www.oknation.net/blog/thaitraining
เผยแพร่ผลงานวิเคราะห์เศรษฐกิจรายไตรมาส รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคนในธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaitraining
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559
Posted by บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรมจำกัด , ผู้อ่าน : 3207 , 14:17:03 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หวานหวาน โหวตเรื่องนี้

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส ฉบับที่ 49/2559

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน 3 ไตรมาสหลังของปี 2559

บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรมจำกัด

26 เมษายน 2559

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมิได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากที่เคยได้วิเคราะห์มาก่อนหน้ากล่าวคือ 1.การบริโภคภาคเอกชนในประเทศ (Private Consumption) ชะลอตัวจากภาระหนี้สินภาคประชาชน โดยเห็นได้ชัดจากการชะลอตัวของการบริโภคสินค้าคงทนที่ดัชนีการบริโภคสินค้าคงทน (Durable Index) ขยายตัวในอัตราติดลบเฉลี่ย 8.9% ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  2. ภาคการส่งออกชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าหลักคือประเทศจีน ทำให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของสินค้าส่งออกมีอัตราติดลบ 1.6% ใน 2 เดือนแรกของปีนี้ และมีแนวโน้มจะชะลอตัวเพิ่มขึ้นจากการอ่อนตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน และ 3. การผลิตที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก โดยที่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) มีอัตราการขยายตัว -1.6% การผลิตที่ชะลอตัวนี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Industrial Capacity Utilization) เพียง 65.7% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่เอื้อต่อการลงทุนและการจ้างงาน ที่น่าเป็นกังวลคือในเดือนกุมภาพันธ์ได้เห็นจำนวนของผู้มีงานทำ (Employed Persons) ลดลง 0.2% จึงต้องเฝ้าระวังว่าการชะลอตัวของภาคการผลิตจะมีผลกระทบทางลบต่อตลาดแรงงานในอนาคตเพียงใด

ในขณะที่ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภาคนอกประเทศ รัฐบาลได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่   โดยเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเท่าที่สามารถกระทำได้  ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 (ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ) รัฐบาลมีดุลงบประมาณ (Budgetary Balance) ติดลบ 2.9 แสนล้านบาท และมีการใช้จ่ายติดลบเพิ่มขึ้นอีก 1.04 แสนล้านบาทในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีนี้ ทำให้ใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณรัฐบาลมีการใช้จ่ายติดลบถึง 3.9 แสนล้านบาท สูงกว่าการดุลงบประมาณติดลบทั้งปีของปีงบประมาณก่อนหน้าถึง 8.6 หมื่นล้านบาท หากแต่การเร่งใช้งบประมาณในครึ่งแรกของปีงบประมาณอาจทำให้รัฐบาลไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีงบประมาณได้เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2559 ได้กำหนดวงเงินที่รัฐบาลสามารถกู้ยืมไว้ที่ 3.9 แสนล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รัฐบาลได้กู้ยืมไปแล้วรวม 2.9 แสนล้านบาท ทำให้เหลือความสามารถในการกู้ยืมเพียง 1 แสนล้านบาทใน 7 เดือนหลังของปีงบประมาณ

การเร่งการใช้จ่ายภาครัฐแบบ Front Loaded นี้ ทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และไตรมาสแรกของปี 2559 โดยเฉพาะต่อการลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้การลงทุนถาวร (Gross Fixed Capital Formation) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.1% และการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Expenditure) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้า และการเร่งการใช้จ่ายของรัฐอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ก็ยังส่งผลบวกต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศต่อเนื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐนี้ ทำให้ทั้งกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีไว้ที่ 3.0% ภายใต้เงื่อนไขว่ารัฐบาลจะสามารถใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 10% ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในส่วนที่เหลือของปี

