*/
  • thirak
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-20
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 132228
  • จำนวนผู้โหวต : 56
  • ส่ง msg :
  • โหวต 56 คน
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2552
Posted by thirak , ผู้อ่าน : 4438 , 18:13:33 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทย เมื่อกาลเวลาผ่านไปและความเจริญในการพัฒนาของรัฐเริ่มเข้ามาวิถีต่างๆก็เริ่ม ถูกลืมไปเข้าสู่โลกแห่งทุนนิยม...เมื่อไม่นานมานี้พิพิธภัณฑ์ได้เริ่มเก็บ เงินในการเข้าชม เพื่อนำมาเป็นค่าภาษีที่เทศบาลพิษณุโลกได้เรียกเก็บย้อนหลังกับพิพิธภัณฑ์ เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท
  
ดังนั้นกลุ่มหนุ่มสาวฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมจึงได้จัดงาน ฟื้นวิถีชุมชนชื่นชมคนท้องถิ่น ( สรลวง สองแคว ) ...โดยมีกลุ่มศิลปินรักษ์รักษ์ผืนป่าตะวันตกเข้่ร่วมกิจกรรม คือ กลุ่มศฺลปินพื้นบ้าน หงา - หว่อง คาราวาน และศิลปินวาดเมือง ร่วมวาดภาพเพื่อนำมาร่วมประมูล โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้ พิพิธภัณ์จ่าทวี เพื่อนำไปใช้หนี้ภาษีที่เทศบาลพิษณุโลกเรียกเก็บย้อนหลังต่อไป...


    
   

  

  

   

   

   

  


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ภาวี วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 07.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thongpae


ใบสมัครประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี
บทเพลงไทยสากล

เรียนประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี

ด้วย ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งผลงานเพลงเข้าประกวดในโครงการประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนและส่งเสริมศิลปินเพลงยุคใหม่ สร้างสรรค์ผลงานแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติ
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว) ................................................. สัญชาติ ..............
๒. เกิดวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............... (อายุ ............. ปี ............ เดือน)
๓. เลขประจำตัวประชาชน ..........................................................
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ใช้ในการติดต่อ บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ..................................
ตรอก / ซอย .................. อำเภอ ..................... จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย์.............
กรณีอยู่ต่างประเทศ (กรุณาระบุที่อยู่) .................................................................................
......................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................
๕. ชื่อเพลงที่ส่งประกวด .................................................. ความยาว ................ นาที
๖. มีผู้แต่งเพลงรวม ............ คน ได้แก่
๖.๑ ผู้แต่งเนื้อร้อง ...................................................................
๖.๒ ผู้แต่งทำนอง ...................................................................
๗. ได้แนบหลักฐาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม ๒ ฉบับ คือ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ข้าพเจ้าได้อ่านหลักเกณฑ์การประกวดและมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร
(.................................................)
วันที่ ......... / ............................ / .............
(ต่อ)

- ๒ -

ผลงานประเภทเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
 ประเภทไทยสากล
 เนื้อเพลง
 แผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น
 อื่น ๆ


ได้ตรวจหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นแล้ว
 สำเนาหลักฐานและเอกสารครบถ้วน
 มีปัญหา คือ ..............................................................
................................................................................

ลงลายมือชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
............ / ............................. / .............

ใบสมัครประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี
บทเพลงไทยลูกทุ่ง

เรียนประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี

ด้วย ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งผลงานเพลงเข้าประกวดในโครงการประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนและส่งเสริมศิลปินเพลงยุคใหม่ สร้างสรรค์ผลงานแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติ
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว) ................................................. สัญชาติ ..............
๒. เกิดวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............... (อายุ ............. ปี ............ เดือน)
๓. เลขประจำตัวประชาชน ..........................................................
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ใช้ในการติดต่อ บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ..................................
ตรอก / ซอย .................. อำเภอ ..................... จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย์..............
กรณีอยู่ต่างประเทศ (กรุณาระบุที่อยู่) ..................................................................................
.......................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................
๕. ชื่อเพลงที่ส่งประกวด .................................................. ความยาว ................ นาที
๖. มีผู้แต่งเพลงรวม ............ คน ได้แก่
๖.๑ ผู้แต่งเนื้อร้อง ...................................................................
๖.๒ ผู้แต่งทำนอง ...................................................................
๗. ได้แนบหลักฐาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม ๒ ฉบับ คือ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ข้าพเจ้าได้อ่านหลักเกณฑ์การประกวดและมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร
(.................................................)
วันที่ ......... / ............................ / .............
(ต่อ)


- ๒ -

ผลงานประเภทเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
 ประเภทไทยลูกทุ่ง
 เนื้อเพลง
 แผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น
 อื่น ๆ


ได้ตรวจหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นแล้ว
 สำเนาหลักฐานและเอกสารครบถ้วน
 มีปัญหา คือ ..............................................................
................................................................................

ลงลายมือชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
............ / ............................. / .............หลักเกณฑ์การประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี
หลักเกณฑ์การประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี
๑. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การส่งบทเพลงเข้าประกวด
๑.๑ ผู้ส่งบทเพลงเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
๑.๒ ผู้ส่งบทเพลงเข้าประกวดสามารถส่งได้ในนามบุคคล หรือคณะบุคคลโดยไม่จำกัด
๑.๓ การประกวดและการให้รางวัลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๓.๑ ประเภทเพลงไทยสากล
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๑.๓.๒ ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
- รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๑.๔ ผู้ส่งบทเพลงเข้าประกวด สามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้รายละไม่เกิน ๑ บทเพลงในแต่ละประเภท (ไทยสากลและไทยลูกทุ่ง)
๑.๕ คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งบทเพลงเข้าประกวด
๑.๖ บทเพลงที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท เป็นลิขสิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ์
๒. กรอบการพิจารณาบทเพลงที่จะส่งเข้าประกวด
๒.๑ เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งเนื้อร้องและทำนอง
๒.๒ เป็นบทเพลงที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๒.๓ เนื้อหาของบทเพลงต้องส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ เนื้อหาของบทเพลงต้องส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนไทย และไม่ก่อให้เกิด ความรู้สึกแบ่งแยกด้วยความเชื่อทางศาสนา
แนวคิดทางการเมือง เพศ ฐานะ ชนชั้น การศึกษา หรืออื่น ๆ
๒.๕ ภาษาที่ใช้ในบทเพลง ต้องเป็นภาษาที่สุภาพ สละสลวย มีความถูกต้องตาม ฉันทลักษณ์และหลักภาษาไทย
๒.๖ เป็นบทเพลงที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เนื้อหาและทำนองจดจำง่าย และสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
๒.๗ ความยาวในการร้องและบรรเลงไม่เกิน ๔ นาที
๒.๘ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๓. การรับสมัคร และการตัดสิน
๓.๑ ขั้นตอนการรับสมัคร
๓.๑.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยแนบรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน โดยโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th
หรือรับแบบฟอร์มด้วยตัวเองที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๒-๔
๓.๑.๒ ภายในซองที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีรายละเอียด ดังนี้
ก. แผ่นซีดีที่บันทึกตัวอย่างเพลงซึ่งจะมีเครื่องดนตรีหรือไม่มีเครื่องดนตรีประกอบก็ได้ โดยบันทึกเสียงร้องอย่างมีคุณภาพดีจำนวน ๒
แผ่น แผ่นแรกให้ระบุชื่อเพลง พร้อมผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองบนแผ่นซีดี ส่วนแผ่นที่ ๒ ระบุเฉพาะชื่อเพลงบนแผ่นซีดีและความยาว
ของเพลง แต่ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่ง
ข. ในสำเนาซีดีทั้ง ๒ แผ่น ให้มีเฉพาะ บทเพลงพร้อมทำนอง (ซึ่งจะมีเครื่องดนตรีประกอบหรือไม่มีก็ได้) เท่านั้น ห้ามบันทึก
ข้อความอื่น ใดนอกเหนือจากนี้
ค. เนื้อเพลงที่พิมพ์อย่างชัดเจน อ่านง่าย จำนวน ๒ ชุด ชุดแรกระบุชื่อผู้แต่ง ส่วนชุดที่ ๒ ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่ง
ง. ใบสมัครที่กรอกข้อความเสร็จเรียบร้อย พร้อมรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หากมีผู้ร่วมแต่งเพลงหลายคนให้
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบทุกคน ๆ ละ ๑ ชุด
จ. เอกสารและแผ่นซีดีทั้งหมดให้บรรจุในซองเดียวกัน และจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
บทเพลงสานรักสามัคคี ตามที่อยู่ในข้อ ๓.๑.๑
ฉ. ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
ช. กรณีส่งด้วยตนเองถือการลงตราประทับของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเป็นสำคัญ
ซ. กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือการลงตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทางเป็นสำคัญ
๓.๑.๓ กรณีที่ส่งบทเพลงเข้าประกวดทั้ง ๒ ประเภท (ไทยสากลและไทยลูกทุ่ง) ให้แยกเป็น ๒ ซอง แต่ละซองให้มีรายละเอียด
ตามที่ระบุ ในข้อ ๓.๑.๒
๓.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน
๓.๒.๑ การประพันธ์เพลง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คณะกรรมการจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ศิลปะการประพันธ์ อารมณ์ความรู้สึก
ทำนอง จังหวะ ความกลมกลืน และอื่น ๆ
๓.๒.๒ ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือผู้ชนะการประกวดตามลำดับรางวัล


