเข้าถึง โอวาทปาติโมกขคาถา

1. การไม่ทำบาปทั้งปวง

2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม

3. การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ


ต้องเข้าถึง ธรรมะ 9 ตา

1. อนิจจตา

2. ทุกขตา

3. อนัตตตา

4. ธัมมนิยามตา

5. ธัมมัฎฐิตตา

6. อิทัปปัจจยตา

7. สุญญตา

8. ตถาตา

9. อตัมมยตา


พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติ ธรรมะ หรือไม่ ?

ต้องปฏิบัติตามแนวทาง อริยมรรค มี องค์ 8

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง

2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง

3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง

4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำถูกต้อง

5. สัมมาอาชีวะ คือ การดำรงชีพถูกต้อง

6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง

7. สัมมาสติ คือ การระลึกประจำใจถูกต้อง

8. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง


พุทธศาสนิกชนต้อง เข้าใจ ? เข้าถึง ? ปฏิบัติ ? ธรรมะ

ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และ ได้สืบทอดมาถึง

ปัจจุบัน , ถึงแดนสยาม ประเทศไทย สุวรรณภูมิ

โดยมี ตัวชี้วัด ดูได้จาก สถิติ ดังนี้ ครับ


1. สถิติการเกิด คดีทั้งอาญา , แพ่ง ,

คดีการล่วงละเมิดทางเพศ ,...

2. อุบัติเหตุการจราจรที่เกิคจาก เมา ,ซิ่ง ,..

สถิติการเสียชีวิต , การสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ

ในช่วงเทศกาล , ตลอดทั้งปี , สถิติการตายซ้ำซาก

3. สถิติยอดจำหน่ายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. สถิติของการเล่นการพนันทั้งถูกและผิดกฎหมาย

รวมถึง ลอตเตอรี่ , หวยบน / ใต้ดิน ,

บ่อนทั้ง ไก่ , ปลากัด , ควายชน , ม้าแข่ง ,...

5. สถิติการเกิด โรคเอดส์ , อุบัติการณ์ ของ

โรคเอดส์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกประเภท

6. สถิติการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อม , การทำแท้ง

7. สถิติของยาเสพติด , ผู้มีอิทธิพลทุกระดับ

8. คุณธรรม , จริยธรรม ของ นักการเมือง ,

ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. การคอรัปชั่น ของ นักการเมือง ,

ข้าราชการ ทั้งชั้นผู้ใหญ่ - ผู้บริหาร

ตลอดถึงผู้ปฏิบัติตามนโยบาย

10. ปรากฏการณ์ ของ กระแสคุณธรรมนิยม

ค่านิยมการส่งเสริม / เชิดชู / ยกย่อง คนดี

11. วิกฤติปัญหาสังคม , เศรษฐกิจ , การเมือง ,...

ในวันนี้ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย อยู่แล้ว

โดยปริยาย ตาม สถิติ

แต่ จะต้องทำ ให้เป็นจริง

โดย เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด ดังได้ยกตัวอย่างไว้

เพียงบางส่วน ! ! ! ครับ ? ? ?หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2536 - 2537

โดย

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

http://www.esnips.com/web/moryoonthink
http://www.esnips.com/web/moryoonwrite
http://www.esnips.com/web/moryoontalk
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ทาง http://www.oknation.net/blog/pasalarksee ได้ลงรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ แยกตามหมวดมาตรา ไว้ค่ะ สามารถไปดูได้น่ะค่ะ

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/04/26/entry-1 หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/04/21/entry-1 หมวด 3 สิทธิเสรีของปวงชนชาวไทย
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/04/22/entry-1 หมวด 6 รัฐสภา

นิดนรี

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)

-----------------------------------------------------------

หมอยุ่นขอ..เขียน [4]

พระพุทธศาสนา

เป็น ศาสนาประจำชาติไทย ได้หรือไม่ ?