ข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินปี 2559 ที่กำหนดเพดานการกู้ยืมไว้ที่ 3.9 แสนล้านบาท ทำให้ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เหลือของปีงบประมาณมีเพียง 1 แสนล้านบาท หรือ 1/3 ของที่ผ่านมา ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวใน 3 ไตรมาสที่เหลือของปี แม้ในทางทฤษฏีรัฐบาลอาจผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2559 ให้ปรับเพิ่มเพดานเงินกู้ยืม แต่รัฐบาลจะประสบปัญหาจาก 1. สภาพคล่องในระบบไม่พอเพียงให้มีการกู้ยืมเพิ่ม ซึ่งอาจจะทำไปสู่ภาวะ Crowding Out Effects ที่ภาครัฐดึงสภาพคล่องจากภาคเอกชน ซึ่งทำให้การกระตุ้นการลงทุนของรัฐถูกหักล้างด้วยการบริโภคและลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวติดลบ  2. รายรับที่ลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้รายจ่ายของรัฐต้องลดลงตาม ซึ่งในงบประมาณประมาณการรายรับว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.6% แต่ในเดือนกุมภาพันธ์มีอัตราการขยายตัวของรายรับเพียง 2.7% และ 3. การวิพากษ์จากประชาชน นักวิชาการ และต่างประเทศ ต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล ทำให้เป็นไปได้ยากที่รัฐบาลจะแก้ไขพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ปัจจัยลบทั้ง 3 ของเศรษฐกิจไทย กล่าวคือ การบริโภคภาคเอกชน การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 3 ไตรมาสที่เหลือของปี เครื่องชี้วัดที่ชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเข้าสู่ขั้นวิกฤติคืออัตราการขยายตัวของฐานเงิน (Monetary Base) และอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินแบบกว้าง (Broad Money) เครื่องชี้วัดทางการเงินทั้ง 2 นี้แสดงถึงภาวะการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของ Monetary Base ลดลงเหลือ 1.5% (เมื่อหักอัตราเงินเฟ้อที่ 1.26% แล้ว การขยายตัวของ Real Monetary Base จะเหลือเพียง 0.24%) และอัตราการขยายตัวของ Broad Money ลดลงเหลือ 3.7% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของเครื่องชี้วัดทั้งสองเมื่อเดือนกันยายนของปีก่อนที่ขยายตัว 11.3% และ 5.6% ตามลำดับ จะพบว่าเป็นลดลงอย่างน่าเป็นห่วง

 

ตารางที่ 1: การประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสของปี 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                          (เปอร์เซ็นต์)

 

ไตรมาส 1

 

ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3

 

ไตรมาส 4

การบริโภค

   ภาคเอกชน

   ภาครัฐบาล

 

1.8

3.2

 

1.4

2.7

 

0.7

2.8

 

0.4

3.3

การลงทุน

   การลงทุนถาวร

   การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง

 

4.7

-14.4

 

3.9

5.8

 

2.2

-0.3

 

1.4

25.0

การส่งออก

 -1.6

-2.3

 -1.0

1.7

การนำเข้า

-2.5

-3.1

 -2.8

 -0.3

GDP

3.0

2.8

2.6

 2.2

 

จากปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวและความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงของรัฐบาล ทำให้ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวใน 3 ไตรมาสที่เหลือของปี 2559 และจะไม่สามารถบรรลุอัตราการเติบโตที่ 3.0% โดยประมาณการว่าจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย(สูงสุด) 2.7% โดยมีอัตราการขยายตัวรายไตรมาสที่ 3.0%, 2.8%, 2.6% และ 2.2% ตามลำดับ รายละเอียดของอัตราการขยายตัวรายไตรมาสปรากฎในตารางที่ 1

ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมีอยู่ 2 ปัจจัยหลักคือ 1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แม้รัฐบาลจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างเต็มที่แล้ว การบริโภคและการลงทุนกลับชะลอตัวจากภาระหนี้สินภาคประชาชนทำให้มีการบริโภคสินค้าคงทนลดลง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและรถยนต์ และปัญหาด้าน Over Capacity ของอุตสาหกรรมทำให้ไม่เกิดการขยายตัวลงทุน นอกจากนี้มีกระแสว่ามีการไหลออกของเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรงจนอาจจะนำไปสู่วิกฤติค่าเงินหยวนได้ หากแต่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจีนขาดความน่าเชื่อถือทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ได้ และ 2. ภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงที่กำลังประสบอยู่ มีผลโดยตรงต่อเกษตรกรจำนวน 24 ล้านราย ซึ่ง ณ เดือนกุมภาพันธ์พบว่ารายได้ภาคการเกษตร (Farm Income) ลดลง 9.4% และคาดว่าเหตุการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาภัยแล้งที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ปัจจัยเสี่ยงนี้จะกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงกว่าที่ประมาณการไว้

