• ทนายแต๊ก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thanyasaK_thailand@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-12-23
  • จำนวนเรื่อง : 276
  • จำนวนผู้ชม : 524069
  • ส่ง msg :
  • โหวต 182 คน
ทุกเรื่องจากเมืองคอน
ทุกเรื่องที่รับรู้ บันทึกเรื่องราว บทความ บทกวี และไดอารี่ชีวิต-การงาน หรือ"สวนสมรม" ตามแบบฉบับของปักษ์ใต้(081-9786047)
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2552
Posted by ทนายแต๊ก , ผู้อ่าน : 5435 , 15:26:57 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                      

                                        

 

                             เหตุผลในการประกาศใช้

                        โดยที่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  และมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ  ทั้งยังขาดอำนาจต่อรองในการเข้าทำสัญญา เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ  ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ  นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น  กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง  ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนำไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  สมควรให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                        พระราชบัญญัตินี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นอยู่  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริต  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

                        ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

                        ๑. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑  มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อกำหนดวิธีพิจารณาคดีขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้บริโภค  โดยไม่ได้มีการจัดตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะ  ดังนั้น คดีผู้บริโภคจึงอยู่ในอำนาจของศาลที่พิจารณาคดีแพ่งโดยทั่วไป  ได้แก่ ศาลแขวง ศาลจังหวัด ซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัด และศาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เช่น ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแพ่ง เป็นต้น

                        ๒. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่เฉพาะคดีที่มีข้อพิพาทในทางแพ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  จะนำไปใช้กับคดีอาญาไม่ได้  ถึงแม้ว่าคดีอาญานั้นจะมีข้อพิพาทส่วนแพ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการอยู่ด้วยก็ตาม

                        ๓. ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้บริโภคหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ  ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด  แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย (อายุความยาวกว่าคดีละเมิดทั่วๆไป)

                              ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายกันอยู่  ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่โดยไม่นับในระหว่างนั้น จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้บอกเลิกการเจรจา

                        ๔. การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใด  หรือการแจ้งวันนัด  คำสั่งของศาล หรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใดในคดีผู้บริโภค  ซึ่งปกติจะต้องดำเนินการโดยทางเจ้าพนักงานศาลนั้น  ศาลอาจสั่งให้ดำเนินการโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน  ความสะดวกรวดเร็ว  ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื้อหาของเรื่องที่ทำการติดต่อ (เน้นความสะดวก และประหยัดให้แก่ผู้บริโภค)

                        ๕. ผู้บริโภคยื่นฟ้อง  ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม  แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจยื่นฟ้อง ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมาย 

                        ๖. การฟ้องคดีผู้บริโภค  โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ได้  ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา  ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคำฟ้อง แล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  ถ้าศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้

                                   การให้การ  จำเลยจะให้การเป็นหนังสือ หรือให้การด้วยวาจาก็ได้โดยให้ศาลจัดให้มีการบันทึกคำให้การนั้นและให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ในกรณีให้การเป็นหนังสือ ถ้าศาลเห็นว่าคำให้การนั้นไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยแก้ไขคำให้การนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้

                        ๗. พิจารณาคดีโดยรวดเร็ว  ศาลจะออกหมายเรียกให้จำเลยมาศาลตามกำหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย  ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน

                        ๘. ในการสืบพยาน ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน คู่ความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล

                        ๙. ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงได้  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทำโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยให้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง

                        ๑๐. ในกรณีที่ทรัพย์สินของของนิติบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามฟ้อง  ศาลมีอำนาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคล ให้เข้ามาเป็นจำเลยร่วม และให้มีอำนาจพิพากษาให้บุคคลนั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้ของนิติบุคคลที่มีต่อผู้บริโภค