Download ใบสมัครการประกวดร้องเพลง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Patui วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 07.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatเวลาไปเชียงใหม่ก็ผ่านพิษณุโลก...
โอกาสหน้าจะลองแวะชมบ้าง..
เห็นในรูปแล้วเข้าท่าดี...
แวะมาเยี่ยมค่ะ.


ความคิดเห็นที่ 17 (0)
thirak วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thirak
เพื่อให้กาลเวลา..ได้พิสูจน์สันดานคน

อิอิอิ เป็นธรรมดาของคนขี้เกียจค่ะ พี่ซันฯ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 18/05/2009 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim


สวัสดีครับ เห็นโฉมหน้าในเครื่องแบบอาสาสมัคร
เวียนมาดูอยู่บ้างแต่บล็อกไม่ค่อยขยับอะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
thirak วันที่ : 17/05/2009 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thirak
เพื่อให้กาลเวลา..ได้พิสูจน์สันดานคน

เข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่ http://www.jathawee.com

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
thirak วันที่ : 17/05/2009 เวลา : 17.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thirak
เพื่อให้กาลเวลา..ได้พิสูจน์สันดานคน

เทศบาลพิษณุโลก คงจะให้คำตอบได้ นะคะ ลองเข้าไปที่ www.phsmun.go.th

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หมาป่าใต้แสงจันทร์ วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 18.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonlightwolf
ประชาธิไตยคือการที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่      - พุทธทาสภิกขุ -

นายกเทศบาล เห็นแก่เงิน
และเป็นพวกเสื้อแดง
คนพิดโลกบอกมา
เป็นกำลังใจให้จ่าทวีครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูทิบ วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ku-tip
..Hope for the best and prepare for the worst...

ภาษีมหาโหดจังเลยค่ะ
คิดคำนวณจากฐานอะไรคะ
ถึงมากมายขนาดนี้.....

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ครูแหลม วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 15.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kulaem
ภาพเขียนของเด็กๆ กับครูศิลปะดุๆ และจินตนาการที่ไม่มีวันหมด

เมื่อสักครู่ ได้คุย กับเพื่อนๆมี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งหลาย

โดยสรุปเราจะสู้ครับ....