ที่ผ่านมา และทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยได้แจ้ง

ในการกรอกประวัติส่วนตัว แก่หน่วยงานต่างๆ ว่า

นับถือ พระพุทธศาสนา ทำให้ปรากฏสถิติ ว่า

คนไทยถึง ประมาณ 95 % นับถือพระพุทธศาสนา

ในเชิงสถิติ , ปริมาณ นั้น พระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาประจำชาติไทย โดยปริยาย

แต่ ในเชิงคุณภาพ เมื่อมีการสังเคราะห์ข้อมูล

น่าตกใจครับ ไม่แน่ใจว่า จะถึง 59 % หรือไม่ ?

หรือ จะยอมรับความจริง แล้วกล้าเปิดเผยผลการวิจัย

ตามหลักวิชาการ ที่ว่า

พุทธศาสนิกชน ต้องมี คุณลักษณะอย่างไรบ้าง ?

พุทธศาสนิกชน เข้าใจ พระพุทธศาสนา แค่ไหน ?

พุทธศาสนิกชน เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาหรือไม่ ?

พุทธศาสนิกชน ได้ ปฏิบัติ ธรรมะ หรือไม่ ?


ปัญหาทางการเมือง ตั้งแต่ อดีต ถึง ปัจจุบัน ได้สะท้อน

หรือเป็นตัวชี้วัดได้หรือไม่ ? ว่า

นักการเมืองไร้คุณธรรม


ชาวไทยได้ เข้าใจ ? , เข้าถึง ? , ปฏิบัติ ? ธรรมะ ดังที่

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และ ได้สืบทอดมาถึง

ปัจจุบัน , ถึงแดนสยาม ประเทศไทย สุวรรณภูมิ

ดูได้จาก สถิติ ดังนี้ ครับ

1. สถิติการเกิด คดีทั้งอาญา , แพ่ง ,

คดีการล่วงละเมิดทางเพศ ,...

อุบัติเหตุจราจรที่เกิคจากเมา,ซิ่ง,..

2. สถิติการเสียชีวิต , การสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ

ในช่วงเทศกาล , ตลอดทั้งปี , สถิติการตายซ้ำซาก

3. สถิติยอดจำหน่ายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. สถิติของการเล่นการพนันทั้งถูกและผิดกฎหมาย

รวมถึง ลอตเตอรี่ , หวยบน / ใต้ดิน ,

บ่อนทั้ง ไก่ , ปลากัด , ควายชน , ม้าแข่ง ,...

5. สถิติการเกิด โรคเอดส์ , อุบัติการณ์ ของโรคเอดส์ ,

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกประเภท

6. สถิติการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อม , การทำแท้ง

7. สถิติของยาเสพติด , ผู้มีอิทธิพลทุกระดับ

8. คุณธรรม , จริยธรรม ของ นักการเมือง ,

ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ


9. การคอรัปชั่น ของ นักการเมืองทุกยุคสมัย ,

ข้าราชการ ทั้งชั้นผู้ใหญ่ - ผู้บริหาร

ตลอดถึงผู้ปฏิบัติตามนโยบาย


10. ปรากฏการณ์ ของ กระแสวัตถุนิยม

กูขอรวยก่อน , ได้ก่อน ในชาตินี้

บ้านเมืองฉิบหาย ช่างมัน


11. ค่านิยมของ การนับถือผู้ มีอำนาจ ,

มีทรัพย์ , มีตำแหน่ง

มากกว่า การส่งเสริม / เชิดชู / ยกย่อง คนดี


วิกฤติปัญหาสังคม , เศรษฐกิจ , การเมือง ,...

ในวันนี้พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย อยู่แล้ว

โดยปริยาย ตาม สถิติ

แต่ เป็นจริง หรือไม่ ?


จะเขียนไว้ตัวโตๆ แล้ว ขีดเส้นใต้ ก็ไม่ว่า ที่จะเขียนว่า


พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย

แต่ จะทำอย่างไร ? ให้เป็นจริง

โดย เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด ดังได้ยกตัวอย่างไว้

เพียงบางส่วน ! ! ! ครับ ? ? ?หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2536 - 2537

โดย

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

http://www.esnips.com/web/moryoonwrite
http://www.oknation.net/blog/moryoonweb
http://www.oknation.net/blog/webmoryoon
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เจี๊ยบจ๊าบ วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 14.50 น.

ขออนุญาตนำข้อความนี้ไปเผยแพร่ต่อ เช่นกันนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ล่างฟานหวิน วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/langfanvhin
ประตูสวรรค์ หิมะทองคำ เต่าทองแดง เขากิเลน หนวดมังกร เขี้ยวพยัคฆ์                         "ไม่มีที่อยู่ สำหรับคนอ่อนแอ" จอมยุทธ์ '

เยอะจัง ยาว จัง ครับ ความจริงผมอยากให้ เขียนรัฐธรรมนูญ ไม่เกิน 10 มาตรา พอ จำกันได้ ง่ายดี ครับ
ยาว เกินจำไม่ไหว และยากแก่ การตีความอีกครับ

ขอฝาก แท็ก สันติภาพ ด้วย ครับ

http://www.oknation.net/blog/langfanvhin/2007/04/24/entry-1

ผมเขียนเอง สุดฝีมือเลย ครับ ว่างๆ เข้าไปอ่านได้ ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 25/04/2007 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด ( บ้าง)

-----------------------------------------------------------

หมอยุ่นขอ..เขียน [3]

-----------------------------------------------------------


ความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง

จะป้องกันและแก้ไขอย่างไร ?


คมช. และ รัฐบาล ต้อง นับถอยหลัง

สู่.....การเลือกตั้งให้ได้เร็วที่สุด

อย่างช้า ปลายปี 2550

ตามพันธะสัญญาที่ให้แก่ปวงชนชาวไทย


กรณีที่ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2550 ไม่ผ่านประชามติ

ไม่ต้องคิดเสียหน้า ให้กลับไปสู่....

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540


คมช. , รัฐบาล ไม่ต้องไปกังวลว่า มี / ไม่มี ผลงาน

เวลาเพียง 1 ปี ก็ให้ทำให้ดีที่สุด แล้วถอยไป

ให้รัฐบาลชุดใหม่ มาบริหาร, วางยุทธศาสตร์ประเทศ


สิ่งที่ควรทำ คือ

1. หยุดการมุ่งทำลายล้างกัน เพราะจะต้องถูกเช่นกัน

ลักษณะ ทีใครทีมัน ไม่มีสิ้นสุด

2. ให้สอดส่อง, ดูแล เรื่อง การคอรัปชั่น

เพราะเป็นข้ออ้างหนึ่งในการก่อรัฐประหาร

อย่าให้เป็นเช่น ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

3. มุ่งแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น

ราคาผลไม้, ภัยธรรมชาติ, ความไม่สงบในชายแดนใต้

เป็นต้น อย่างรวดเร็ว

4. แสดงออกอย่างจริงใจ ในการนำประเทศ สู่

ความสมานฉันท์ ไม่เป็นลักษณะ ปากว่าตาขยิบ

5. อย่าคิดและกระทำ สืบทอดอำนาจ

เพราะเคยมีบทเรียนมาแล้ว

6. รณรงค์การเลือกตั้งโดยเร็ว, อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โดยไม่ขายเสียง , ป้องปรามการซื้อเสียงของ

นักการเมือง เพื่อกำหนดทิศทาง

ของประเทศ อย่างสันติวิธี

7. ลดอุณหภูมิทางการเมืองลง

ด้วย ความชัดเจน ,ไม่อึมครึม ว่า

จะไม่มีการรัฐประหารซ้ำ / ซ้อน

โดย คณะ คมช. หรือ องคาพยพ

นายกรัฐมนตรีไม่เปลี่ยน , ไม่ลาออก

เพื่อเตรียมสู่การเลือกตั้งที่พร้อม , บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


ความชัดเจน เรื่อง การเลือกตั้ง

ความจริงใจ ต่อ การจัดการเลือกตั้ง

ความพร้อม ใน การรณรงค์การเลือกตั้ง

จะช่วย ลด อุณหภูมิทางการเมือง" ผมยังเชื่อมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตย

มากกว่า การรัฐประหาร "


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ๋

บุคคลตัวอย่าง ปี 2542 - 2543

โดย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

http://www.esnips.com/web/moryoonwrite
http://www.oknation.net/blog/moryoon
http://www.oknation.net/blog/moryoonweb
http://www.oknation.net/blog/webmoryoon
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูโจจันทร์ผา วันที่ : 25/04/2007 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakjunpa

ขอเสนอต้นไม้ที่สามารถขยายพันธ์ได้ ไม่นำมากจากป่า
ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปสู่การเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ ได้ กรณีต้นจันทร์ผา...กฎหมาย เก่า หล้าสมัยมากๆ จะทำอะไรก็ไม่กล้า เกรงจะผิดกฎหมาย (กรณีขนย้าย) วอนรัฐธรรมนูญใหม่แก้ประเด็นนี้ที

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูโจจันทร์ผา วันที่ : 25/04/2007 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakjunpa

จำเป็นไหมพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติ

ขอเสนอแนวทางชำระกฎหมาย เก่า ล้าสมัย ไม่ทัน

เหตุการณ์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
jao วันที่ : 25/04/2007 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaofoto

ผมเป็นคนที่ลงคะแนนไม่เลือใคร no vote เป็นเสียงหนึ่งในหลายแสน ที่ปฏิเสธ การเลือกตั้ง ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทย ที่ไม่ต้องการพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่โกงกิน ไม่อยากเลือกพรรคฝ่ายค้านที่ไม่มีจินตนาการและรูปธรรมช่วยประชาชนได้
ทำไม เรา หรือ ผู้ที่ร่วมร่าง รธน ไม่มีใครพูดหรือเห็นพลัง
ของคนกลุ่มใหม่ตรงนี้ ว่าจะมีทางออกอย่างไร การร่างรธน. น่าจะปรับตามจุดเคลื่อนของสังคมด้วย คนไทยที่อึดอัดและอยากเห็นการเมืองที่มีทางเลือก มีทางเดินมากกว่าการมีพรรคการเมืองน้ำเน่าๆ มีอีกมาก
ด้วยความกรุณา

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 22/04/2007 เวลา : 18.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด ( บ้าง)


หมอยุ่นขอ..เขียน [ 2 ]


ในกรณีที่ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงค์

ลงประชามติ ไม่รับ รัฐธรรมนูญ ปี 2550 (ฉบับ คมช.)

ผมขอให้ คมช.คิด.., พิจารณา...., รู้ถึงความรู้สึก

ของปวงชนชาวไทยด้วย ว่า

ในการก่อรัฐประหารแล้ว,

ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ปี 2540,

ประเทศเผชิญปัญหาหนักๆๆๆ ด้านเศรษฐกิจ, สังคม,

ความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศยิ่งทวีความรุนแรง,

ความเชื่อมั่นของประชาชนถดถอยอย่างรวดเร็ว,

เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นผลด้านบวกในเวทีโลก

จากการก่อรัฐประหาร ที่ได้ส่งผลกระทบ

ตามมามากมาย ,....


จึงขอให้ คมช.กลับไปสู่.... รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540

แล้วให้มี การเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ , เป็นธรรม , โปร่งใส

โดยเร็วตามพันธสัญญาว่า จะให้มีการเลือกตั้งภายใน1 ปี

ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย...

แล้วไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ให้เป็นฉบับประชาชนโดยแท้จริง

ภายหลังได้รัฐบาลใหม่


" ผมยังเชื่อมั่นใน ระบอบประชาธิปไตย

มากกว่า การรัฐประหาร "


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

บุคคลตัวอย่างปี 2542 - 2543

โดย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ใน พระบรมราชูปถัมภ์-

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีความคิดเห็นที่ 4 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 22/04/2007 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon


หมอยุ่นขอ.คิด หมอยุ่นขอ..เขียน หมอยุ่นขอ...พูด(บ้าง)[1]

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ผมไม่ค่อยกังกลสักเท่าไร ว่า ประชาชนจะลงประชามติว่าิ

รับ หรือ ไม่รับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ?

เพราะ ถึงจะผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ก็ต้องมีการร่างกันอีกในไม่ช้า
อาจจะร่างกันอีกครั้งหลังเลือกตั้งปีนี้ หรือ ปีหน้า ที่น่าเป็นห่วงบ้านเมือง
คือ
ประเทศชาติเกิดวิกฤติขาดความสมานฉันท์

ประเทศชาติได้แบ่งแยกเป็นภาคนิยมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านๆๆๆๆ มา

นักการเมืองได้สร้างกระแสความนิยมในระดับภาค โดยไม่ได้สร้างความ
สมานฉันท์ให้คนไทยมีจิตสำนึกรักชาติ เหนือกว่า พรรค , พรรคพวก
ทางออกหนึ่ง คือ

ธัมมิกสังคมนิยม ตามแนวทางท่านพุทธทาสภิกขุ ครับ

โดยส่งเสริม ประชาธรรม ประชาธิปไตย

หมอยุ่น
http://moryoon.tapee.ac.th

ที่น่าสังเกต คือ การพูดพร่ำเพ้อว่า ขอให้มีความสมานฉันท์ในชาติ
แต่ ก็พยายามทำลายล้างกันทุกรูปแบบ แล้วจะเกิดสันติสุขได้อย่างไร ?

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
phanasGook วันที่ : 22/04/2007 เวลา : 02.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phanasGook
สะกด...คำพูดดีๆไม่มีไว้ขาย


เท่าที่ผมติดตาม รธน.ใหม่ ที่ได้ยกร่างในกรอบแรกผ่านไปแล้วนั้น ตามความคิดเห็นของผม

ผมว่า รธน.ใหม่ นี้ สิทธิและเสรีภาพดูแกร่งขึ้นกว่าฉบับก่อน โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการให้เสรีภาพสื่อมวลชนที่เข้มแข็งขึ้น ไม่ให้ฝ่ายการเมืองหรือนายทุนเข้ามาแทรกแซงสื่อมวลชนได้

ส่วนประเด็นที่ 2 ลดการผูกขาดอำนาจรัฐ สร้างดุลยภาพการใช้อำนาจนั้น เข้าใจว่า กมธ.ยกร่างฯ จะร่างด้วยความกลัวระบอบทักษิณจะกลับมา ทำให้ประสิทธิภาพความเข้มแข็งของ รธน.ใหม่นี้ ทำให้ได้รัฐบาลผสม

มีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระและฝ่ายค้านที่มีมากกว่าเดิม รัฐบาลที่เกิดผมคิดว่าอาจจะไม่มีชุดไหนเลยที่อยู่ครบเทอมเหมือนรัฐบาลทักษิณ 1 อีกแล้ว

ส่วนประเด็น ส.ว. อำนาจก็ลดน้อยลง เพราะมาจากการสรรหา และสิ่งที่เกรงกลัวคือ กลัวว่า ส.ว.ที่สรรหามาจะถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซง เพราะสรรหาจาก จว. และสาขาอาชีพนั้น ใช้คณะกรรมสรรหาที่มาจากฝ่ายราชการเยอะ

ส่วนประเด็น 3 หมวดจริยธรรม เป็นเรื่องใหม่ของ รธน.ใหม่ที่คิดว่าดีแล้วที่มีไว้กำกับ แต่นักการเมืองทั้งหลายจะเข้าใจดีหรือไม่เท่านั้น กับคำว่า จริยธรรม เพราะเมื่อมีอำนาจมาแล้ว จริยธรรมกลายเป็นสิ่งที่ลืมไปได้ชั่วขณะ

ประเด็น4 กระบวนการสรรหา องค์กรอิสระนั้น ให้ ศาลยุติธรรม เข้าคัดเลือกแทบทุกหมวดใน รธน.ใหม่

