www.oknation.net/blog/thaitraining
เผยแพร่ผลงานวิเคราะห์เศรษฐกิจรายไตรมาส รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคนในธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaitraining
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559
Posted by บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรมจำกัด , ผู้อ่าน : 1020 , 10:07:49 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส ฉบับที่ 51/2559

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด

26 ตุลาคม 2559

หากพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจด่วนสรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดและกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเศรษฐกิจไทยได้ขยายตัว 4 ไตรมาสติดต่อกัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 % (ตารางที่ 1) แต่ตัวเลขอัตราการขยายตัวของ GDP กลับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจจริง เช่น การคุมเข้มการขยายตัวของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย (NPL) การสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่พบว่าแรงงาน 95.6% มีภาระหนี้สินสูงที่สุดในรอบ 8 ปี ตัวเลขการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ลดลง 3% การเลิกกิจการและการปลด/ลดแรงงานของบริษัทขนาดใหญ่ ฯลฯ

 

ตารางที่ 1: เครื่องชี้วัดกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ

 

Q3 2558

Q4 2558

Q1 2559

Q2 2559

GDP Growth

2.9

2.8

3.2

3.5

Production Index Growth

0.2

-0.2

0.0

2.2

Capacity Utilization Rate

65.6

66.5

65.6

65.5

Investment Growth

-4.5

10.4

-17.7

-1.4

Export Growth (Volume)

1.7

-3.3

4.8

1.4

Import Growth (Volume)

-2.2

-1.3

-5.0

-1.8

Broad Money Growth

5.4

4.4

3.7

4.4

 

 แต่หากพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นประกอบ (ตารางที่ 1) เช่น การผลิต การลงทุน การนำเข้า และการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจแล้ว จะพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมิได้ขยายตัวตามตัวเลขภาพรวมของ GDP ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวควรจะต้องมีการผลิตหรือการนำเข้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการบริโภคและการลงทุนที่มากับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ภาคการผลิตของประเทศกลับมิได้มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้น โดยดูได้จากดัชนีการผลิต (Production Index) ที่มิได้ขยายตัวถึง 3 ไตรมาสติดกัน อีกทั้งมีการขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ในทุกช่วงเวลา การคงที่ของดัชนีการผลิตนี้สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rates) ที่มิได้ขยับตัวตลอด 4 ไตรมาสเช่นกัน ตามทฤษฎีแล้ว หากไม่ทำการผลิตตามความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจอาจนำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศเพื่อนำมาบริโภค/ลงทุนทดแทน   ซึ่งก็ไม่ใช่ในกรณีของประเทศไทย เนื่องจากการนำเข้า (เชิงปริมาณ)   แทนที่จะขยายตัวเชิงบวก   กลับมีอัตราการขยายตัวติดลบตลอดระยะเวลา 4 ไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งอาจวัดได้จากปริมาณการขยายตัวของปริมาณเงินแบบกว้าง (Broad Money) ก็มิได้บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่กำลังมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

ตารางที่ 2: ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ GDP (Contribution to Growth)

 

Q3 2558

Q4 2558

Q1 2559

Q2 2559

GDP Growth

2.9

2.8

3.2

3.5

    Net Exports

3.0

-1.7

6.8

2.3

    Domestic Demand

-0.7

4.3

-1.9

1.5

 

ตารางที่ 2 อธิบายความไม่สอดคล้องระหว่างอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและภาพเศรษฐกิจจริง โดยจะเห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลข GDP เป็นการเพิ่มขึ้นทางเทคนิคเนื่องจากเศรษฐกิจไม่นำเข้าสินค้ามาบริโภคและลงทุน ทำให้ Net Exports เป็นบวก หากไม่มีปัจจัยดังกล่าว อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะติดลบในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ของปีปัจจุบัน ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้ นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Recession Type Surplus ซึ่งจะเกิดก่อนที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และหากพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของกำลังของเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว (Domestic Demand) จะสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วเพราะ Contribution to Growth  ของ  DomesticDemand  เฉลี่ยของครึ่งแรกของปี 2559 (H1)  มีอัตรารวมติดลบ 0.4% ดังนั้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 จึงเป็นการปรับตัวทางเทคนิค (Technical Adjustment) ของการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 มิใช่สัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