หากไม่มีการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากจากเหตุการณ์หรือความกังวลต่อค่าเงินหยวนแล้ว คาดว่าสภาพคล่องภายในประเทศจะมีเพียงพอ แต่ไม่เหลือเฟือ ด้วยมีการชะลอการบริโภคและการลงทุนทำให้ไม่ต้องการสินเชื่อและเพิ่มเงินออมในระบบ ส่งผลให้สภาพคล่องส่วนเกินของเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มมาอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทน่าจะคงได้ไว้ที่ระดับปัจจุบันก่อนที่จะอ่อนค่าลงบ้างในครึ่งหลังของปี

สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2559

            ในไตรมาสนี้เห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจากการเร่งใช้งบประมาณของรัฐ โดยการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 10.3% ในไตรมาสที่ 4 และเพิ่มขึ้น 12.5% และ 10.3% ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ประมาณการว่าการบริโภคภาคเอกชนของไตรมาสนี้ขยายตัวได้ในระดับดีที่ 1.8% และการลงทุนถาวรขยายตัวได้สูง 4.7% สำหรับภาคต่างประเทศ การส่งออกแม้จะมีการขยายตัวในอัตราติดลบแต่การลดลงของการนำเข้ามีอัตราลดลงที่สูงกว่าทำให้เป็นผลดีต่ออัตราการขยายตัวของ GDP คำนวณว่า Net Exports จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้น 0.5% จึงประมาณการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมจะอยู่ที่ 3.0% อย่างไรก็ดีการลดลงของการนำเข้าเป็นการลดลงของการนำเข้าวัตถุดิบ(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)และสินค้าประเภททุนเป็นหลัก ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบต่อการผลิตของประเทศในอนาคต ภาคต่างประเทศ (External Sector) ที่ดูดีเชิงตัวเลขนี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในไตรมาสที่ 1 จากการเกินดุลการชำระเงิน 1.15 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในสองเดือนแรกของไตรมาส

ปัจจัยบวก

 • การเร่งการใช้จ่ายของรัฐบาล

 • สภาพคล่องที่ไม่ขาดแคลน

 • อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

ปัจจัยลบ

 • ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

 • ภาวะภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำ

 • ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของ 3 ไตรมาสหลังของปี 2559

           ภาพเศรษฐกิจของ 3 ไตรมาสหลังจะแตกต่างจากภาพเศรษฐกิจของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 พอควร เนื่องจาก 1. แรงกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐลดลงจากการติดเพดานการกู้ยืมที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2559 2. ภาวะหนี้สินภาคประชาชนที่ก้าวเข้าขั้นวิกฤติ 3. ผลกระทบต่อรายได้ภาคการเกษตรจากภาวะภัยแล้งยืดเยื้อ 4. การชะลอตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน นอกจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เป็นลบแล้ว เศรษฐกิจของ 3 ไตรมาสหลังนี้ยังประสบความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

ปัจจัยบวก

 • สภาพคล่องที่ยังไม่ขาดแคลน

 • อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

ปัจจัยลบ

 • รัฐไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่จากข้อกำหนดด้านเพดานเงินกู้ยืม

 • การบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงจากภาระหนี้สินและรายได้ภาคการเกษตร

 • ภาคการผลิตชะลอการผลิตจากแนวโน้มการส่งออกที่ไม่สดใส

ปัจจัยเสี่ยง

 • วิกฤติการเงินในประเทศจีนทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากภูมิภาค ทำให้เกิดการขาดแคลนสภาพคล่องภาพในประเทศและการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 • Domino Effects ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับสากล เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดเป็นอันดับ 2 ของโลก

 • เกิดภาวะว่างงานอย่างมีนัยสำคัญจากการปลด/ลดแรงงานเนื่องจากภาคการผลิตใช้กำลังการผลิตเพียง 65% และมีแนวโน้มที่จะลดกำลังการผลิตอีก

 • ความไม่พอใจต่อการบริหารของรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายอาจนำไปสู่วิกฤติทางการเมือง

 

ตารางสรุปเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

 

 

2558

2559

อัตราการเติบโต

 • การบริโภค
 • การลงทุน

+

++

++

+

+

+

อัตราเงินเฟ้อ*

-

-

สภาพคล่อง

+

+

การส่งออก (US$)

+

+

การนำเข้า (US$)

+

+

 • + มากขึ้นหมายถึงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

 

หมายเหตุ : รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นรายงานที่บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อกลุ่มทีซีซีเป็นรายไตรมาส

 

บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 ลาดพร้าวซอยสิบสอง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
หวานหวาน วันที่ : 27/04/2016 เวลา : 17.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]