ศาลแพ่งสั่งขอ.ชดใช้ เจิมศักดิ์ 5 หมื่น-นกแอร์หลุด

 ไทยรัฐ วัน พุธ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กรณีไม่ติดตั้งเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดภายในสนามบิน ขณะที่สายการบินนกแอร์ หลุดเพราะเป็นเพียงผู้ให้บริการ เจิมศักดิ์ ระบุพอใจต่อคำพิพากษาของศาลแพ่งผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (17 ธ.ค.) ว่า ที่ศาลแพ่ง พิพากษาให้กรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) ชดใช้ค่าเสียหายต่อ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 50,000 บาท ในคดีที่ นายเจิมศักดิ์ ยื่นฟ้อง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด และกรมการขนส่งทางอากาศ ผู้บริหารจัดการสนามบินนครศรีธรรมราช ละเมิดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความผู้บริโภค 2551 จากกรณีที่สนามบินไม่จัดให้มีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและโลหะหนัก ตรวจค้นตัวผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่อง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า กรมการขนส่งทางอากาศ บกพร่องไม่นำเครื่องตรวจวัตถุระเบิด มาติดตั้งทันทีหลังได้รับคืนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้โดยสารต้องเกิดความวิตกกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยง จึงให้กรมการขนส่งทางอากาศชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ส่วนบริษัทสายการบินนกแอร์ ให้ยกฟ้อง เพราะเป็นเพียงเอกชนผู้ให้บริการสายการบิน ที่ดูแลให้ความสะดวกและเตรียมเครื่องบินให้พร้อมบริการเท่านั้น

ด้าน นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พอใจต่อคำพิพากษาซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้สนามบินต้องดูแลความปลอดภัยเข้มงวดเพื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติต่อไป------------------------------------------

หมายเหตุ..

                   (1)คดีแรกประเดิมด้วย อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ฟ้อง กรมขนส่งทางอากาศ ที่ 1 และ บริษัทนกแอร์ ที่ 2 ซึ่งละเลยไม่ใช้เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดก่อนขึ้นเครื่อง คดีนี้ศาลพิพากษาให้กรมขนส่งทางอากศชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 50,000 บาท.

                   (2)กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อ 23  สิงหาคม 2551

                   

                   (3) ปัจจุบัน คดีบัตรเครดิต เช่าซื้อรถ หากจะฟ้องผู้บรอโภค ต้องตามไปฟ้องที่ภูมิลำเนาผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาลที่กรุงเทพครับ(ดีมากๆ..โดยเฉพาะคน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

                         

 

 ---------------------------------------------------------------
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อิงตะวัน วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 01.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tamtawan

คนไทยมักจะละเลยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ถือคติว่า ช่างมันเถอะ แล้วก็ เวรกรรมตามสนองเองแหละ เลยเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่เอาเปรียบเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.


กฎหมาย มีทั้งคุณและโทษ อย่างไรก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถึงจะดีครับ..

กฎหมายที่ดี ต้องเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้..

ไม่ใช่ต้องปีนบันได อ่าน ตีความ..

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ประยูร วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/StayFoolish

สวัสดีปีใหม่
สวัสดีวันเด็กครับ
แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ทนายแต๊ก วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 09.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
ธัญศักดิ์ ณ นคร

ไทยรัฐเขียข่าวไม่ถูกต้องในประเด็นที่ว่า ละเมิดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
ความจริงกฎหมายนี้เป็นเพียงวิธีการดำเนินคดีในศาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายที่ผู้ประกอบการละมิดคือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ทั่วๆไป
และหากสมมุติว่า อาจารย์เจิมศักดิไปนั่งให้เก้าอี้เครื่องนกแอร์ชำรุด เสียหาย นกแอร์ฟ้องอาจารย์ ก็ต้องดำเนินคดีตามวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายนี้ ทั้งๆที่เป็นเรื่องละเมิดตามกฎหมายแพ่งฯ
ที่ยกตัวอย่งยากให้เข้าใจแอย่างลคึกซึ้ง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทนายแต๊ก วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 09.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
ธัญศักดิ์ ณ นคร

ไทยรัฐเขียข่าวไม่ถูกต้องในประเด็นที่ว่า ละเมิดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
ความจริงกฎหมายนี้เป็นเพียงวิธีการดำเนินคดีในศาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายที่ผู้ประกอบการละมิดคือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ทั่วๆไป
และหากสมมุติว่า อาจารย์เจิมศักดิไปนั่งให้เก้าอี้เครื่องนกแอร์ชำรุด เสียหาย นกแอร์ฟ้องอาจารย์ ก็ต้องดำเนินคดีตามวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายนี้ ทั้งๆที่เป็นเรื่องละเมิดตามกฎหมายแพ่งฯ
ที่ยกตัวอย่งยากให้เข้าใจแอย่างลคึกซึ้ง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เด็กการะเกด วันที่ : 09/01/2009 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kara
จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยหัวใจที่ร่าเริง..... 

ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
workingwomen วันที่ : 09/01/2009 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arada

ขอบคุณข้อมูลดีดี มีประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

อารดา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
บิ๊กกัน191 วันที่ : 09/01/2009 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/biggun191

ได

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]