ผมคิดว่า ศาลยุติธรรม ที่เกี่ยวกับข้อง ใน รธน.ใหม่นี้ ให้อำนาจศาลมากที่เกี่ยวข้องการเมือง และเกรงว่าถ้าศาลมาเกี่ยวการเมืองมากไปอาจถูกแทรกแซงได้ เพราะเป็นผู้คัดสรร ส.ว. เป็นผู้เลือก องค์อิสระตรวจสอบรัฐบาล เป็นผู้คลายวิกฤตการเมือง ซึ่ง รธน.ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ ให้อำนาจศาลเข้ามายุ่งการเมืองมากกว่าเดิม เกรงว่าศาลที่ถูกการเมืองแทรกแซงมาก

สิ่งที่ผมกังวัลใน รธน.ใหม่ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยตามความเห็นของผม แต่คิดแล้วคงยากที่จะให้ไม่เกิด..

อย่างไรก็ตาม 2 กันยายนนี้ที่คิดว่าจะมีการลงประชามติ ขอให้ ทุกท่าน รับร่าง รธน.ใหม่นี้ก่อน เพื่อคลายวิกฤตการเมือง...ครับ

ขอบคุณครับ+++++++++++

หมายเหตุ :

ถึงอย่างไร รธน. ฉบับใหม่ ที่ กมธ.ยกร่างฯ ได้ร่างไว้ พวกเราควรลงประชามติรับไว้ก่อนเถอะครับ มันยังดีกว่าการคว่ำประชามติ

เพราะถ้าคว่ำร่างฯแล้ว คมช.กับ ครม. ที่รวมตัวกันเป็น ครมช. (คณะรัฐมนตรีความมั่งคงแห่งชาติ) พวกเขาก็จะหยิบยก รธน.ชุดก่อนๆมาปัดฝุ่นแล้วบังคับใช้ ซึ่งมันอาจจะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าขึ้นไปอีก ก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ

ถ้าลงประชามติ วันที่ 2 กันยานี้ อยากให้รับร่าง รธน. ใหม่ไปก่อน

เพราะถ้าพวกเรา ประชาคม โอเคฯ และคนไทยทั้งประเทศ ไม่ชอบ ร่าง รธน.ใหม่ ชุด น.ต.ประสงค์ เป็นประธาน กมธ.ยกร่างฯ แล้วพวกท่านเห็นว่าไม่เข้าตาพวกท่าน ขอให้ลงรับร่างไปก่อนเถอะครับ มันจะได้คลายวิกฤตการเมืองไปได้ระดับหนึ่ง

พอถึงเวลาเลือกตั้งเมื่อใด ถ้าไม่ชอบ หรือไม่พอใจ รธน.ใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้ว เดี๋ยวพวกพรรคการเมืองก็จะนำเสนอแล้วแก้ไขใหม่เองและครับ

เพราะผมคิดว่า รธน.ใหม่ที่ร่างกันนี้ มีหลายมาตราเลยที่ควรต้องปรับปรุง

2 กันยา ลงประชามติ รับร่าง รธน.ใหม่ไว้ก่อน เพื่อแก้วิกฤตการเมือง....

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 22/04/2007 เวลา : 01.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตินำลิ้งค์นี้ไปช่วยเผยแพร่ด้วยคนนะคะ
feng_shui

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 21/04/2007 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

สวัสดีครับ

ขอบคุณมากครับที่กรุณาเจาะลึกในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการเกาะติดสถานการณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
ผมจะได้ช่วยเผยแพร่ในพื้นที่, ทาง เว็บอีกทางหนึ่งครับ

ผมได้ทำ หมอยุ่นโพล เพื่อช่วยให้มีส่วนร่วมกันมากขึ้นครับที่

http://www.freewebs.com/pollmoryoon3

ผมขออนุญาตนำข้อความ, เนื้อหาใน Blog นี้ ไปเผยแพร่ต่อนะครับ ขอบคุณครับ

หมอยุ่น
http://moryoon.tapee.ac.th

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]