เมื่อเศรษฐกิจไทยอยู่เข้าสู่ภาวะถดถอย จึงสามารถประมาณการณ์ต่อได้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยจะยังชะลอตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว เศรษฐกิจจะออกจากภาวะถดถอยได้หากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในหรือภายนอกอย่างรุนแรง เช่น มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรงด้วยนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และ/หรือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ดังเช่นที่ได้มีการนำนโยบายเหล่านี้มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคงไม่อาจจะคาดหวังได้ในระยะนี้ หรือมีการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการขยายตัวของ External Demand ซึ่งก็ไม่มีแนวโน้มที่จะได้เห็นในปีนี้เช่นกัน ในทางตรงข้าม กลับมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลกจะอ่อนตัวเพิ่มขึ้นจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน

ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จะมีอัตราการขยายตัว 2.9% และ 1.9% ตามลำดับ (ตารางที่ 3) ทำให้ทั้งปี 2559 มีอัตราของขยายตัวเฉลี่ยของ GDP ที่ 2.8%

จากความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และความอ่อนไหวทางอารมณ์ของประชาชน คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางการคลัง นโยบายทางการเงิน และนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ในไตรมาสสุดท้ายนี้  ทำให้ทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ

การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสปรากฎในตารางที่ 3 ข้างล่างนี้

ตารางที่ 3: การประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสของปี 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                              (เปอร์เซ็นต์)

 

ไตรมาส 1

(Actual)

 

ไตรมาส 2

(Actual)

 

ไตรมาส 3

 

ไตรมาส 4

การบริโภค

   ภาคเอกชน*

   ภาครัฐบาล*

 

2.8

4.5

 

4.5

-3.2

 

 

2.3

-2.1

 

2.1

-2.1

การลงทุน

   การลงทุนถาวร

   การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง

 

7.2

-524.7

 

2.1

-27.3

 

1.5

-0.3

 

0.2

40.2

การส่งออก

 4.8

1.4

 1.3

1.7

การนำเข้า

-5.0

-1.8

 -0.8

 -0.3

GDP

3.2

3.5

2.9

1.9

*คาดว่ามีการ reclassification ระหว่างค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนและภาครัฐ

แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้าย

        ดังที่กล่าวมาแล้ว เศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายคาดว่าจะชะลอตัวมากกว่าไตรมาสอื่นด้วย (1) แนวโน้มทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการผลิต (2) การชะลอการบริโภคและลงทุนจากความเศร้าโศกต่อการสวรรคต (3) การขาดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐ และ (4) ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก กล่าวคือในไตรมาสนี้ขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจน แต่กลับมีทั้งปัจจัยลบและปัจจัยเสี่ยง จึงทำให้ประมาณการว่าเศรษฐกิจในไตรมาสนี้จะมีอัตราการขยายตัวเพียง 1.9%

ปัจจัยบวก

  • สภาพคล่องที่ยังไม่ขาดแคลน

  • อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

ปัจจัยลบ

  • ระบบการผลิตที่ชะลอตัวมากว่า 1 ปี และการขาดการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ไม่เกิดการจ้างงานใหม่ในระบบเศรษฐกิจและอาจมีการปลด/ลดแรงงานเพิ่มเติม

  • การบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงจากภาระหนี้สิน

  • เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศจีน

ปัจจัยเสี่ยง

  • วิกฤติเศรษฐกิจการเงินในต่างประเทศ เช่น ปัญหาของธนาคารดอยช์แบงก์ในประเทศเยอรมันนี อาจนำไปสู่การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ

ตารางสรุปเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

 

 

ไตรมาสที่ 3

2559

ไตรมาสที่ 4

2559

อัตราการเติบโต

  • การบริโภค
  • การลงทุน

+

++

++

+

+

+

อัตราเงินเฟ้อ*

-

-

สภาพคล่อง

+

+

การส่งออก (US$)

+

+

การนำเข้า (US$)

+

+

  • + มากขึ้นหมายถึงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

 

 

 หมายเหตุ : รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นรายงานที่บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อกลุ่มทีซีซีเป็นรายไตรมาส

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2016 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]