คอยติดตาม...วิถิ..ที่จะดำเนินการ...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
joeyman วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

รัฐนอกจากจะไม่ทำพิพิธภัณฑ์ ยังซ้ำเติมอีก ... ตกลงเรามีมีแต่ผับอย่างซานติก้าที่ไม่ต้องเสียภาษี มีซ่องโสเภณี มีทีวีโฆษณาให้เด็กอยากมีอยากได้ ... เราจะมีกันแค่นั้นจริงๆเหรอครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
june13 วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/june13

สำนักพัฒนาท่องเที่ยว ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก มาดูแลหน่อย สถานที่ที่มีค่าเช่นนี้ปล่อยให้นายกเทศมนตรี(คนไหนนะอยากเห็นหน้าจัง) ทำงี้ได้ไง

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
WiLLiaM-Wi วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/william-wi


น่าสนใจดีคับ..มีโอกาสคงได้แวะไปเยี่ยมชมคับ..^_^!!

William
ปูลู..ทำไมเทศบาลพิษณุโลก..ใจร้ายจัง..เก็บภาษีย้อนหลังไปได้ตั้งขนาดนั้น..!!

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
JoyGangster วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gangster-1
Photo Blog...สากกระเบือยันเรือรบ, I Love เมืองไทย I Like Korea, เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน...


...เคยไปมาแล้ว...
สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็กๆ น.ร. นักศึกษา ฟรี

ที่นี่วางจัดข้าวของที่แสดงเป็นระเบียบดี
....สรุปดูดี....
..ขากลับอย่าลืมอุดหนุนสินค้าที่เขาทำด้วยล่ะ...
...จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น...
...เราเอากระเป๋าใส่ดินสอรูปหัวเจ้าทุย(น้องควาย)
กลับมาตั้งหลายอัน...
...............

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ว่านแสงจันทร์ วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonandsun
ชีวิต...คือการต่อสู้  ปัญหา...คือประสบการณ์  อดทน...คือความสำเร็จ

ไม่เข้าใจทำไมผู้ใหญ่โตในบ้านเมืองถึงไม่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ไม่รู้คิดกันได้ยังไง วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีแย่มาก กี่ปีๆ จะไม่เลือกทีมนี้

เห็นไปดูงานเมืองนอกเมืองนามากกันนะ ไม่รู้จักดูตัวอย่างที่ดีๆของเค้า เมืองที่เจริญเค้ามีแต่สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มรดกของชาติ เค้ามีงบทั้งท้องถิ่นแแต่ละรัฐกลางสนับสนุน
แต่บ้านเรามองไม่เห็น เอาแต่เงิน เห็นแก่ได้
... ยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้พิพิธภัณฑ์ลุงจ่าคงอยู่คู่เมืองพิษณุโลกต่อไปนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 09.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

พึ่งจะพาลูกๆไปที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หมอหู วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eardoctor

นายกเทศมนตรี
ไม่มีจิตสำนึกเพียงพอต่อการอนุรักษ์
จะเอาแต่เงิน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
turtlerun วันที่ : 10/05/2009 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turtlerun

ยินดีครับที่เห็นคนมาร่วมกันมากมายขนาดนี้...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vickie วันที่ : 10/05/2009 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vickie
       เด็ดดอกไม้  สะเทือนถึงดวงดาว      http://www.oknation.net/blog/vickie1

ครั้งหนึ่ง เมื่อเริ่มแรกของการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด แห่แหน เอาหน้าเอาตาไปปรากฎ เหมือนกันเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนเริ่มร่อยหรอ ทางจังหวัดเลยทำเงียบหาย การโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังเงียบตาม

อยากให้ช่วยกันกั๊บ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่เกิดจากคนบ้านๆ ไม่ใช่นายทุนใหญ่โต หากแต่บรรจุไว้ด้วยจิตวิญญาณ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
siampatriot วันที่ : 10/05/2009 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

ภาษีพาเสีย...???

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน